Zahraniční hosté

Jednou z klíčových aktivit Filozofické fakulty je internacionalizace. Filozofická fakulta spolupracuje se stovkami zahraničních univerzit a vědeckých institutů na bázi partnerských smluv (Erasmus, CEEPUS, smlouvy o přímé spolupráci a další), pořádá mezinárodní vědecké i kulturní akce (např. AFO – Academia Film Olomouc, Dny židovské kultury aj.), v rámci nichž se konají přednášky zahraničních odborníků z celého světa.

Přednáškové pobyty a konferenční činnost

Možnosti financování přednáškových pobytů zahraničních hostů:

 1. V rámci RP Mobilita pracovníků FF UP nebo Internacionalizace FF UP. Žádosti o finanční podporu pro zahraničního hosta předkládají katedry na základě celofakultní výzvy pro nadcházející kalendářní rok.  Podpora se poskytuje pro zvané zahraniční hosty, kteří jsou afiliováni na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, a to formou per diems (https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/per-diem-rates-20200201_en.pdf) na základě smlouvy Costs Payment Contract.
  Per diems – „diety“ dané EU, zahrnují ubytování, místí dopravu a stravu, příp. i finanční „odměnu“. Diety nezahrnují mezinárodní dopravu.
   
  • Přednáška se může uskutečnit i formou online. V tomto případě bude odměna vyplacena jinou formou (smlouva o poskytnutí konzultační činnosti).
  • ZO FF zpracovává pouze žádosti, připravuje rozpočet, pomáhá připravit smlouvu a ve spolupráci s EO vyplatit per diems (ideálně přes banku). Jinak je pobyt hosta zcela v kompetenci katedry (objednávka ubytování, zajištění propagace akce, učebny atd.).
  • Smlouva Costs Payments Contract je předkládána na ZO FF s dostatečným časovým předstihem (idelálně 3-4 týdny před příjezdem hosta).
  • Podpora není určena na catering a propagační materiály.
  • Náležitosti žádosti o finanční podporu doručte na ZO FF buď poštou, nebo e-mailem na: Simona Černá, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, simona.cerna@upol.cz  do 29. 11. 2020. Formulář najdete na https://www.ff.upol.cz/zamestnanci/formulare-a-dokumenty/#c3918.
    
 2. Pobyt hosta lze zaplatit rovněž z tzv. Fondu děkana (Zahraniční aktivity kateder), což jsou peníze vypočítané z veškerých mobilit katedry (studijní i přednáškové) za předchozí akademický rok.  Z těchto finančních prostředků lze hradit – mimo jiné –  pobyt zahraničního hosta.  
  Je zcela v kompetenci katedry, jakým způsobem pobyt hosta zajistí a co mu bude (může) uhradit. Uhradit lze stravné, ubytování, ale také případnou odměnu za přednášku (formou DPP). DPP je předkládáno s dostatečným časovým předstihem na personální oddělení FF UP.
   
 3. ERASMUS - Host, který na FF UP přijede v rámci tohoto výměnného výukového programu,  má pobytové náklady hrazeny z tohoto programu (řeší si na domovské VŠ). Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem domovskou univerzitou potvrzený Teaching Mobility Agreement.
   
 4. CEEPUS - Host, který na FF UP přijede v rámci programu CEEPUS,  má pobytové náklady i cestovní výdaje hrazeny z tohoto programu. Výplatu na pobytové náklady řeší se ZO FF UP, cestovné i pojištění řeší host na domovské VŠ. Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem potvrzený Letter of Award.
   
 5. Pobyt hostů zahraničních partnerů v rámci mezinárodních vědeckých aktivit (grantů, výzkumné či vědecké spolupráce, Fulbright atd.) se doporučuje hradit z grantových prostředků příslušných pracovišť.

ZO FF UP může pomoci s objednávkou ubytování na kolejích SKM, ID karty (knihovna, menza, internet atd.). Podmínkou pro vydání ID karty je evidence hosta v portále v tzv. Malém STAGu.

Zahraniční hosté působící na FF UP musí být od 1. 1. 2016 evidováni v portále UP: portal.upol.cz/Přijetí hostů.

Pracovní poměr

Administraci zaměstnaneckých pobytů zahraničních lektorů má na starosti Personální oddělení FF UP (dále jen PO).

PO zahraničním lektorům pomůže zajistit následující:

 • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na FF UP
 • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy s FF UP a zajištění pracovního povolení, nahlašování zaměstnání občanů EU, cizích státních příslušníků s trvalým pobytem
  v ČR na ÚP Olomouc.
 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR
 • Pomoc při vyhledávání kurzů českého jazyka

Příručka pro zaměstnance