Fakultní orgány

Vedení fakulty

Sídlo děkanátu: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
585 633 001
zdenek.pechal@upol.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Předseda akademického senátu

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
585 633 246
jan.stejskal@upol.cz

Proděkani

proděkan pro studijní a sociální záležitosti (1. zástupce děkana)
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
585 633 407, 733 690 808
miroslav.dopita@upol.cz

Konzultační hodiny: pondělí 12:30 - 13:30

 • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • agenda rigorózního řízení
 • člen Pedagogické komise UP
 • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP

proděkan pro organizaci a rozvoj (2. zástupce děkana)
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
585 633 105, 775 275 653
ondrej.molnar@upol.cz

 • vnitřní organizace FF UP
 • normotvorba
 • metodika personalistiky výběrových řízení
 • koordinace pasportizace budov FF UP
 • koordinace činnosti fakultních jednotek
 • řízení Jazykové školy UPLIFT
 • koordinace public relations fakulty
 • příprava Dlouhodobého záměru FF UP a jeho aktualizace

konzultační hodiny:
pondělí, 10:00 - 11:30

proděkanka pro projektové řízení
Mgr. Dana Bilíková
585 633 436
dana.bilikova@upol.cz

 • komplexní správa projektů
 • vnitřní koordinace projektů na FF UP
 • projektová strategie FF UP
 • alumni program
 • CŽV v návaznosti na projektové řízení a alumni program
 • vedení agendy CŽV - Institut celoživotního vzdělávání
 • členka Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání UP

konzultační hodiny:
pondělí, 8:30 - 10:00

proděkanka pro zahraniční záležitosti
doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
585 633 132
pavlina.flajsarova@upol.cz

 • organizace zahraničních vztahů FF UP
 • organizace mobility studentů a akademických pracovníků FF UP
 • podpora pro programy mezinárodní spolupráce FF UP
 • agenda CŽV - program Čeština pro cizince
 • organizace a podpora celofakultních cizojazyčných a společných (joint) programů

konzultační hodiny:

proděkanka pro vědu a výzkum
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
585 633 867, 731 639 894
 j.zapletalova@upol.cz

 • vedení agendy Vědecké rady FF UP
 • předseda Ediční komise FF UP
 • předseda Hodnotící komise Studentské grantové soutěže FF UP
 • zástupce FF v Grantové radě UP
 • metodik doktorského studijního programu na FF UP

proděkan pro infrastrukturu
Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
585 633 169, 777 570 618
vladimir.polach@upol.cz

 • rekonstrukce a dislokace
 • řízení Oddělení infrastruktury

konzultační hodiny:
úterý 11:00 - 11:45
čtvrtek 11:30 - 12:00

Tajemnice

Ing. Jiřina Menšíková
585 633 008, 731 642 439
jirina.mensikova@upol.cz

 • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
 • komplexní správa rozpočtu fakulty
 • předsedkyně Škodní komise FF UP
 • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
 • webové stránky Hospodaření a správa
 • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
 • pronájem auly FF UP - Pravidla pronájmu aulyPožadavky na techniku v aule (formulář)

konzultační hodiny: Křížkovského 10, č. dveř. 2.38
Pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy


Akademický senát

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením fakulty a kontroluje jeho činnost. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP (tedy studenti a pedagogové). AS FF UP má celkem 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů.
V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Chod senátu podléhá vnitřním předpisům FF UP – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři a senátorky jsou voleni na období tří let. Mandát současného senátu začal v březnu 2020 a končí v březnu 2023.

  

AS FF se věnuje těmto činnostem:

 • volí děkanku/děkana fakulty, případně projednává její/jeho odvolání;
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání;
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy;
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty;
 • schvaluje návrh děkanky/děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty;
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkanky/proděkany;
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkanka/děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkanky/děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Senátoři AS FF UP

Akademičtí pracovníci

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., e-mail: jan.stejskal@upol.cz (předseda)
Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D., e-mail: elizatethallyn.woock@upol.cz, (1. místopředsedkyně)
PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D., e-mail: ondrej.blaha@upol.cz
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., e-mail: martin.dolejs@upol.cz 
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz   
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., e-mail: martin.fafejta@upol.cz
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D., e-mail: ondrej.kucera@upol.cz 
Bc. Martin Lavička, M.A., e-mail martin.lavicka@upol.cz 
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D., e-mail: petr.orsag@upol.cz 
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., e-mail: radmila.prchal@upol.cz 
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., e-mail: jiri.spicka@upol.cz 
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., e-mail: ludmila.veselovska@upol.cz 
Mgr. Radim Zámec, Ph.D., e-mail: radim.zamec@upol.cz   

Studenti

Mgr. Michal Nguyen, Katedra historie, e-mail michal.nguyen01@upol.cz (2. místopředseda)
Bc. David Broul, Katedra politologie a evropských studií, e-mail: david.broul01@upol.cz
Mgr. Renata Čižmárová, Katedra asijských studií, e-mail: renata.cizmarova01@upol.cz 
Mgr. Tomáš Holešovský, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, e-mail: tomas.holesovsky01@upol.cz 
Mgr. Jakub Martinec, Katedra asijských studií, e-mail: jakub.martinec01@upol.cz 
Mgr. Radek Toman, Katedra politologie a evropských studií, e-mail: radek.toman02@upol.cz 
Kristýna Zástavová, Katedra psychologie, e-mail: kristyna.zastavova@upol.cz 

Nahoru


Vědecká rada

Termíny zasedání Vědecké rady FF:

 • 3. 3. 2021
 • 5. 5. 2021

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Zápisy z VR FF


Vědecké rada FF UP s účinností od 1. února 2018

Filologie

Interní členové

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
- obor jmenování: Dějiny anglické a americké literatury
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.
- obor jmenování: Dějiny německé literatury
prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.
- obor jmenování: Dějiny české literatury
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc.
- obor jmenování: Český jazyk
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
- obor jmenování: Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
- obor jmenování: Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc.
- obor jmenování: Německý jazyk
prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
- obor jmenování: Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením Románské jazyky

Externí členové

prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., Ústav románských jazyků a literatur FF MU Brno
- obor jmenování: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Ústav slavistiky FF MU Brno
- obor jmenování: Ruská literatura
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FFUK Bratislava
- obor jmenování: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Filozofie, religionistika a teologie

Interní členové

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
- obor jmenování: Filozofie

Externí členové

doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Katedra filozofie FF OU Ostrava
- obor habilitačního řízení: Filozofie

Historické vědy

Interní členové

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Historie
prof. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A.
- obor jmenování: Historie

Externí členové

doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK Praha
- obor habilitačního řízení: České dějiny

Neučitelská pedagogika

Interní členové

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Andragogika

Externí členové

prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Ústav pedagogických věd FF MU Brno
- obor jmenování: Andragogika

Politické vědy

Interní členové

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Politologie

Externí členové

prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., Katedra politologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Politologie

Psychologie

Interní členové

doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Psychologie práce a organizace

Externí členové

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR a Katedra psychologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Obecná psychologie

Sociologie

Interní členové

prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. ¨
- obor jmenování: Filozofie

Externí členové

doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D., Katedra sociologie FF ZČU Plzeň
- obor habilitačního řízení: Sociologie

Vědy o umění a kultuře

Interní členové

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Muzikologie
doc. PhDr. Jiří Štefanides
- obor habilitačního řízení: Teorie a dějiny dramatických umění
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,
- obor jmenování: Dějiny výtvarných umění


Kolegium děkana

 • prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
 • prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.
 • doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D.
 • doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D.
 • prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
 • prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
 • PhDr. Martin Seitl, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 • Mgr. Renata Čižmárová
 • Mgr. Ondřej Klabal

Komise

Komise ke Státní závěrečným zkouškám

Disciplinární komise

Předseda:

 • PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.

Členové – akademičtí pracovníci:

 • Mgr. Radana Merzová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Členové – studenti:

 • Mgr. Kateřina Šamajová, DSP Jazyky a kultura Číny a Japonska
 • Bc. Jan Švec, navazující magisterské studium psychologie
 • Lukáš Darda, bakalářské studium sociologie – andragogika

Oborové rady DSP


Úřad ombudsmana

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
ombudsman
585 633 396
jaroslav.sotola@upol.cz 

Mgr. et Mgr. Michalea Antonín Malaníková, Ph.D.
zástupkyně ombudsmana
585 366 252
michaela.antoninmalanikova@upol.cz 

Konzultační hodiny: kdykoli po individuální domluvě e-mailem nebo telefonicky.

web Úřadu ombudsmana