Úřední deska

Obhajoby disertačních prací

Sabina Soušková
Název disertační práce:
Sochařský park a heterotopie. Kulturní identita sochařského parku 20. století. 
Termín konání obhajoby disertační práce:
9. 11. 2018 od 10.00 hodin,
Katedra dějin umění FF, Univerzitní 3, Olomouc.

 

Pavlína Kašpárková
Název disertační práce:
Morfonologie češtiny a slovenštiny
Termín konání obhajoby disertační práce:
9. 11. 2018 od 10.00 hodin,
Katedra bohemistiky FF, posl. 1.35, Křížkovského 10, Olomouc.

 

Mariia Dobrova
Název disertační práce:
Ruské frazeologismy v internetovém diskurzu: funkční aspekty
Termín konání obhajoby disertační práce:
20. 11. 2018 od 14.00 hodin,
Katedra slavistiky FF, Křížkovského 10, Olomouc.

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Náhradní doručení

MUSIL Richard, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 129627/2910-2018/HR uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.

Oznámení vyvěšeno dne 5. 11. 2018, oznámení bude sňato dne 20. 11. 2018 (poslední den lhůty)  

SEROTYUK Krystyna, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 134700/2910-2018/VV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 5. 11. 2018, oznámení bude sňato dne 20. 11. 2018 (poslední den lhůty)  

DE VRIES Zuzana, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 140002/2910-2018/VV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 5. 11. 2018, oznámení bude sňato dne 20. 11. 2018 (poslední den lhůty)  

MATOUŠKOVÁ Olga, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 137222/2910-2018/AV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 9. 11. 2018, oznámení bude sňato dne 26. 11. 2018 (poslední den lhůty)  

VALCHÁŘOVÁ Jana, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 136522/2910-2018/MR uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 9. 11. 2018, oznámení bude sňato dne 26. 11. 2018 (poslední den lhůty)  

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9. 1. 2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5. 10. 2016

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
FF-B-18-05 FF-B-18-05_Rozhodnutí děkana_aplikace Vnitřního mzdového předpisu 1. 1. 2019
FF-B-18/04 Metodický pokyn tajemnice_pokyny k účetní uzávěrce 2018 17. 10. 2018
FF-B-18/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2018 4. 10. 2018
FF-B-18/03 Příkaz děkana k inventarizaci majetku 2018 4. 10. 2018
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3. 9. 2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1. 9. 2018
FF-B-17/01 Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP 18. 9. 2017
MSMT-37837/2016 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 1. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 1. 2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13. 5. 2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1. 5. 2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9. 3. 2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9. 3. 2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26. 2. 2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1. 1. 2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13. 10. 2015
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29. 6. 2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29. 6. 2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29. 6. 2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26. 6. 2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19. 4. 2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9. 3. 2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1. 7. 2014
SD-01/2013 Směrnice děkana k řádu rigorózního řízení B1-13/3-HN 9. 9. 2013
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1. 10. 2010
SD-01/2010 Směrnice děkana o disciplinárním řádu FF UP 1. 9. 2010

Výroční zprávy

Číslo normyNázevÚčinnost od
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1. 1. 2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1. 1. 2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1. 1. 2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1. 1. 2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1. 1. 2012

Příkazy děkana

 • č. 02/2016 - k inventarizaci majetku
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Rozhodnutí děkana

 • č. 1/2016 - RD o stanovení výše prostředků pro tvorbu sociálního fondu FF UP
 • č. 1/2013 - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí děkana FF UP
 • č. 1/2012 - RD "Restrukturalizace ICV"

Metodické pokyny tajemnice

 • 01/2016 - Pokyny k roční účetní závěrce
 • 02/2015 - provoz vrátnic na FF UP
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2014 - lhůty pro vydávání dokumentů ze spisovny FF
 • 01/2013 - vyřazování majetku
 • 01/2012 - provoz služebního vozu Ford Tranzit
 • 01/2008 - elektronické hlášení oprav
 • 03/2008 - objednávání dodávek a služeb
 • 01/2007 - postupy související s ekonomickou činností a úhradou nákladů

Nahoru