Úřední deska

Volby ombudsmana FF UP v Olomouci

Kandidátní listina pro volby ombudsmana FF UP pdf | doc

Vzhledem ke skutečnosti, že současnému ombudsmanovi končí v listopadu mandát, Akademický senát FF UP vyhlásil volby na pozici ochránce práv studentů FF UP, které se budou konat elektronicky ve dnech od 12. 12. 2023 (0:00 hod) do 14. 12. 2023 (23:59 hod).

Pro tyto volby AS FF UP ustanovil volební komisi, jejímiž členy jsou:

 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D. (předseda)
 • Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D.
 • Štěpánka Ptáčková

Volby ombudsmana FF UP se řídí vnitřní normou FF UP FF-B-20/01: Ombudsman Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Harmonogram voleb

 • podávání návrhů na kandidáty: do 23. 11. 2023 (do 15.00 hod.)
 • zveřejnění kandidátní listiny na úřední desce FF UP (15 dní před konáním voleb)
 • elektronické volby: 12. 12. 2023 (0:00 hod) do 14. 12. 2023 (23:59 hod)
 • volební komise vyhlásí výsledky voleb

Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky

• Mgr. Eva Nováková •
Název disertační práce: 
Nominálnost ve stylu úředních dokumentů EU: funkční kontrastivní analýza
Termín konání obhajoby disertační práce:
12. 12. 2023 od 10.00 hod. | Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, učebna 2.25

Disertační práce i autoreferát jsou k nahlédnutí všem zájemcům na studijním oddělení u referentky pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz),
elektronicky na Portále UP: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Náhradní doručení

MAKARKINA Nataliia, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 258399/2910-2023/MK uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)

VACULÍKOVÁ Šárka, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 247793/2910-2023/HR uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)

ABRAHÁM Šimon, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 263022/2910-2023/LH uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)

Bc. VANCHUROVA Svetlana, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 267390/2910-2023/EG uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 
Olomouc. Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)

BULVAS Daniel, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 257156/2910-2023/VV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)

LAPENKO Vladyslav, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL - 257124/2910-2023/VV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne   30. 11. 2023, oznámení bude sňato dne 15. 12. 2023 (poslední den lhůty)


Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-A-16-01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady FF UP 12.1.2021
FF-A-16-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FF UP - I. úplné znění 12.1.2021
VP-01-2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FF UP - I. úplné znění 8.1.2021
ST-02-2016-ÚZ01 Statut Filozofické fakulty UP - I. úplné znění 6.1.2021
ST-02-2016-N01 Novela č. 1 Statutu Filozofické fakulty UP 5.1.2021
VP-01-2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu FF UP 5.1.2021
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5.10.2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9.3.2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26.2.2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29.6.2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29.6.2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29.6.2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19.4.2015

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-B-23/05-N02 Novela č. 2 vnitřní normy stipendium na podporu ukrajinských studentů 2.12.2023
FF-B-23/09 Příkaz děkana 01/2023 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2023. 1.10.2023
FF-B-23/09 Příkaz děkana 01/2023 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2023 1.10.2023
FF/B/23/05-N01 Novela_č_1_vnitřní_normy_stipendium_na_podporu_ukrajinskych_studentu 18.9.2023
FF-B-23-08 Vnitřní norma Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci a vnitřní normy UP R-B-17/08 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a 15.9.2023
FF-B-23/07 Rozhodnutí děkana o udělení děkanského volna na FF UP dne 7. 7. 2023 29.6.2023
FF-B-23/06 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 16.6.2023
FF-B_23/05 Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů na FF UP na období duben - prosinec 2023 27.4.2023
FF-B-23/03 Děkanské volno v roce 2023 na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 16.3.2023
FF-B-23/02 Pravidla pro podávání a zpracování elektronických žádostí o uznání předmětů v rámci IS STAG na FF UP v Olomouci 21.2.2023
FF-B-23/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 17.1.2023
FF-B-22/09 FF-B-22/09 Příkaz děkana 01/2022 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2022 3.10.2022
FF-B-21-01-N01 Novela č. 1 k vnitřní normě FF-B-21/01 opatření děkana FF UP v Olomouci k motivační spoluúčasti kateder při realizaci doktorských studijních programů 20.9.2022
FF-B-22/07 Zkouška z cizího jazyka v doktorských studijních programech 1.7.2022
FF-B-18/06-ÚZ03 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 22.6.2022
FF-B-22/05 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/2023 16.6.2022
FF-B-18/06-No3 Novela č. 3 k vnitřní normě FF-B-18/06 děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 15.6.2022
FF-B-22/04 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl v oblasti publikování výsledků vědy a výzkumu 1.5.2022
FF/B-22/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 18.1.2022
2/2021 Metodický pokyn tajemnice_2_2021_roční závěrka 12.11.2021
FF-B-21/06 FF-B-21/06 - Opatření děkana FF UP k vykazování výsledků Juniorských grantů UP v Olomouci 2.11.2021
FF-B-21/05 FF-B-21-05_Příkaz děkana k inventarizaci majetku_2021 1.10.2021
FF-B-21/03 FF-B-21-03_Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP 20.9.2021
FF-B-21/02 FF-B-21_02_Vnitřní norma_Právo uchazeče nahlédnout do spisu o příjímacím řízení 2021 22.6.2021
FF-B-18-06-ÚZO1 FF-B-18-06-ÚZO1_Vniřní norma děkana ke Stipendijnímu řádu UP_úplné znění 11.11.2020
FF-B-18-06-N01 FF-B-18-06-N01_Novela_ke Stipendijnímu řádu UP 11.11.2020
FF-B-20-03 Statut Etického panelu FF UP 16.10.2020
FF-B-20/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2020 2.10.2020
FF-B-20/01 Vnitřní norma_Ombudsman Filozofické fakulty 16.7.2020
FF-B-20/01 Ombudsman Filozofické fakulty UP v Olomouci 12.7.2020
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2020
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1.10.2019
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice FF 1.7.2018
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.1.2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13.5.2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1.5.2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1.1.2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.10.2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9.3.2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1.7.2014
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.10.2010

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normy Název Účinnost od
2021 Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021 1.1.2022
2020 Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020 8.12.2021
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF UP za rok 2020 8.12.2021
2019 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2019 1.1.2019
2018 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2018 1.1.2018
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1.1.2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1.1.2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1.1.2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1.1.2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1.1.2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1.1.2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2020  
2019 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2019  
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

 • č. 01/2020 - k doplnění k čerpání příspěvků se Sociálního fondu FF UP
 • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
 • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

 • 02/2021 - Pokyn k roční účetní závěrce
 • 01/2019 - Termíny roční účetní závěrky 2019
 • Podmínky pronájmu auly Křížkovského 10
 • 02/2018 - pravidla pronájmů prostorů na FF 
 • 01/2018 - režimová opatření pro vstup do budov FF v mimopracovní dobu (hromadné akce)
 • 01/2017 - opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných při kontrole
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2013 - vyřazování majetku

Nahoru

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)