Zahraniční hosté

Jednou z klíčových aktivit Filozofické fakulty je internacionalizace. Filozofická fakulta spolupracuje se stovkami zahraničních univerzit a vědeckých institutů na bázi partnerských smluv (Erasmus, CEEPUS, smlouvy o přímé spolupráci a další), pořádá mezinárodní vědecké i kulturní akce (např. AFO – Academia Film Olomouc, Dny židovské kultury aj.), v rámci nichž se konají přednášky zahraničních odborníků z celého světa.

Přednáškové pobyty a konferenční činnost

Možnosti financování přednáškových pobytů zahraničních hostů

1. Institucionální plán FF/UP - PROPOST

PODMÍNKY

Žádost o finanční podporu pro zahraničního hosta předkládá katedra na základě celofakultní výzvy zveřejňované v říjnu pro nadcházející kalendářní rok.

Podpora se poskytuje pro zvané zahraniční hosty, kteří jsou afiliováni na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti.

Podpora není určena na catering a propagační materiály.

Odměna se vyplácí bezhotovostně na základě Smlouvy o poskytnutí konzultační a lektorské činnosti. Katedra v této smlouvě uvádí, za co bude odměna poskytnuta, zda se jedná o jednorázovou přednášku, přednáškový cyklus, účast na konferenci, konzultační činnost, případně kombinaci. Katedra vždy uvede také objem odvedené práce v hodinách (po 60 minutách). Odměna za hodinu práce se pohybuje v rozmezí 250 - 700 Kč (horní hranice je pro superexperty). Výši odměny navrhuje katedra. Návrh smlouvy odesílá katedra zahraničnímu hostu, než akce/přednáška proběhne, aby se tento/tato s obsahem smlouvy seznámil/a předem.

Pobyt hosta je zcela v kompetenci katedry (objednávka ubytování, zajištění propagace akce, učebny atd.). Zahraniční oddělení FF UP (dále jen ZO FF) zpracovává žádosti o finanční podporu, pomáhá při přípravě smlouvy.

Smlouva o poskytnutí konzultační a lektorské činnosti je předkládána na ZO FF s dostatečným časovým předstihem (cca 3 týdny před příjezdem hosta), dva výtisky. Jakmile je smlouva podepsaná druhou stranou, musí být doplněna (dva originály) o Průvodní list k faktuře / pokladnímu dokladu a předána referentce ZO FF Simoně Černé. V opačném případě nemůže být honorář zaslán na účet zahraničního hosta.

Kontaktní osoba: Simona Černá, simona.cerna@upol.cz , Zahraniční oddělení FF UP, děkanát, Křížkovského 10.

2. Pobyt hosta lze zaplatit rovněž z fondu katedry, což jsou peníze vypočítané z veškerých mobilit katedry (studijní i přednáškové) za předchozí akademický rok.  Z těchto finančních prostředků lze hradit – mimo jiné –  pobyt zahraničního hosta.  

Je zcela v kompetenci katedry, jakým způsobem pobyt hosta zajistí a co mu bude (může) uhradit. Uhradit lze stravné, ubytování, ale také případnou odměnu za přednášku (formou DPP). DPP je předkládáno s dostatečným časovým předstihem na personální oddělení FF UP.

3. ERASMUS - Host, který na FF UP přijede v rámci tohoto výměnného výukového programu,  má pobytové náklady hrazeny z tohoto programu (řeší si na domovské VŠ). Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem domovskou univerzitou potvrzený Teaching Mobility Agreement.
 

4. CEEPUS - Host, který na FF UP přijede v rámci programu CEEPUS,  má pobytové náklady i cestovní výdaje hrazeny z tohoto programu. Výplatu na pobytové náklady řeší se ZO FF UP, cestovné i pojištění řeší host na domovské VŠ. Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem potvrzený Letter of Award.
 

5. Pobyt hostů zahraničních partnerů v rámci mezinárodních vědeckých aktivit (grantů, výzkumné či vědecké spolupráce, Fulbright atd.) se doporučuje hradit z grantových prostředků příslušných pracovišť.

Zahraniční hosté působící na FF UP musí být od 1. 1. 2016 evidováni v Portále UP: portal.upol.cz/Přijetí hostů (pro účely výročních zpráv, statistik a také rozpočtování).

Pokud host působí na FF UP delší dobu (měsíc a déle, např. hosté v rámci CEEPUSu, Fulbrighta apod.), je možné mu prostřednictvím ZO FF UP zařídit ID kartu (portlety UP: STAG, MOODLE, knihovna, menza, připojení na internet atd.). Podmínkou pro vydání ID karty je evidence hosta v portále v tzv. Malém STAGu.

Pracovní poměr

Administraci zaměstnaneckých pobytů zahraničních lektorů má na starosti Personální oddělení FF UP (dále jen PO).

PO zahraničním lektorům pomůže zajistit následující:

  • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na FF UP
  • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy s FF UP a zajištění pracovního povolení, nahlašování zaměstnání občanů EU, cizích státních příslušníků s trvalým pobytem
    v ČR na ÚP Olomouc.
  • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR
  • Pomoc při vyhledávání kurzů českého jazyka

Příručka pro zaměstnance 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)