Praxe

Studium Učitelské způsobilosti

pro absolventy

Součástí studia je učitelská praxe, kterou studující absolvuje v předmětu své odbornosti na střední škole. Praxe navazuje na obecné výstupy z Pedagogiky pro učitele, Psychologie pro učitele a Didaktiku vybraných vyučovacích předmětů. Teoretické výstupy jsou zde prakticky procvičovány, včetně využívání příkladů pedagogické praxe.

Pedagogická praxe je studentem absolvována v průběhu 1. až 3. semestru z jednoho nebo dvou oborů (podle své specializace). Každý posluchač musí absolvovat nejméně 2 náslechy a nejméně 8 aktivních výstupů z každého předmětu své aprobace. Avšak proplaceno bude učiteli, který praxi povede, jen 7 tzv. rozborových hodin – viz dopis řediteli a učiteli. Kromě toho musí student plnit další úkoly vyplývající z jeho působení na škole (rozbory hodin, dozory, analýza a vedení pedagogické  dokumentace a školní agendy atd.). Studentovi je v únosné míře stanovena délka pobytu ve škole s ohledem na jeho pracovní povinnosti. V případě neplnění zadaných úkolů může vedení školy posluchači praxi přerušit, přičemž důvod bude uveden v kandidátově hodnocení.

Praxi vede přidělený vedoucí učitel, který by měl mít pedagogickou praxi minimálně 3 roky. Reflexi praxe absolvuje student s vedoucím učitelem a oborovým didaktikem. Dokumentovaným výstupem z praxe je studentovo portfólio, jehož součástí jsou: plán náslechů, výkaz, hospitační záznamy z náslechů, přípravy na výuku včetně všech dokumentovaných učebních materiálů (vytvořených pomůcek), vyplněný osobní dotazník, hodnocení, zápisy z porad, třídních schůzek, metodických komisí, písemná analýza a hodnocení pedagogické dokumentace atd.

Po dobu praxe je kandidát plně podřízen vedení školy a přidělenému učiteli a plní jimi zadané úkoly.

Po absolvování praxe budou studenti schopni:

  • sebereflexe vlastní pedagogické činnosti realizované při výuce oborů své specializace,
  • implementace dovedností získaných na praxi do výuky oborů své specializace,
  • promyšlené aplikace znalostí získaných při studiu teoretických disciplín do výuky oborů své specializace,
  • dále adekvátně rozvíjet svůj pedagogický potenciál.

Formuláře k praxi – pro studenty ke stažení:

Nevyplňuje se „doba, na kterou se dohoda sjednává“ (první strana DPP, odstavec I. Předmět dohody, 3. bod) z důvodu účetního zpracování. Bude doplněna v daném období, kdy bude dohoda doručena na ICV.

V případě, že si nebudete vědět rady s vyplněním, nechte raději kolonku prázdnou, jelikož se ve formuláři nesmí škrtat a přepisovat. Chybně vyplněná dohoda nebude přijata a zpracována!

2 vyhotovení Dohody o provedení práce + osobní dotazník + informovaný souhlas učitel zašle (nebo student předá osobně) bezprostředně po ukončení praxe na adresu:
PhDr. Gabriela Paráčková
Institut celoživotního vzdělávání
Křížkovského 10
771  48 Olomouc

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)