FAQ

Často kladené dotazy

Můžu jako student navštívit praktického lékaře na Univerzitě Palackého v Olomouci?

Na kolejích znovu ordinuje praktický lékař

V prostorách kolejí Univerzity Palackého v Olomouci se podařilo znovu otevřít ordinaci praktického lékaře, kterou mohou využít studenti při pobytu mimo své domovské bydliště. Ordinaci provozuje MOJE AMBULANCE, a. s., vždy ve středu a v pátek od 13:30 do 17:30 hodin, telefon 581 074 200. Dále je ve zdravotním středisku vysokoškolských kolejí J. L. Fischera (blok B, 1. n. p., samostatný vchod zvenku) k dispozici zubní ordinace, gynekologická ordinace a masáže.


Jak si přes portál nejlépe zkontroluji kolik kreditů mi zbývá do splnění celého studijního plánu?

Přihlaste se na portál, klikněte na „moje studium“  a podívejte se do záložky „vizualizace studia“ nikoli „předzápis“ (slouží jen k zápisu předmětů). V případě potřeby je na každé záložce proklik na „nápovědu“. Pakliže si i tak nebudete jisti, kontaktujte svou studijní referentku.


Kolik kreditů si mohu zapsat na jiné fakultě univerzity, co je to kreditová banka?

Kreditová banka – v rámci C předmětů si student může na jiných fakultách UP zapsat vždy jen 2 kredity za každý rok studia ve standardní době, tj. max. 6 v bakalářském a 4 v navazujícím magisterském studiu (V praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí. Pokud si ale už zapsaný předmět typu C  termínu zápisu odepíše, kreditová banka mu limit zpět navýší.)


Kdo mi vydá potvrzení o studiu, kde najdu potřebný formulář a mohu dostat potvrzení i mimo úřední hodiny?

Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož máte po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.

Pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, popřípadě dopravce, vám řádně vyplněné potvrzení o studiu potvrdí vaše studijní referentka na studijním oddělení, a to pouze v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny SO žádné formuláře nepotvrzuje, úřední hodiny najdete na   https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c2156. Jméno své studijní referentky najde po přihlášení do Portálu
v záložce „Moje studium“>„Průběh studia“>„Základní údaje". Pokud se na studijní oddělení nemůžete ze závažných důvodů (např. studium v zahraničí) osobně dostavit a potvrzení vám stačí naskenované, požádejte o něj studijní referentku emailem odeslaným z vašeho univerzitního emailu. Veškeré formuláře najdete na  https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/ a některé z nich lze najít už předvyplněné po zalogování v elektronických formulářích studijní agendy ELF: http://elf.upol.cz/. Potvrzení o studiu si můžete už vyplněné vytisknout také z Portálu.

 

Jak postupovat při uznávání studijních předmětů z jiného vysokoškolského studia?

Stačí využít elektronické žádosti v aplikaci Studentské žádosti ve STAGu. Postup podání této elektronické žádosti je zde (https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/Studenti/STAG_Uznavani_predmetu_navod_pro_studenty.pdf).

 

Výhodou podání této elektronické žádosti je, že není potřeba ručně vypisovat studijní předměty, o jejichž uznání student žádá. V aplikaci je stačí jednoduše označit.

 

Podmínkou pro správné formální podání žádosti o uznání splnění studijních povinností nadále zůstává písemná forma žádosti, proto je nutné tuto žádost vytisknout, vlastnoručně podepsat a podat jí na studijním oddělení dané fakulty.

 

Za jakých podmínek mohu postoupit do 2. ročníku, kolik kreditů musím získat za první ročník a jak se mám do dalšího ročníku zapsat?

K datu uvedenému v Harmonogramu příslušného akademické roku https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/ musíte mít za první rok studia splněno minimálně 40 kreditů. K tomuto datu probíhá kontrola splnění studijních povinností studijním oddělením, Vy  si jen zkontrolujte, že máte všechny získané kredity řádně zapsané ve STAGu. Zápis do vyššího ročníku probíhá automaticky, předměty na ZS daného akademického roku si můžete zapisovat už od července – dle výše uvedeného harmonogramu.

 

Chci se přihlásit na zkoušku, ale všechny termíny jsou již obsazené, co můžu dělat?

Zapíšete se do tzv. „Fronty čekatelů na zápis na termín“ (nově platné od zkouškového období LS v AR 2019/20).
V případě uvolnění místa se automaticky přesunete z fronty ke konkrétnímu zkouškovému termínu. Jak fronta čekatelů na zápis na termín funguje se můžete dočíst v prezentaci po přihlášení na portálu STAGu.

https://files.upol.cz/team/stag/Sdilene%20dokumenty/Zapis_na_zkousku/STAG2017_Vavre_Zapis_na_zkousky_fronta_cekatelu.pdf

 

Komu mám zaslat žádost vztahující se k výjimce ze Studijního a zkušebního řádu UP, Harmonogramu akademického roku apod.?

Žádost adresujete děkanovi fakulty a zašlete své studijní referentce, která ji připraví děkanovi k posouzení. Vámi podepsaná žádost musí být v písemné formě a na studijní oddělení buď zaslána doporučenou poštou, nebo doručena osobně.

 

Bylo mi přiznáno stipendium, obdržím nějaký doklad o výši a výplatě stipendia, jak to funguje?

Ano, rozhodnutí o přiznání stipendia (případně další dokumenty) naleznete po přihlášení do Portálu v sekci studijní dokumenty.

 

Jak mám postupovat při výběru cizího jazyka v bakalářském studiu?

Cizí jazyk si povinně zapisují studenti v průběhu bakalářského studia.

Student bakalářského studijního programu absolvuje modul cizí jazyk v hodnotě 9 ECTS zkouškou podle vlastní volby kombinací kreditové zátěže výuky a zkoušky, jež modul nabízí.

Ukončení minimálně jednoho cizího jazyka v rámci jazykového modulu zkouškou je povinné.

Podrobné informace k možnostem nahrazení zkoušek certifikáty jsou k dispozici zde: https://cjv.upol.cz/kurzy-a-certifikaty/

S dotazy ohledně zápisu a se žádostmi o navýšení kapacity se studenti mohou obracet na sekretářku CJV – p. Markétu Dluhošovou (marketa.dluhosova@upol.cz)

Studenti sdružených filologických bakalářských studijních programů MAIOR absolvují zkoušku z cizího jazyka jiného než z jazyka svého programu MAIOR. V případě kombinace s filologickým programem MINOR mohou absolvovat zkoušku z jazyka totožného s tímto programem MINOR.

 

Mohu brát v potaz informace o studiu od starších spolužáků?

Informace od studentů vyšších ročníků nemusí být vždy přesné a úplné. Tito studenti mohou studovat podle jiného studijního plánu, což závisí na akreditaci daného studijního programu (dříve oboru). V případě nejasností je třeba se obrátit na garanta studijního programu nebo asistentku katedry, případně na svou studijní referentku.

 

Chci studium na fakultě ukončit, jak to mám udělat? 

Na webových stránkách (viz výše) si stáhněte formulář „Prohlášení o zanechání studia“. Vyplněný a podepsaný formulář doneste nebo odešlete poštou na SO. Den doručení prohlášení na fakultu je vaším posledním dnem studia.

 

Jak vložím zadání závěrečné práce (ZP) do IS STAG? 

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Popis schvalovacího procesu:

Schvalovací proces:

 1. student FIF zadá podklad VŠKP;
 2. student dopracuje podklad VŠKP; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
 3. vedoucí práce podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
 4. garant programu podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

* Postup k nastavení zasílání oznámení: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

 

Chci změnit zadání bakalářské/diplomové práce, nebo vedoucího práce co mám proto udělat?

Změna tématu schváleného vedoucím práce i garantem oboru v rámci jednoho akademického roku, nebo vedoucího práce, podléhá žádosti. Žádost podává student vedoucímu katedry, přiměřeně v ní argumentuje potřebu změny tématu a její důvod. Na základě žádosti schválené vedoucím práce a garantem oboru studijní oddělení odstraní staré téma a otevře studentovi prostor pro nové zadání. Postup založení nového tématu je totožný jako postup pro vložení zadání závěrečné práce.

 

V případě, se jedná o změnu tématu, nebo vedoucího práce z předcházejícího akademického roku, tak si student jednoduše zadá nové téma a není potřeba žádat o změnu.

 

Chci odevzdat hotovou bakalářskou/diplomovou práci, jak to mám udělat?

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. v sovislosti s R-B-17/08-ÚZ01 - Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) odevzdáváte svou práci v tištěné podobě jen v případě, že to vyžaduje katedra, na které práci píšete (viz informace na jednotlivých katedrách).

 

Musím v případě sdruženého (maior-minor) studia bakalářskou/diplomovou práci vypracovávat na obou studovaných programech?

Závěrečnou práci vypracováváte pouze na maioru, tzv. diplomovém programu. Na diplomovém programu také získáváte kredity za semináře související s vypracováním závěrečné práce, zpravidla ve výši 20 kreditů. Na druhém, nediplomovém programu, plníte jiné kredity typu B (včetně modulu „Společenské základy“ – v bakalářském studiu) tak, abyste před konáním SZZk na obou programech splnili požadovaný počet kreditů dle studijního plánu. https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pruvodce-studiem-a-organizace-studia/

 

Mám sdružené studium, mohu přestoupit a studovat jen jeden program?

Ne, přestup v žádné podobě není možný. Pokud chcete studovat jiný program, musíte si podat do 15. 3. příslušného roku elektronickou přihlášku ke studiu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky.

 

Můžu v průběhu studia změnit minor za maior?

Ne, to nelze. Pokud chcete studovat jiný studijní program, musíte si podat do 15. března příslušného roku elektronickou přihlášku ke studiu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky.

 

Zapsal jsem si předmět, který nemohu navštěvovat, lze jej ze STAGu odepsat?

O odepsání předmětu lze žádat nejpozději do 30 dnů po ukončení zápisu pro daný semestr. Potřebný formulář naleznete na webových stránkách https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/.

 

Jsem student sdruženého (maior-minor) studia, chci letos konat SZZk na jednom programu. Stačí, když si zapíši státnicové disciplíny jen na tomto programu? 

Nestačí, pokud chcete jít ke státnicím, musíte si zapsat předměty státní závěrečné zkoušky na obou programech. Pokud vykonáte SZZk jen na jednom programu, musíte si předmět státní závěreční zkoušky na druhém programu zapsat příští rok znovu.

 

Mohu vykonat SZZk, když mám v případě sdruženého (maior-minor) studia splněny všechny kredity jen na jednom programu?

To bohužel nelze, dle Studijního a zkušebního řádu můžete přistoupit k SZZk pouze tehdy, když máte splněny všechny předepsané studijní povinnosti, a to i v případě sdruženého studia.

 

Vykonal jsem úspěšně SZZk, dokdy mám status studenta?

Status studenta máte do data vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby). Druhý den po té již nejste studentem FF UP.

 

Přihlásil jsem se ke státní zkoušce, ale nepodařilo se mi splnit studijní povinnosti, propadne mi termín SZZk?

V tomto případě Vám termín nepropadne, katedra Vás ze SZZk omluví. O termín přijdete v případě, že jste přihlášený na SZZk, máte splněné všechny studijní povinnosti a na státní zkoušku se bez omluvy nedostavíte. Omluvit z termínu Vás může předseda komise, ale pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů.

 

Na Portále jsem zjistil, že budu muset brzy platit poplatky za studium, kde najdu bližší informace?

Veškeré informace o poplatcích za další a delší studium najdete na webových stránkách rektorátu  https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/. Tyto záležitosti jsou v gesci rektorátního Oddělení pro studium UP. S žádostí o informace se prosím obracejte na vedoucí studijního oddělení UP, paní Moniku Smitkovou. Kontakty a bližší informace najdete na webových stránkách https://www.upol.cz/studenti/studium/studijni-oddeleni/

 

Jak si můžu zkontrolovat splnění studijních povinnosti?

Vyučující zaznamenávají dosažené výsledky/atestace do IS STAG a pomocí tohoto systému probíhá  evidence průběhu studia a kontrola studia po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok, kterou provádí Studijní oddělení FF. Je povinností studenta sledovat průběžně záznam svého studia v IS STAG. Pro kontrolu studia a kontrolu průběžného plnění studijních povinností  slouží na Portále výhradně záložky Vizualizace studia, Zbývající povinnosti, případně Průběh studia - Zápisový list A, nikoli záložka Předzápis!!!

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Student je v každém roce studia povinen absolvovat podruhé zapsaný předmět a to bez ohledu na typ (A, B nebo C).

Pro postup do dalšího ročníku studia je povinností studenta si k meznímu datu dle harmonogramu zkontrolovat plnění svých studijních povinností (požadovaný počet kreditů a splnění podruhé zapsaného předmětu) a také, zda jsou vyučujícím výsledky do IS STAG řádně zapsány.

 

Kam se mám obrátit, když má předmět plnou kapacitu, nemá rozvrh, nebo se mi kryjí předměty?

Řešení kolizí v rozvrhu, plnou kapacitu u předmětů a časovou kolizi zvolených rozvrhových akcí řeší pouze katedra. Student se musí obrátit na sekretářku katedry studovaného programu.


Kde uvidím výsledek obhajoby ZP?

Po vykonání obhajoby BP/DP je výsledek sdělen studentovi, zapsán do státnicového protokolu a zadán do IS STAG. Jelikož předmět s kódem BCDP nebo MADP slouží pouze k VYPSÁNÍ TERMÍNU, na nějž se student registruje k obhajobě na určité konkrétní datum, NENÍ konečná ATESTACE na portále v průběhu studia ZOBRAZENA. Pokud si student potřebuje potvrdit, že práci skutečně obhájil, podívá se přes odkaz Prohlížení – Kvalifikační práce, kde nalezne po zadání svého jména a příjmení svou kvalifikační práci včetně stavu obhajoby.

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/pruvodce/obhajoba_VSKP_na_portale.pdf


Seznam kateder a jejich zkratky v IS STAG

KAA

Katedra anglistiky a amerikanistiky

 

KAE

Katedra ekonomických a manažerských studií

 

CJV

Centrum jazykového vzdělávání

 

DAS

Katedra asijských studií - čínština

ASH           

Katedra asijských studií - indonéština

ASI             

Katedra asijských studií - japonština

ASJ           

Katedra asijských studií - korejština

ASK           

Katedra asijských studií - vietnamština

ASV

KBH

Katedra bohemistiky

 

DVU

Katedra dějin umění

 

KDU

Katedra divadelních a filmových studií

 

KFI

Katedra filozofie

 

KGN

Katedra germanistiky

 

CJS

Centrum judaistických studií

 

KHI

Katedra historie

 

KMU

Katedra muzikologie

 

NIZ

Katedra nederlandistiky

 

KOL

Katedra obecné lingvistiky

 

KPE

Katedra politologie a evropských studií

 

PCH

Katedra psychologie

 

KR…

Katedra romanistiky – španělština

KRS       

Katedra romanistiky – potugalština

KRP       

Katedra romanistiky – italština

KRI        

Katedra romanistiky – francouzština

KRF       

KS…

Katedra slavistiky - ruština

KSR      

Katedra slavistiky - polština

KSO      

Katedra slavistiky - ukrajinština

KSU      

KSA

Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

 

KZU

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)