Možnosti výjezdů do zahraničí

MAPA MOBILIT - Přehled smluv o spolupráci FF UP (Erasmus, CEEPUS a přímá spolupráce)

Mapa na celou obrazovku

Možnosti a termíny

Možnosti

1) podle výměnného programu

Studenti FF UP všech programů (BSP, MSP a DSP) si dnes mohou vybrat z široké nabídky studijních, pracovních i výzkumných pobytů v zahraničí. Existuje mnoho programů, projektů, nadací, organizací apod., které tyto krátkodobé mobility podporují. Nejznámější je program Erasmus+. Na FF je populární a hojně využívaný středoevropský program CEEPUS (FF je zapojena do 7 sítí s několika desítkami středoevropských univerzit). FF rovněž disponuje vlastním zdrojem financí – jde o projekt financovaný MŠMT ČR s názvem Mobilita studentů FF (říká se mu Freemover) - a každoročně z něj ZO FF podpoří výjezdy zhruba 130 studentů a 70 vyučujících. Nejdelší historii v podpoře studentských mobilit má Akademická informační agentura pod Domem zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Jde o výjezdy v rámci smluv na národní úrovni. Finance na svůj výjezd do zahraničí můžete získat rovněž z různých nadací nebo třeba z interní IGA – studentské grantové soutěže. Stipendia na studijní pobyty nabízí i zahraniční vlády či univerzity (hojně využívané jsou stipendia čínské a japonské vlády). Výjezdy na letní školu podporuje nově Erasmus, jde o tzv BIPy, CEEPUS, AIA. Zkrátka stačí jen sledovat aktuality ZO, FB kateder, nebo se ptát vyučujících na katedře, spolužáků, či referentek zahraničního oddělení…

FF UP nabízí, zprostředkovává či administrativně zajišťuje svým studentům zahraniční studijní, pracovní a výzkumné pobyty především v rámci těchto programů a projektů:

 • Erasmus+  → evropský i mimoevropský                                
 • Mobilita studentů FF UP, čili tzv. Freemover → celý svět
 • CEEPUS → střední Evropa
 • AIA – vládní stipendia MŠMT → celý svět, ale jen vybrané země
 • IGA – studentská grantová soutěž

Méně známé, ale přesto využívané, jsou např:

 • Merrillův program → USA
 • Fulbrightovo-Masarykovo stipendium → USA, určeno pro doktorandy
 • AKTION → Rakousko
 • DAAD, KAAD → Německo
 • Višegrádský fond → země V4 + Západní Balkán, východní země bývalého Sovětského svazu a Rusko
 • Ostatní  → Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Duo-Korea Fellowship Program, Global Korea Scholarship, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MOFA - stipendia taiwanské vlády, JASSO, MEXT scholarship - Japanese Government Scholarship a další  
 • Pracovní stáže - jsou finančně podporovány Erasmem a Freemoverem.

 

2) podle destinace

Student FF může vyjet prakticky kamkoliv. Není vždy nutné, aby katedra/fakulta/univerzita měla se zahraniční univerzitou podepsanou smlouvu o výměně studentů. Platná smlouva však studentovi garantuje, že bude moci na dané zahraniční škole studovat bez poplatků za školné.

Přehled zahraničních partnerských institucí (ERASMUS, CEEPUS a smlouvy o přímé spolupráci) najdete na Mapě mobilit FF UP.

   

Termíny podání přihlášek (výběrových řízení) na zahraniční pobyty vybraných programů

Výběrová řízení (dále jen VŘ) jsou vyhlášena prostřednictvím aktualit ZO FF, kateder, FB atd. a jsou rovněž vypsána v IS STAG.

ERASMUS+

1. kolo VŘ - výjezd na ZS nebo na celý AR, výzva FF bývá vyhlášena v lednu prostřednictvím webu ZO FF, FB FF, nástěnek kateder atd.,

konkrétní termín VŘ závisí na domovské katedře. VŘ se studentům uzavírají nejpozději 15. 2.

2. (dodatečné) kolo VŘ - výjezdy na LS, výzva FF vyhlášena v průběhu září prostřednictvím webu ZO FF, FB FF, nástěnek kateder atd.,

konkrétní termín VŘ závisí na domovské katedře.

AIA DZS – mezinár. smlouvy MŠMT různé termíny, většina zemí do 31. 12.
AKTION  31. 10. pro LS , 15. 3. pro ZS 
DAAD  většina k 15. 11. 
CEEPUS  31. 10. pro LS, 15. 6. pro ZS, 30. 11. – Freemoveři v CEEPUSu
Freemovers 20. 10. na období výjezdu od 1. 1. - 31. 12. 2024, tj. na LS 2023/24, ZS 2024/25 nebo AR 2024/25
Pracovní stáže ERASMUS+ 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12.
Višegrádský fond  začátek září pro LS, začátek března pro ZS 
Merrillův program  listopad
Fulbrightova nadace 

srpen – leden

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje např. jeden z výše uvedených programů. Pro všechny výjezdy (studijní, pracovní, výzkumné, konference, letní a zimní školy) však platí, že musí být předem řádně schváleny katedrou (formou studijní smlouvy, tzv. Learning Agreement) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do IS STAG a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta. Podrobněji viz záložka Užitečné informace k výjezdu do zahraničí


Erasmus+

Program EU zaměřený na výměnu studentů především v rámci Evropské unie. Od roku 2015 Erasmus+ podporuje výjezdy i mimo EU, a to na vybrané partnerské univerzity, s kterými sepíší společný projekt. E+ evropský i mimoevropský financuje prostřednictvím vysílající školy tyto typy pobytů:

1/ Typy výjezdů

Dlouhodobé mobility (1 - 2 semestry)

 • výjezd za účelem studia - pro studenty BSP, MSP i DSP, min. délka 2 měsíce, min. počet kreditů - 20
 • výjezd za účelem praktické stáže - pro studenty BSP, MSP i DSP, min. délka 2 měsíce

Krátkodobé mobility (5 - 30 dnů)

 • výjezd za účelem výzkumu - jen pro studenty DSP, min. délka 5 dnů, max. 30 dnů, student vyjede na výzkumný pobyt na univerzitu, s kterou má jeho domácí katedra smlouvu. Min. počet kreditů - 5.
 • výjezd za účelem praktické stáže - jen pro studenty DSP, min. délka 5 dnů, max. 30 dnů, min. počet kreditů - 5.
 • Kombinované intenzivní programy (Blended intensive programmes - BIP). BIP má podobu letní školy, za kterou student získá 3 kredity.

Kombinované mobility

Kombinace fyzické mobility s virtuální složkou - pro studenty BSP, MSP i DSP. Kombinované mobility mohou být jak dlouhodobé, tak krátkodobé, jak studijní pobyty, tak výjezdy na praktickou stáž.

 

2/ Podmínky a finance

Na výjezd na studijní pobyt do zahraničí se může přihlásit student bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia (dále jen BSP, NMSP i DSP) pzerenční i kombinované formy.

Výjezd na studijní pobyt do zahraničí se nedoporučuje studentům 2. ročníku NMSP v posledním semestru jejich studia (LS 2. roč.).

Student BSP, který je ve 3. ročníku studia, si může podat přihlášku na výjezd do zahraničí v rámci jeho NMSP. Změnu studijního programu však musí ihned po zápisu do studia nahlásit na Zahraničním oddělení FF.

Student si může v rámci výběrového řízení podat přihlášku na takovou zahraniční školu, s kterou má jeho domovská katedra podepsanou meziinstitucionální smlouvu.

Student musí projít výběrovým řízením.

Student může v rámci jednoho AR vyjet min. na 3 měsíce, max. 12 měsíců. Délka výjezdu je dána smlouvou s partnerskou školou a rovněž rozpočtem UP. Délka studijního pobytu v zahraničí musí být v LS naplánována tak, aby student stihl vykonat všechny zkoušky na zahraniční škole a zároveň si je stihl nechat uznat v rámci studia na FF UP (do termínu kontroly studijních povinností v prvním zářiovém týdnu).

Výši stipendia na výjezdy na studijní pobyty najdete v sazbách.

3/ Přihláška / výběrové řízení

VŘ na studijní pobyty vyhlašuje katedra/sekce. Každá katedra, příp. sekce (např. Katedra romanistiky vypisuje VŘ pro sekci, španělštiny, italštiny, portugalštiny i francouzštiny) má v IS STAG vlastní VŘ. Přihlášky se podávají pouze elektronicky v IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů).

Součástí přihlášky bývají rovněž dokumenty, které se vkládají do IS STAG k přihlášce a které jsou povinné  (např. motivační dopis, CV, výpis studijních výsedků apod.).

4/ Termín podání přihlášek

VŘ na studijní pobyty na následující AR (1. kolo) bývá na FF UP vyhlášeno v lednu (nutno sledovat IS STAG, FB FF a katedry, příp. sekci Aktuality). VŘ vyhlašuje katedra/sekce, každá katedra/sekce má ale svůj interní termín pro podání přihlášky, viz výše kapitola 1) Možnosti a termíny.

Dodatečné VŘ (2. kolo) pro výjezdy na studijní pobyty na LS bývá (ale není to pravidlo, záleží na zbytkových financích ze zrušených výjezdů) vyhlášeno v 2. polovině září (nutno sledovat IS STAG, FB FF a katedry, příp. sekci Aktuality).

5/ Výsledky VŘ

Výsledek se objeví v IS STAG u přihlášky studenta (vybrán nebo nevybrán) do 10 dnů po ukončení VŘ.

1. kolo: nejpozději do 5. 3.

2. kolo: nejpozději do 5. 10.

6/ Kontakty na osoby odpovědné za výjezd studenta

Administrativa tohoto programu je na UP rozdělena mezi několik administrátorů a koordinátorů v rámci tří úseků - rektorát - Oddělení pro mobility (OM RUP), fakulta - Zahraniční oddělení (ZO FF), katedra:

1. Katedra, resp. katederní/sekční koordinátor pro zahraniční záležitosti - vypisuje výběrová řízení, zodpovídá za studentův studijní plán v zahraničí, tzv. Learning Agreement, či pracovní plán, tzv. Learning Agreement for Traineeship, a schvaluje a uznává studijní výsledky ze zahraniční.

2. Zahraniční oddělení FF UP - má na starosti záležitosti týkající se STAGu, koordinuje činnosti mezi OM RUP, ZO FF a katedrou.

    Zodpovědný pracovník: Jana Hořáková, podrobněji Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.

3. Oddělení pro mobility RUP (OM RUP) má na starosti organizačně-administrativní záležitosti, tj. sepsání účastnické smlouvy před odjezdem, výplatu stipendia, poskytnutí informací o cestovním pojištění od UP, on-line jazykové testy...

    a/ studijní pobyty v EU - administrují na rektorátní úrovni, tj. na OM RUP, referenti Jan Kratochvíla a Vladimíra Žlutířová,  web: https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-student/studium/erasmus-evropa/#c68584

    b/ studijní pobyty mimo EU - administruje na rektorátní úrovni, tj. na OM RUP, referentka Barbora Kolčavová, web: https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-student/studium/erasmus-mimo-evropu/

    c/ pracovní pobyty – má na starosti Marie Raková a její asistentka Kateřina Lepetáková z OM RUP, web: https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-student/staze/

7/ Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

najdete v záložce Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.


Freemovers*

Tento program je v kompetenci Zahraničního oddělení FF UP. Má více než 10 letou tradici. Filozofická fakulta jej nazvala Mobilita studentů FF UP, ale vžil se název Freemovers. ZO FF z tohoto programu každoročně podpoří minimálně 130 studentských výjezdů do zahraničí.

1/   PODMÍNKY

 • Student FF UP si může podat přihlášku na studijní, pracovní, výzkumný či konferenční pobyt v zahraničí (výzkumný a konferenční je určen pro doktorandy).
 • Přihlášku si může podat student, který plánuje uskutečnit svůj výjezd v termínu od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024, tzn. v LS 2023/24, v ZS 2024/25, nebo na dva semestry, tj. na celý AR 2024/25 .
 • Program je určen pro studenty FF UP všech typů (prezenční i kombinovaná) i forem studia (BSP, NMSP a DSP)
 • Upřednostňovány jsou studijní, pracovní, výzkumné, konferenční pobyty mimo EU, nevylučují se ale ani výjezdy do EU (důležitým kritériem je důvod výjezdu).
 • Upřednostňovány jsou mobility v rámci smluv FF/UP o přímé spolupráci (smlouvy viz Mapa mobilit FF UP), nevylučují se ale ani výjezdy mimo smluvní parterství FF/UP.
 • Upřednostňovány jsou výjezdy studentů vyšších ročníků (ideálně 2. a 3. roč. BSP, 1. a 2. roč. NMSP, DSP kdykoliv).
 • Délka trvání výjezdu: 
 1. výjezd na praxi - minimálně 2 měsíce
 2. studijní výjezd - min. 3 měsíce, max. 10 měsíců (doporučuje se 1 - 2 semestrální pobyt)
 3. výjezd na výzkumný pobyt - pro studenty DSP - min. 1 měsíc, max. 3 měsíce
 4. výjezd na konferenci - 1 a více dnů
 • Výše finanční podpory není programem určena, přidělená finanční podpora závisí na počtu přihlášených, na rozpočtu jednotlivce a na celkovém rozpočtu FF UP na zahraniční mobility. Student musí počítat s případným vlastním dofinancováním pobytu.
 • Student, který plánuje vyjet v rámci smlouvy o přímé spolupráci, neplatí partnerské škole poplatky za školné.
 • Student obdrží na výjezd do zahraničí paušál, z kterého si hradí vše, co se týká výjezdu, tj. letenku, náklady na živobytí, poplatky za vízum, očkování atd.
 • Studentovi, který je vyslán Univerzitou Palackého do zahraničí, bude poskytnuto cestovní pojištění do zahraničí od UP.

 

Na vysvětlenou:
* Freemover neoznačuje žádný program, a už vůbec ne program mezinárodní. Na FF UP se tento název ovšem už vžil, ačkoliv jako freemover se označuje student, který si vybere takovou přijímající zahraniční VŠ, s kterou vysílající škola nemá smlouvu o spolupráci, což v praxi znamená, že tato škola bude po studentovi požadovat zaplacení školného. (Toto neplatí pro studijní pobyty u smluvních partnerů.)

 

2/ Finance

Výše příspěvku na mobilitu není programem ani fakultou stanovena. Je diferencována dle nákladů vypočtených v žádosti o příspěvek a závisí rovněž na počtu přihlášek/žádostí o finanční podporu a celkovém rozpočtu fakulty na zahraniční mobility na daný rok. Nicméně FF UP není schopna studentovi přispět v takové výši, aby z toho mohly být zaplaceny všechny výdaje spojené s mobilitou. Je tedy proto důležité, aby student věděl, že je možné, aby byl výjezd do zahraničí kofinancován, což znamená, že je mořné, aby si student našel kromě Freemovera další jiný program, organizaci, grant atp., který mu pomůže náklady na mobilitu zaplatit.

3/ Výběrové řízení a požadované dokumenty

VŘ probíhají pouze elektronicky přes IS STAG: IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů. Název VŘ: Freemover...

U každého VŘ v IS STAG jsou uvedeny i požadované dokumenty, které se přiloží/nahrají k elektronické přihlášce v IS STAG.

Formuláře pro výjezdy: https://www.ff.upol.cz/de/studenti/formulare/.

4/ Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

jsou v záložce Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.

5/ Termín podání přihlášek:

Přihlášky se podávají jednou ročně, letos dod 23. 9. 2023 do 20. 10. 2023.

6/ Výsledky VŘ a vyrozumění o výsledcích VŘ: do 20. 12. v roce vyhlášení výzvy pro podávání přihlášek.

7/ Kontakt:

Referentka ZO FF Jana Hořáková a/nebo katederní koordinátor: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-oddeleni/ 


CEEPUS

Studenti střední Evropy se mohou ucházet o velmi atraktivní stipendia udělovaná programem CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Vyjet můžete do těchto zemí: Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Makedonie. 

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci tzv. sítí univerzit. Program je určen pro studenty BSB, MSP i DSP i pro pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí.

FF UP je zapojena do 8 tematických sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky, bas.hamers@upol.cz 
 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky, martina.palusova@upol.cz
 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie, radmila.slabakova@upol.cz
 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Sejkorová, Katedra anglické a americké filologie, marketa.janebova@upol.cz 
 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: David Livingstone, Katedra anglické a americké filologie, david.livingstone@upol.cz
 6. South and North Korea, Korean and Koreans, Research, Research Based Teaching &        Networking for Synergies in Central and Eastern Europe, koordinátor sítě: Andreas Schirmer, Katedra asijských studií, andreas.schirmer@upol.cz
 7. Red de Hispanistas de Europa Central, koordinátor sítě: Jakub Hromada, Katedra romanistiky, jakub.hromada@upol.cz - V ROCE 2023 NESCHVÁLENÁ SÍŤ
 8. TRANSkulturelle Kommunikation und TRANSlation, koordinátorka sítě: Petra Bačuvčíková, Katedra germanistiky, petra.bacuvcikova@upol.cz 

 

Důležité vědět:

 • Partnerské univerzity výše zmíněných sítí najdete v Mapě mobilit nebo v menu ZO FF - Partnerské instituce.   
 • Délka trvání mobility: výhodou tohoto programu jsou i studijní pobyty na 1 měsíc (např. z důvodu sběru materiálů pro psaní bakalářské, diplomové, disertační práce), podporovány jsou však i klasické semestrální studijní pobyty. 
 • Přihlášky se podávají elektronicky po registraci na  https://ceepus.info.
 • Výběrové řízení vypisuje katedra, která je zapojena do programu. Termín je tedy zcela v kompetenci dané katedry. VŘ bývá vypisováno prostřednictvím IS STAG (IS STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů), kde se vyplní stručná online přihláška.
 • Finance: výši stipendií do zemí zapojených do programu CEEPUS najdete v Mapě mobilit FF UP (viz výše).
 • Termíny podání přihlášek/registrace na ceepus.info:
  15.6. pro ZS
 • 30.6. pro freemovery na ZS
  31.10. pro LS
  30.11. pro freemovery
 • Informace o programu v češtině najdete na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ .
 • Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

AIA - vládní stipendia MŠMT

Jedná se o stipendijní pobyty ve vybraných zemích v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Výměnné pobyty jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni.

Aktuální nabídky studijních pobytů zprostředkovává Akademická informační agentura (dále jen AIA). Zahraniční oddělení FF distribuuje nabídky AIA DZS dále do aktualit ZO FF na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/ a na katedry.

Důležité vědět:


IGA

Studentská grantová soutěž – podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu, financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP.


Merrillův program

 • Studijní pobyty na partnerské vysoké škole v USA; v AR 23/24 na Moravian University,  Bethlehem, Pennsylvania (pro studenty Bc./Mgr.) a Coe College, Cedar Rapids, Iowa (pro studenty Bc./Mgr.)
 • Program koordinuje zahraniční oddělení rektorátu UP
 • Informace najdete na https://cfic.upol.cz/dalsi-programy/merrilluv-program/
 • Výjezd je nutné předem nahlásit fakultnímu koordinátorovi pro zahraničí, aby mohl být výjezd včas zaevidován v IS STAG a aby si student v IS STAG mohl vytvořit studijní plán v zahraničí, tzv. Learning Agreement. Pro výjezd přes Merrillův program platí stejný administrativní postup v IS STAG jako pro všechny ostatní výjezdy. Více viz Užitečné informace k výjezdu do zahraničí.

Višegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci zemí V4, tj. mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem + Západním Balkánem, východními zeměmi bývalého Sovětského svazu a Ruskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky.

Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

 • Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:
  tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15. 3. a 15. 9.)
  tzv. malé granty - 4x ročně (do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.)
  Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.
 • Informace: webové stránky VF na https://www.visegradfund.org
 • Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

Ostatní

Studenti si samozřejmě mohou najít „sponzora“ kdekoliv jinde, než je zmiňováno výše. V případě studijních pobytů  vyjma výše jmenovaných spousta studentů vyjíždí přes stipendia vlád jiných zemí, stipendia zahraničních univerzit, nadací a organizací. Jmenujeme např. Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí, Darmasiswa Scholarship Program, Chinese Government Scholarship, Duo-Korea Fellowship Program, Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship, the Scholar Foundation, MEXT scholarship (Japanese Government Scholarship) a další.

Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje zase třeba jejich domácí katedra. Ať už je sponzorem výjezdu do zahraničí kdokoliv, ať už jde o studijní, pracovní či výzkumný pobyt konferenci, letní a zimní školy, i zde však platí, že výjezd musí být řádně schválen katedrou (katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášen referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohl být výjezd zaevidován do STAGu a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta.

Důležité vědět:


Pracovní stáže

Velmi žádanou aktivitou se u studentů v posledních několika letech staly pracovní stáže v zahraničí. Dlouhodobě tento typ mobilit podporuje program Erasmus+. Tento program finančně zajišťuje  výjezdy na praktickou stáž jak do zemí EU, tak mimo EU. Nicméně o výjezd na praktickou stáž je možné si požádat rovněž z fakultních zdrojů (z programu Freemovers), a to v případě, že se nenajdou prostředky v programu Erasmus.

Typy výjezdů na praktickou stáž Erasmus

Dlouhodobé mobility (2 a více měsíců)

 • výjezd za účelem praktické stáže - pro studenty BSP, MSP i DSP, min. délka 2 měsíce, min. počet kreditů - 20

Krátkodobé mobility (5 - 30 dnů)

 • výjezd za účelem praktické stáže - jen pro studenty DSP, min. délka 5 dnů, max. 30 dnů, min. počet kreditů - 5.

Kombinované mobility

Kombinace fyzické mobility s virtuální složkou - pro studenty BSP, MSP i DSP. Kombinované mobility mohou být jak dlouhodobé, tak krátkodobé.

 

Možnosti financování výjezdů na praktickou stáž

1. Praktické stáže ERASMUS+

Praktické stáže v rámci tohoto programu zajišťuje Oddělení pro mobility UP: Marie Raková, marie.rakova@upol.cz) a Lenka Lepetáková lenka.lepetakova01@upol.cz. Pro podání přihlášek na pracovní stáže v rámci Erasmus Plus (EU) tedy musí student sledovat webové stránky Oddělení pro mobility UP zde.

2. Praktické stáže mimo program Erasmus

Finanční podporu na praktické stáže mimo program E+ můžete získat z fakultních finančních zdrojů, z tzv. programu Freemovers (kontaktní osobou je Jana Hořáková.

Pro výše zmíněné možnosti platí, že výjezd na praktickou stáž musí být předem řádně schválen formou studijní smlouvy (Learning Agreement for traineeship) katederním koordinátorem pro zahraničí a musí být zaevidován v IS STAG ve studijní kartě studenta. V opačném případě nemůže být výjezd na praktickou stáž studentovi uznán v rámci jeho studia na FF UP.

2. Praktické stáže absolventů

V rámci programu Erasmus+ (země EU) lze vyjet na absolventskou praktickou stáž. Žadatelé o absolventskou praktickou stáž Erasmus+ musí být ze strany UP vybráni v posledním ročníku studia (nejzazší termín pro podání žádosti o finanční podporu z E+ je 30 dnů před ukončením studia na UP). Na základě schválené žádosti o finanční podporu musí být stáž realizována do 1 roku od ukončení studia. Délka stáže čerstvých absolventů se započítává do 12, resp. 24 měsíců za stupeň studia, v němž o stáž, resp. finanční podporu požádají. Více informací najdete zde, termíny pro podání přihlášky jsou zde.

Rady, doporučení

Svého zaměstnavatele si student může najít sám. Nebo je možné využít nabídky pracovních stáží se stálými zamněstnavateli na portále UP určeném pro výjezdy studentů na praktické stáže do zahraničí - INTLAG. Jednorázové nabídky na výjezd na praktickou stáž je možné hledat také v aktualitách Zahraničního oddělení FF/UP, kde zvěřejňujeme všechny nabídky, ať už studijní, nebo pracovní, které se k nám dostanou.

Termíny pro podání žádostí o finanční podporu na výjezd na praktickou stáž jsou různé, nutno sledovat  aktuality nebo INTLAG .

Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)