Užitečné informace k výjezdu do zahraničí

a k jejich administraci

PŘED VÝJEZDEM DO ZAHRANIČÍ

Jak na to, co pro to můžu udělat, kam můžu vyjet? 

 1. Důležité je mít představu, kam chci jet a co tam chci dělat: chci jet do Evropy, nebo je mi už Evropa malá a chtěl bych někam dál? Chci na studijní pobyt? Na semestr, nebo spíš na rok? Chci se zdokonalit v jazyce, nebo spíš sedět v knihovně, archivu a sbírat si materiály k psaní bakalářky, diplomky, disertační práce? Jsem doktorand: chci jet na výzkumný pobyt, či konferenci? Jsem v prváku Bc.: na rozjezd mi stačí odjet o prázdninách na letní školu? Nebo jsem už na studijním pobytu v zahraničí byl a chtěl bych si svoje vědomosti, schopnosti a zkušenosti vyzkoušet v praxi a vyjet na pracovní stáž?
 2. Jaké jsou moje jazykové schopnosti? Domluvím se v dané zemi? Jsem schopen v cizím jazyce absolvovat i předměty a udělat z nich zkoušky?
 3. Zjistit si, jaké jsou na mojí domácí katedře, fakultě, potažmo UP možnosti, s kým má moje katedra/studijní program, či fakulta, univerzita podepsanou smlouvu o spolupráci. V případě, že studuji dva studijní programy, je možné využít partnerských smluv obou kateder/studijních programů?
 4. Najít si sponzora, který by mi pobyt v zahraničí uhradil, abych si to nemusel/a platit ze svého, nebo nemusel/a zatěžovat rodiče.
 5. Kdy chci do zahraničí odjet? Musím si udělat plán, rozvrh na další semestr, či akademický rok na domácí univerzitě, nebo na zahraniční? Uznají se mi zahraniční předměty a kredity v rámci studia na FF UP?
 6. Kdy jsou termíny podávání přihlášek na výjezdy do zahraničí na katedře/FF/UP? Kdo a kdy dělá výběrové řízení? Jaké jsou požadavky?
 7. S kým mám o mém výjezdu do zahraničí mluvit? Kdo mi pomůže?

Otázek je spousta. Pomůžeme vám na ně odpovědět.

Ad 1. Kam vyjet a za jakým účelem

 • Na mobilitu do zahraničí můžete vyjet kamkoliv, kde vás přijmou, ať už je to v rámci smlouvy o spolupráci, nebo bez smuvní podpory (více viz kapitolky Možnosti a Finance).
 • Dobrým startem studia na FF UP je výjezd na letní/zimní školu pořádanou některou ze zahraničních univerzit, kde se učí jazyk, kultura a reálie dané země odlehčenou formou, a to v době letních/zimních prázdnin. Stálou nabídku LŠ a ZŠ nabízí Dům zahraniční spolupráce (dále jen DZS) pod MŠMT. Tyto letní a zimní školy nejsou zpoplatněny, resp. student je osvobozen od placení kurzovného, navíc dostane stipendium na pobyt v zahraničí. LŠ a ZŠ samozřejmě mohou využít i studenti vyšších ročníků, doktorandi i vyučující. Doktorandi pak často jezdí na LŠ a ZŠ zahraničních univerzit, které jsou nějak tematicky zaměřené (historie, dějiny výtvarných umění, psychologie, sociologie atd.). LŠ a ZŠ mimo nabídku DZS jsou zpoplatněny.
 • Studenti BSP, MSP nejčastěji jezdí na tzv. výměnné studijní pobyty. To znamená, že si vyberou z nabídky škol, s kterými katedra, potažmo FF/UP spolupracuje, to znamená, že s nimi uzavřela smlouvu o výměně studentů a především o tom, že výměnní studenti nebudou platit na hostující univerzitě školné, které – není-li výměna studentů podepřena smluvně – bývá velmi drahé. Ideální motivací pro výjezd na studijní pobyt v zahraničí je kromě zvýšení jazykové úrovně, rozšíření osobního studijního portfolia,  osamostatnění, navázaní kontaktů i to, že v příslušné zemi, městě, univerzitě budete pracovat na svém tématu bakalářské, či magisterské práce.
 • Studenti vyšších ročníků, kteří již absolvovali studijní pobyt, chtějí ale někdy více. Chtějí otestovat svůj potenciál v praxi,  ověřit si, jestli to, co se naučili na domácí univerzitě, je uplatnitelné v praxi, příp. si obohatit dosavadní kompetence. A tak čím dál častěji využívají možnosti vyjet do zahraničí na pracovní stáž.
 • Doktorské studium je koncipováno trochu jinak než BSP a MSP. Doktorandi FF UP mají povinnost účastnit se konferencí a/nebo vyjet – je-li to potřeba – na výzkumný pobyt, aby napsali odborný článek či sbírali materiály do své disertační práce.

Ad 2. Jazykové kompetence

Záleží na vás, jaký jazyk ovládáte natolik, abyste byli schopní se v cílové zemi nejen domluvit, ale složit i zkoušky a přivézt domů dostatečný počet kreditů, které ti budou započítány do tvého studia na FF UP. To znamená, že nemusíš kvůli výjezdu do zahraničí zbytečně prodlužovat studium na FF UP, pokud to není nezbytně nutné. Výsledky ze studia nebo praxe v zahraničí jsou součástí dodatku k diplomu, který spolu s diplomem po ukončení studia na FF UP dostaneš.

Některé zahraniční školy vyžadují jazykový certifikát z jazyka cílové země, příp. z jazyka, ve kterém budou tamní kurzy vyučovány, nebo alespoň potvrzení o absolvování jazykového kurzu na domácí univerzitě. Někdy zahraniční univerzitě stačí dodat výpis vašich výsledků z dosavadního studia – Transcript of Records before Mobility, kde je zkouška z jazyka zaznamenána, nebo můžete požádat CJV o vystavení potvrzení o dosažené jazykové úrovně.

Ad 3. Možnosti

Vyjet na studijní pobyt můžete prakticky kamkoliv: země střední Evropy (program CEEPUS), země EU (v rámci smluv Erasmus, CEEPUS, AKTION, DAAD...), vybrané země celého světa (v rámci smluv o přímé spolupráci FF/UP), nebo národních smluv MŠMT ČR).  Smlouva o spolupráci se zahraniční univerzitou studentovi zajišťuje, že nebude muset na dané instituci platit školné (které jinak bývá vysoké). FF UP má takových smluv po Evropě i celém světě stovky. Najdeš je na mapě mobilit FF UP na  https://www.ff.upol.cz/pl/studenti/zahranicni-mobility/partnerske-instituce/.

Není také vždy nutné, aby katedra/fakulta/univerzita měla se zahraniční univerzitou podepsanou smlouvu o výměně studentů. Studijní pobyt lze dojednat i mimo smluvní partnery FF UP. V takovém případě však zahraniční škola požaduje zaplacení školného.

V případě výjezdu na pracovní stáž si student  zaměstnavatele může najít sám kdekoliv, nebo se může poradit se spolužáky, vyučujícími na katedře, nebo se podívat na nabídky v aktualitách ZO FF.

V případě výjezdů na konferenci nebo badatelský pobyt si doktorand hledá konferenci dle svého oboru. Poradit se může se svým školitelem.

 

Ad 4. Finance

Najít si sponzora bývá pro evropské destinace jednodušší, pro mimoevropské destinace složitější – ale přesto reálné. Nejčastěji využívané stipendijní programy pro zahraniční mobility, ať už jste studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského programu, ať už chcete jet na studijní, či výzkumný pobyt, nebo na pracovní stáž, jsou popsané níže. Některé z nich zprostředkovává a/nebo i financuje FF, potažmo UP prostřednictvím zahraničního oddělení fakulty nebo UP.

Výčet možností na zahraniční mobilitu najdete rovněž na: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

 • Erasmus+

Výměnný program, který umožňuje studentovi studovat nebo stážovat a získávat zkušenosti v zahraničí na partnerské univerzitě, univerzitě, s níž jeho domácí univerzita (pracoviště) podepsala smlouvu o spolupráci. Erasmus je nejdostupnější příležitostí, jak se dostat do zahraničí s finanční podporou (Sazby stipendií Erasmus+ pro akademický rok 2020).  Studijní pobyt přes E+ pomáhá naučit se jazyk používaný pro studium, zlepšit komunikaci, mezikulturní dovednosti a získat měkké dovednosti ceněnými budoucími zaměstnavateli.

Více: https://iro.upol.cz/erasmus/studium/

 • Erasmus+ stáže

E+ také nabízí možnost absolvovat v zahraničí praktickou stáž, např. v Českém jazykovém centru jako lektor, nebo jako administrativní pracovník, nebo na velvyslanectvích ČR, ve firmách, neziskových organizacích atd. Účast na stáži zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce domácím i zahraničním.

Zaměstnavatele si student může najít sám, nebo se může podívat na nabídku pracovních stáží na https://intlag.upol.cz/ , nebo může průběžně sledovat stránku s aktualitami Zahraničního oddělení FF UP na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/ , kam zavěšujeme všechny nabídky, ať už studijní, nebo pracovní, které se k nám dostanou.

Více: https://iro.upol.cz/erasmus/staze/

 • Erasmus+ - International Credit Mobility

V rámci programu E+ je možné vyjet na studium i stáž i do mimoevropských zemí. FF UP získala grant na stipendia na studijní i pracovní pobyty na Ukrajinu, do Běloruska, Ruska, Indonésie, Kapverd, Egyptu, Mozambiku, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny.

Více: https://iro.upol.cz/erasmus/mezinarodni-kreditova-mobilita-ka107/

 • CEEPUS

Central European Exchange Programme for University Studies nabízí stipendia studentům Bulharska, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Srbska, Albánie, Bosny a Hercegoviny a Makedonie v rámci tematických/oborových partnerských sítí oběma směry. Sazby stipendií (jsou uvedeny v Mapě mobilit FF UP) určuje Národní kancelář CEEPUS cílové země. Domácí univerzita, resp. na UP příslušná fakulta (zahraniční odd.) proplácí cestovné.

FF UP solupracuje s těmito zeměmi v rámci těchto tematických sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Context
 2. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
 3. Slavic Philology and its Cultural Context
 4. E-Bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
 5. Inter-American Studies
 6. Korean Studies in Central and Eastern Europe
 7. Red de Hispanstas de Europa Central

Více na: www.ceepus.info nebo www.dzs.cz/ceepus

 • Smlouvy FF/UP o přímé spolupráci (FREEMOVER)

Fakulta/UP spolupracuje se zahraničními univerzitami (výzkumnými pracovišti) i na širší bázi, než je výměna studentů na studijní pobyty. Tento typ smlouvy zahrnuje úzkou spolupráci mezi univerzitami především ve vědě a výzkumu. Součástí smlouvy jsou však i výměnné pobyty studentů a vyučujících bez placení poplatků za školné. Studenti si však na svůj studijní pobyt musí sehnat peníze (od univerzity, fakulty, z různých grantů, nebo i od rodičů apod.) na ubytování, dopravu i na běžné životní náklady, což jim umožňuje právě Freemover (= finanční prostředky FF UP). Tzv. program Freemover může studentovi na základě předložení žádosti poskytnout na mobilitu v rámci těchto smluv finance, resp. finanční podporu, která může, ale nemusí pokrýt výdaje na pobyt. Freemover nemá pevně dané stipendijní sazby, jak je tomu u jiných stipendijních programů. Výše finanční podpory je závislá na počtu žadatelů v daném roce, na rozpočtu fakulty pro daný kalendářní rok, na volbě cílových destinací žadatelů a délce jejich mobility. Zásadním dokumentem pro posouzení výšky finanční podpory je proto pro ZO FF UP formulář Žádosti o finanční podporu = pravdivě vyčíslené náklady na pobyt v zahraničí.

UP/FF má více než 200 takových smluv s univerzitami z celého světa.

Více: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/#c27588

 • Vládní stipendia ČR (AIA DZS)

To jsou výměnné pobyty studentů i vyučujících, které jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni. Výši stipendií určuje a vyplácí buď ministersto ČR, nebo ministerstvo hostitelské země (instituce). Domácí univerzita, resp. na UP příslušná fakulta (zahraniční odd.), proplácí cestovné.

Více: www.dzs.cz a https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

 • IGA

Studentská grantová soutěž vyhlášená rektorem UP podporuje projekty studentů doktorského nebo magisterského studijního programu. Řešitelem studentského projektu musí být student DSP, kde je školícím pracovištěm FF UP, nebo akademický pracovník FF UP.

Více na: https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/

 • Ostatní

Studenti si samozřejmě mohou najít „sponzora“ kdekoliv jinde, než je zmiňováno výše. V případě studijních pobytů  – vyjma výše jmenovaných – spousta studentů vyjíždí přes stipendia vlád jiných zemí, stipendia zahraničních univerzit, nadací a organizací. Jmenujeme např. Darmasiswa Scholarship Program (Indonésie), Duo-Korea Fellowship Program (Korea), Ruth Crawford Mitchell Fellowship, Theodor Herzl Distinguished Chair, The Queen Jadwiga Fund Scholarship (Polsko), MEXT scholarship (Japonsko), Fulbright-Masarikovo stipendium (USA), pro studenty s trvalým pobytem v Olomouckém kraji pak Studijní stipendium Olomouckého kraje a další.

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

 • Samoplátci

Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým finančně přispěje zase třeba jejich domácí katedra. Pro všechny typy mobilit (studijní, pracovní či výzkumné) však platí, že musí být řádně schváleny katedrou (formou Learning Agreementu podepsaného katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP, aby mohl být výjezd zaevidován do STAGu a výsledky ze zahraničních pobytů mohly být následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta.

Ad 5. Studijní plán doma i v zahraničí a uznání kreditů ze zahraničí

Je dobré si umět svůj výjezd do zahraničí naplánovat, a to alespoň rok dopředu, a to jednak proto, abyste si včas podali přihlášku na výjezd, jednak abyste si stihli vyřídit formality jak na domácí, tak na zahraniční univerzitě, příp. ambasádě. Nezapomeňte, že termíny podání přihlášek na výjezd se na domácí a zahraniční univerzitě liší. Vyplácí se si zjistit, co jste dosud na FF UP splnili, co ještě máte splnit, a poté zjistíte i to, co máte/můžete/musíte splnit v zahraničí tak, abyste zbytečně neprodlužovali studium na FF UP. Doporučujeme zjistit si, jaké kurzy nabízí zahraniční partnerské pracoviště/škola a jestli jsou kompatibilní s vašim studijním programem na domácí univerzitě. Nabídku kurzů mívá většina zahraničních škol na svém webu, příp. je nutné si je vyžádat u tamějšího koordinátora.

POZOR!!! Všechny kurzy a kredity, ktré absolvujete  zahraničí a které si před výjezdem řádně domluvíte s katederním koordinátorem (školitelem) formou studijní smlouvy pro studium v zahraničí (říká se tomu Learning Agreement), vám následně FF UP uzná a započítá do vašeho studia na FF UP. Toto má FF UP pevně stanoveno ve Směrnici o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit (SD-03/2015) .

 • BSP a MSP: Minimum kreditů pro výjezd na studijní pobyt na 1 semestr je 20, pro dva 40.
 • DSP: Počet kreditů splněných v zahraničí je dán typem výjezdu (konference, badatelský pobyt) a jeho délkou od 5 do 20 kreditů.
 • Výjezd na praxi: možnost získat 5 - 20 kreditů v závislosti na délce výjezdu (od 1 měsíce a více). Nenabízí-li kredity katedra, nabízí FF UP předmět kategorie C (FIF/ZPS1M, ZPS2M, ZPS3M, ZPS4M - předměty si nelze zapsat v předzápise, do IS STAG je zapisuje po absolvování a uznání stáže referentka ZO FF UP Jana Hořáková.

Individuální studijní plán na domácí univerzitě během výjezdu: Ve výjimečných případech může mít student v době zahraničního výjezdu zapsány předměty do celkové výše 10 kreditů za semestr, avšak pouze formou individuálního studijního plánu, který schválí katederní koordinátor. Tyto předměty si pak student zapíše v předzápise do IS STAG. Formulář žádosti je v sekci ff.upol.cz - Studenti - Formuláře.

Ad 6. Termíny a výběrová řízení

Termíny jsou různé. Jiný termín může mít výměnný program, jiný termín - interní - pro stejný program může mít katedra, FF, UP.  Svoje termíny pro vyplnění přihlášek mají ale i zahraniční školy. Je nutné to sledovat. Kde?

1. Přehled těch nejfrekventovanějších programů a jejich termínů je na webu ZO FF UP: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/.

2. Výběrová řízení se na FF UP pořádají většinou na příslušné katedře (Erasmus, CEEPUS), která je garantem smlouvy. VŘ však může vyhlásit např. zahraniční oddělení FF (Freemover). Důležité je sledovat webnástěnku/FB katedry a záložku ECTS výjezdy - Nabídka výjezdu v IS STAG.

POZOR! Nabídky výjezdu (= výběrová řízení) se na FF UP vyhlašují přes IS STAG: Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů  → "název konkrétní nabídky"  → Podat přihlášku. Student si zde v jednoduchém online formuláři zaregistruje plánovaný výjezd. Pokud jsou ve VŘ požadovány další dokumenty (motivační dopis, výpis studijních výsledků, doporučení školitele, CV apod.), pak je student nahraje ke své přihlášce přímo do IS STAG.

 

3. Info akce FF UP

Den mobilit FF UP – infoseminář/e spojený/é s prezentacemi a výstavou fotografií studentů navrátivších se ze zahraničí   pořádaný několikrát ročně zahraničním oddělením FF UP.

Infopřednášky na katedrách – průběžně během roku

Ad 7. Poradenství ohledně výjezdu

Potřebujete-li poradit, povzbudit, stavte se za námi, nbo nám napište, zavolejte:

Oddělení pro zahraniční záležitosti, Děkanát FF UP

Křížkovského 512/10, Olomouc, budova C, 1. patro
GPS: 49.5942994°N 17.2597972°E

Jana Hořáková
tel: 00420 585 633 014, e-mail: j.horakova@upol.cz

Nebo se nejdříve poraďte se svým katederním koordinátorem. Seznam KK: najdete na https://www.ff.upol.cz/pl/studenti/zahranicni-mobility/zahranicni-oddeleni/.


Honza jde do světa

Zkuste si zahrát interaktivní hru "Honza jde do světa", která provádí mladé lidi příležitostmi získání zahraničních zkušeností, které jim mohou pomoci rozvinout klíčové dovednosti a otevřít nové příležitosti ve světě vzdělávání a práce.

https://cestakarierou.cz/


PŘÍPRAVA NA VÝJEZD

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY VYJÍŽDĚJÍCÍ DO ZAHRANIČÍ

1. Pro jakýkoli typ výjezdu do zahraničí (studijní, pracovní, výzkumné, konference, letní i zimní školy, krátkodobé výjezdy doktorandů) platí, že musí být řádně schválen katederním koordinátorem pro zahraničí (v případě výjezdů doktorandů i jejich školitelem) a zaevidován v IS STAG.  Bez evidence výjezdu v IS STAG a bez řádně schválené studijní smlouvy pro výjezd do zahraničí (Learning Agreement) nelze výjezd uznat v rámci studia studenta na FF UP, nelze vyplatit finanční podporu určenou pro výjzd do zahraničí, nelze poskytnout cestovní pojištění od UP, nelze proplatit cestovní výdaje.

2. Změny týkající se výjezdu do zahraničí, např. změnu délky výjezdu, změnu destinace, odklad, či zrušení výjezdu nezapomeňte včas hlásit referentce zahr. odd. FF UP a svému katedernímu koordinátorovi pro zahraničí.

 

Pro všechny typy výjezdů platí, že student musí respektovat:

 

Přihlášku jste si podali, příp. už víte, že jste na výjezd byli vybráni. Co teď? Co dál?

Buďte v kontaktu se zahraniční univerzitou – zjistit si jejich termín pro podání online přihlášek do jejich informačního systému.

Zjistěte si na www.mzv.cz podmínky pro výjezd do zahraničí – žádost o vízum, potřebná očkování atd.

Zaregistrujte se do DROZDu (https://drozd.mzv.cz) - dobrovolné registrace občanů ČR při výjezdu do zahraničí.

→ Cestovní pojištění - UP zdarma nabízí studentům vyslaným do zahraničí (rozuměj schváleným výjezdům) své pojištění. Informace najdete na https://iro.upol.cz/studium-v-zahranici/cestovni-pojisteni/ .

Některé země (Čína, USA, Kanada) však požadují, aby si student pořídil pojištění v hostitelské zemi. Toto si student musí ověřit buď na ambasádě, nebo na zahraniční univerzitě.

→ Zajistěte si jízdenku/letenku, kupte si ji ideálně i s poplatkem za její stornování (zejména s ohledem na zkušenosti z doby pandemie korony). Jízdenku/letenku proplácí u výjezdů v rámci AIA (mezinárodní smlouvy) a CEEPUS zahraniční oddělení FF UP.

→ Se "sponzorem" vyřešte výplatu stipendia. Každý sponzor (rozuměj výměnný program), má podmínky a způsob výplaty nastaven jinak. Informace o formě výplaty bývají většinou součástí vyrozumění o udělení stipendia od příslušného programu.

Dejte si do pořádku studijní záležitosti na domácí univerzitě, zjm. splnění studijních požadavků.

→ V případě výjezdů do zahraničí, u kterých nepředcházelo výběrové řízení konané na FF/UP) je student povinen výjezd nahlásit referentce ZO FF Janě Hořákové, která výjezd zaeviduje v IS STAG a pošle instrukce k administraci výjezdu v IS STAG.

STUDIJNÍ SMLOUVA (Learning Agreement)

→   Po ukončení výběrového řízení dostanete zprávu o výsledku a instrukce o tom, jak si online v IS STAG zapisovat předměty do Learning Agreement a zavěšovat potřebné dokumenty o výjezdu (tzv. zvací dopis/Letter of Admission apod.).

S dostatečným předstihem začněte s katederním koordinátorem řešit studijní plán na zahraniční univerzitě. Studijní plán se píše do tzv. Learning Agreement for study/traineeship = studijní smlouvy mezi studentem a FF UP, resp. katederním koordinátorem na domácí univerzitě, o kurzech, které si student na zahr. univerzitě zapíše. 1. Požádejte zahr. univerzitu o katalog/seznam předmětů, které nabízí zahraničním studentům. Ideálně by se měl LA skládat jak z předmětů, které by se po příjezdu daly nahradit našimi předměty v kategorii A, B, či C (např. i jazykový kurz lze uznat pod CJV), tak z předmětů, které jsou mimořádné právě tím, že se vyučují pouze v zahraničí (např. že je učí nějaký odborník atp.).

2. LA konzultujte s katederním koordinátorem (seznam KK najdete v záložce Zahraniční oddělení) nejdříve – ideálně – ústně. 3.  Předměty vyplňte online do IS STAG (Moje studium - ECTS výjezdy), který KK zkontroluje a online v Portál STAG /odsouhlasí a uzavře. Podrobnější informace o tom, jak si zapsat předměty a kredity do IS STAG, jsou studentům zasílány e-mailem.

Learning Agreement for traineeship - v případě praxí LA nelze do IS STAG zadat online. LA for traineeship je nutné vyplnit do formuláře, který si student nejdříve stáhne. Poté jej musí fyzicky podepsat student, garant praxe a zahraniční strana. Následně student LA nahraje ke svému výjezdu do IS STAG.

Individuální studijní plán na domácí univerzitě během zaharničního výjezdu: Ve výjimečných případech si student může v rámci předzápisu na FF UP zapsat domácí předměty na období, kdy je na výjezdu v zahraničí, ale tyto domácí předměty musí mít před odjezdem do zahraničí schválené garantem předmětu a katederním koordinátorem pro zahraničí formou individuálního studijního plánu. Žádost o ISP najdete zde. Maximální počet kreditů v ISP je 10.

Upozornění pro doktorandy

Studijní smlouva studentů DSP

Výjezdy studentů DSP do zahraničí, ať už se jedná o výjezd studijní, výzkumný, výjezd na konferenci, či pracovní stáž, jsou rovněž evidovány v IS STAG.

Studenti DSP jsou povinni výjezd hlásit na ZO FF (j.horakova@upol.cz ) s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí.

Studenti DSP si vytváří studijní smlouvu (Learning Agreement) v IS STAG (záložka Předměty) jen v případě, že chtějí zahraniční výjezd uznat v rámci svého studia na FF UP. Doktorandi mohou za zahraniční výjezd získat kredity (pokud chtějí, nebo je potřebují). Za zahraniční výjezd může doktorand získat 5 – 20 kreditů v závislosti na typu výjezdu (konference, výzkum, studium, praktická stáž) a jeho délce (několik dnů až několik měsíců).

Jsou tři možnosti:

1. Buď student dochází v zahraničí na výuku a získá kredity absolvováním "klasických" předmětů“ (např. výjezd na semestrální pobyt přes program Erasmus), které mu pak budou na základě Transcript of Records uznány do jeho studia na FF UP, nebo

2. Neúčastní se výuky, ale dochází na konzultace k zahraničnímu školiteli, příp. navštěvuje archivy, dělá terénní výzkum, sbírá materiály k disertační práci, účastní se konference atd. Po příjezdu ze zahraničí po doložení výstupů mu bude zahraniční výjezd uznán za domácí předmět „Zahraniční stáž“ od 5 do 20 kreditů. Předmět mu bude uznán a zapsán po ukončení zahraničního výjezdu na základě splnění jeho podmínek.

3. varianta je kombinace 1. a 2.

 

Ve všech výše zmíněných případech je nutné se s dostatečným předstihem před odjezdem do zahraničí domluvit se svým domácím školitelem na formě uznání i na výstupech.

 

Upozornění:

Doktorand, který vyjede přes Erasmus musí splnit 20 kreditů (je to dané programem). U ostatních výměnných programů, není stanoven počet kreditů programem, ale počet kreditů je stanoven FF UP/katedrou/domácím studijním programem.

Požadované dokumenty před výjezdem:

 • Doporučující dopis podepsaný školitelem včetně uvedení kódu domácího předmětu/ů – nutné nahrát k výjezdu před výjezdem do zahraničí
 • Zvací dopis od hostitelské instituce, organizace, organizátora konference atp.

I pro výjezdy studentů DSP je online Learning Agreement v IS STAG závazný. Podrobnější informace o tom, jak si zapsat výjezd a kredity do IS STAG, jsou studentům zasílány e-mailem.

V případě badatelských pobytů doktorandů a výjezdů na konferenci informujte o výjezdu svého školitele, příp. vedoucího katedry, a domluvte se s ním na badatelském plánu, na výstupech a na na způsobu uznání konference (za předmět FF - Zahraniční stáž).


BĚHEM VÝJEZDU

 

Závazky vůči katedře/fakultě/univerzitě:

- Jakékoliv změny typu předčasné ukončení mobility, prodloužení mobility atp. student neprodleně hlásí ZO FF.

- Dodatek ke studijní smlouvě (Changes to Learning Agreement) - do 30 dnů po příjezdu na zahraniční univerzitu, příp. do firmy, organizace atd., je student povinen zaznamenat změny, které nastaly vůči studijní smlouvě (LA) online do IS STAG, a to formou dodatku k LA (= Changes). 


PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Závazky vůči FF UP po návratu ze zahraničí:

 • do IS STAG nahrát potvrzení o délce studijního/pracovního/výzkumného/konferenčního pobytu (tzv. Letter  of  Confirmation)
 • v případě studijních pobytů přehled dosažených studijních výsledků na přijímající instituci, tzv. výpis výsledků (Transcript of Records), v případě praxí předložíte Placement completion certificate.
 • doktorandi do IS STAG navíc nahrají výstupy ve formě článku do časopisu, nebo kapitoly z disertační práce
 • závěrečnou zprávu (viz Formuláře)

Možnosti uznání zahraničního výjezdu

1) Uznání předmětů a kurzů ze studijního pobytu

Až dodáte Transcript of Records (výpis studijních výsledků ze zahraničí), katederní koordinátor uzná dle pravidel FF UP a v souladu s Learning Agreement všechny kredity za absolvované zahraniční předměty v kategoriích A, B či C. Kreditová hodnota všech absolvovaných zahraničních předmětů bude uznávána jako skutečná hodnota dle ToR (v případě ECTS), a to i v případě, kde tato hodnota převyšuje hodnotu předmětů příslušného oboru na FF UP. 

Kredity ze zemí, které nepoužívají European Credit Transfer System (ECTS), jsou tyto kredity (body) přepočítány na ECTS podle počtu výukových hodin (za týden, příp. semestr) příslušného zahraničního kurzu, příp. si katederní koordinátor může vyžádat kurikulum zahraničního předmětu.
 
Podrobněji je uznávání kreditů ze zahraničí popsáno rovněž ve Směrnici o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit (SD-03/2015), příp. v Manuále o administraci výjezdů na FF UP, který posíláme studentovi e-mailem před odjezdem do zahraničí.

2) Uznání zahraniční pracovní stáže

Zahraniční pracovní stáž může být na FF UP uznána:

 • Formou kreditů jako předmět, který nabízí domácí katedra (resp. studentův studijní program). Takový předmět bude reflektován v Learning Agreement (studijní smlouvě). Student si jej nezapisuje v předzápise, ale zapíše si jej formou výjezdového předmětu (pokyny o tom, jak si takový předmět zapsat, budou studentovi zaslány před odjezdem do zahraničí).
 • V případě, že katedra nenabízí předmět pro zahraniční praxi, je možné si výjezd na praktickou stáž v zahraničí nechat uznat formou kreditů jako předmět kategorie B s názvem Zahraniční výjezd (kód předmětu: kód katedry/ZV1, ZV2 atd. podle délky stáže), nebo formou kreditů v kategorii C pod zkratkami FIF/ZPS1M za 5 kreditů (výjezd na 1 měsíc), FIF/ZPS2M za 10 (výjezd na 2 měsíce), FIF/ZPS3M za 15 kreditů (výjezd na 3 měsíce), FIF/ZPS4M za 20 kreditů (výjezd na 4 měsíce). Více viz Portál/Předměty. Takový předmět bude reflektován v Learning Agreement (studijní smlouvě). Student si jej nezapisuje v předzápise, ale zapíše si jej formou výjezdového předmětu (pokyny o tom, jak si takový předmět zapsat, budou studentovi zaslány před odjezdem do zahraničí).

3) Uznání výzkumného pobytu a konference

Doktorandům je uznán výzkumný pobyt v zahraničí či výjezd na konferenci do zahraničí za předmět Zahraniční stáž za 5 a více kreditů dle typu a délky výjezdu a dle domluvy se školitelem.

4) Uznání letní/zimní školy

I výjezd na LŠ/ZŠ může být uznán buď formou kreditů (domácí předmět většinou kat. B typu zahraniční výjezd - ZV1 a více), pokud jej katedra nabízí, nebo formou textu do dodatku k diplomu.Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)