Publikační činnost

Licenční smlouva nakladatelská

S finanční podporou FF UP mohou vycházet pouze zaměstnanecká díla zaměstnanců FF UP či studentská díla studentů FF UP, pokud posledně jmenovaní poskytnou licenci k vydání textu.

Doporučujeme, aby autoři konzultovali právní aspekty již při přípravě grantového projektu, neboť v případě vydávání v zahraničí, kofinancování vydání více subjekty, použití materiálů, k nimž mají autorská práva třetí osoby, apod., mohou vzniknout velmi komplikované situace.

Vydání díla u externího nakladatele musí být uskutečněno na základě licenční smlouvy nakladatelské. Návrhy těchto smluv (na díla zaměstnanecká a studentská, v češtině a angličtině) si autor či vedoucí projektu vyžádá u ediční referentky na oddělení vědy, vyplní údaje týkající se díla a předá prostřednictvím asistentky děkana smlouvu Právnímu oddělení RUP, které pak s nakladatelem připraví definitivní znění smlouvy.
Při plánování rozpočtu publikace v externím nakladatelství je nutné brát v úvahu skutečnost, že částka hrazená Univerzitou Palackého za výrobu publikace se navyšuje o aktuálně platnou sazbu DPH v kategorii služeb. 

Směrnice rektora B3-10-6 - Evidence publikační činnosti na UP

Publikace realizované ve Vydavatelství UP

Ediční činnost na FF UP se řídí směrnicí rektora UP B3-14/7-SR Ediční činnost UP a směrnicí rektora UP B3-14/8-SR Předmět ediční činnosti VUP.

Ediční plán

Ediční plán FF UP realizovaný VUP na rok 2022

Do 10. prosince musí katedry dodat Ediční plán (EP) na příští kalendářní rok.

K publikacím musí být uvedeny všechny potřebné údaje (podle šablony).
Do EP je nutné:
- zařadit všechny plánované publikace, které mají vyjít ve VUP, včetně výstupů v rámci projektů,
- znovu uvést publikace, které byly v EP předcházejícím, nebyly vydány a měly by být vydány.

Rukopisy autorů, zařazené do edičního plánu, jsou přijímány v průběhu celého kalendářního roku.

Autor odevzdává na oddělení vědy:

(všechny formuláře jsou ke stažení na webu Vydavatelství UP zde)

 1. Návrhový list na vydání. 
 2. Posudky
  1. - monografie, skripta, učebnice - 2 posudky, alespoň jeden od externího posuzovatele 
  2. - sborníky - bez recenzního posudku
  3. - druhé a další vydání - 2 posudky 
  4. - dotisky - bez posudků.
 3. Prohlášení autora o respektování připomínek recenzentů.
 4. Potvrzení o vypracování publikace v rámci / nad rámec pracovních povinností.
 5. Text na elektronickém médiu.
 6. Obrazové přílohy v reprodukovatelné podobě.
 7. Anotace v elektronické podobě, max. rozsah 1600 znaků včetně mezer; bude použita jako informace o knize na e-shopu.
 8. Zařazení do tematické kategorie – viz seznam zde

Veškeré informace Vydavatelství UP pro autory najdete v sekci Pro autory na webu Vydavatelství UP

Vykazování výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

Osobní bibliografická databáze (OBD)

Každý akademický zaměstnanec a doktorand FF UP je povinen zadávat výsledky své tvůrčí práce do OBD. Především to platí o výsledcích, které jsou uznávány databází RIV podle Metodiky 2013+.

Při problémech a nejasnostech při vyplňování záznamu v OBD kontaktujte vědeckého tajemníka vašeho pracoviště (kontakt viz Seznam vědeckých tajemníků jednotlivých kateder FF) a nebo fakultního správce FF – PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz , kl. 3523).

Pro vstup do OBD použijte přihlašovací údaje jako do portálu.

Zasílání konferenčních sborníků k indexaci v databázi WOS konzultujte rovněž s fakultním správcem dr. Dolejšem.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)