Publikační činnost

Licenční smlouva nakladatelská

S finanční podporou FF UP mohou vycházet pouze zaměstnanecká díla zaměstnanců FF UP či studentská díla studentů FF UP, pokud posledně jmenovaní poskytnou licenci k vydání textu.

Doporučujeme, aby autoři konzultovali právní aspekty již při přípravě grantového projektu, neboť v případě vydávání v zahraničí, kofinancování vydání více subjekty, použití materiálů, k nimž mají autorská práva třetí osoby, apod., mohou vzniknout velmi komplikované situace.

Vydání publikace u externího nakladatele musí být uskutečněno na základě uzavřené licenční smlouvy nakladatelské. Návrh licenční smlouvy zašle na požádání Mgr. I. Šotková. Do předtištěného vzoru licenční smlouvy autor (nebo pověřená osoba) doplní, ve spolupráci s nakladatelem, známé údaje týkající se díla, projektu a rozpočtu, připojí průvodní dopis pro Právní oddělení UP s požadavkem na kontrolu smlouvy a kontakty na sebe. Vše zašle na e-mailovou adresu asistentky děkana FF irena.sotkova@upol.cz s prosbou o předání na Právní oddělení UP. Přípravu licenční smlouvy je nutné začít včas, protože bez jejího uzavření nelze publikaci vyfakturovat.
Při plánování rozpočtu publikace v externím nakladatelství je nutné brát v úvahu skutečnost, že částka hrazená Univerzitou Palackého za výrobu publikace se navyšuje o aktuálně platnou sazbu DPH v kategorii služeb. 

Směrnice rektora B3-10-6 - Evidence publikační činnosti na UP

Publikace realizované ve Vydavatelství UP

Ediční činnost na FF UP se řídí směrnicí rektora UP B3-14/7-SR Ediční činnost UP a směrnicí rektora UP B3-14/8-SR Předmět ediční činnosti VUP.

Ediční plán

Do 1. prosince musí katedry dodat Ediční plán (EP) na příští kalendářní rok. 

K publikacím musí být uvedeny všechny potřebné údaje.
Do EP je nutné:
- zařadit všechny plánované publikace, které mají vyjít ve VUP, včetně výstupů v rámci projektů,
- znovu uvést publikace, které byly v EP předcházejícím, nebyly vydány a měly by být vydány. 

Rukopisy autorů, zařazené do edičního plánu, jsou přijímány ve VUP v průběhu celého kalendářního roku. 

Postup pro autory

je uveden na stránkách VUP
 

Formuláře pro publikování

jsou ke stažení na webu Vydavatelství UP 
 

Na oddělení vědy FF autor odevzdává

návrhový list na vydání
 

Do VUP autor odevzdává:  

 1. Potvrzený návrhový list na vydání (po dohodě zasílá VaV přímo VUP) 
 2. Posudky  (podle dohody s VUP)
  • monografie, skripta, učebnice - 2 posudky, alespoň jeden od externího posuzovatele  
  • sborníky - bez recenzního posudku 
  • druhé a další vydání - 2 posudky  
  • dotisky - bez posudků. 
 3. Prohlášení autora o respektování připomínek recenzentů. 
 4. Potvrzení o vypracování publikace v rámci / nad rámec pracovních povinností. 
 5. Text  
 6. Obrazové přílohy v reprodukovatelné podobě. 
 7. Anotace v elektronické podobě, max. rozsah 1600 znaků včetně mezer; bude použita jako informace o knize na e-shopu. 
 8. Zařazení do tematické kategorie – viz seznam zde

Vykazování výsledků vědecké a tvůrčí činnosti

Osobní bibliografická databáze (OBD)

Každý akademický zaměstnanec a doktorand FF UP je povinen zadávat výsledky své tvůrčí práce do OBD. Především to platí o výsledcích, které jsou uznávány databází RIV podle Metodiky 2017+.

Při problémech a nejasnostech při vyplňování záznamu v OBD kontaktujte vědeckého tajemníka vašeho pracoviště a nebo fakultního správce OBD – PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (martin.dolejs@upol.cz , kl. 3523).

Pro vstup do OBD použijte přihlašovací údaje jako do portálu.

Zasílání konferenčních sborníků k indexaci v databázi WOS konzultujte rovněž s fakultním správcem dr. Dolejšem.

K metodice hodnocení vědy a výzkumu v ČR

Rada pro výzkum, vývoj a inovace, odkaz: https://vyzkum.gov.cz/?idsekce=496

Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+
(národní metodika hodnocení vědy a výzkumu)

Definice druhů výsledků
(definuje formáty a obsahy výsledků tvůrčí činnosti, které spadají do hodnocení dle Metodiky 2017+)

Číselník oborů M17+ 
(tzv. Frascati manuál, definuje Fields Of Research and Development – FORD)

Rejstřík informací o výsledcích – RIV
(jediná oficiální databáze všech výstupů VaV v rámci ČR)

Metodika dělení decentralizované části rozpočtu FF UP


Vyhledávače a seznamy časopisů

Journal Citation Reports (vyhledávání a metriky časopisů v databázi WoS)

SCImago Journal Rank (vyhledávání a metriky časopisů v databázi Scopus)

Vyhledávání v databázích WoS a Scopus


Open Science

Rozcestník Open Science na UP

O Open Science jasně a stručně

Directory of Open Access Journals (rejstřík všech časopisů praktikujících některý ze způsobů otevřeného publikování)


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)