Zahraniční hosté

Jednou z klíčových aktivit Filozofické fakulty je internacionalizace. Filozofická fakulta spolupracuje se stovkami zahraničních univerzit a vědeckých institutů na bázi partnerských smluv (Erasmus, CEEPUS, smlouvy o přímé spolupráci a další), pořádá mezinárodní vědecké i kulturní akce (např. AFO – Academia Film Olomouc, Dny židovské kultury aj.), v rámci nichž se konají přednášky zahraničních odborníků z celého světa.

Přednáškové pobyty a konferenční činnost

Možnosti financování přednáškových pobytů zahraničních hostů:

 1. V rámci PROPOSTu (Institucionálního plánu FF/UP) "Mobilita pracovníků FF UP"

Žádost o finanční podporu pro zahraničního hosta předkládají katedry na základě celofakultní výzvy (v říjnu) pro nadcházející kalendářní rok.  Podpora se poskytuje pro zvané zahraniční hosty, kteří jsou afiliováni na zahraniční univerzitě nebo výzkumném pracovišti, a to formou per diems na základě smlouvy Costs Payment Contract. Per diems – „diety“ dané EU, zahrnují ubytování, místí dopravu a stravu, příp. i finanční „odměnu“. Podle rozhodnutí Evropské komise z 25. 7. 2022 činí per diem v ČR na 1 den 177 EUR. Per diem nezahrnují mezinárodní dopravu.

Přednáška se může uskutečnit i formou online. V tomto případě bude odměna vyplacena jinou formou (smlouva o poskytnutí konzultační činnosti). Katedra v této smlouvě uvádí, za co bude odměna poskytnuta, zda se jedná o jednorázovou přednášku, přednáškový cyklus, účast na konferenci, konzultační činnost, případně kombinaci. Katedra vždy uvede také objem odvedené práce v hodinách (po 60 minutách). Odměna za hodinu práce se pohybuje v rozmezí
250 - 700 Kč (horní hranice je pro superexperty). Výši odměny navrhne katedra. Návrh smlouvy odesílá katedra zahraničnímu hostu s dostatečným časových předstihem tak, aby tento/tato ji stihl/a podepsat a poslat dva výtisky poštou na Zahraniční oddělení FF k rukám Simony Černé před tím, než akce/přednáška proběhne. Prosím požádejte hosta o zaslání oskenované kopie dřív, než pošle originál.

 • ZO FF zpracovává pouze žádosti, připravuje rozpočet, pomáhá připravit smlouvu a ve spolupráci s EO vyplatit per diems (ideálně přes banku). Jinak je pobyt hosta zcela v kompetenci katedry (objednávka ubytování, zajištění propagace akce, učebny atd.).
 • Smlouva Costs Payments Contract, či smlouva o poskytnutí konzultační činnosti je předkládána na ZO FF s dostatečným časovým předstihem (idelálně 3 - 4 týdny před příjezdem hosta).
 • Podpora není určena na catering a propagační materiály.
 • Náležitosti žádosti o finanční podporu doručte na ZO FF buď poštou, nebo e-mailem na: Simona Černá, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, simona.cerna@upol.cz.
 • Formuláře najdete na https://www.ff.upol.cz/zamestnanci/formulare-a-dokumenty/#c3918.
   
 1. Pobyt hosta lze zaplatit rovněž z fondu katedry (Zahraniční aktivity), což jsou peníze vypočítané z veškerých mobilit katedry (studijní i přednáškové) za předchozí akademický rok.  Z těchto finančních prostředků lze hradit – mimo jiné –  pobyt zahraničního hosta.  
  Je zcela v kompetenci katedry, jakým způsobem pobyt hosta zajistí a co mu bude (může) uhradit. Uhradit lze stravné, ubytování, ale také případnou odměnu za přednášku (formou DPP). DPP je předkládáno s dostatečným časovým předstihem na personální oddělení FF UP.
   
 2. ERASMUS - Host, který na FF UP přijede v rámci tohoto výměnného výukového programu,  má pobytové náklady hrazeny z tohoto programu (řeší si na domovské VŠ). Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem domovskou univerzitou potvrzený Teaching Mobility Agreement.
   
 3. CEEPUS - Host, který na FF UP přijede v rámci programu CEEPUS,  má pobytové náklady i cestovní výdaje hrazeny z tohoto programu. Výplatu na pobytové náklady řeší se ZO FF UP, cestovné i pojištění řeší host na domovské VŠ. Zajištění ubytování i výukový plán hosta je v kompetenci katedry. Zahraniční vyučující je povinen předložit katedře s dostatečným předstihem potvrzený Letter of Award.
   
 4. Pobyt hostů zahraničních partnerů v rámci mezinárodních vědeckých aktivit (grantů, výzkumné či vědecké spolupráce, Fulbright atd.) se doporučuje hradit z grantových prostředků příslušných pracovišť.

Zahraniční hosté působící na FF UP musí být od 1. 1. 2016 evidováni v Portále UP: portal.upol.cz/Přijetí hostů (pro účely výročních zpráv, statistik a také rozpočtování).

Pokud host působí na FF UP delší dobu (měsíc a déle, např. hosté v rámci CEEPUSu, Fulbrighta apod.), je možné mu prostřednictvím ZO FF UP zařídit ID kartu (portlety UP: STAG, MOODLE, knihovna, menza, připojení na internet atd.). Podmínkou pro vydání ID karty je evidence hosta v portále v tzv. Malém STAGu.

Pracovní poměr

Administraci zaměstnaneckých pobytů zahraničních lektorů má na starosti Personální oddělení FF UP (dále jen PO).

PO zahraničním lektorům pomůže zajistit následující:

 • Poskytování informací o možnostech zaměstnání na FF UP
 • Zprostředkování uzavření pracovní smlouvy s FF UP a zajištění pracovního povolení, nahlašování zaměstnání občanů EU, cizích státních příslušníků s trvalým pobytem
  v ČR na ÚP Olomouc.
 • Informování o vízových povinnostech a dalších náležitostech nutných pro vstup do ČR
 • Pomoc při vyhledávání kurzů českého jazyka

Příručka pro zaměstnance 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)