Možnosti výjezdů do zahraničí

Seznam smluv o zahraniční spolupráci FF UP

Užitečné informace pro jakékoliv zahraniční pracovní mobility

• Pracovní cestu do zahraničí může uhradit i zahraniční strana. Vždy je však nezbytné výjezd do zahraničí řešit s dostatečným předstihem prostřednictvím (elektronického) cestovního příkazu s referentkou EO FF UP.

• Jakoukoliv pracovní mobilitu do zahraničí je nutné evidovat v Portále UP v sekci Moje aktivity.


Termíny

Termíny přihlášek/VŘ na zahraniční pobyty vybraných programů

ERASMUS+

většinou během ledna a února, výsledky v květnu

AIA DZS – mezinár. smlouvy MŠMT

různé termíny, většina zemí do 31. 12.

AKTION 

 

31. 10. pro LS 

15. 3. pro ZS 

DAAD 

většina k 15. 11. 

CEEPUS 

 

 

31. 10. pro LS

15. 6. pro ZS

30. 11. – Freemoveři v CEEPUSu

RP Mobilita akademiků FF UP /Internacionalizace FF UP

11. 11. 2022

Višegrádský fond 

 

začátek září pro LS

začátek března pro ZS 

Fulbrightova nadace 

srpen – leden


Možnosti výjezdů do zahraničí

Erasmus+

a) ERASMUS+ KA 131 - evropské země

Program EU zaměřený na učitelské pobyty v rámci Evropské unie. Smlouvy jednotlivých kateder a pracovišť najdete v Mapě mobilit/smluv, nebo jsou k dispozici u katederních koordinátorů pro zahraničí. Cca měsíc až dva před plánovaným výjezdem je nutné se se zahraničním partnerem domluvit na tzv. Agreement for Teaching Mobility, který pak potvrzený všemi zúčastněnými stranami dodáte referentce ZO RUP Yvoně Vyhnánkové, která s Vámi sepíše účastnickou smlouvu. Po sjednání účastnické smlouvy se cestovní příkaz (CP - elektronicky) i jeho vyúčtování řeší na EO FF.

Informace, pravidla E+ a formuláře najdete na https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-zamestnanec/vyukove-pobyty/erasmus-evropa/ .

b) ERASMUS+ KA 171 (International Credit Mobility) - mimoevropské země

Program EU zaměřený na učitelské pobyty do zemí mimo EU.

 • FF UP byla v roce 2019 (projektové období 2019 – 2021) úspěšná ve 2 projektech:
  Albánie (KAA) a Egypt (KR).
 • FF UP byla v roce 2020 (projektové období 2020 – 2022) úspěšná v 8 projektech:
  Bělorusko (KSR), Bosna a Hercegovina (KPES), Indonésie (KAS), Izrael (KJUD), Kapverdy (KRP), Mosambik (KRP),  Rusko (KSR) a Ukrajina (KSU).
 • V roce 2021 se kvůli pandemii projekty nepodávaly
 • FF UP byla v roce 2022 (projektové období 2022 – 2024) úspěšná ve 3 projektech:
  Rusko (KSR), USA (KHI), Taiwan (KAS).

Program EU zaměřený na učitelské pobyty výše zmiňovaných zemí. Smlouvy jednotlivých kateder a pracovišť najdete v Mapě mobilit/smluv zde, nebo jsou k dispozici na ZO FF UP, či řešitelů E+ KA 107. Cca měsíc až dva před plánovaným výjezdem je nutné se se zahraničním partnerem domluvit na tzv. Agreement for Teaching Mobility, který pak potvrzený všemi zúčastněnými stranami dodáte referentce ZO RUP Petře Soldánové, která s Vámi sepíše účastnickou smlouvu. Po sjednání účastnické smlouvy se cestovní příkaz (CP - elektronicky)i jeho vyúčtování řeší na EO FF.

Výzvu na podání projektů vyhlašuje DZS během listopadu. Projekty se podávají na DZS koncem ledna. Interní termín předkládání projektů je na FF UP konec prosince/začátek ledna. Informace a strategie k aktuální výzvě jsou na FF UP vyhlášeny paní proděkankou pro zahraničí Pavlínou Flajšarovou.

Dotazy na E+ KA 171 směrujte na ZO FF UP.

Pravidla E+ a formuláře najdete na https://international.upol.cz/vymenne-pobyty/jsem-zamestnanec/vyukove-pobyty/erasmus-mimo-evropu/ .


Mobilita akademiků / Internacionalizace

FF UP podporuje již od roku 2010 zahraniční aktivity kateder a zaměstnanců. V minulých letech byli akademičtí pracovníci finančně podporováni z Institucionálního rozvojového plánu (IP), pro další období (od roku 2021) IP nahradil Program na podporu strategického řízení vysokých škol (na UP tzv. PROPOST). Zaměstnanci si mohou požádat o finanční podporu na dvě aktivity - účast na konferenci a výzkumný pobyt.

a) Mobilita akademických pracovníků FF UP zaměřená na výzkum

Bude poskytnuta finanční podpora na výzkum na zahraničních institucích formou cestovního příkazu za těchto podmínek:

 • Podpora musí být využita na vytvoření výstupů do prestižních zahraničních časopisů v daném oboru, které jsou preferenčně evidovány ve Scopusu nebo ve Web of Science.
 • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility.

U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.

 • Online přihláška se podává přes IS STAG přes aplikaci ECTS výjezdy, kterou najdete po přihlášení do Portálu UP – IS STAG – na obrazovce v menu na levé straně obrazovky ECTS výjezdy – Nabídky výjezdů:

1. Mobilita akad. pracovníků na LS 2022/23

2. Mobilita akad. pracovníků na ZS 2023/24

Termín podávání přihlášek: 15. 10. - 11. 11. 2022

Výsledky: budou zaslány e-mailem během ledna 2023

Kontaktní osoba: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz

 

b) Podpora výjezdů akademických pracovníků FF UP na konference v zahraničí

Bude poskytnut příspěvek na cestovní výlohy spojené s cestou a pobytem na konferenci za těchto podmínek:

 • Aktivní účast na konferenci mezinárodního významu (přednesení konferenčního přípěvku, účast jako panelista v diskuzi apod.)
 • Výstupy z konference musí být publikovány v databázových časopisech (Scopus nebo WoS)
 • Rukopis musí být odevzdán na ZO FF do půl roku od uskutečněné mobility

U všech projektů je možné kofinancování z jiných zdrojů.

 • Online přihláška se podává přes IS STAG přes aplikaci ECTS výjezdy, kterou najdete po přihlášení do Portálu UP – IS STAG – na obrazovce v menu na levé straně obrazovky ECTS výjezdy – Nabídky výjezdů:

1. Mobilita akad. pracovníků na LS 2022/23

2. Mobilita akad. pracovníků na ZS 2023/24

Termín podávání přihlášek: 15. 10. - 11. 11. 2022

Výsledky: budou zaslány e-mailem během ledna 2023

Kontaktní osoba: Jana Hořáková, děkanát FF, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc, j.horakova@upol.cz

 


Fond děkana

Výjezdy do zahraničí (konference, monitorovací cesty za účelem sjednání podmínek nové  či stávající smlouvy, domluva joint/double degree programu atp.) lze poskytnout rovněž z tzv. Fondu děkana (Zahraniční aktivity katedry), což jsou finance vypočítané z veškerých mobilit katedry (studijní i přednáškové/výukové) za předchozí akademický rok.  Rozdělení prostředků je daná metodikou čerpání z Fondu děkana a je zcela v kompetenci katedry, resp. vedoucího katedry.  Mobilita se řeší formou CP přes EO FF UP.


CEEPUS

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

FF UP je zapojena do 7 sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky
 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky
 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie
 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Sejkorová, Katedra anglické a americké filologie
 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: David Livingstone, Katedra anglické a americké filologie
 6. South and North Korea, Korean and Koreans, Research, Research Based Teaching &        Networking for Synergies in Central and Eastern Europe Countries
  koordinátor sítě: Andreas Schirmer, Katedra asijských studií Andreas Schirmer
 7. Red de Hispanistas de Europa Central
  koordinátor sítě: Daniel Esparza, Katedra romanistiky

Partnerské univerzity najdete v Mapě mobilit/smluv FF UP.

Přihlášky se podávají elektronicky po registraci na  www.ceepus.info.

Informace o tomto programu v češtině najdete na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ .

Výjezd se administrativně řeší na EO FF UP  formou CP: dle pravidel MŠMT hradí FF UP pouze mezinárodní přepravu, pobytové náklady vyplácí až na místě zahraniční VŠ.

Termíny podání přihlášek:

 • 15.6. pro ZS
 • 31.10. pro LS
 • 30.11. pro freemovery

AIA - vládní stipendia MŠMT

Jsou vládní stipendia MŠMT. Jedná se o stipendijní pobyty (badatelské, učitelské, výzkumné i letní školy) v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Výměnné pobyty jsou součástí širší spolupráce na národní úrovni.

O distribuci informací o nabídkách studijních pobytů se stará Akademická informační agentura (dále jen AIA). Zahraniční oddělení FF distribuuje nabídky AIA DZS do aktualit ZO FF na https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/aktualni-nabidky/ a rovněž posílá na katedry.

Kompletní nabídka MŠMT: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf .

Formulář žádosti o stipendium (Návrh na vyslání) se podává elektronicky v databázi AIA http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ . Vytištěný dokument je však třeba nechat potvrdit na ZO FF UP a poté odeslat na AIA.

Termíny: různé, nutno sledovat nabídku.

Výjezd se administrativně řeší na EO FF UP  formou CP. Dle pravidel MŠMT hradí FF UP    pouze mezinárodní přepravu, pobytové náklady vyplácí až na místě zahraniční VŠ.

Pod AIA spadají i pobyty v rámci AKTION, DAAD: https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf.


IGA

Podrobné informace na https://www.psup.cz/iga-grantove-projekty/ .


Fulbright-Masarykovo stupendium

Stipendium pro vědce a přednášející

Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Stipendium mohou obdržet také pedagogové – bohemisté pro výuku českého jazyka, případně literatury, lingvistiky apod., pokud získají pozvání z odpovídajícího univerzitního pracoviště z USA nebo pokud americká strana požádá Fulbrightovu komisi o nalezení vhodného lektora.

Podrobné informace: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/


Visegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci zemí V4, tj. mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem + Západním Balkánem, východními zeměmi bývalého Sovětského svazu a Ruskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky.

Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:
tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15. 3. a 15. 9.)
tzv. malé granty - 4x ročně (do 15. 3., 15. 6., 15. 9. a 15. 12.)
Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.)

Podrobné informace: https://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/mezinarodni-visegradsky-fond nebo na https://www.visegradfund.org/vf-9/ .

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)