Zkoušky

PRAKTICKÉ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM A OBHAJOBĚ DISERTAČNÍ PRÁCE

Zkouška z filozofie

Požadavky:

Doktorandi a doktorandky Filozofické fakulty UP, kteří nestudují na katedře filozofie, musí v průběhu Ph.D. studia absolvovat dvousemestrální předmět Filozofie pro doktorandy, který vyučuje prof. Ivan Blecha <ivan.blecha@upol.cz>:

 • Filozofie pro doktorandy 1 (KFI/91AF1)
 • Filozofie pro doktorandy 2 (KFI/91AF2)

Zkoušení po druhém semestru zajišťují odborní asistenti katedry filozofie: dr. Pavel Hobza <pavel.hobza@upol.cz>, dr. Martin Jabůrek <martin.jaburek@upol.cz>, dr. Karel Šebela <karel.sebela@upol.cz> a dr. Jan Halák (jan.halak@upol.cz)

Zkouška má formu diskuze nad textem, který si studenti a studentky sami vyberou a který by měl mít souvislost s oborem jejich studia. Tento text může být v češtině či angličtině a musí se týkat filozofie. Termíny zkoušení jsou vypisovány ve STAGu v letním zkouškovém období. Po přihlášení na termín musí studenti a studentky s dostatečným předstihem (asi 4 týdny) kontaktovat příslušného zkoušejícího, který schválí výběr textu a navrhne otázky ke zkoušce. Studentům a studentkám, kteří si nevědí rady s volbou textu, doporučujeme vybrat si jednu kapitolu z některé z následujících antologií (viz Moodle).

Doporučená literatura / Recommended literature:

 • Curd, Martin & Stathis Psillos (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Science, 2nd Ed. (New York: Routledge, 2014).
 • Eldridge, Richard (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy and Literature (Oxford: Oxford University Press, 2009).
 • Livingston, Paisley & Carl Plantinga (eds.), The Routledge Companion to Philosophy and Film (New York: Routledge, 2009).
 • Russell, Gillian & Delia Graff Fara (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Language (New York: Routledge, 2012).
 • Symons, John & Paco Calvo (eds.), The Routledge Companion to Philosophy of Psychology (New York: Routledge, 2009).
 • Tucker, Aviezer (ed.), A Companion to the Philosophy of History and Historiography (Oxford: Blackwell Publishing, 2009).
 • Wainwright, William J. (ed.), The Oxford Handbook of Philosophy of Religion (Oxford: Oxford University Press,  2005).

Zkouška z cizího jazyka

Zájemci o zkoušku jsou povinni se na předmět přihlásit do IS STAG v termínu předzápisu, a to na začátku semestru, ve kterém hodlají zkoušku vykonat. Cizí jazyk se doporučuje zapisovat nejpozději ve 2. ročníku studia.

Angličtina

garantuje PhDr. Sabina Pazderová, Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UP (sabina.pazderova@upol.cz)
informace ke zkoušce z angličtinyEN 

Čeština pro cizince

garantuje doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr., katedra bohemistiky FF UP (bozena.bednarikova@upol.cz)

Francouzština

garantuje doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Ph.D., katedra romanistiky FF UP (jaromir.kadlec@upol.cz)

Italština

garantuje prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky FF UP (jiri.spicka@upol.cz)

Latina

garantuje PhDr. Barbara Pokorná, Ph.D., Centrum jazykového vzdělávání FFUP (barbara.pokorna@upol.cz)

Němčina

garantuje prof. PhDr. Libuše Spáčilová, CSc., katedra germanistiky FF UP (libuse.spacilova@upol.cz)

Polština

garantuje doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D., katedra slavistiky FF UP, sekce polonistiky (ivana.dobrotova@upol.cz)

Portugalština

garantuje Mgr. Petra Svobodová, Ph.D., katedra romanistiky FF UP (petra.svobodova@upol.cz)

Ruština

garantuje doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., katedra slavistiky FF UP (zdenka.vychodilova@upol.cz)

Španělština

garantuje prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., katedra romanistiky FF UP (lenka.zajicova@upol.cz)
Požadavky ke zkoušce ze španělského jazyka pro studenty doktorského studia 

Státní doktorská zkouška

Přihlášku ke státní doktorské zkoušce je možné podat až po splnění všech studijních povinností včetně získání kreditů za odevzdání disertační práce.
Pokud je tedy odevzdání disertační práce kreditově ohodnoceno, není možné nejdříve vykonat státní doktorskou zkoušku, a teprve poté odevzdat disertační práci.

 1. Student, který chce přistoupit ke státní doktorské zkoušce, musí referentce DSP dodat následující:
  1. vyplněný formulář přihlášky ke státní doktorské zkoušce,
  2. vyjádření školitele (jeden školitelem podepsaný výtisk nebo sken),
  3. vytištěný průběh studia s výpisem všech vykonaných zkoušek z IS STAG.
  Přihláška nebude považována za podanou, dokud student DSP nedodá všechny výše uvedené povinné součásti. Přihlášku se všemi přílohami je možné doručit referentce DSP fyzicky v úředních hodinách, případně zaslat doporučenou poštou.
 2. Následně obdrží student DSP od referentky pozvánku ke státní doktorské zkoušce. Rozhodnutí o konání státní doktorské zkoušky bude studentovi oznámeno do 30 dnů od podání přihlášky (čl. 41 odst. 2 SZŘ).

Státní doktorskou zkoušku a její průběh upravuje Studijní a zkušební řád UP (články 41–43) a Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu. Doporučujeme všem studentům, aby si příslušné pasáže prostudovali.


Obhajoba disertační práce

1) Student DSP, který chce přistoupit k obhajobě disertační práce, musí referentce DSP dodat následující:

 1. vyplněný formulář přihlášky, (PDF) (RTF)
 2. disertační práci (2 výtisky, práce musí být v době odevzdání nahrána do IS STAG),
 3. vyjádření školitele (formulář v DOCX), zda disertační práce splňuje požadavky potřebné pro její obhájení (1 školitelem podepsaný výtisk nebo sken),
 4. autoreferát (minimálně 5 výtisků, v elektronické podobě zaslat autoreferát referentce).

Přihláška nebude pokládána za podanou, dokud student DSP nedodá všechny výše uvedené povinné součásti. Svou přihlášku se všemi přílohami, které mají být odevzdány ve fyzické podobě, může student DSP doručit referentce DSP fyzicky v úředních hodinách, případně může vše zaslat k jejím rukám doporučeně poštou.

 

2) Následně student DSP očekává pozvánku od referentky DSP k obhajobě. Ta mu musí být doručena nejpozději 20 dní před samotnou obhajobou. Celý proces upořádání obhajoby od momentu podání přihlášky do data konání obhajoby obvykle trvá 3–5 měsíců. Student DSP, který plánuje uzavřít své studium v určitém termínu (například s ohledem na možnost získat mimořádné stipendium za dodržení standardní délky studia), musí počítat s těmito časy a přizpůsobit jim včasné podání přihlášky.

Povinné součásti disertační práce a autoreferátu a dále též průběh obhajoby specifikuje Studijní a zkušební řád UP (článek 44–47) a Vnitřní norma FF UP k jeho provedení. Doporučujeme všem studentům DSP, aby si příslušné pasáže prostudovali. Upozorňujeme zejména na povinnou přítomnost cizojazyčného resumé v předepsaném rozsahu v disertační práci i autoreferátu. Student DSP by se měl rovněž informovat u svého školitele či na webu katedry, zda oborová rada neuložila pro podobu disertační práce a autoreferátu ještě další pravidla a povinnosti nad rámec výše uvedených předpisů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)