Úřední deska


Obhajoby disertačních prací a státní doktorské zkoušky

• Mgr. Tomáš Janků •
Název disertační práce: 
Kategorizace "druhého" a relační vztahy v pojetí "českých" muslimů
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
13. 6. 2024 od 9.00 hod. | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, uč. 4.41

• Mgr. Petr Janda •
Název disertační práce:  
Univerzální nebo austronéská modernita? Příchod modernity do austronéských komunit v nížinných oblastech kraje Taidong na Taiwanu.
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
13. 6. 2024 od 11.15 hod. | Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, uč. 4.41

• Mgr. Vanda Kasalová •
Název disertační práce: 
Diagnostika místa kontroly (locus of control) a jeho využití pro práci s adolescenty (běžná populace, klienti NZDM)
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
17. 6. 2024 od 9.30 hod.| Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Vodární 6, pracovna 3.06

• Elona Krasniqi •
Název disertační práce: 
The associations between puberty and internalizing and externalizing symptoms among Kosovar adolescents.
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
17. 6. 2024 od 11.30 hod.| Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Vodární 6, pracovna 3.06

• Mgr. Nikol Naňáková •
Název disertační práce: 
Talentový program: Odměna nebo trest? Kritická reflexe procesu rozvoje talentů jako nástroje sociální intervence.

Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
18. 6. 2024 od 14.00 hod.| Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci, tř. Svobody 26, uč. 3.28

• Mgr. Vít Kolek •
Název disertační práce: 
Geschlechtergerechter Sprachgebrauch in ausgewählten deutschen, österreichischen und tschechischen Periodika

Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
21. 6. 2024 od 10.00 hod.| Katedra germanistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, uč. 3.49

• Mgr. Zuzana Müllerová •
Název disertační práce: 
Předpoklady dobré spolupráce školního psychologa s pedagogy
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
24. 6. 2024 od 9.30 hod.| Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Vodární 6, pracovna 3.06

• Mgr. Dagmar Halo •
Název disertační práce: 
Kombinace maskulinity a feminity jako forma vnitřního dialogu hledání rovnováhy v kontradikci
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
24. 6. 2024 od 11.30 hod.| Katedra psychologie FF UP v Olomouci, Vodární 6, pracovna 3.06

• Mgr. Zuzana Janáčová Bušíková •
Název disertační práce: 
Symbolika motivu vody v moravských lidových písních z oblasti Moravských Kopanic ve sběrech Josefa Černíka
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
25. 6. 2024 od 11.00 hod.| Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci, Křížkovského 10, uč. 2.12

• Mgr. Josef Faltičko •
Název disertační práce: 
Duchovní kníže a pastýř: Jakub Arnošt z Lichtensteinu-Castelcorna (1690–1747)
Termín konání obhajoby disertační práce a státní doktorské zkoušky:
26. 6. 2024 od 11.30 hod.| Katedra historie FF UP v Olomouci, Na Hradě 5, uč. 1.06

Disertační práce i autoreferát jsou k nahlédnutí všem zájemcům na studijním oddělení u referentky pro doktorské studium ( lucie.kovarikova@upol.cz),
elektronicky na Portále UP: https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.


Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-A-16-01-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Vědecké rady FF UP 12.1.2021
FF-A-16-01-ÚZ01 Jednací řád Vědecké rady FF UP - I. úplné znění 12.1.2021
VP-01-2017-ÚZ01 Jednací řád Akademického senátu FF UP - I. úplné znění 8.1.2021
ST-02-2016-ÚZ01 Statut Filozofické fakulty UP - I. úplné znění 6.1.2021
ST-02-2016-N01 Novela č. 1 Statutu Filozofické fakulty UP 5.1.2021
VP-01-2017-N01 Novela č. 1 Jednacího řádu Akademického senátu FF UP 5.1.2021
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5.10.2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9.3.2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26.2.2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29.6.2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29.6.2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29.6.2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19.4.2015

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-B-24/07 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení pro AR 2024/2025 18.6.2024
FF-B-24/08 Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů na Filozofické fakultě Univerzit Palackého v Olomouci na červen 2024 1.6.2024
FF-B-24/06 Statut Etického panelu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pro výzkum 25.4.2024
FF-B-24/05 Stipendium na podporu ukrajinských studentů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na období duben - červen 2024 1.4.2024
FF-B-18-06/N04 Novela č. 4 vnitřní normy FF-B-18/06 děkana Filozofické fakulty ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 1.2.2024
FF-B-24/01 Tvůrčí volno na FF UP 25.1.2024
FF-B-23/09 Příkaz děkana 01/2023 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2023. 1.10.2023
FF-B-23/09 Příkaz děkana 01/2023 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2023 1.10.2023
FF-B-23-08 Vnitřní norma Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci a vnitřní normy UP R-B-17/08 Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a 15.9.2023
FF-B-23/06 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/2024 16.6.2023
FF-B-23/02 Pravidla pro podávání a zpracování elektronických žádostí o uznání předmětů v rámci IS STAG na FF UP v Olomouci 21.2.2023
FF-B-23/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 17.1.2023
FF-B-22/09 FF-B-22/09 Příkaz děkana 01/2022 k provedení inventarizace majetku, materiálových a dokladových inventarizací v roce 2022 3.10.2022
FF-B-21-01-N01 Novela č. 1 k vnitřní normě FF-B-21/01 opatření děkana FF UP v Olomouci k motivační spoluúčasti kateder při realizaci doktorských studijních programů 20.9.2022
FF-B-22/07 Zkouška z cizího jazyka v doktorských studijních programech 1.7.2022
FF-B-18/06-ÚZ03 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci (III. úplné znění) 22.6.2022
FF-B-22/05 Právo uchazeče nahlédnout do spisu o přijímacím řízení 2022/2023 16.6.2022
FF-B-18/06-No3 Novela č. 3 k vnitřní normě FF-B-18/06 děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke Stipendijnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci 15.6.2022
FF-B-22/04 Vnitřní norma děkana Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci k aplikaci režimu zaměstnaneckých děl v oblasti publikování výsledků vědy a výzkumu 1.5.2022
FF/B-22/01 Směrnice děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ke službám UPLIFT 18.1.2022
2/2021 Metodický pokyn tajemnice_2_2021_roční závěrka 12.11.2021
FF-B-21/06 FF-B-21/06 - Opatření děkana FF UP k vykazování výsledků Juniorských grantů UP v Olomouci 2.11.2021
FF-B-21/05 FF-B-21-05_Příkaz děkana k inventarizaci majetku_2021 1.10.2021
FF-B-21/03 FF-B-21-03_Vnitřní norma FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu UP 20.9.2021
FF-B-21/02 FF-B-21_02_Vnitřní norma_Právo uchazeče nahlédnout do spisu o příjímacím řízení 2021 22.6.2021
FF-B-18-06-ÚZO1 FF-B-18-06-ÚZO1_Vniřní norma děkana ke Stipendijnímu řádu UP_úplné znění 11.11.2020
FF-B-18-06-N01 FF-B-18-06-N01_Novela_ke Stipendijnímu řádu UP 11.11.2020
FF-B-20-03 Statut Etického panelu FF UP 16.10.2020
FF-B-20/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2020 2.10.2020
FF-B-20/01 Vnitřní norma_Ombudsman Filozofické fakulty 16.7.2020
FF-B-20/01 Ombudsman Filozofické fakulty UP v Olomouci 12.7.2020
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2020
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1.10.2019
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1.9.2018
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.1.2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13.5.2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1.5.2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1.1.2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.10.2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9.3.2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1.7.2014
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.10.2010

Plný seznam vnitřních předpisů a norem FF UP
(včetně již neúčinných, s daty platnosti a účinnosti)

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normy Název Účinnost od
2022 Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2022 28.2.2024
2021 Výroční zpráva o činnosti Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2021 1.1.2022
2020 Výroční zpráva o hospodaření Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za rok 2020 8.12.2021
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF UP za rok 2020 8.12.2021
2019 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2019 1.1.2019
2018 Výroční zpráva o činnosti FF UP za rok 2018 1.1.2018
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1.1.2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1.1.2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1.1.2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1.1.2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1.1.2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1.1.2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2022 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2022  
2021 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2021  
2020 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2020  
2019 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2019  
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

 • č. 01/2020 - k doplnění k čerpání příspěvků se Sociálního fondu FF UP
 • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
 • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

 • 02/2021 - Pokyn k roční účetní závěrce
 • 01/2019 - Termíny roční účetní závěrky 2019
 • Podmínky pronájmu auly Křížkovského 10
 • 02/2018 - pravidla pronájmů prostorů na FF 
 • 01/2018 - režimová opatření pro vstup do budov FF v mimopracovní dobu (hromadné akce)
 • 01/2017 - opatření k zamezení opakování nedostatků zjištěných při kontrole
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2013 - vyřazování majetku

Nahoru

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)