doc. Mgr. Jan STEJSKAL, M.A., Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633246

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

docent

dějiny pozdního středověku, monasticismus, italský humanismus 15. století

PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
STEJSKAL J. Husité a Itálie. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
Šlachta R., Stejskal J., Řehová I., Jakubec A., Kalman M. Complex weight reduction program - influence of 6 weeks specific wieght loss program on resting energy expenditure, anthropometry parameters and heart rate variability. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
Stejskal J. Memory and Heresy. Few Remarks on Hussites in Italian polemics of 15.c. Evropa a Čechy na konci středověku sborník příspěvků věnovaných F.Šmahelovi. 2004.
Salinger J., Opavský J., Stejskal J., Vychodil R., Olšák S., Janura M. The evaluation of heart rate variability in physical exercise by using the telemetric VariaPulse TF 3 system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica. 1998.
Stejskal J. The Approach to Spiritual Revival in the Life and Work of John-Jerome of Prague. Colloquia medievalia Pragensia 1. Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.- 16. Jahrhundert, Herausgegeben. 1999.
STEJSKAL J. Gli ussiti e l''Italia. In ŠPIČKA J. (Eds.) Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
ŠRÁMEK J. Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu. In STEJSKAL J. (Eds.) Mladá historie. 2008.
Stejskal J. Ambrogio Traversari. Několik poznámek k humanismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2002.
KAPITOLA V KNIZE
Stejskal J. Alter Hieronymus. Jeroným Pražský. Středověký intelektuál, mučedník české reformace a hrdina národní tradice. 2018.
Kalous A., Stejskal J. Einige Bemerkungen zur neuen Edition der Legenden über den heiligen Prokop. Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov - Sázava 24.-26. September 2003. 2005.
Stejskal J. The second life of missionaries from the island of Pereo, Saint Five Brothers ( + 1003) in the Czech, Polish and Italian tradition. In Škarpová M. (Eds.) Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europa. 2019.
Stejskal J. Benediktinská reformní hnutí. Benediktini a střed Evropy. 2021.
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
Stejskal J. In the Footsteps of the Missionaries: Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany. Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Volume II. History. 2013.
Stejskal J. Nebeský žebřík ve snu svatého Romualda. Sny mezi obrazem a textem. 2016.
Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
Stejskal J. Liber vitae a Velká Morava. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 2014.
Stejskal J. Dva Jeronýmové na Litvě. Two Jeromes in Lithuania. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2013.
Stejskal J. Vybraná kázání Jana Jeronýma z Prahy (Jana Silvana) v kontextu jeho italského působení. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. 2016.
Stejskal J. Italské městské státy. Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi: legitimita moci ve světě ve 14. století. 2017.
Stejskal J. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. 2004.
STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
Stejskal J. Dějiny Olomouce 1. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
ČLÁNEK
Stejskal J. "Nejsem snad váš král i kněz?" Tzv. caesaropapismus a ravennští arcibiskupové. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
STEJSKAL J. De Lituania. Medium Aevum Quotidianum. 1994.
STEJSKAL J. Stručné dějiny migrace. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2002.
Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
STEJSKAL J. České cesty dějinami. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2003.
Stejskal J. Hus, pražští univerzitáni a katolická Olomouc. Theologická revue. 2016.
STEJSKAL J. Světlonoši a žháři. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
Stejskal J. Kateřina Sienská v kontextu kázání Jana Jeronýma z Prahy. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2013.
STEJSKAL J. Mír se zavřenýma očima. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
Stejskal J. Meeting the Emperor: Several Days in Ferrrara in 1433. Czech and Slovak Journal of Humanities. 2018.
Stejskal J. Humanismus a reforma benediktinského monasticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2001.
Stejskal J. Na rozhraní věků. Studia Comeniana et historica. 1997.
Stejskal J. Text jako "pohyblivý" cíl putování aneb první "naši" doložení poutníci. Východočeský sborník historický. 2013.
Stejskal J. Cestami reformy. Nad přípravou cestovního deníku Ambrogia Traversariho. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
Stejskal J. Konciliarismus a jeho ozvěny v toskánském eremu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
Stejskal J. Jeronýmové z Prahy: Mistr a mnich. Husitský Tábor : sborník Husitského muzea. 2017.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Salinger J., Stejskal J., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských odborech.od teorie ke klinické praxi. 2003.
Stejskal J. Crusades - the Past and Present. James E. Smith World Affairs Conference. 2007.
RECENZE
Stejskal J. Z Burgund (nejen) do Čech. Aluze. 2009.
Stejskal J. Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. Studia Mediaevalia Bohemica. 2009.
ZPRÁVA
Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Novosad J., Zháněl J., Lehnert M., Stejskal J., Klimtová H., Langer F., Tomik R., Viktorjeník D. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. 2001.
KNIHA - CELEK
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015.
Stejskal J. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. 2004.
VÝSTAVA
Stejskal J., Říhová V., Čadková K., Stráníková J., Hanulík V., Čevelová Z. Historici a restaurátoři v praxi. 2012.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
SVOBODOVÁ FIF Historické vědy 2020
KAŠPÁRKOVÁ FIF Historické vědy 2015
ŠRÁMEK FIF Historické vědy 2015
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.