Věda, výzkum, umělecká tvorba

Filozofická fakulta UP patří k předním a největším humanitně orientovaným vědeckým institucím v České republice a její pozici ve vědecké oblasti potvrzuje mimo jiné rovněž hodnocení MŠMT, v jehož rámci byla Univerzita Palackého v Olomouci zařazena mezi vysoké školy s vynikajícím hodnocením v oblasti vědy. Pod hlavičkou Filozofické fakulty UP se dynamicky rozvíjejí špičková pracoviště, která přinášejí významné vědecké poznatky a publikují práce v předních českých i mezinárodních vědeckých periodikách a nakladatelstvích. Sama fakulta se svým katedrami vydává řadu vědeckých časopisů a představuje tak významnou publikační platformu pro badatele z jiných univerzit.

Díky několika desítkám doktorských studijních programů akreditovaných v českém jazyce a v angličtině Filozofická fakulta patří k hlavním českým institucím připravujícím novou generaci badatelů v humanitních, společenskovědních a uměnovědných oborech.

Přítomnost všech významných skupin humanitního a společenskovědního bádání (jazykověda, literatura, historické vědy, psychologie, dějiny umění, sociologie, politologie, muzikologie, divadelní a filmová věda aj.) dovoluje neobyčejně plodnou a interdisciplinární spolupráci, která se projevuje jak v klasických oborech etablovaných na tradiční kamenné univerzitě, tak v experimentování s nejmladšími vědními disciplínami a nejnovějšími trendy včetně mezifakultní spolupráce.

Jednotlivá vědecká pracoviště disponují široce rozvětvenými zahraničními kontakty, jež dovolují hostit významné světové odborníky, pořádat kvalitně zastoupené mezinárodní konference a umožnit doktorandům dvojí vedení jejich prací ve smluvní spolupráci s významnými evropskými univerzitami.

Jakožto fakulta sídlící v Olomouci ctíme přirozený závazek studovat kulturní dějiny regionu, jehož byla Olomouc po dlouhá staletí hlavním městem, a zasazovat se o záchranu dědictví všech etnik a epoch, které tímto prostorem prošly. Naše bádání však nemá hranic a naši výzkumníci jsou doma stejně tak v moravských archivech jako v paraguajském pralese, v experimentální psychologické laboratoři nebo ve světě matematické lingvistiky.

Odborné časopisy

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má dlouhou tradici v periodickém vydávání monografií v rámci řady „AUPO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis  - Philosophica“. V uplynulých letech se některé z těchto periodických publikací změnily na regulérní vědecké časopisy, z nichž většina je registrována na seznamu recenzovaných časopisů České republiky, ERIH plus, Scopus a ESCI.

Aither

Aither (Časopis pro studium řecké a latinské tradice)
Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR 
ISSN: 1803-7860

Časopis vychází dvakrát ročně v elektronické podobě (www.aither.eu). Přinejmenším každé čtvrté číslo (tj. jednou za dva roky) vychází jako tzv. mezinárodní číslo (International Issue), které je především v angličtině; akceptovány jsou také příspěvky v němčině a francouzštině.

Vydává Katedra filozofie FF UP ve spolupráci s Filosofickým ústavem Akademie Věd ČR (spoluvydavatel)

Adresa redakce: Katedra filosofie FF UP, Křížkovského 12, Olomouc

E-mail: aither.journal@upol.cz

Šéfredaktor: Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP)
Zástupce šéfredaktora: Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR)
Výkonný redaktor: Mgr. et Mgr. Martin Zielina, Ph.D.

Redakční rada:

Dr. Phil. Pavel Blažek (Filosofický ústav AV ČR), Mgr. Kryštof Boháček, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR), Doc. Martin Cajthaml, Ph.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP), Mgr. Sylva Fišerová, Ph.D. (Filozofická fakulta UK), Doc. Karel Floss (Filozofická fakulta UP), Prof. PhDr. Pavel Floss (Filozofická Fakulta UHK), Mgr. Pavel Hobza, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), PhDr. Jozef Matula, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), Doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D. (Filozofická fakulta UP), Doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D. (Filozofická fakulta OU), Prof. Dr. Matthias Perkams (Institut für Philosophie, Friedrich-Schiller-Universität Jena), Dr. Sylvain Piron (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris)

Pokyny pro autory: http://journal.aither.eu/pro-autory


Bohemica Olomucensia

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI a Dále je zařazen do databází CEEOL a EBSCO, a to s open access
ISSN 1803-876X

Bohemica Olomucensia: Časopis pro filologická a mezioborová studia jsou odborný recenzovaný časopis, který vychází od r. 2009 (dříve čtyřikrát ročně, od roku 2016 dvakrát až třikrát ročně). Přináší původní studie a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické. Prostor je věnován také recenzím a aktuálním informacím z lingvistiky a literární vědy. Bohemica Olomucensia jsou určena lingvistům a literárním vědcům, pracujícím v oboru bohemistiky i v dalších filologických oborech, a také studentům a zájemcům z řad laické veřejnosti.

Vydává Katedra bohemistiky, FF UP v Olomouci.

Jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině a světových jazycích.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
Redakce: doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.; doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.; Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.; Mgr. Jana Kolářová, Ph.D. (tajemnice redakce); Mgr. Jakub Vaníček (výkonný redaktor), Mgr. Tomáš Franta (technický redaktor).

Redakční rada:
prof. dr hab. Mieczysław Balowski (Fakulta polských a klasických studií, UAM Poznaň), prof. dr hab. Joanna Czaplińska (Filologická fakulta, Univerzita Opole), doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (FF MU), PhDr. Miroslava Gavurová, Ph.D. (FF, Prešovská univerzita v Prešově), doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc. (PdF UK), prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. (ÚJČ AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (ÚČL AV ČR, v. v. i., Praha), doc. Róbert Kiss Szemán, PhD. (Fakulta humanitních věd, Univerzita Loránda Eötvöse Budapešť), doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (FF MU), prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc. (PdF UHK), prof. Mgr. Jan Malura, Ph.D. (FF OU), prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. (FF UK Bratislava), Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Newerkla (Fakulta filologických a kulturálních studií, Vídeňská univerzita), prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (FF UK Bratislava), doc. PhDr. Martin Pilař, CSc. (FF OU), doc. PhDr. Jiří Rejzek, Ph.D. (FF UK), prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (FF, Lipská univerzita), doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. (PdF OSU), Mgr. Ivana Taranenková, Ph.D. (ÚSL AV SR Bratislava), prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc. (FF UP), Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand (Fakulta filologických a kulturálních studií, Vídeňská univerzita)

Členové redakční rady tvoří i základní kolegium recenzentů – kromě nich jsou o vypracování lektorských posudků žádáni i další odborníci z UP i z pracovišť mimo UP.

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Pokyny pro autory a webové stránky:
http://www.kb.upol.cz/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia.htmlCzech and Slovak Journal of Humanities

Vydávají Katedra muzikologie, Katedra nederlandistiky, Katedra filmových, mediálních a divadelních studií a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, FF UP Olomouc
ISSN: 1805-3742

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2011.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině, případně v němčině, italštině, francouzštině a španělštině.

Od 2017 je časopis indexován v databázi EBSCO a ERIH PLUS

Šéfredaktor: prof. dr. Wilken Engelbrecht

E-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz 

Redakční rada:
Michael Beckerman (New York University, USA), Paul Richard Blum  (Loyola University Maryland, USA), Ian Christie, Birkbeck (University of London, United Kingdom), Jane Fenoulhet (University Colleg London, United Kingdom), Yvetta Kajanova (Komenský University, Bratislava, Slovakia), Koen Kerremans (Vrije Universiteit Btussel, Belgium), Marina Righetti (Universita La Sapienza, Rome, Italy)

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace

Vychází pod záštitou Filozofické fakulty UP v Olomouci.

Webová stránka http://csjh.upol.cz/Dálný východ

Vydává Katedra asijských studií spolu a Katedra aplikované ekonomie, FF UP Olomouc.
ISSN 1805-1049

Vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2011.

Jsou přijímány příspěvky v češtině, slovenštině, angličtině a ve všech jazycích  Dálného východu.

Vedoucí redaktor: doc. David Uher, PhD.

Adresa redakce: Dálný východ, Katedra asijských studií FF UP, tř. Svobody 26, 771 80 Olomouc

Email: david.uher@upol.cz

Redakční rada:
Prof. Zdeňka Švarcová, Dr., Doc. Lucie Olivová, Ph.D., DSc., Doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D., Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., Doc. Ing. Miloslava Chovancová, Ph.D., Doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D., Doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D., Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu:
https://kas.upol.cz/veda-a-vyzkum/casopisy/dalny-vychod/


Diskuze v psychologii

Časopis se věnuje oblasti psychologie, a to především s důrazem na propojení výzkumu s praxí a praxe s výzkumem. Usiluje o podnícení diskuze o uplatnitelnosti výsledků jak pro praxi psychologickou, tak pro výzkumnou. Mimo jiné chce poskytnout prostor kvalitním studentským výzkumům a článkům začínajících vědeckých pracovníků.
ISSN 2694-8338

Časopis vychází 2x ročně v online verzi.

Vydavatel: Katedra psychologie, FF UP Olomouc.

Časopis přijímá příspěvky v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Redakce
Výkonný redaktor – Filip Sulejmanov, Ph. D.; e-mail: filip.sulejmanov@upol.cz 
Zástupce výkonného redaktora - Mgr. Michal Bártek; e-mail: michal.bartek01@upol.cz

Redakční rada
Prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); PhDr. Michal Čerešník, Ph.D. (Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislavě); PhDr. Miroslava Čerešníková, Ph.D. (Ústav romologických štúdií; Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře); PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); PhDr. Marek Kolařík, Ph.D. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); PhDr. Radomír Masaryk, Ph.D. (Ústav aplikovanej psychológie, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislavě); Doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); Doc. PhDr. Vladimír Řehan (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); Filip Sulejmanov, Ph.D. (Katedra psychologie, FF UP Olomouc); Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta, FF UP Olomouc); Mgr. Róbert Ďurka, PhD. (Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Katolícka Univerzita v Ružomberku)

Pokyny pro autory a bližší informace o časopisu najdete na webových stránkách https://diskuzevpsychologii.upol.cz/


e-Rhizome

e-Rhizome is an online scholarly, peer-reviewed journal focusing on the academic study of religion, society, culture and cognition. It covers a diversity of phenomena of the past as well as of the present based on empirical, source-based and experimental research. The main goal of the journal is to study human and society from the point of view of various disciplines such as religious studies, sociology, anthropology, historiography, and cognitive sciences. Another aim is to create a platform for international scholarly network and exchange, to promote research and polemics across disciplines, from humanities to natural sciences. The journal publishes research articles, review articles, book reviews, comments and discussion, and announces news about important events.

Homepage: https://rhizome.upol.cz/

ISSN 2571-242X

The journal is published electronically, twice a year in English.

Publisher: Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

Editor-in-Chief: Assoc. Prof. Tomáš Bubík, Ph.D. 
Contact e-mail address: tomas.bubik@upol.cz

 

Contact Address: Tomáš Bubík, Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology, Palacký University Olomouc, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, Czech Republic

Executive Editors:
Silvie Kotherová (Palacký University Olomouc), Kateřina Mildnerová (Palacký University Olomouc), Jakub Havlíček (Palacký University Olomouc)

Editorial Board Members: Milda Ališauskiene (Vytautas Magnus University), Tomáš Bubík (Palacký University Olomouc), Miroslav Dopita (Palacký University Olomouc), Jakub Havlíček (Palacký University Olomouc), Henryk Hoffmann (Jagiellonian University in Kraków), Dušan Lužný (Palacký University Olomouc), Milan Kováč (Comenius University in Bratislava), Tiina Mahlamäki (University of Turku), Luther Martin (University of Vermont), Russell McCutcheon (University of Alabama), Kateřina Mildnerová (Palacký University Olomouc), Marco Pasi (University of Amsterdam), William Paden (University of Vermont), Fabio Rambelli (University of California, Santa Barbara), Lotar Rasiński (University of Lower Silesia, Wroclaw), Atko Remmel (University of Tartu), Dan Ryšavý (Palacký University Olomouc), Valerio Severino (Sapienza University of Rome), Steven Sutcliffe (The University of Edinburgh), Ivan Strenski (University of California, Riverside), David Václavík (Masaryk University), Ülo Valk (University of Tartu).

 

Instructions for Authors:
https://rhizome.upol.cz/artkey/inf-990000-0200_Guidelines-for-Authors.php


Historica Olomucensia

Historica OlomucensiaSborník prací historických (od roku 2009)
Časopis je zařazen do databází ERIH+, EBSCO a na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI
ISSN 1803-9561

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě, čísla starší dvou let jsou k dispozici online na stránkách časopisu.

Vydává Katedra historie, FF UP Olomouc.

Jsou přijímány příspěvky v češtině a jiných světových jazycích.

Výkonný redaktor: PhDr. Ivana Koucká

Adresa redakce: PhDr. Ivana Koucká, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc

E-mail: ivana.koucka@upol.cz  , kouckai@seznam.cz  

Redakční rada:
Prof. PhDr. Jana Burešová, CSc. – předseda (Katedra historie FF UP v Olomouci), doc. Mgr. Veronika Čapská, Ph.D. (Katedra obecné antropologie FHS UK v Praze), doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. (oba Ústav historických věd ), Prof. PhDr. Jiří Kocián, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Praze), PhDr. Ivana Koucká, Ph.D. (Katedra historie FF UP v Olomouci), prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc. (Katedra historie PdF MU v Brně), doc. PhDr. Michael Viktořík, Ph.D. (Katedra historie FF UP v Olomouci).

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory na webové adrese:
https://historie.upol.cz/veda-a-vyzkum/historica-olomucensia-sbornik-praci-historickych/Moravian Journal of Literature and Film

Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI a je indexován v databázích Proquest, EBSCO Host a MLA.
Vydává Univerzita Palackého v Olomouci.
ISSN 1803-7720

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě od r. 2009.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině.

Vedoucí redaktor: prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
Zástupce vedoucího redaktora: Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.
Výkonný redaktor: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Adresa redakce: Moravian Journal of Literature and Film, Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzity Palackého, Křížkovského 10, 771 47 Olomouc

E-mail: moravianjournal@upol.cz

Redakční rada:
Jan Nordby Gretlund, University of Southern Denmark, Odense, Denmark; Constante González Groba, University of Santiago de Compostela, Spain; Jakub Guziur, University of Ostrava, Czech Republic; Nigel Hatton, University of California, Merced, USA; Bernd Herzogenrath, Frankfurt University, Germany; Heinz Ickstadt, Free University of Berlin, Germany; Josef Jařab, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Stanislav Kolář, University of Ostrava, Czech Republik; Bohuslav Mánek, University of Hradec Králové, Czech Republic; Tomáš Pospíšil, Masaryk University, Brno, Czech Republic; Luboš Ptáček, Palacký University, Olomouc, Czech Republic; Martin Procházka, Charles University, Prague, Czech Republic; Erik S. Roraback, Charles University, Prague, Czech Republic; Werner Sollors, Harvard University, USA

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace

Pokyny pro autory:
http://www.moravianjournal.upol.cz/?q=node/5

Webové stránky časopisu:
http://www.moravianjournal.upol.cz/


Musicologica Olomucensia

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Musicologica Olomucensia (od roku 1993)
ISSN 1212-1193 (MK ČR E 19473) 

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě. texty jsou dostupné online na: new.musicologicaolomucensia.upol.cz/contentsabstracts.

Vydává Katedra muzikologie, FF UP Olomouc a Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.

Jsou přijímány příspěvky v angličtině, němčině, češtině a slovenštině.

Vedoucí redaktor: doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

Adresa redakce: MusicologicaOlomucensia, Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc, Česká republika.

E-mail: jan.bluml@upol.cz, martina.stratilkova@upol.cz 

Chairperson:
Lenka Křupková (Palacký University in Olomouc)

Editorial Board Members:

Jiří Kopecký (Palacký University in Olomouc)
Michael Beckerman (New York University)
Mikuláš Bek (Masaryk University in Brno)
Roman Dykast (Academy of Performing Arts in Prague)
Jarmila Gabrielová (Charles University in Prague)

Aleš Opekar (Czech Academy of Sciences)
Yvetta Kajanová (Comenius University in Bratislava)
Magdalena Dziadek (Jagiellonian University in Kraków)

Rüdiger Ritter (Chemnitz University of Technology, Institute for Studies on Culture and Countries of East-Central Europe)

Recenzenti pocházejí z akademických pracovišť v ČR a zahraničí dle své specializace.

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu:
http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/call-for-contributors/ 


Romanica Olomucensia

Romanica Olomucensia je vědecký časopis, který publikuje originální výsledky přispívající k rozšiřování dosavadních znalostí v oboru lingvistiky románských jazyků, jejich literatury, kultury a translatologie. Hlavním cílem časopisu je propojit dlouho etablovanou výzkumnou tradici v těchto oborech ve střední Evropě a specialisty působící v románských zemích, a to nejen v Evropě, ale také v Americe, a dokonce i v Africe. Časopis vydává Katedra romanistiky FF UP a vychází dvakrát ročně. Příspěvky jsou publikovány v románských jazycích a procházejí oboustranně anonymním recenzním řízením. Romanica Olomucensia je zařazen do databází Emerging Sources Citation Index (ESCI) z Web of Science, CEEOL, CIRC, Crossref, Dialnet, DOAJ, EBSCOhost, ERIH Plus, Latindex, MIAR, MLA Directory of Periodicals, REDIB a Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

Romanica Olomucensia navazuje na Acta Universitatis Palackianae Olomucensis: Facultas Philosophica: Philologica: Romanica Olomucensia (1973-2007), ISSN 0231-634X (1973–2006, I–XVII), ISSN 1802-8713 (2007, XVIII–XIX) ISSN (Print) 1803-4136 ISSN (Online) 2571-0966

Vedoucí redaktor: Enrique Gutiérrez Rubio, Ph.D.

Výkonní redaktoři: Francesco Bianco, Samuel Bidaud a Enrique Rodrigues-Moura

Adresa redakce: Romanica Olomucensia, Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, CZ-771 80 Olomouc E-mail: enrique.gutierrez@upol.cz

Redakční rada:
Petr Čermák (Univerzita Karlova v Praze – RAE)
György Domokos (Pázmány Péter Katolikus Egyetem)
Brad Epps (University of Cambridge)
Anna María Escobar (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Massimo Fusillo (Università degli Studi dell’Aquila)
Karl Kohut (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)
Humberto López Cruz (University of Central Florida)
Michele Loporcaro (Universität Zürich)
Mario Martín Gijón (Universidad de Extremadura)
Philippe Monneret (Université de Bourgogne)
Daniel Nemrava (Univerzita Palackého v Olomouci)
Neyla Graciela Pardo Abril (Universidad Nacional de Colombia)
Jiří Špička (Univerzita Palackého v Olomouci)
Milena Srpová (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
Jorge Juan Vega y Vega (Universidad de Las Palmas)
Lenka Zajícová (Univerzita Palackého v Olomouci)
Kolegium recenzentů:
Celia de Aldama Ordóñez (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)
Leonel Alvarado (Massey University, New Zealand)
Daniele Baglioni (Università Ca’ Foscari Venezia, Italy)
Samir Bajrić (Université de Bourgogne, France)
Zacharie Hatolong Boho (Université de Maroua, Cameroon)
Zuzana Burianová (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)
Ivo Buzek (Masarykova univerzita v Brně, Czech Republic)
Jesús Camacho (Universidad de Jaén, Spain)
Esperança Cardeira (Universidade de Lisboa, Portugal)
Irene Castellón (Universitat de Barcelona, Spain)
Jiří Chalupa (Ostravská univerzita v Ostravě, Czech Republic)
Katarína Chovancová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia)
Daniele Comberiati (Université de Montpellier 3 – Paul Valery, France)
Fabien Demangeot (Université de Bourgogne, France)
Elisa De Roberto (Universita degli Studi Roma Tre, Italy)
Paolo Divizia (Masarykova univerzita v Brně, Czech Republic)
Magali Fourgnaud (Université Bordeaux, France)
Aurelia Gaillard (Université Bordeaux, France)
Xoán Manuel Garrido Vilariño (Universidade de Vigo, Spain)
Jaime Ginzburg (Universidade de São Paulo, Brazil)
Eva Klímová (Slezská univerzita v Opavě, Czech Republic)
Jean-Claude Abada Medjo (Université de Maroua, Cameroun)
Chiara Mengozzi (Karlova Univerzita, Czech Republic – CEFRES, Czech Republic)
Xoán Montero Domínguez (Universidade de Vigo, Spain)
Georges Moukouti Onguedou (Université de Maroua, Cameroun)
Luca Nobile (Université de Bourgogne, France)
Paulo Silva Pereira (Universidade de Coimbra, Portugal)
Viviane de Melo Resende (Universidade de Brasília, Brazil)
Pablo Rocca (Universidad de la República, Uruguay)
Isabel Román Román (Universidad de Extremadura, Spain)
Pablo Sánchez (Universidad de Sevilla, Spain)
Dubravka Saulan (Université de Bourgogne, France)
David Serrano-Dolader (Universidad de Zaragoza, Spain)
João Silvestre (King’s College London, UK)
Carolina Tosi (CONICET – Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Giuseppe Trovato (Università Ca' Foscari Venezia, Italy)
Miroslav Valeš (Technická univerzita v Liberci, Czech Republic)
Eva Voldřichová Beránková (Univerzita Karlova v Praze, Czech Republic)
Marie Voždová (Univerzita Palackého v Olomouci, Czech Republic)
Monika Zázrivcová (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia)

Vydáno ve spolupráci s FF UP Olomouc

Webové stránky: https://romanica.upol.cz/ 

Pokyny pro autory: https://romanica.upol.cz/artkey/inf-990000-0400_For-contributors.php 

Romanica Olomucensia dodržuje etické normy publikování: https://romanica.upol.cz/artkey/inf-990000-0500_Ethics-statement.php 


Rossica Olomucensia

Rossica Olomucensia Časopis pro ruskou a slovanskou filologii (od roku 2008)
Časopis je zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schválený Radou pro VaVaI
ISSN 0139-9268 (print), 1804-1434 (online).
Časopis je zařazen v mezinárodních databázích ERIH+, EBSCO a CEEOL.

Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě.

Vydává Katedra slavistiky, FF UP Olomouc.

Jsou přijímány příspěvky ve všech slovanských jazycích a v angličtině.

Hlavní redaktor: prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
Výkonná redaktorka:
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D. (studia litteraria, studia linguistica).

Adresa redakce: Rossica Olomucensia, Katedra slavistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc

E-mail:
jitka.komendova@upol.cz  (studia litteraria, studia linguistica)

Redakční rada:
Univ.-Prof. Mag. Dr. phil. Peter Deutschmann (Salzburg), Prof. Mikhail Epstein (Emory University, USA), проф. Алексей Алексеевич Гиппиус, д.ф.н. (Москва), emer. prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc. (Olomouc), emer. prof. dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald), проф. Валерий Миxайлович Мокиенко, д.ф.н. (Санкт-Петербург), prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (Olomouc), prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno), prof. PhDr. Jana Sokolová, CSc. (Nitra), prof. PhDr. Zdeňka Trösterová, CSc. (Ústí nad Labem), проф. Алла Владимировна Злочевская, д.ф.н. (Москва)

 

Pokyny pro autory a webové stránky časopisu


Transactions on Transport Sciences

The language of the journal is English.
ISSN 1802-9876 

Transactions on Transport Sciences is a multidisciplinary journal which focuses on the field of behavioural and social sciences in mobility, traffic safety, and sustainable transport, including engineering, economic, and environmental issues. The aim of the journal is to raise the profile of a holistic and interdisciplinary approach to transport research – the development of theory, empirical studies, and the application of research in practice. Theoretical papers are welcome. They should deal with a specific area or problem with a new way of looking at things or with a new methodology, even when the new perspective or methodology are not proven, yet. TOTS provides a platform for transportation experts and researchers, engineers, psychologists, sociologists, economics, ergonomists, and policymakers.

Each paper in the journal is evaluated by two reviewers under the supervision of the International Editorial Board. Each peer-reviewed article in the journal is provided with a DOI (Digital Object Identifier) number. The journal is published as open access. Papers are published free of charge. The journal uses the digital archiving policy of the National Library of the Czech Republic.

Editors

Editors-in-Chief
Ralf Risser, Factum, Austria
Karel Pospíšil, Transport Research Centre, Czech Republic

Managing editor
Matúš Šucha, Palacký University Olomouc, Czech Republic
matus.sucha@upol.cz

Publisher

Palacký University in Olomouc
Křížkovského 511/8, 771 24 Olomouc, Czech Republic

Contact

Matúš Šucha (managing editor)
Department of Psychology, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc
Email: matus.sucha@upol.cz

Website

http://tots.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)