doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633256

Katedra historie

Filozofická fakulta

Na Hradě 5

3.16

docent

konfese a konverze v raném novověku, funerální a komemorativní kultura (zejména tištěná pohřební kázání), pamětní zápisky a prameny osobní povahy v raném novověku, dějiny olomouckého biskupství

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 8:30–9:30 3.16 předem mě, prosím, kontaktujte mailem a domluvte si konzultaci
středa 14:00–15:00 3.16 předem mě, prosím, kontaktujte mailem a domluvte si konzultaci; konzultace neprobíhá v dny, kdy zasedá Akademický senát FF UP
Nepravidelné
3.16 na termínu konzultace se s Vámi nejraději domluvím individuálně, po domluvě mailem radmila.prchal@upol.cz
VYBRANÉ PUBLIKACE
Kalous A., Miller J., Stejskal J., Jakubec O., Parma T., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. In Kalous A. (Eds.) 2015. (KNIHA - CELEK)
ČLÁNEK
Prchal Pavlíčková R. Smrt konvertity. Zprávy o dobré a špatné smrti v konfesním kontextu. Historie - Otázky - Problémy. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Konversionserzählungen. Die Darstellung des Glaubenswechsels in lutherischen Leichenpredigten aus dem 16. Jahrhundert. Acta Comeniana: International Review of Comenius Studies and Early Modern Intellectual History. 2016.
Pavlíčková R. Mírov. Sídlo olomouckých biskupů jako protiturecká pevnost. Dějiny a současnost. 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Nemocné tělo v denících Tobiáše Antonína Seemana. Theatrum historiae. 2011.
Pavlíčková R. "Polská cesta" roku 1670. Město Olomouc a biskup Karel z Liechtensteinu-Castelcorna jako hostitelé císařského dvora. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2000.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Prchal Pavlíčková R. Konfession in Leichenpredigten des 16. und 17. Jahrhunderts: Die Herausbildung eines Feindbildes zwischen Tod und Seelenheil. In Bahlcke J., Bobková-Valentová K., Mikulec J. (Eds.) Religious Violence, Confessional Conflicts and Models for Violence Prevention in Central Europe (15th-18th Centuries). Religiöse Gewalt, konfessionelle Konflikte und Modelle von Gewaltprävention in Mitteleuropa (15.-18. Jahrhundert). 2017.
Pavlíčková R. Výzdoba pohřebních kázání nad olomouckými biskupy. Příspěvek ke katolické komemoraci v raném novověku. Problematika historických a vzácných knižních fondů. Sborník z 17. odborné konference Olomouc, 5.-6. listopadu 2008. 2009.
Pavlíčková R. Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace. Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. 2007.
Pavlíčková R. The Funeral Sermon as a Confessional Confrontation and Manifestation. Public Communication in European Reformation. Artistic and other Media in Central Europe 1380-1620. 2007.
KNIHA - CELEK
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Coufalová I., Jakubec O., Soukup D., Sládek M., Younger MP. Vytváření konvertity. Jazyková a vizuální prezentace konverze v raném novověku. 2021.
Pavlíčková R. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Triumphus in mortem. Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. 2008.
Pavlíčková R. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. Sídla olomouckých biskupů. Mecenáš a stavebník Karel z Liechtensteinu Castelkorna 1664-1695. 2001.
KAPITOLA V KNIZE
Prchal Pavlíčková R. Na kazatelnách, v ulicích a domech. Luteráni a jezuité na Starém Městě pražském ve vybraných polemikách a kázáních v předbělohorské době. AMICITIAE VINCULUM POTENS ET PRAEVALIDUM. Vějíř pohledů do náboženského a kulturního života barokní společnosti k poctě Ivany Čornejové a Marie-Élizabeth Ducreux. 2022.
Prchal Pavlíčková R. Between Residences: The Bishop’s Residential Network as a Means and System of Representation. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Places of the Bishop’s Memory. 2019.
Prchal Pavlíčková R., Jakubec O. Bishop Karl von Lichtenstein-Castelcorno: an Ecclesiastical Aristocrat at the Heart of Baroque Europe. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Remembering the Bishop: The Construction of Memory in the Funeral Sermons and Historiography of the 18th-20th Century. Karl von Lichtenstein-Castelcorno (1624–1695). Bishop of Olomouc and Central European Prince. 2019.
Prchal Pavlíčková R. Věčná a nikdy neumírající památka Mikuláše Troila Hagiochorana aneb Pobělohorský exil a pohřební kázání. Jdi svou cestou a nech lidi mluvit. Variety sociálních a kulturních dějin. 2018.
Jakubec O., Prchal Pavlíčková R. Olomoučtí biskupové a jejich vztahy k Habsburkům. In Bůžek V., Smíšek R. (Eds.) Habsburkové. země Koruny české ve středoevropské monarchii 1526-1740. 2017.
Prchal Pavlíčková R., Ferencová H., Chmelařová V., Kohoutová J. Úvod. Proměny konfesijní kultury. Metody - témata - otázky. 2015.
Pavlíčková R. Dvojí portrét. Karel Škréta, Václav Plevňovský a Marie Maxmiliána Lažanská ze Šternberka. Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. 2013.
Pavlíčková R. Rituál umírání a smrti v pohřebních kázáních nad muži a ženami v raném novověku. Konstrukce maskulinní identity v minulosti a současnosti. Koncepty, metody, perspektivy. 2012.
PAVLÍČKOVÁ R. Olomoučtí biskupové barokní éry. Olomoucké baroko. Historie a kultura. 2011.
Pavlíčková R. Hlavní město Markrabství Moravského. In Schulz J. (Eds.) Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
Pavlíčková R. Biskupský dvůr. Knížecí rezidence olomouckých biskupů v Brně. Brněnské paláce. Stavby duchovní a světské aristokracie v raném novověku. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
PAVLÍČKOVÁ R., Kubeš J. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. Šlechtic mezi realitou a normou. Miscellanea ze studentských prací k dějinám raného novověku - sborník studentů Univerzity Pardubice a Univerzity Palackého. 2008.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Prchal Pavlíčková R. Lucie Storchová: Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století. 2022.
Prchal Pavlíčková R. Místo pramenů a úloh v českých a zahraničních učebnicích a ve výuce dějepisu. nepublikovaná dizertační práce. 2022.
Pavlíčková R. Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732). Vrchnostenská sídla na panství Hluboká nad Vltavou za Adama Františka ze Schwarzenbergu (1703-1732). 2013.
PAVLÍČKOVÁ R. Jiří Kubeš: Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). Kavalírské cesty české a rakouské šlechty (1620-1750). 2011.
PAVLÍČKOVÁ R. Parma, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. 2011.
PAVLÍČKOVÁ R. Zděnek Orlita: Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období. Náboženská bratrstva v olomoucké diecézi v pobělohorském období. 2011.
ZPRÁVA
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Historické vědy s didaktikou dějepisu KVS/DĚJ@ ZS 0
DSP workshop 1 KHI/91AD1 ZS 0
DSP workshop 2 KHI/91AD2 ZS 0
Cyklus přednášek odborníků A KHI/91AQA LS 0
Doktorandský workshop 1 KHI/91AQ1 ZS Se 0
Doktorandský workshop 3 KHI/92AQ3 LS 0
Dějiny raného novověku KHI/5DRN ZS 0
Seminář k dějinám raného novověku KHI/5DRNA ZS Se 0
Odborná praxe v Národním památ. ústavu KHI/QNPU1 LS Cv 0
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS Se 1
Nauka o pramenech (raný novověk) KHI/QNP2 LS 1
Odborná praxe ve Stát. okresním archivu KHI/QSOKA ZS Cv 0
Odborná praxe ve Stát. okresním archivu KHI/QSOKA LS Cv 0
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS 1
Trendy v historiografii raného novověku KHI/QTD2 LS Se 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 5 KHI/QTD5 ZS Se 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 5 KHI/QTD5 ZS 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 6 KHI/QTD6 LS 1
Trendy v historiogr. pro uč. dějepisu 6 KHI/QTD6 LS Se 1
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
Trendy v moderní výuce dějepisu 1 KHI/QTV1 ZS Cv 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 1 KHI/QTV1 ZS Se 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 2 KHI/QTV2 LS Cv 1
Trendy v moderní výuce dějepisu 2 KHI/QTV2 LS Se 1
Odborná praxe ve Vědecké knihovně KHI/QVKOL LS Cv 0
Dějiny raného novověku KHI/YADRN ZS 2
Didaktika dějepisu 1 KHI/UDD1 ZS Se 2
Didaktika dějepisu 2 KHI/UDD2 LS Cv 2
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/YDRNB ZS Se 4
Dějiny raného novověku KHI/XDRN ZS 2
Seminář k děj. ran. novověku B KHI/XDRNB ZS Se 4
Lektorská praxe KHI/LP ZS Cv 0
Lektorská praxe KHI/LP LS Cv 0
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 1 KHI/XDSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 2 KHI/XDSM2 LS Se 0
Diplomový seminář k magis. dipl. práci 3 KHI/XDSM3 ZS Se 0
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS Se 1
K smrti se rodíme KHI/YKSR ZS 1
K smrti se rodíme 2 KHI/YKSR2 LS 1
K smrti se rodíme 2 KHI/YKSR2 LS Se 1
Didaktika dějepisu v praxi 1 KHI/QDD1 ZS Se 0
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS Se 1
K smrti se rodíme KHI/XKSR ZS 1
K smrti se rodíme 2 KHI/XKSR2 LS Se 1
K smrti se rodíme 2 KHI/XKSR2 LS 1
Didaktika dějepisu II. ICV/DID2 LS Se 2
Pedagogicko-psychologický základ I. ICV/PPZ1 ZS 3
Praxe a její reflexe II. ICV/PRX2 ZS Cv 5
Didaktika dějepisu I. ICV/DID1 ZS Se 2
Lektorská praxe v muzeu KHI/LPM LS Cv 0

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
ŠTĚPÁNOVÁ SEICHTEROVÁ FIF Historické vědy 2023
STŮJ FIF Historické vědy 2020
ŠMAJSTRLOVÁ FIF Historické vědy 2020
JADRNÁ MATĚJKOVÁ FIF Historické vědy 2015
KANCÍROVÁ FIF Historické vědy 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)