doc. PhDr. Božena BEDNAŘÍKOVÁ, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633145

Katedra bohemistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

2.16

docent

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
středa 09:30–10.30 2.16 Konzultace lze dohodnout i prostřednictvím mailu: bozena.bednarikova@upol.cz. Konzultace jsou možné i online (ZOOM).
čtvrtek 08.45–09.45 2.16 Konzultace lze dohodnout i prostřednictvím mailu: bozena.bednarikova@upol.cz. Konzultace jsou možné i online (ZOOM).
ČLÁNEK
Bednaříková B., Lavička D., Žvaková K. How Czech students perceive action and time in their mother tongue – a case study. Slavica Wratislaviensia. 2024.
Bednaříková B., Lapúniková M. Konference o funkční lingvistice v Řecku. Jazykovědné aktuality. 2023.
Bednaříková B., Pitnerová M. The verb and its role in the perception of the Czech sentence structure. Bohemica Olomucensia. 2022.
Bednaříková B., Novotná Z. Metonymy in Czech Word Formation in Terms of Cognitive Linguistics. Athens Journal of Philology. 2019.
Bednaříková B. Novi pristopi v Akademski slovnici knjižne češčine (?). Jezik in slovstvo. 2017.
Bednaříková B. Muž a strom v nové Akademické gramatice spisovné češtiny. Bohemica Olomucensia. 2016.
Bednaříková B. O Komárkově teorii morfologie. Slovo a slovesnost. 2014.
Bednaříková B. Druhé dveře vpravo. Bohemica Olomucensia. 2012.
Stříteská J., Bednaříková B. Proč jsou vůbec rozdíly v české a slovinské valenční teorii? Bohemica Olomucensia. 2012.
Bednaříková B. Soutěž pro pregraduální studenty po 22 letech. Jazykovědné aktuality. 2012.
Bednaříková B. Towards (Proto)typing of Morphological Processes. Czech and Slovak Linguistic Review. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Desetiletí "mladých lingvistů". Bohemica Olomucensia. 2010.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Nad aktivitami olomoucké pobočky Jazykovědného sdružení. Bohemica Olomucensia. 2010.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Je čeština "ideální" reprezentant flexivního typu jazyka. In Geambasu C. (Eds.) Romanoslavica. 2009.
Bednaříková B. Pokus o „novou“ morfematickou analýzu slova LISTUŠÍ. Bohemica Olomucensia. 2009.
Bednaříková B. Tzv. transpozice aneb Jak se dostat z ?dokulilovských sítí? Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2009.
Bednaříková B. O návratu slova do morfologie (předběžná zpráva). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica. 2007.
Bednaříková B. O tzv. jednocení školské jazykovědné terminologie. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2005.
Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bednaříková B. K výzkumnému záměru Olomoucký mluvený korpus mluvené češtiny. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Moravica - Studia Moravica. 2004.
Bednaříková B. Slovo jako syntagma (?). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica - Studia Bohemica. 2004.
Bednaříková B. Speciální slovník češtiny pro cizince. Rossica Olomucensia. Časopis pro ruskou a slovanskou filologii. 2003.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kopečková M. Analýza zvukové roviny mluvního projevu moderátorů hlavního TV zpravodajství. In Bednaříková B., Pořízka P. (Eds.) 2020.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bednaříková B. Word-formation and its cognitive value cross-linguistically. Современные проблемы славянской филологии: Интерпретации текста и толкования слова. Slavica Formosana III. Материалы VIII Международной научной конференции 1–2 мая 2021. 2021.
Křížová K. České ekvivalenty nizozemských idiomatických kompozit v paralelním korpusu InterCorp. In Bednaříková B., Jensenová D., Stůjová P., Bozděchová I., Hoffmannová J. (Eds.) Jazyková euromozaika – místo pro divergenci / konvergenci jazyků. Sborník z 14. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2018.
Bednaříková B. O lexikální morfologii. Človek a jeho jazyk. 2015.
Bednaříková B. Towards the Normative Theory of Mass Media and Its Compatibility with Functional Stylistics. In Papanikos G. (Eds.) Languages & Linguistics Abstracts 8th Annual International Conference on Languages & Linguistics. 2015.
Tvrdý F. K některým extravagantním teoriím významu. In Hernandezová P., Bednaříková B. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Martinková P. Konkurence vokativu s nominativem aneb Oslovujeme, voláme v korpusu a v komunikaci. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Izavčuk J. Semantic Aspects of Political Correctness. In Bednaříková B., Hernandezová P. (Eds.) Od slova k modelu jazyka: Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. 2013.
Bednaříková B. Slovo(tvorba) a text. In . (Eds.) Užívání a prožívání jazyka. 2010.
Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. In . (Eds.) Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. 2010.
Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma? In Cuadros SJS. (Eds.) La eslavística en los comienzos del siglo XXI, III. Jornadas Andaluzas de Eslavística. 2005.
Bednaříková B. Školská autonomie morfologie, slovotvorby, syntaxe (a čeho ještě?). In . (Eds.) Syntax a jej vyučovanie III. 2005.
KNIHA - CELEK
Bednaříková B., Kopečková M., Poláchová P., Pořízka P. FLIP (YOUR) TEACHING 3 Učíme (se) česky. 2023.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Kopečková M., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M. Czech it UP! B1 Učebnice. 2021.
Hradilová D., Bednaříková B., Čermák M., Dosoudilová M., Kopečková M., Mášová J., Svobodová J. Czech it UP! B2 Učebnice. 2020.
Jílek V., Bednaříková B., Pitnerová M., Kopečková M., Zimmerová W., Horáková J. Jazyková expresivita v hlavních zpravodajských relacích ČT, TV Nova, FTV Prima a TV Barrandov. 2020.
Hradilová D., Bednaříková B., Svobodová J., Mášová J., Čermák M., Dosoudilová M., Danielová K. Czech it UP! C1. 2019.
Bednaříková B., Dokulilová K., Hamrusová Š., Kopečková M., Novotná Z. Slovotvorný potenciál slov z redukované verze Swadeshova seznamu. 2018.
Křížová K., Kluková M., Bossaert B., Van Der Horst P., Engelbrecht W. Capita Selecta z nizozemské lingvistiky. In Rakšányiová J., Bednaříková B. (Eds.) 2017.
Bednaříková B., Jílek V., Pitnerová M., Danielová K., Jaroňová M., Bergerová L. Language means breaking the norm of media news. 2017.
Bednaříková B. Slovo a jeho struktura. 2017.
Jílek V., Bednaříková B., Svobodová J., Pitnerová M., Kopečková M., Kašpárková P. Jazyk moderátorů Událostí, hlavního zpravodajského pořadu České televize. 2016.
Bednaříková B., Pitnerová M. Čítanka textů z kognitivní lingvistiky II. 2015.
Jílek V., Bednaříková B., Jaroňová M., Danielová K., Pitnerová M., Svobodová J., Schneiderová S. Jazykové prostředky s potenciálem porušit normu v oblasti mediálního zpravodajství. 2015.
Bednaříková B., Sovová J., Sciortino Drlíková D. FLIP (your) TEACHING. Učíme (se) česky. 2014.
Bednaříková B., Mrozková I. Introduction to Leadership Communication. 2014.
Hradilová D., Bláha O., Svobodová D., Mitter P., Jandová E., Svobodová J., Bednaříková B. Proměny slova. 2013.
Bednaříková B. Slovo a jeho konverze. Slovo a jeho konverze. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Bednaříková B., Dokulilová K. RЕCЕРTION OF LINGUISTIC PHENOMENA IN THE POETRY COLLECTIONS BOLEST AND TOSKÁNA BY VLADIMÍR HOLAN. In Honorem Sorin Paliga Volum omagial. 2022.
Bednaříková B. Conversion and Its Onomasiological Value Cross-linguistically. Lingvistika - korpus - empirie. 2020.
Bednaříková B. Derivational networks in Czech. Derivational Networks across Languages. 2020.
Bednaříková B., Ivanová M. Introduction to Slavic languages. Derivational Networks across Languages. 2020.
Bednaříková B. Jak funguje česká věta a jak to poznat. Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. 2020.
Bednaříková B. Janua linguarum or At the beginning was the word. A Work in Progress. 2014.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bednaříková B. Pronuncia delle vocali in ceco. 2023.
Bednaříková B. Non aver paura del ceco. 2022.
Bednaříková B. What is the intersegment. 2019.
Bednaříková B. Can we trust TV news? 2018.
Bednaříková B. Proč, ne pouze JAK. 2013.
Bednaříková B. Jak se skloňují antroponyma. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Mezinárodní testy z českého jazyka. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Struktura českého slova. Erasmus. 2009.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Tschechisch als Flexionssprache. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Vorstellung internationaler Modelltests. CEEPUS. 2008.
Bednaříková B. Wortbildung in Tschechischen. ERASMUS. 2008.
Bednaříková B. Zur deklination im Tschechischen. ERASMUS. 2008.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině? ERASMUS. 2007.
Bednaříková B. Mezinárodní zkoušky ECL z českého jazyka. CEEPUS. 2007.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. CEEPUS Teacher Mobility, Katolická univerzita Petra Pázmánye, Budapest ? Piliscsaba. 2006.
Bednaříková B. Proč a jak se skloňují slova v češtině. ERASMUS. 2003.
Bednaříková B. Skloňování antroponym v češtině. ERASMUS. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Bednaříková B., Lavička D., Mostova Y., Wenzel J. 12. ročník celostátního kola soutěže Student a věda – Lingvistika. 2023.
Bednaříková B., Lavička D., Mostova Y., Wenzel J. 30. ročník Fakultního kola soutěže Student a věda – Lingvistika. 2023.
Bednaříková B., Kolářová J., Kopečková M., Pořízka P. Kdybych byl lingvistou / Byl jsem lingvistou. 2021.
Bednaříková B., Dosoudilová M., Zimmerová W. 27. ročník Fakultní kolo soutěže Student a věda - lingvistika. 2019.
Bednaříková B., Dosoudilová M., Zimmerová W. 9. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2019.
Bednaříková B., Dokulilová K., Wenzel J., Zimmerová W. Fakultní kolo soutěže Student a věda. 2018.
Bednaříková B. Jazyk v pohybu. 2018.
Bednaříková B., Dokulilová K., Wenzel J., Zimmerová W. 8. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2018.
Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. Fakultní kolo soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
Bednaříková B. Překladatelský workshop. 2017.
Bednaříková B., Dokulilová K., Poláchová P. 7. ročník celostátního kola soutěže Student a věda - lingvistika. 2017.
Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. Fakultní kolo soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
Bednaříková B., Poláchová P., Horutová L. 6. ročník celostátní soutěžní konference Student a věda - Lingvistika. 2016.
Bednaříková B. Jazykové zkoušky ECL. 2015.
Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2013.
Bednaříková B. Student a věda - Lingvistika. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. STUDENT A VĚDA: LINGVISTIKA. 2011.
Bednaříková B., Bláha O. Sondy pod povrch jazyka. 2009.
Bednaříková B., Gvoždiak V. Student a věda - sekce Lingvistika. 2009.
Bednaříková B., Gvoždiak V., Polách V., Haiderová K., Kovandová J., Barbapostolosová L. X. mezinárodní setkání mladých lingvistů OLOMOUC 2009, Nepravidelnost a nejednoznačnost v non/verbálníkomunikaci (a jejím popisu). 2009.
Bednaříková B., Polách V., Barbapostolosová L., ČERMÁKOVÁ K., KOVANDOVÁ J. IX. Mezinárodní setkání mladých lingvistů: Interkulturní komunikace a lingvistika. 2008.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Jílek V., Bednaříková B. Information Quality Violations in the Mass Media and Its Impact on Communication. E-Leader (www.g-casa.com). 2013.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Bednaříková B. Perché si declinano le parole in Ceco. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Slovo a jeho formace. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Slovo jako syntagma, slovo a jeho struktura. Lingua ceca. 2017.
Bednaříková B. Co umí český slovesný vid. 2016.
Bednaříková B. ECL Language Exam. 2016.
Bednaříková B. Jak funguje čeština. 2016.
Bednaříková B. Slovosled. 2016.
Bednaříková B. Casi e le sue funzioni. 2015.
Bednaříková B. Deklinace českých substantiv. 2015.
Bednaříková B. O tzv. funkční stylové ekvivalenci. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Odborný styl. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Publicistický styl - zpravodajství. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Styl jako integrační princip. Lingua ceca. 2014.
Bednaříková B. Vicolo ceco - vicolo cieco. 2014.
Bednaříková B. Klasifikace pádů. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Stavba české věty. Koordinace a adordinace. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Tzv. polověty. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2013.
Bednaříková B. Funkce českého pádu. Lingua ceca. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Jak popsat jazyk I. Metoda. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
Bednaříková B. Jak popsat jazyk II. Co je to slovo. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého. 2012.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Lingua ceca. 2012.
Bednaříková B. Stavba české věty. Zmnožení syntaktické pozice. Lingua ceca. 2012.
Bednaříková B. Struktura českého slova. Lingua ceca. 2012.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Slovo jako základní jednotka morfologie. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Stavba české věty. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Věta jako základní jednotka syntaktického popisu. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Základová větná struktura. Lingua ceca. 2011.
BEDNAŘÍKOVÁ B. Zmnožení syntaktické pozice. Lingua ceca. 2011.
Bednaříková B. MORFÉM, nový pojem v učebnicích českého jazyka. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. Institut celoživotního vzdělávání. 2008.
Bednaříková B. Jak se tvoří nová slova v češtině. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. O stavbě slova. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. Slovotvorba v nových učebnicích pro gymnázia. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2007.
Bednaříková B. Is a Word/form a Syntagma? III Jordanas Andaluzas de Eslavistica. 2006.
Bednaříková B. O přechodech mezi slovními druhy. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
Bednaříková B. Tvarosloví/slovotvorba a školská jazykovědná terminologie. Interní výukové materiály pro Průběžné vzdělávání učitelů češtiny. 2006.
OPONENTSKÝ POSUDEK
Bednaříková B. (Katarína Čermáková) Souvětí v současné publicistice. diplomová práce. 2005.
ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
Poláchová P. Chyby ve výslovnosti češtiny u frankofonních studentů. In Bednaříková B., Kopečková M. (Eds.) 2023.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Současné gramatické popisy KBH/SGPPR LS 2
Současné gramatické popisy KBH/SGPSE LS Se 2
Slovo a jeho struktura KBH/92BSS ZS Se 2
Slovo a jeho struktura KBH/92BSS ZS 2
Čeština pro doktorandy 1 KBH/93CD1 ZS Se 6
Čeština pro doktorandy 2 KBH/93CD2 LS Se 6
Čeština pro doktorandy 3 KBH/93CD3 ZS Se 6
Čeština pro doktorandy 1 KBH/93DC1 ZS Se 6
Čeština pro doktorandy 2 KBH/93DC2 LS Se 6
Čeština pro doktorandy 3 KBH/93DC3 ZS Se 6
Slovo a jeho struktura KBH/91ASS ZS 2
Slovo a jeho struktura KBH/91ASS ZS Se 2
Morphology KBH/CFMOR ZS 1
Morphology KBH/CFMOR ZS Se 2
Výběrový seminář 16 - bc. studium KBH/VS16B LS Se 2
Morfologie KBH/MORFO ZS 2
Morfologie KBH/MORFS ZS Se 6

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
KOPEČKOVÁ FIF Filologie 2020
LAPÚNIKOVÁ FIF Filologie 2023
POLÁCHOVÁ FIF Filologie 2023
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)