prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633217

Katedra germanistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.68

profesor

ČLÁNEK
Spáčilová L. Komparace lexika v českých překladech Míšeňské právní knihy. Casopis pro Moderni Filologii. 2020.
Spáčilová L., Spáčil V. Edice německy psaných pramenů a jejich využití: transkripce nebo transliterace? Sborník archivních prací. 2018.
Spáčilová L. Frühneuhochdeutsche Register mündlicher Kommunikation in Olmützer Prozessakten von 1550 bis 1630. ACTA FACULTATIS PHILOSOPHICAE UNIVERSITATIS OSTRAVIENSIS Studia Germanistica. 2018.
Spáčilová L. Liebe Lenka, Leni, Lenny, Lenuš... Ein paar Bemerkungen zur Entwicklung der Anthroponyme. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica. 2017.
Spáčilová L. Nachruf auf Herrn Professor Zdeněk Masařík. Linguistica Pragensia. 2017.
Spáčilová L. Vývoj antroponym v bilingvním městě Olomouci a jeho okolí ve 13.-17. století. Faculty of Philosophy and Arts Review. 2017.
Spáčilová L. Barevný svět Olomoučanů v raném novověku. Severní Morava : vlastivědný sborník. 2013.
Spáčilová L. Linguistische Untersuchung der nordmährischen Hexenverhörprotokolle aus dem letzten Viertel des 17. Jahrhunderts. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2013.
Spáčilová L. Der tschechisch-deutsche Bilingualismus und eine tschechische Übersetzung des Meißner Rechtsbuchs aus den Jahren 1469-1479. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2011.
SPÁČILOVÁ L. Einige Bemerkungen zur linguistischen Analyse des sog. Trialogus aus dem Jahre 1489. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2006.
SPÁČILOVÁ L. Aktuální aspekty a úkoly výzkumu raně novohornoněmeckého jazyka. Časopis pro moderní filologii. 2005.
SPÁČILOVÁ L. Das deutsche und das tschechische Lexikon in Comenius´ Werken Ianua linguarum reserata und Orbis pictus. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Germanistica Pragensia. 2005.
Spáčilová L. Ausgewählte Phraseologismen in den Textsorten Testament und Ehevertrag im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430-1492. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2004.
Spáčilová L. Die deutsche Chronik der Ommützer Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren 1530-1629. Ein Beitrag zur Textsortengeschichte. Brücken : Germanistisches Jahrbuch Tschechien-Slowakei. Neue Folge. 2004.
Spáčilová L. Rechtsterminologie lateinischer Herkunft in frühneuhochdeutschen Texten der Olmützer Stadtkanzlei. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2004.
Spáčilová L. Wechselseitige Einflüsse des tschechischen und des deutschen Wortschatzes in der Stadtkanzlei Olmütz im 15.?17. Jahrhundert. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 2/1999, Germanistica Pragensia XV. 2002.
Spáčilová L. Die Olmützer Chronik der Bürgerfamilie Hobel aus den Jahren 1530-1629. Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und Gegenwart. Festschrift für Ilpo Tapani Piirainen zum 60. Geburtstag. 2001.
Spáčilová L. Němčina v olomoucké městské kanceláři v 15.-17. století. Ročenka státního okresního archivu. 2001.
Spáčilová L. Němčina v olomoucké městské kanceláři v 15.-17. století. Ročenka státního okresního archivu. 2001.
Spáčilová L. Kronika olomoucké měšťanské rodiny Hoblových. Ročenka státního okresního archivu. 2000.
SPÁČILOVÁ L. Wechselseitige Einflüsse des tschechischen und des deutschen Wortschatzes in der Stadtkanzlei Olmütz im 15.-17. Jahrhundert. Acta Universitatis Carolinae, Philologica, Germanistica Pragensia. 1999.
SPÁČILOVÁ L. Zwei- und mehrgliedrige Ausdrücke in den Olmützer Testamenten. Ein Beitrag zur Geschichte des Frühneuhochdeutschen in Olmütz. Acta Universitatis Carolinae - Philologica, Germanistica Pragensia. 1999.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Spáčilová L. Latina, němčina a čeština v českých zemích pozdního středověku a raného novověku. In Königsmarková A., Vávra Z. (Eds.) Sborník příspěvků PROFILINGVA 2016 - Vícejazyčnost jako cesta k úspěchu a překonání hranic. 2017.
Spáčilová L. Míšeňská právní kniha a bilingvismus v českých zemích. Bibliotheca Antiqua 2015. 2015.
Spáčilová L. Ein neues Fach im Germanistikstudium in Olomouc. In Meier J. (Eds.) Perspektiven der Auslandsgermanistik. 2013.
Spáčilová L. Historische (Stadt)Kanzleisprachenforschung in Tschechien: aktuelle methodologische Aspekte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 2013.
Soubustová J. Paradigmatische Bedeutungsrelationen in der somatischen Phraseologie. In Spáčilová L. (Eds.) Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 2013.
Kaňovská M. Verwendung von Phrasemen in der argumentativen Struktur des Leitartikels. In Spáčilová L., Ference A. (Eds.) Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Linguistik. 2013.
SPÁČILOVÁ L. Männliche Rufnamen in der Stadt Olmütz bis 1650. In Kováčová M., Meier J., Puchalová I. (Eds.) Deutsch-slawische Kontakte - Geschichte und Kultur. 2011.
SPÁČILOVÁ L. Weibliche Namen in der Stadt Olmütz bis 1650. In FIALOVÁ I., CZMERO J. (Eds.) Amici amico III. Festschrift für Ludvík E. Václavek. 2011.
Spáčilová L. Die deutsche Sprache in der Prager Hofkanzlei ? ein altes Thema nochmals untersucht. In . (Eds.) Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 2009.
Spáčilová L. Eigennamen im Meißner Rechtsbuch. Wie wir sprechen und schreiben. Festschrift für Helmut Glück zum 60. Geburtstag. 2009.
SPÁČILOVÁ L. Odraz starších latinsko-českých slovníků v tzv. Trialogu Maxmiliána I. z roku 1489. In . (Eds.) Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2005. 2006.
SPÁČILOVÁ L. Eduard Ouředníček – první propagátor zprostředkovací metody ve výuce němčiny v českých zemích. In Hýbl F. (Eds.) Učitelé - autoři učebnic a dětské literatury. 2005.
Spáčilová L. Eduard Ouředníček - první propagtor zprostředkovací metody ve výuce němčiny v českých zemích. "Učitelé - autoři učebnic a dětské literatury". 2005.
Spáčilová L. Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. In Krušinský R. (Eds.) Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih. Autor - tvůrce - recipient. 2005.
Spáčilová L. Olomoucký písař Jindřich Polan a jeho soudní řád z roku 1550. Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech,Moravy a Slezska 2004. 2005.
Spáčilová L. Das älteste Olmützer Stadtbuch als anthroponymische Quelle. Germano-Bohemica. Festschrift für Václav Bok zum 65. Geburtstag. 2004.
Spáčilová L. Personennamen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430-1492. In Kratochvílová I. (Eds.) Germanistik im Spiegel der Generationen. Festschrift für Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., zu seinem 75. Geburtstag. 2004.
Spáčilová L. Phraseologismen im Olmützer Kodex Wenzels von Iglau aus den Jahren 1430-1492. In Korčáková J. (Eds.) Königgrätzer Linguistik- und Literaturtage. 2003.
SPÁČILOVÁ L. Texttypen und Textsorten in der Olmützer Stadtkanzlei: Eintragungen in Hinterlassenschaftsbüchern. In Meier J. (Eds.) Aufgaben einer künftigen Kanzleisprachenforschung. 2003.
Spáčilová L. Deutsch-tschechische Lehrbuchtraditionen in den böhmischen Ländern von 1740 bis 1918. Die Volkssprachen als Lerngegenstand im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. 2002.
Spáčilová L. Deutsche Eheverträge von Olmützer Bürgern aus Jahren 1433-1501. Aspekte der Textgestaltung. 2001.
SPÁČILOVÁ L. Olomoucká kronika měšťanské rodiny Hoblů z let 1530–1629 jako pramen pro zkoumání rané nové horní němčiny v Olomouci. In Handlová K. (Eds.) Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2001. 2001.
KNIHA - CELEK
Spáčil V., Spáčilová L. České překlady Míšeňské právní knihy. 2018.
Spáčilová L. Kanzleisprache ? ein mehrdimensionales Phänomen. In Moshövel A. (Eds.) Kanzleisprache ? ein mehrdimensionales Phänomen. 2009.
Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. In Spáčilová L., Gunsenheimer B. (Eds.) Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. 2008.
Spáčilová L. Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629). Chronik der Olmützer Bürgerfamilie Hobel (1530-1629). 2005.
Spáčilová L., Spáčil V. Památná kniha olomoucká z let 1430-1492, 1528. Památná kniha olomoucká z let 1430-1492, 1528. 2004.
Spáčilová L., Boková H. Kurzes Frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. Kurzes Frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern. 2003.
Spáčilová L. Deutsche Sprachlehrbücher aus Böhmen und Mähren vom 15. Jahrhundert bis 1918. Eine teilkommentierte Bibliographie. Německé jazykové učebnice z Čech a Moravy od 15. století do r. 1918. 2002.
Spáčilová L. Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416?1566. Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern. Entwicklung einer Textsorte in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416?1566. 2000.
KAPITOLA V KNIZE
Spáčilová L. Deutsche Rechtstexte als Quelle pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Fachtexte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit. Tradition und Perspektiven der Fachprosa- und Fachsprachenforschung. 2014.
Spáčilová L. Das Fachvokabular im Meißner Rechtsbuch. Die Rechtssprache in der internationalen Diskussion. 2013.
Spáčilová L. Farbbezeichnungen in ausgewählten Quellen der Olmützer Stadtkanzlei. Stadtsprache(n) - Variation und Wandel. 2013.
Spáčilová L. Die Prager Kanzlei. Kanzleisprachenforschung. Ein internationales Handbuch. 2012.
Spáčilová L. Die Textsorte Urfehde im Olmützer "liber causarum criminalium" aus den Jahren 1584-1629. In Moulin C. (Eds.) Sprache in der Stadt. 2010.
Kaňovská M. Form und Bedeutung der Phraseme in den Leitartikeln des Mährischen Tagblatts und in heutigen Wörterbüchern. In SPÁČILOVÁ L., Gunsenheimer B. (Eds.) Deutsche Sprache im Wandel der Jahrhunderte. 2008.
Spáčilová L. Das deutsche und das tschechische Lexikon in Comenius´ Werken Ianua linguarum reserata und Orbis pictus. Sborník k životnímu jubileu prof. PhDr. Aleny Šimečkové, CSc. Acta Universitatis Carolinae, Philologica 3/2001, Germanistica Pragensia XVIII. 2005.
Spáčilová L. Zum Vokabular der Olmützer Gerichtsordnung aus dem Jahre 1550. Zur Erforschung des Frühneuhochdeutschen in Nöhmen, Mähren und der Slowakei. Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft. 2004.
Spáčilová L. Die Textsorte Eid im 15. und 16. Jahrhundert in der Olmützer Stadtkanzlei. Spurensuche in Sprach- und Geschichtslandschaften. Festschrift für Ernst Erich Metzner. 2003.
Spáčilová L. Die Entwicklung der Textsorte Testament in der Olmützer Stadtkanzlei in den Jahren 1416-1566. Regionalsprachen, Stadtsprachen und Institutionssprachen im historischen Prozess. 2000.
SPÁČILOVÁ L. Jména v olomouckých městských knihách. Od gotiky k renesanci. 1999.
SPÁČILOVÁ L. Testamenty olomouckých měšťanů. Od gotiky k renesanci. 1999.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Spáčilová L. Die Negation kontrastiv. 2019.
SBORNÍK - CELEK
Spáčilová L., Ference A. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. 2013.
SPÁČILOVÁ L., VAŇKOVÁ L. Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. In Spáčilová L., Vaňková L. (Eds.) Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 2009.
SPÁČILOVÁ L., VAŇKOVÁ L. Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. In Spáčilová L., Vaňková L. (Eds.) Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 2009.
Historia vero testis temporum. Festschrift für Václav Bok zum 70. Geburtstag. In Spáčilová L., Andrášová H., Ernst P. (Eds.) Historia vero testis temporum. Festschrift für Václav Bok zum 70. Geburtstag. 2009.
Historische Stadtsprachenforschung: Vielfalt und Flexibilität. In Spáčilová L., Moshövel A. (Eds.) Historische Stadtsprachenforschung: Vielfalt und Flexibilität. 2009.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
Spáčilová L. Didaktika německého jazyka. Didaktika německého jazyka. 2016.
RECENZE
Spáčilová L. Die Ortsnamen der Niederlausitz östlich der Neiße. Acta onomastica. 2016.
Spáčilová L. Familiennamen aus dem Rufnamen Nikolaus in Deutschland. Acta onomastica. 2016.
Spáčilová L. Staré germánské jazyky. Listy filologické. 2013.
Spáčilová L. Dalibor Zeman: Überlegungen zur deutschen Sprache in Österreich. Časopis pro moderní filologii. 2011.
Spáčilová L. Fremdsprachen und Sprachkontakte seit der Frühen Neuzeit. sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften. 2011.
SPÁČILOVÁ L. Iveta Rucková: Das Adelhaus der Lichnowskys. Eine kulturelle Kontinuität. Germanoslavica : Zeitschrift für germano-slavische Studien. 2008.
SPÁČILOVÁ L. Ulrika Eder: Auf die mehrere Ausbreitung der teutschen Sprache soll fürgedacht werden. Informationen Deutsch als Fremdsprache. 2007.
SPÁČILOVÁ L. Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Übungsbuch. Deutsch als Fremdsprache. 2007.
SPÁČILOVÁ L. Lenka Vaňková - Gundolf Keil: Mesuë a jeho Grabadin. Listy filologické. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Marek BOHUŠ FIF Filologie 2011
Kateřina OLEKSÍKOVÁ FIF Filologie 2012
Oldřich BŘENEK FIF Filologie 2016
Hana MENCLOVÁ FIF Filologie 2016
Zbyněk REKTOŘÍK FIF Filologie 2018
Zdeněk ŠOHAJEK FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.