PhDr. Martin Seitl, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633510

Katedra psychologie

Filozofická fakulta

Vodární 6

3.25

odborný asistent

Dr. Seitl se profesně věnuje psychologii práce a organizace, ve které se zaměřuje zejména na teorii vztahové vazby v zaměstnání, výběr zaměstnanců, osobnostní integritu, psychodiagnostické metody v psychologie práce, organizační kulturu a manažerskou psychologii. Je akreditovaným specialistou pro model organizační kultury vyvinuty G. Hofstedem a B. Waisfiszem, model organizační kultury CTT, Hogenovu diagnostiku, Rorschachovu metodu a další projektivní techniky. Vyučuje předměty v pregraduálním studiu psychologie – psychologii organizace, psychologii ve výběru zaměstnanců, manažerskou psychologii, organizační kulturu a Rorschachovu metody. Je řešitelem nebo spoluřešitelem rozvojových a výzkumných projektů v oblasti psychologie práce (OPVVV, TAČR). Výzkumné výstupy publikuje v českých i zahraničních periodikách a prezentuje je na odborných konferencích. V roce 2012 publikoval monografii Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti, v roce 2015 Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců a v roce 2016 ve spoluautorství s doc. Lečbychem monografii Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě. Dr. Seitl je členem prestižních národních i mezinárodních oborových organizací: České společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP), Mezinárodní společnosti pro Rorschacha a projektivní metody (ISR), České asociace psychologů práce a organizace stejně jako Evropské asociace psychologie práce a organizace (EAWOP).

VYBRANÉ PUBLIKACE
Seitl M., Charvát M., Juřicová K. Česká verze Škály emocionální empatie. E-psychologie. 2017. (ČLÁNEK)
Seitl M., Charvát M., Lečbych M. Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie. 2016. (ČLÁNEK)
ČLÁNEK
Sulejmanov F., Seitlová K., Seitl M., Kasalová B. To study or not to study abroad? students’ decision in perspective of motivations, barriers and attachment. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly. 2021.
Němcová A., Svozilová V., Bucsuházy K., Smíšek R., Mézl M., Hesko B., Belák M., Bilík M., Maxera P., Seitl M., Dominik T., Semela M., Šucha M., Kolář R. Multimodal features for detection of driver stress and fatigue: review. IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. 2020.
Cígler H., Cvrčková A., Daňsová P., Hašto J., Charvát M., Ježek S., Kaščáková N., Lacinová L., Seitl M. Experiences in Close Relationships: České verze metod pro měření vazby vycházející z dotazníku ECR. E-psychologie: Elektronický časopis ČMPS. 2019.
Seitl M., Dočkalová J., Dostál D., Kolařík M., Hasoňová V., Palová K., Hniličková K. Standardizace počtu odpovědí v Zulligerově testu: první krok při vývoji nového evidence-based systému. E-psychologie: Electronic Journal of CMPS. 2018.
Střelec J., Seitl M. Work-life balance u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Psychologie a její kontexty (online). 2017.
Vavrysová L., Seitl M. Potenciál vybraných typologií a modelů organizační kultury pro výzkum a praxi. Psychologie a její kontexty. 2016.
Lečbych M., Seitl M. The Association Between Self-Report Attachment Dimensions and the Rorschach Oral Dependency Scale in a Sample of Czech Adults. Rorschachiana: Journal of the International Society for the Rorschach. 2013.
Šucha M., Seitl M. The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences. 2011.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Seitl M. Význam hodnot v interpersonálních vztazích. In CAKIRPALOGLU P. (Eds.) 2012.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Sulejmanov F., Seitl M. Czech Version of the Implicit Positive and Negative Affect Test: Possibilities for Work and Organizational Research. ZBORNÍK PRÍSPEVKOV Z 19. MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2020. 2020.
Střelec J., Seitl M. Vliv vztahové vazby na interpersonální složku pracovní výkonnosti. In Kačmár P., Bavoľár J., Lovaš L. (Eds.) Psychológia práce a organizácie 2018 - Minulosť, prítomnosť a výzvy do budúcnosti: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. 2019.
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvků Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: Rozsah a účel použití. In Gregar A., Horák M. (Eds.) Sborník příspěvku Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Facilitace zájmu o organizační kulturu v kontextu Hofstedeho modelu strategie, kultury a změny. Mezinárodní odborní konference Psychologie práce a organizace 2015 Kvalita pracovního života. 2015.
Seitlová K., Kasalová B., Seitl M. Work Environment Preferences of Generation Y in Relation to Attachment Theory. In Dias Rouco JC. (Eds.) Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 2015.
Seitl M. Teorie vztahové vazby v dospělosti a sebeposouzení osobnostních charakteristik relevantních v pracovním prostředí. In Fedáková D., Bozogáňová M., Ištoňová L. (Eds.) Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie. 2014.
Seitl M., Vtípil Z. Otázky motivace a interpersonálních charakteristik osobnosti při výběrů zaměstnanců s použitím Rorschachovy metody. In Lovaš L., Vasková K. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. 2013.
Seitl M. Hodnocení zaměstnanců dělnických profesí ve velkých společnostech – zakázková řešení procesů řízení lidských zdrojů. In Šmajsová Buchtová B., Kulhavý V., Procházka J. (Eds.) Konference psychologie práce a organizace 2011. 2011.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In . (Eds.) Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. 2010.
Seitl M. Mladí lidé a tradiční komunity - osobnostní znaky a zvládání zátěže. In . (Eds.) Psychologické dny 2008: Já, my a oni. (Eds. D. Heller, M. Charvát, I. Sobotková). 2009.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. In Sarmány-Schuller I., Bratská M. (Eds.) Premeny psychológie v európskom priestore: 27. Psychologické dni, Zborník príspevkov. 2009.
KAPITOLA V KNIZE
Seitl M. Testy schopností aneb Co dokážou a co ne? Jak vybrat správného člověka na správné místo. Úspěšný personální výběr. 2016.
Šucha M., Seitl M., Černochová D. Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Šucha M., Seitl M. Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. Dopravní psychologie pro praxi. 2013.
Seitl M. Základy projektového řízení - Rizika v projektu. Základy projektového řízení. 2012.
ABSTRAKT
Seitl M., Střelec J. Pracovní mobilita u pedagogů základních škol ve světle teorie vztahové vazby. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Molinari A., Seitl M. Projektivní metody v ověřování způsobilosti uchazečů o služební poměr v bezpečnostních sborech České republiky: rozsah a účel použití. Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Seitl M. Trendy ve vývoji aplikované diagnostiky: krize nebo nové paradigma? Mezinárodní konference Psychologie práce a organizace, sborník abstraktů. 2017.
Vavrysová L., Seitl M., Vtípil Z. Disertační záměr na téma „Prvky učící se organizace v organizační kultuře“ a zkušenosti s překladem Hofstedeho modelu organizační kultury. PhD Existence 2015 "Cogito ergo experior. Myslím, tedy testuji.". 2015.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Zaoral A., Seitl M., Šucha M., Zámečník P., Havlíčková D., Horáková M., Lehnerová J., Žížalová I. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. 2012.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Seitlová K., Seitl M., Dvořáčková P. TEAM ROLES AND ATTACHMENT STYLE IN TEAM WORK. 2015.
Kubátová J., Seitl M., Klvač J., Potůčková K. Kulatý stůl - Profesní uplatnitelnost absolventů vysokých škol. 2012.
Šucha M., Seitl M. Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. Mezinárodní konference Transport psychology-Trends 2010. 2010.
Šucha M., Seitl M. Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU - možnosti prevence a diagnostiky. Kniha abstrakt-AT konference 2010: Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010, (Ed. M. Šucha). 2010.
Seitl M. Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. Konference Psychologické dny 2009: Premeny psychológie v európskom priestore. 2009.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Lužný D., Seitl M., Gigalová V., Müller M. Management v teorii a praxi – online sympozium. 2021.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Psychological aspects of employee attachment. 2018.
Seitl M., Seitlová K., Dolejš M., Pipová H. Retention management along the employee life cycle. 2018.
Dolejš M., Maierová E., Skopal O., Šrámková L., Hosáková K., Zielina M., Procházka R., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Sedláčková Z., Velková I., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Vavrysová L., Šmahaj J., Šucha M., Seitl M., Slavíček O. PhD existence 2015: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. 2015.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Lečbych M., Procházka R., Sedláčková Z., Cakirpaloglu P., Charvát M., Neusar A., Viktorová L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šmahaj J., Slavíček O., Franc L., Šucha M. Dopravní policie. 2014.
Seitlová K., Maierová E., Velková I., Seitl M., Vrabcová K., Botlíková M., Trtílková J. International week. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Šrámková L., Neusar A., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Franc L., Velková I., Flaška K., Zielina M., Seitl M., Šucha M. Převod a standardizace psychodiagnostických metod. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Charvát M., Procházka R., Hosáková K., Sedláčková Z., Lečbych M., Zielina M., Šmahaj J., Franc L., Slavíček O., Seitl M., Viktorová L., Velková I., Šucha M., Flaška K., Neusar A. Rosenzweig PFT C-W, pokročilý kurz. 2014.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Cakirpaloglu P., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Hosáková K., Zielina M., Šmahaj J., Charvát M., Neusar A., Velková I., Franc L., Slavíček O., Flaška K., Viktorová L., Seitl M., Šucha M. Rosenzweig PFT C-W, základní kurz. 2014.
Charvát M., Viktorová L., Skopal O., Dolejš M., Neusar A., Šrámková L., Procházka R., Hosáková K., Cakirpaloglu P., Lečbych M., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Seitl M., Zielina M., Šucha M., Flaška K., Franc L. Workshop s Mgr. Hynkem Cíglerem - Základy teorie odpovědi na položku (IRT). 2014.
Dolejš M., Velková I., Skopal O., Charvát M., Neusar A., Lečbych M., Cakirpaloglu P., Seitl M., Viktorová L., Šrámková L., Šucha M., Zielina M., Franc L., Hosáková K., Procházka R., Sedláčková Z., Slavíček O., Šmahaj J., Vavrysová L. Zakotvená teorie. 2014.
Neusar A., Maierová E., Kolařík M., Šucha M., Dolejš M., Sedláková B., Šrámková L., Vávrová Z., Seitl M. Hranice normality v práci. Co je normální a co ještě/už ne. 2013.
Neusar A., Dolejš M., Vavrysová L., Seitl M., Šucha M. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. 2013.
Šrámková L., Dolejš M., Skopal O., Hosáková K., Procházka R., Lečbych M., Sedláčková Z., Velková I., Šucha M., Cakirpaloglu P., Flaška K., Zielina M., Neusar A., Charvát M., Franc L., Viktorová L., Slavíček O., Seitl M., Šmahaj J. Metoda rozhovoru v dopravněpsychologickém vyšetření. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Procházka R., Flaška K., Cakirpaloglu P., Franc L., Neusar A., Sedláčková Z., Seitl M., Šucha M., Slavíček O., Šmahaj J., Velková I., Viktorová L., Zielina M. Neuropsychologická rehabilitace a představení programu NEUROP-III. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Flaška K., Šmahaj J., Cakirpaloglu P., Franc L., Sedláčková Z., Seitl M., Slavíček O., Šucha M., Velková I., Viktorová L., Zielina M., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace exekutivních funkcí. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Neuropsychologická rehabilitace kognitivních funkcí pomocí počítače. 2013.
Hutyrová M., Souralová E., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L. Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice. 2013.
Hosáková K., Lečbych M., Skopal O., Dolejš M., Charvát M., Šrámková L., Neusar A., Šmahaj J., Flaška K., Cakirpaloglu P., Šucha M., Slavíček O., Seitl M., Zielina M., Velková I., Franc L., Sedláčková Z., Viktorová L., Procházka R. Virtuální identita a online vztahy. 2013.
Dolejš M., Krutilová D., Pončová J., Nováková Hrazdilová B., MOUDRÁ L., Wittmann E., CHARVÁT M., Procházka R., RŮŽIČKA M., Seitl M., Vavrysová L., Maierová E., Skopal O. "Dokážu to?" - teorie a praxe léčby závislostí. 2012.
Hutyrová M., Langer J., Dolejš M., Seitl M., Moudrá L., Souralová E. XIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. tyflopedická konference. 2012.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Šucha M., Seitl M., Zaoral A., Lehnerová J. Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Mezinárodní konference XXVIII. Psychologické dny 2010 - Cesty psychologie a psychologie cest. 2010.
PROJEKT
ŠUCHA M., DOLEJŠ M., SEITL M., KOLAŘÍK M., BENDOVÁ K. Inovace vybraných předmětů z oblasti psychologie práce a organizace na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT FRVŠ. 2012.
ŠUCHA M., BENDOVÁ K., SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., ŘEHAN V., VTÍPIL Z., MOLNÁROVÁ L. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc. MŠMT. 2011.
SEITL M., ŠUCHA M. Rozvoj aplikačního potenciálu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
SEITL M., DOLEJŠ M., KOLAŘÍK M., MAIEROVÁ E., ŠUCHA M., BENDOVÁ K., OBEREIGNERŮ R. Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 2011.
ZPRÁVA
Bendová K., Dolejš M., Kolařík M., ŘEHAN V., Seitl M., Šucha M., VTÍPIL Z. Analýza současné podoby kombinované formy studia na Katedře psychologie FF UP Olomouc. 2010.
Seitl M., Šucha M. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. Manuál doporučených psychodiagnostických metod. 2010.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Manažerská psychologie KAE/MPS LS Se 4
Manažerská psychologie KAE/MPSE LS Se 4
Rorschachova metoda 1 PCH/NRME1 ZS Se 4
Rorschachova metoda 1 PCH/NRME1 ZS 4
Psychologie organizace PCH/DPORG ZS 9
Manažerská psychologie 1 PCH/MMZP1 LS 2
Manažerská psychologie 1 PCH/MMZP1 LS Se 2
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/MPVYP ZS Se 2
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/MPVYP ZS 1
Rorschachova metoda 1 PCH/MRME1 ZS 2
Rorschachova metoda 1 PCH/MRME1 ZS Se 2
Psychologie práce a řízení PCH/MS2 ZS 0
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/PVYCN ZS 0
Manažerská psychologie 1 PCH/NMZP1 LS Se 2
Manažerská psychologie 1 PCH/NMZP1 LS 2
Psychologie organizace PCH/BPORG ZS 1
Psychologie organizace PCH/BPORG ZS Se 1
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/NPVYP ZS Se 4
Psychologie a výběr zaměstnanců PCH/NPVYP ZS 2