doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633543

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31B

  • docent (Katedra slavistiky)
  • koordinátor projektu (Katedra slavistiky)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11.15–13:00 4.31B
středa 10:00–11:00 4.31B
ČLÁNEK
Dobrotová I., Hanczakowski M. Bardziej martwa czy bardziej znana - teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej. Postscriptum polonistyczne. 2015.
Dobrotová I., Hanczakowski M. Śliwki a sprawa polska. Medialny obraz Polski w czeskiej prasie. Studia Filologiczne. 2012.
Dobrotová I. Język polski na tle mapy językowej Europy. Studia Filologiczne. 2010.
Dobrotová I. Slogan i reszta tekstu reklamowego. Studia Filologiczne. 2010.
DOBROTOVÁ I. O slownictwie prasy polskiej lat 90. Studia Slavica. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Starzyńska A. SYBERIA v polském a SIBIR' v ruském jazykovém obrazu světa. In Dobrotová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrotová I., Przybylska KK. Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu. Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. 2018.
Dobrotová I. Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego. POLONISTYKA NA POCZĄTKU XXI WIEKU DIAGNOZY KONCEPCJE PERSPEKTYWY. 2018.
Dobrotová I. Czy współczesny użytkownik potrzebuje słowników? Wątpliwości metodologiczne. Porównawczy aspekt leksykografii - teoria i praktyka. 2014.
Dobrotová I. Současná polština v kontextu společenských změn. In . (Eds.) 85. výročie polonistiky na univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 2009.
Dobrotová I. Dywersyfikacja autorów komunikatów reklamowych. In . (Eds.) Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. 2008.
Dobrotová I. Działanie w komunikacie reklamowym. Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodmí vědecké konference v Hradci Králové. 2007.
Dobrotová I. Od gramatyki do semiotyki. Badania nad nowoczesną polską reklamą. Co všechno slova znamenají. 2007.
Dobrotová I. Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej. In . (Eds.) Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006.
Dobrotová I. Perspektivy olomoucké polonistiky. In . (Eds.) Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze 2005. 2005.
Dobrotová I. Slavic-net.upol.cz - Prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu. In . (Eds.) Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. 2005.
DOBROTOVÁ I. Jezyk polski studentów z Zaolzia. In Dąbrowska A. (Eds.) Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. 2004.
DOBROTOVÁ I. K problematice internacionalizace polského jazyka. In . (Eds.) Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
DOBROTOVÁ I. Ke změnám slovotvorného systému v polštině. In . (Eds.) České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
DOBROTOVÁ I. K právnímu a právnickému diskurzu. In . (Eds.) Termina 2000. 2001.
DOBROTOVÁ I. Nowe perspektywy i struktura studiów jezyka polskiego jako obcego. In . (Eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody i nowe technologie w nauczaniu językap olskiego jako obcego. 2001.
DOBROTOVÁ I. Struktura polsko-czeskiego słownika medycznego. In Irena Sawicka . (Eds.) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI - STUDIA SLAVICA 5. 2000.
KNIHA - CELEK
Svobodová J., Bláha O., Dobrotová I., Warzecha A. The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. 2020.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrotová I. Czy wiadomo, jakiej komunikacji potrzebuje Zaolzie? Pograniczość i pogranicze w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
Dobrotová I. Jazyková politika v zahraničí versus didaktická praxe. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). 2014.
Dobrotová I. O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Dobrotová I. „Kobieta musí być piękna“-w świecie reklam dla kobiet. Svět kreslený slovem. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
Sobotková M., Dobrotová I. Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. In Sobotková M. (Eds.) Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. 2000.
RECENZE
Dobrotová I. Boguslaw Skowronek:Mediolingwistyka. Rossica Olomucensia: A Journal for Russian and Slavonic Philology. 2018.
Dobrotová I. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. 2015.
Dobrotová I. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). 2015.
Dobrotová I. Postscriptum. Postscriptum polonistyczne. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dobrotová I. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. 2015.
Dobrotová I. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. 2015.
Dobrotová I. Kształcenie językowe. Kształcenie językowe 11(12) 2013. 2013.
Dobrotová I. Językowy obraz kobiety we wspołczesnej polszczyńnie. disertační práce. 2012.
PŘEKLAD
Dobrotová I. Wojciech Chlebda: Trojjazyčný tematický frazeologický slovník: koncepce, metodologické předpoklady, realizace. Tematický česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský slovník pohraničí. 2015.
Dobrotová I. Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921). Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921), katalog výstavy. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Polská kultura KSO/PK ZS 0
Stylistika KSO/7STY ZS 1
Stylistika KSO/7STY ZS Se 1
Teorie překladu KSO/TMPR ZS 0
Didaktika polského jazyka 1 KSO/UZDI1 ZS Se 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK ZS Cv 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK LS Cv 0
Zadání diplomové práce KSO/7ZDP ZS 0
Základy gramatiky 1 KSO/7ZG1 ZS 1
Lingvistický seminář 1 KSO/5LG1 ZS Se 1
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 ZS Cv 0
Jazyková kultura 1 KSO/7JAK1 ZS 1
Jazyková cvičení gramatická 1 KSO/7JCG1 ZS Cv 2
Kulturní kompetence z pohledu překladu KSO/7KPT ZS 7
Lingvistický seminář 1 KSO/7LG1 ZS Se 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS Se 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS 1
Polská gramatika 3 KSO/7PGB3 ZS Se 0
Polská gramatika 3 KSO/7PGB3 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS Se 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS 1
Polská gramatika 3 KSO/7PG3 ZS 1
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP ZS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI ZS 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 ZS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP ZS 0
Polská filologie KSO/PFIL ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP ZS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT ZS 0
Srovnávací slovanská jazykověda KSO/7SJS ZS Se 1
Soudní překlad KSO/7SP ZS 1
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP ZS 0
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS 1
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS Se 1
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Aleksandra Eliza STARZYŃSKA FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.