Kontakt

adresa:
Křížkovského 10
779 00  Olomouc
Czech Republic; Europe

tel.: + 420 585 633 373 
fax: +420 585 229 162


O sekci ukrajinistiky

V současnosti má sekce ukrajinistiky 3 přednášející: 1 profesorku (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 odbornou asistentku (v oboru srovnávací slovanská jazykověda), 1 odbornou asistentku (v oboru srovnávací slovanská literatura). Na zajištění výuky se podílejí i externí pracovníci.

Sekce ukrajinistiky katedry slavistiky má akreditovány (do roku 2019) následující obory:

  • Ukrajinská filologie – dvouoborové tříleté bakalářské studium
  • Ukrajinská filologie se specializací na překladatelskou a hospodářskou praxi – jednooborové tříleté bakalářské studium
  • Ukrajinská filologie – dvouoborové navazující magisterské studium
  • Ve studiu lze pokračovat v rámci doktorského studijního programu – Srovnávací slovanská filologie.

Pro odbornou jazykovou přípravu byly vytvořeny dvě moderní specializované učebny. První učebna je koncipována jako multimediální, obraz i zvuk je přenášen jednak z počítače, jednak z videa a DVD. Druhá pro nácvik tlumočnických dovedností v kabinách s řídicím panelem učitele. Učebna je vybavena satelitním příjmem ukrajinské televize a videoprojekcí.

Studium ukrajinské filologie je určeno absolventům středních škol s maturitou.

Tři roky studia ukrajinské filologie jsou zaměřeny na teoretické lingvistické a literárně vědné předměty a na praktickou jazykovou výuku za přispění ukrajinských lektorů a zahraničních stáží v rámci nabízené studentské mobility. Studium je věnováno zvládnutí současného stavu jazyka a je začleněno do širšího kontextu poznávání slovanských jazyků a reálií. V literárněvědné oblasti je cílem studia osvojit si znalosti o vývoji literatury a kultury XIX. a XX. století. Uplatňuje se zde komparatistické hledisko, zejména ve vztahu studovaných literatur k české a světové literatuře. Cílem je dosažení stupně B2 globální stupnice Jednotného evropského referenčního rámce.

Studium lze dále doplnit výběrem z volitelných předmětů, v jejichž rámci student získá základní znalost dalšího slovanského jazyka (ruština, polština).

Cílem studia je tedy nejen poznání struktury jazyka z hlediska gramatického, ale též poznání a pochopení kultury, literatury, historie a reálie dané jazykové oblasti. Součástí studia jsou pravidelné studijní pobyty posluchačů na univerzitách ve Lvově, Kyjevě, Černivcích, Ivano-Frankivsku, Rivnem a Greifswaldu, s nimiž Univerzita Palackého spolupracuje.

Jedenkrát za dva roky pořádá sekce ukrajinistiky mezinárodní konferenci Olomoucké sympozium ukrajinistů, kam jsou zváni odborníci ze Slovenska, Polska, Ukrajiny, Ruska, Rakouska a České republiky. Sborník příspěvků vychází vždy před konáním konference a nese název Ucrainica.

Sekce ukrajinistiky se účastnila několika grantů, mezi nimiž jmenujme například granty IGA: Současná ruská, ukrajinská a polská literatura jako jev estetický a problém překladatelský, Text a intertextualita ve slovanských literaturách a kultuře, Kulturní a intelektuální transfery na pomezí střední a východní Evropy v historické perspektivě nebo grant IFIT, jehož Globálním strategickým cílem byla inovace translatologických modulů, tj. prohloubení a systematizace výuky překladu a tlumočení na FF UP tak, aby absolventi cizojazyčných filologických oborů získali kompetence, které jim umožní lepší uplatnění na větším segmentu trhu práce. Jde o celofakultní, komplexní a interdisciplinární inovaci, jež zasáhlo několik desítek bakalářských i magisterských studijních programů na všech cizojazyčných katedrách FF UP, na kterých 2400 studentů studuje 12 cizích jazyků. Ukrajinistika se také účastnila Kulturologického celofakultního grantu INKULTUS, který umožnil nákup velkého množství knih, vytvoření výukových platforem a obecně zkvalitnil výuku kulturních předmětů a reálií.

Studenti mají možnost v rámci studia navštívit Ukrajinu, její největší města a univerzity. Mezifakultní smlouvu máme s univerzitami v Kyjevě, ve Lvově, v Černivcích, v Rivnem a Ivano-Frankivsku.  Také je možnost výjezdu v rámci programu Akademické informační agentury nebo Erasmu+.

Historie

V listopadovo-prosincovém čísle roku 2007 (strany 6-7) časopisu ukrajinské menšiny v ČR Porohyvyšel rozhovor J. Dvořákové s Josefem Anderšem o úspěších a problémech olomoucké ukrajinistiky.