Olomoucké sympozium ukrajinistů

Sympozium 2020 (10. OSU) 9.–10. 9. 2020

Тема: СУЧАСНА УКРАЇНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ І КУЛЬТУРИ

Для участi необхiдно надіслати електронною поштою на e-mail sympozium2020@gmail.com у вигляді комп’ютерного файла до 1 грудня 2019 р. заявку учасника і одноосібнустаттюукраїнською або чеською мовою обсягом до 8 ПОВНИХ сторiнок (макс. 20 000 знаків), включаючи бібліографію, резюме і примітки, у редакції Word Windows (версія не вища ніж Word 2003, формат .doc). Статті мають стосуватися проблем мовознавства, літературознавства, лінгводидактики та культурознавства. Назви файлів подати за прізвищем автора -
i обов’язково латинськими лiтерами, напр.: Kovalenko_stattja.doc; Kovalenko_dani.doc. Стаття з юсами і т.п. подається з відповідними фонтами. Фонти необхідно додати окремим файлом, напр. Kovalenko_fonty.doc. Статті, написані у співавторстві, невідповідні тематично, оформлені не за вимогами або одержані оргкомітетом після наведеної вище дати, до збірника включені не будуть.

Вимоги до формлення тексту статті

 • Формат паперу А4. Поля: угорі – 25, унизу – 25, зліва – 25, справа – 25.
 • Статтю оформлювати стилем «обычный» (шрифт: Times New Roman, обычный, 12 пт; абзац: вирівнювання у ширину, відступи зліва і справа 0 mm, абзацний відступ 1,25 cm, відступи перед і після абзацу 0 пт, міжрядковий інтервал одинарний, без заборони висячих рядків, заборона автоматичного переносу слів; мова: українська або чеська).
 • Вiдцентрована назва статті друкується великими літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 16 пт, під нею в центрі звичайними літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – прізвище та ім’я автора, нижче курсивом (нежирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – місце роботи (унiверситет чи iнститут) та (з абзацним відступом) електронна адреса; мiж назвою i прізвищем та мiж місцем роботи i основним текстом – 2 iнтервали, мiж прізвищем i місцем роботи – 1 iнтервал.
 • Сторінки не нумерувати.
 • Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, окремі приклади у позначеному курсивом тексті – погубленим курсивом. Підкреслення не використовувати.
 • Посилання всередині статті оформляти так: … у праці Е. Кошмідера [Koschmieder 1965] …; Як підкреслює В.М. Никитевич [Никитевич 1985: 32], ...; Це граматична категорія, що вказує на характер протікання дії [Русанівський 1959: 10].
 • В усіх випадках ініціал (ініціали) і прізвище, які наводяться у тексті, обовʼязково зʼєднувати нероздільним пробілом (одночасним натисканням клавіш Shift +Ctrl+ Space (пробіл).
 • Ілюстративний матеріал у тексті статті наводити так:

Паспортизацію прикладів із художньої літератури і поезії у тексті статті просимо подавати у вигляді: Зорі, очі весняної ночі! Зорі, темряви погляди ясні! То лагідні, як очі дівочі, То палкії, мов світла прекрасні (Леся Українка. Зоряне небо); Прямо над нашою хатою пролiтають лебедi. Вони летять нижче розпатланих, обвислих хмар i струшують на землю бентежнi звуки далеких дзвонiв. Дiд говорить, що так спiвають лебединi крила(М. Стельмах. Гуси-лебеді летять).
Приклади з текстів ЗМІ у тексті статей слід наводити так: Київська адміністрація затвердила проект консервації та трасування фундаменту Десятинної церкви (Українська правда, 14.09.2015); Тимошенко — це Янукович у спідниці (Gazeta.ua, 01.01.2013); Тепловізор для бійців АТО за світлину на згадку. У Вінниці школярка вигадала, як зібрати гроші для наших вояків. У цьому їй допомагає чотирилапий друг (Vikna.stb.ua, 14.09.2015).
Просимо лише у крайньому разі посилатися на електронні адреси або веб-сайти (Киян закликали зачинити вікна через пожежі торфовищ (http://tsn.ua/kyiv/kiyan-zaklikali-zachiniti-vikna-cherez-pozhezhi-torfovisch-482218.html), бо це дуже ускладнює сприйняття тексту і робить його надто розтягнутим.

 • Посторінкові виноски не використовувати.
 • У кінці статті в центрі без абзацного відступу жирним шрифтом Times New Roman, розмір 10 пт пишеться слово Література. Між кінцем тексту статті й словом Література – 2 iнтервали. Спочатку подаються за алфавітом і з абзацу назви праць, написані кирилицею, потім – латинкою, шрифт Times New Roman, розмір 10 пт, без нумерації, з дотриманням усіх розділових знаків і абзаців (перед прізвищами) за наведеним зразком. У заголовному прізвищі шрифт має бути розріджений на 2,5пт.(див. поступ: головна → шрифт → додатково → розріджений → на 2,5 → ОК).

Зразок оформлення літератури (ПРОСИМО звернути особливу увагу, оскільки оформлення літератури не відповідає усталеним українським зразкам)

Монографія:
Німчук 1992:Німчук, В.В.: Давньоруська спадщина в лексиці української мови. Наукова думка, Київ 1992.
Стаття в журналі:
Чернявська 1988:Чернявська, С.: Побут і музичний репертуар чеського населення Одещини та Миколаївщини. In: Народна творчість та етнографія. № 6. 1988, с. 51-55.
Стаття у збірнику та періодичному виданні:
Абросимова 2009: Абросимова, С.В.: З історії видання монографії Д.І.Яворницького «Історія запорозьких козаків». In: Січеславський альманах. Вип. 4. Дніпропетровськ 2009, с. 5–23.
Майборода 2008: Майборода, Н. Г.: Особливості мовного втілення світоглядних понять у творах Д. Яворницького. In: Наукові записки. Вип. 75 (4). Серія: Філологічні науки (мовознавство). РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, Кіровоград 2008, с. 239-242.
Електронне видання:
Майборода 2010: Майборода, Н.Г.: Епістолярій Д.І. Яворницького як відображення його індивідуально-мовної картини світу. [Електронна версія]. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Npchdu/Philology.Linguistics/2010_106/106-6.pdf.
Видання з кількома авторами:
Хобзей та ін. 2009: Хобзей, Н., Сімович, О., Ястремська, Т., Дидик-Меуш Г.: Лексикон львівський: поважно і на жарт. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України, Львів 2009.

У разі необхідності можна створити рубрику Умовні скорочення та Джерела (з одним інтервалом після списку літератури). Зразок оформлення:
СУМ: Етимологічний словник української мови: В 7 т. – Т. 1: А–Г. Наукова думка, Київ 1982.
ВТССУМ: Великий тлумачний словник сучасної української мови. Перун, Київ 2005.
СУМ/Яв.: Яворницький, Д.: Словник української мови. Т.1. А-К. Видання видавництва «Слово», Катеринослав 1920.
АУП/6: Антологія української поезії. В 6 т. Дніпро, Київ 1984 -1986. Т.6.
УП: Інтернет-видання «Українська правда».
ДТ/У: Міжнародний суспільно-політичний тижневик «Дзеркало тижня. Україна».

 • Завершує статтю коротке резюме англійською мовою (не менше 8 рядків, розмір шрифту 11пт). Перед текстом резюме з абзацу, в центрі, жирним шрифтом, без абзацного відступу наводиться слово Summary. Між літературою і словом Summary – 2 інтервали. Під резюме пишуться ключові слова (4-8), розмір шрифту 11 пт., напр.: Key words: morphological category, category number, the singular number, the plural number.

Матеріали симпозіуму заплановано видати до його початку у формі збірника. До збірника будуть включені лише попередньо вичитані самим автором статті, оформлені згідно з наведеними вимогами, а також із загальними вимогами до написання наукової статті та правилами чинного українського правопису. Редакційна колегія залишає за собою право повертати статті їх авторам на доопрацювання.

Сума оргвнеску для колег, які планують узяти в симпозіумі активну участь, - 80 євро. Передбачена також пасивна участь (для тих, хто не матиме змоги приїхати до Оломоуця, можлива доповідь у форматі відеоконференції) із публікацією матеріалів у збірнику – 40 (+10) євро (в суму оргвнеску за пасивну участь входить видання збірника на СД-диску. Якщо автор хоче отримати паперовий варіант збірника поштою, сума оргвнеску збільшується на 10 євро). Сплата оргвнеску під час реєстрації учасників конференції не дозволяється. Оргвнесок має бути переказаний виключно на наведений нижче банківський рахунок (точно, зі збереженням усіх реквізитів) у Комерційному банку в Оломоуці за такою адресою:

Komerční banka, tř. Svobody 14, 779 11 Olomouc, Czech Republic
číslo účtu: 43-3855090287/ 0100
variabilní symbol 99212231
SWIFT code KOMBCZPPXXX
IBAN:CZ9801000000433855090287

У банківському документi ОБОВ’ЯЗКОВО має бути зазначений адресат – OSU2020 та імʼя і прізвище (латинкою) відправника оргвнеску. У разі, якщо кілька учасників надсилають кошти одним переказом, оргвнесок переказується з рахунків інших осіб, обовʼязково вказати імʼя та прізвище кожного відправникаОргвнесок необхідно сплатити відразу після підтвердження оргкомітетом отримання заявки учасника симпозіуму і тексту статті, ДО 1.02.2020 р. 
У рамках симпозіуму Оргкомітет планує Круглий стіл «Інтертекстуальність та інтермедіальність в сучасному українському мовопросторі», статті учасників якого можуть бути видані у колективній монографії. Програма Круглого столу буде сформована Оргкомітетом лише після отримання заявок від зацікавлених в участі у ньому осіб. Учасники Круглого столу отримають додаткову інформацію про умови публікації статей та вимоги до них в робочому порядку.

З повагою та надією на співпрацю Оргкомітет ІХ ОСУ

ЗАЯВКА X. OSU 2020

ПРОБЛЕМИ СИНХРОНІЙНОЇ ТА ДІАХРОНІЙНОЇ ЛІНГВІСТИКИ

 • Барань Єлизавета: ІШТВАН УДВАРІ – ЛЕКСИКОГРАФ, ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ, РУСИНСЬКО-УГОРСЬКИХ МІЖМОВНИХ КОНТАКТІВ
 • Бігдай Марія: ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА ДІЄСЛІВ ВІДНОШЕННЯ
 • Борисов Володимир: ОСОБЛИВОСТІ ГІПЕРО-ГІПОНІМІЧНИХ ВІДНОШЕНЬ У ТЕРМІНОСИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ
 • Брус Марія: ДІАХРОННИЙ І СИНХРОННИЙ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ФЕМІНІТИВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 • Вознюк Юлія: СПОСОБИ НЕОСЕМАНТИЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
 • Газдаг Вільмош: СЕМАНТИЧНІ МОДИФІКАЦІЇ СХІДНОСЛОВʼЯНСЬКИХ ЛЕКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАКАРПАТСЬКИХ УГОРСЬКИХ ГОВОРАХ
 • Гірняк Світлана: ЛЕКСИЧНІ ТА ГРАМАТИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ХСІХ ТОМУ «ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА»
 • Загородня Ольга: УКРАЇНСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ЛЕКСИКА В АСОЦІАТИВНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ ЯК ІЛЮСТРАЦІЯ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
 • Йодловська Аліна: ПЕРЦЕПТИВНИЙ МОДУС «СМАК» ТА ЙОГО ВЕРБАЛІЗАЦІЯ У СТРУКТУРІ СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЙ (ЗА СЛОВНИКАМИ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)
 • Казимирова Ірина: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ЗНАНЬ У ДІАХРОНІЙНОМУ АСПЕКТІ
 • Ковтун Альбіна: ВІД РОЗШИРЕННЯ СЕМАНТИКИ РЕЛІГІЙНОГО СЛОВА ‒ ДО ЗАГАЛЬНОВЖИВАНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
 • Кузь Галина: БІБЛІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЯ З АНТРОПОНІМНИМИ КОМПОНЕНТАМИ (УКРАЇНСЬКО-СЛОВАЦЬКІ ПАРАЛЕЛІ)
 • Кульчицький Ігор: ФОРМАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТЕКСТУ ПРИ ВИКОРИСТАННІ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
 • Ліхнякевич Ігор: ЛІНГВОСТАТИСТИЧНИЙ ПРОФІЛЬ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ Е. М. РЕМАРКА «ТРІУМФАЛЬНА АРКА»
 • Невська Юлія: МАНІФЕСТАЦІЯ КАТЕГОРІЇ ЕВІДЕНЦІЙНОСТІ В ЕПІСТОЛЯРІЇ М. КУЛІША
 • Процик Ірина: «ГРАВ Я ТОДІ З «ЛЄНЬОМ» СКОЦЕНЕМ І «ЛЬОЛЬОМ» МІКЛЬОШЕМ В НАПАДІ»: ПРІЗВИСЬКА УКРАЇНСЬКИХ ФУТБОЛІСТІВ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ
 • Редько Євген: "ДВІ СЛОВІ" ПРО ГЕНЕЗУ УКРАЇНСЬКИХ АРҐО
 • Романюк Юлія: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДІЄСЛІВ-ЖАРГОНІЗМІВ У ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ
 • Суховій Оксана: ГРАФІКО-ОРФОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РУКОПИСНОЇ ЗБІРКИ «КАЗАНЬ» ВАРЛААМА ЯСИНСЬКОГО
 • Таран Оксана: ОДИНИЦІ УКРАЇНСЬКОГО ЗАГАЛЬНОГО СЛЕНГУ З ПОГЛЯДУ ПОХОДЖЕННЯ
 • Царалунга Інна: КОНСОНАНТИЗМ УКРАЇНСЬКОГО ДІЛОВОГО ПИСЬМЕНСТВА XIV СТ. У КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ МОВНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИКИ ТЕКСТУ І ДИСКУРСУ

 • Левченко Олена: ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕГМЕНТІ ІНТЕРНЕТУ (ПОЛЬСЬКІ ІНТЕРТЕКСТЕМИ В УКРАЇНСЬКИХ ТЕКСТАХ)
 • Мєшков Володимир: СТАБІЛІЗОВАНІ Й НЕОЛОГІЧНІ ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ БЛОГОСФЕРІ 
 • Наєнко Галина: УКРАЇНСЬКІ ІНТЕРФЕРЕМИ В ПЕРЕКЛАДАХ СИМОНА ТОДОРСЬКОГО
 • Петренко Анастасія: ІСТОРІЯ ЯК СФЕРА-ДЖЕРЕЛО ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ У МОВІ УКРАЇНСЬКИХ ЗМК
 • Сахарова Ольга: МОВНІ ЗАСОБИ ГРИ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ДРАМАТУРГІЙНОМУ ДИСКУРСІ
 • Сивець Тетяна: КОГНІТИВНА МАПА КИЄВОРУСЬКОГО ТЕКСТУ «СЛОВО О ПЛЪКУ ИГОРЕВѢ…»
 • Сюта Богдан: ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ ЯК ЧИННИКИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТІВ У МУЗИЧНОМУ МОВЛЕННІ ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ
 • Сюта Галина: ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ «КУЛЬТУРИ ДИТИНСТВА» В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВНІЙ ПРАКТИЦІ

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОСТИЛІСТИКИ і ЛІНГВОПОЕТИКИ

 • Гоцинець Ірина ЛІНГВОСТИЛІСТИКА ПОВІСТІ А. МИХАЙЛЕНКА «ЗАПАХ ПОЛИНУ»
 • Дядченко Ганна ОБРАЗНА ПАРАДИГМА КОХАННЯ У МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ
 • Єрмоленко Світлана ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА ДИНАМІКА МОВНО-ЕСТЕТИЧНОГО ЗНАКА ВІТЕР
 • Кравець Лариса МЕТАФОРИ СЛОВА В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТ
 • Палаш Альона МОВНА ЕСТЕТИКА ОБРАЗУ «ЖІНКА» У МОВОТВОРЧОСТІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
 • Самойлова Ірина АВТОРСЬКЕ СЛОВО В СЛОВНИКУ МОВИ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ Й У ТЛУМАЧНОМУ ЗАГАЛЬНОМОВНОМУ СЛОВНИКУ
 • Сенькович Ольга МЕТАФОРИЗАЦІЯ НЕБА В ПОЕЗІЇ Б.-І. АНТОНИЧА
 • Ткаченко Олена АРХЕТИП БРАТОВБИВСТВА В МІФІ ПРО ЗАСНУВАННЯ РИМА: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА Й ЖУРНАЛІСТИКИ

 • Амір Адріана: МІТОЛОГІЗАЦІЯ ЯК ЗАСІБ КОНСТРУЮВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ ДІЙСНОСТІ В РОМАНІ «ЧОРНИЙ ВОРОН» ВАСИЛЯ ШКЛЯРА
 • Гладун Дарина: ВСТУП ДО ТЕОРІЇ ПОЕТИЧНОГО ПЕРФОРМАНСУ В УКРАЇНІ. ІСТОРІЯ ТЕОРІЇ ПЕРФОРМАНСУ
 • Кондратьєва Світлана: СТАНОВЛЕННЯ ЗАДУМУ ТА СТРУКТУРИ П’ЄСИ ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО «ЗАВОЙОВНИКИ»
 • Кордонець Олександр: ВІДТВОРЕННЯ ДИТЯЧОЇ ПСИХОЛОГІЇ В ОПОВІДАННЯХ «ПИРОГИ З ЧЕРНИЦЯМИ» І. ФРАНКА ТА «ЖИДІВСЬКА ДИТИНА» Н. КОБРИНСЬКОЇ
 • Лях Тетяна: ЛЮДИНА І СВІТ В НОВЕЛІСТИЦІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА: ОНТОЛОГІЧНИЙ МОДУС ХУДОЖНЬОЇ КОМУНІКАЦІЇ АВТОРА
 • Тарнашинська Людмила: ПОЕТИКА ЛІНИ КОСТЕНКО: ІСТИНА ЯК ТОТОЖНІСТЬНАЦІОНАЛЬНИМ КОНСТАНТАМ
 • Чонка Тетяна: АНТРОПОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ФАНТАСТИЧНОЇ ПРОЗИ ВОЛОДИМИРА ЛИСА

ПРОБЛЕМИ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ТА ФІЛОСОФІЇ КУЛЬТУРИ

 • Березюк Юлія: РЕАЛІЗАЦІЯ ДИДАКТИЧНИХ АСПЕКТІВ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
 • Вайдич Тетяна: ЕТНОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У СПАДЩИНІ ІВАНА ПАНЬКЕВИЧА
 • Валенкевич Ольга: НАУКОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ ОСВІТНІХ МУЗЕЙНИХ УСТАНОВ
 • Марченков Сергій: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
 • Тимченко Марина, Березюк Олена: ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ІСТОРИЧНОМУ ДИСКУРСІ
 • Шевцова Лариса: ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ