Aktuální informace k přijímacímu řízení na FF UP v souvislosti s maturitní zkouškou

Středa 17. březen 2021, 10:46

Milé uchazečky, milí uchazeči o studium,

vzhledem k nově vyhlášeným úpravám maturitních zkoušek, které zveřejnilo MŠMT dne 10. března 2021, bychom vás rádi informovali, že pro přijímací řízení na FF UP není nutné vykonat dobrovolnou ústní zkoušku z češtiny a cizího jazyka.

Dle zákona o VŠ 111/1998 Sb., § 48 platí: (1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři.

Úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení uchazeči předloží až u zápisu do studia (srpen 2021).

Přejeme vám pevné zdraví a úspěšné zvládnutí maturit i přijímacích zkoušek.

Vedení FF UP

Zpět