Pokyny k online výuce začínající 12. 10.

Čtvrtek 8. říjen 2020, 17:05

Milí studenti,

s ohledem na aktuální vývoj epidemické situace na Olomoucku rozhodlo vedení Filozofické fakulty UP o přechodu z prezenční na online výuku. Online výuka je prozatím stanovena na období tří týdnů od pondělí 12. 10 do 1. 11. 2020. Nelze vyloučit, že toto období bude dále prodlouženo. O režimu po 1. 11. vás budeme včas informovat.

Přechod na online výuku by měl být snazší než minulý semestr, neboť téměř všichni již s tímto způsobem výuky nějaké zkušenosti máme. Online výuka a další činnosti KPES budou probíhat podle následujících pravidel:

1. Studenti musejí pravidelně sledovat webovou nástěnku KPES, univerzitní email a aplikaci Moodle, prostřednictvím kterých budou sdělovány všechny pokyny. Dále je třeba sledovat covidový web UP a FF UP, kde budou zveřejňovány informace fakultou a univerzitou.

2. Sylaby předmětů mohou být průběžně měněny a upravovány. A to jak rozpis výuky, podoba a rozsah studijních povinností, literatura atd. Změny mohou probíhat průběžně, proto je třeba sylaby sledovat.

3. Online výuka začne od pondělí 12. 10. Vyučující budou studenty informovat o konkrétní podobě výuky v jednotlivých předmětech.

4. Prezenční přednášky budou nahrazeny online přednáškami. Využity budou buď aplikace ZOOM nebo Microsoft teams. O platformě rozhoduje vyučující.

Alternativou mohou být přednášky nahrané vyučujícím v podobě videa, nebo komentované powerpointové prezentace. Tyto přednášky budou zpřístupněny v Moodlu.

O konkrétním způsobu výuky, nebo o kombinaci vyjmenovaných způsobů rozhodne vyučující každého kurzu a bude studenty informovat hromadným emailem, nebo prostřednictvím webové nástěnky. Vše by se mělo promítnout do upraveného sylabu.

5. Prezenční semináře budou nahrazeny následujícími způsoby výuky:

a) Online semináře na základě seminární četby realizované prostřednictvím jedné z vhodných platforem – Zoom, nebo Microsoft teams.

b) Četba seminární literatury doplněná domácími úkoly, které budou studenti zasílat elektronicky vyučujícímu.

c) Četba seminární literatury bez průběžné kontroly. Kontrola splnění bude až součástí zápočtu nebo zkoušky.

O kombinaci výše popsaných způsobů rozhodne vyučující každého kurzu a bude studenty informovat hromadným emailem, nebo prostřednictvím webové nástěnky. Vše by se mělo promítnout do upraveného sylabu.

6. Pro každou přednášku nebo seminář vedenou přes ZOOM dostanete předem hromadným emailem link. Pro přednášku nebo seminář vedenou přes MS Teams budete předem přiřazeni do studijní skupiny.

7. Stáhněte si předem potřebný software a ujistěte se, že máte funkční kameru, mikrofon a reproduktory. Při výuce by měla být vaše kamera spuštěna stále, při seminářích je to zcela nezbytné. Mikrofon nechávejte vypnutý, dokud nechcete něco říci, nebo dokud vás vyučující nevyzve k zapnutí mikrofonů.

8. Časy výuky. Pokud je výuka vedena online v reálném čase, bude probíhat v termínech, kdy měla být původně realizována prezenční výuka – tedy ve dnech a časech podle rozvrhu. Vyučující může tento čas změnit, ale musí o tom studenty předem informovat. Ostatní formy výuky, které neprobíhají v reálném čase mohou být zadávány a zveřejňovány průběžně kdykoli.

9. Konzultace a vedení prací budou nadále probíhat taktéž online formou, a to některým z následujících způsobů:

a) Emailová komunikace

b) Skype, Zoom Microsoft teams nebo jiná podobná forma komunikace

c) Telefonická komunikace

d) Prezenční konzultace, která však nesmí být jedinou možnou formou.

Každý vyučující na webu KPES zveřejní jím preferované způsoby komunikace. Dále informace potřebné pro přímý kontakt (Skype, telefon,…) a časy konzultačních hodin, ve kterých bude k dispozici. Respektujte vypsané časy konzultací a nevolejte vyučujícím mimo konzultační hodiny.

10. Agenda vedoucího katedry a garantů související se schvalováním žádostí studentů a další obdobné úkony budou probíhat elektronicky přes email. Veškeré žádosti adresujte na sekretářku katedry, která zajistí jejich vyřízení.

11. Pokud se z vážných důvodů nemůžete zúčastnit online výuky, je třeba se vyučujícímu omluvit předem emailem.

12. Vzhledem k prozatím plánovanému omezenému časovému rozsahu online výuky, nebude forma zkoušení na konci semestru (zápočty a zkoušky) ani podoba státnic zatím řešena. 

Děkuji za spolupráci. Pevně věřím, že se brzy opět potkáme v našich učebnách.

Pevné zdraví!

Tomáš Lebeda

 

 

 

Zpět