Poradenství

Institut ombudsmana

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci. Cílem je posílit postavení studentek a studentů v systému, které je do značné míry nerovné. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Působnost ombudsmana studentů FF UP

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studujících před jednáním fakultních orgánů, vyučujících a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

  • v rozporu s právem,
  • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
  • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:

  • konkrétních pedagogů,
  • pracovníků fakultních orgánů,
  • pracovníků studijního oddělení.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studujících podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP. Úkolem ombudsmana je rovněž upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, resp. v nemožnosti se těchto práv domoci.

Ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti fakultních orgánů a není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí především v oblastech:

  • hodnocení studentů vyučujícími, pokud nedošlo k diskriminaci studujícího na základě rasy, pohlaví aj., nebo k pochybení v dodržování Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Směrnice děkana FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu.
  • vyměření poplatků za nadstandardní dobu studia, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, případně při jejich vyměření nedošlo k pochybení.

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
zástupce ombudsmanky FF UP

E-mailový kontakt:
jaroslav.sotola@upol.cz   
ombudsman@upol.cz   
Telefon: 585 633 396
Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30, nebo kdykoliv po domluvě

 

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
ombudsmanka pro studující FF UP

E-mailový kontakt:
michaela.antoninmalanikova@upol.cz
ombudsman@upol.cz  
Telefon: 585 366 252
Konzultační hodiny: středa 11:30 – 12:30,  nebo kdykoliv po domluvě

 

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na Vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

web Úřadu ombudsmana 


Psychologická poradna

Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP Olomouc

Poradna je určena primárně pro studenty filozofické fakulty. V případě volné kapacity i pro studenty lékařské fakulty, přírodovědecké fakulty a právnické fakulty.
Studenti pedagogické fakulty, fakulty tělesné kultury, fakulty zdravotnických věd a cyrilometodějské teologické fakulty mají k dispozici psychologické poradenské služby na svých fakultách. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)