Stipendia

Stipendia na mezinárodní zkoušky z AJ a NJ

Stipendijní podpora na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka

Stipendijní podpora:

 • je určena všem studentům FF UP v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech;
 • klade si za cíl motivovat studenty, aby si zlepšovali jazykové dovednosti;
 • povede k větší uplatnitelnosti studentů FF UP na trhu práce;
 • její čerpání je v souladu s pravidly čerpání stipendií, protože vede k rozšiřování kvalifikace studenta;
 • je cílena na jazykové zkoušky anglického a německého jazyka.

Podmínky k získání podpory

 • student musí získat zkoušku během svého řádného studia;
 • podpora je určena těm, kteří absolvovali danou zkoušku v roce 2020 (stipendium je vypláceno zpětně, poplatek za zkoušku si student hradí sám);
 • zkoušku musí student absolvovat na Univerzitě Palackého v Olomouci (zkoušky z anglického jazyka v Britském centrum KUP, zkoušky z německého jazyka na Centru jazykového  vzdělávání FF UP);
 • Studenti KAA mohou žádat pouze o podporu na zkoušku CPE, studenti KG mohou žádat pouze o podporu na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 a Goethe Zertifikat C1.
 • Potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky (sken certifikátu) zasílejte na děkanát FF UP (k rukám dr. Hurtíkové, hana.hurtikova@upol.cz).
 • Pro bližší informace o jednotlivých zkouškách se můžete obracet na:
  • Jitku Dopitovou (jitka.dopitova@upol.cz , Britské centrum KUP) ve věci zkoušek z anglického jazyka
  • dr. Břenka (oldrich.brenek@upol.cz, Centrum jazykového vzdělávání FF UP) ve věci zkoušek z německého jazyka
Angličtina Typ zkoušky SERR Obvyklá cena Stipendijní podpora Příspěvek (%)
FCE Cambridge English: First B2 4 700,- Kč 1 200,- Kč cca 25 %
CAE Cambridge English: Advanced C1 4 900,- Kč 1 600,- Kč cca 33 %
CPE Cambridge English: Proficiency C2 5 000,- Kč 2 100,- Kč cca 42 %
Němčina Typ zkoušky SERR Cena Stip. podpora Příspěvek
ÖSD ÖSD Zertifikat B2 (Mittelstufe Deutsch) B2 3 300,- Kč 800,- Kč cca 25 %
ÖSD ÖSD Zertifikat C1 (Oberstufe Deutsch) C1 3 800,- Kč 1 300,- Kč cca 35 %
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat B2 B2 4 000,- Kč 1 000,- Kč cca 25 %
Goethe-Zertifikat Goethe-Zertifikat C1 C1 4 500,- Kč 1 600,- Kč cca 35 %

Proč skládat mezinárodní jazykové zkoušky

Anglický jazyk - zkoušky Cambridge ESOL

Zkoušky Cambridge ESOL jsou pro studenty angličtiny celosvětově nejuznávanější kvalifikací. Jejich úspěšným složením získávají kandidáti certifikát, který má neomezenou mezinárodní platnost. Certifikát je velkou výhodou při hledání zaměstnání nebo při přijímacím řízení na vysoké školy jak v České republice, tak v zahraničí. Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány ministerstvy a státními organizacemi, například při výběru zaměstnanců a školení učitelů v sektoru veřejného školství. V České republice jsou zkoušky Cambridge ESOL uznávány Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a ve státní správě.

Zkoušky Cambridge jsou uznávány velkými firmami s globální působností, stejně jako velkým počtem menších firem v ČR. Firmy a instituce, které zajišťují jazykovou výuku pro své zaměstnance, používají zkoušky Cambridge jako nástroj ověřující pokrok ve výuce. Certifikáty jsou také obecně používané během náboru a jako součást dalšího pracovního rozvoje zaměstnanců. Aktuální informace o celosvětovém uznávání certifikátů vzdělávacími a komerčními institucemi jsou k dispozici na www.cambridgeesol.org/recognition .

Německý jazyk - Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) a Goethe Zertifikat

Zkoušky ÖSD a Goethe-Zertifikat jsou mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka. Splňují mezinárodní směrnice a jsou vysoce ceněným dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem. Obě zkoušky jsou běžně uznávány při hledání práce v Evropě a při přijímacích zkouškách na zahraniční vysoké školy.

Stupně SERR

Stupně pokročilosti ovládání cizího jazyka podle Evropského referenčního rámce (SERR)

Společný evropský referenční rámec pro vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:
A – uživatel základů jazyka
B – samostatný uživatel
C – zkušený uživatel

Uživatel základů jazykaA1Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
A2Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.
Samostatný uživatel

B1Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.
B2Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.
Zkušený uživatel

C1Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.
C2Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.