Průvodce studiem a organizace studiaSTAG – studijní agenda

STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd.

Pro studenty 1. ročníku

Postup pro přihlášení do portálu a pro práci s portálem je popsán po rozkliknutí dlaždice Nápověda / Helpdesk – Manuál portálu zde:
https://wiki.upol.cz/upwiki/Portal

Návod pro práci se STAGem naleznete na webové stránce https://stag.upol.cz/portal/ - na horní liště kliknete na Info ke STAGu.

Pro práci se školním e-mailem použijte link https://cvt.upol.cz/email/ , pro obnovení zapomenutého hesla je na stránce https://portal.upol.cz/  link https://portal.upol.cz/Account/GenerateChangePasswordToken

ZÁPIS na předměty

Pro zápis na předměty před zahájením výuky v každém akademickém roce (semestru) dle harmonogramu je po zalogování do IS STAG na horní liště k dispozici link Info ke STAGu, který obsahuje mj. prezentaci k roli „Student“.  Link Moje studium slouží nejen k zápisu předmětů, ale i pro zápis na zkouškové termíny, kontrolu plnění studijních povinností atd.

Kontrola studia

Vyučující zaznamenávají dosažené výsledky/atestace do IS STAG a pomocí tohoto systému probíhá evidence průběhu studia a kontrola studia po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok, kterou provádí Studijní oddělení FF.

Je povinností studenta sledovat průběžně záznam svého studia v IS STAG.
Pro kontrolu studia a kontrolu průběžného plnění studijních povinností slouží na Portále výhradně záložky Vizualizace studia, Zbývající povinnosti, případně Průběh studia - Zápisový list A, nikoli záložka Předzápis!!!

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Student je v každém roce studia povinen absolvovat podruhé zapsaný předmět a to bez ohledu na typ (A, B nebo C). Pro postup do dalšího ročníku studia je povinností studenta si k meznímu datu dle harmonogramu zkontrolovat plnění svých studijních povinností (požadovaný počet kreditů a splnění podruhé zapsaného předmětu) a také, zda jsou vyučujícím výsledky do IS STAG řádně zapsány.

Kolik kreditů zbývá do splnění celého studijního plánu – kontrola před SZZk

Přihlaste se na portál, klikněte na „moje studium“  a podívejte se do záložky „vizualizace studia“ nikoli „předzápis“ (slouží jen k zápisu předmětů). V případě potřeby je na každé záložce proklik na „nápovědu“. Pakliže si i tak nebudete jisti, kontaktujte svou studijní referentku.

Vložení zadání (tématu) závěrečné práce (ZP) do IS STAG

Pro vložení zadání (tématu) ZP slouží link Moje studium – Kvalifikační práce (v levém menu). Nápověda je k dispozici v linku Info ke STAGu (na horní liště) v prezentaci k roli „Student“.

Popis postupu pro studenta

Popis schvalovacího procesu:

Schvalovací proces:

 1. student FIF zadá podklad VŠKP; v případě zadání práce v cizím jazyce musí být studentem jako cizojazyčná zadána již v elektronickém formuláři pro zadání tématu ZP studenta;
 2. student dopracuje podklad VŠKP; současně systém vytvoří a odešle upozornění vedoucímu práce (pokud si nastavil zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
 3. vedoucí práce podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění garantovi (opět musí mít nastaveno zasílání oznámení*), že má ke schválení podklad VŠKP;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo;
 4. garant programu podklad VŠKP
  • schválí; současně systém vytvoří a odešle upozornění všem studijním referentkám na FIF (pokud mají nastaveno zasílání oznámení*), že podklad VŠKP je schválen a mohou jej zkopírovat do klienta STAGu;
  • neschválí; systém vrátí podklad VŠKP k dopracování studentovi; současně systém vytvoří a odešle upozornění studentovi (pokud má nastaveno zasílání oznámení) a celý schvalovací proces začíná nanovo.

* Postup k nastavení zasílání oznámení: https://is-stag.zcu.cz/napoveda/stag-v-portalu/portal_oznameni.html

Zápis na termíny SZZk / obhajobu ZP přes STAG -  metodický pokyn

Státní závěrečná zkouška

 1. Všichni studenti absolventských ročníků (tj. 3. ročníku bakalářského a 2. ročníku navazujícího studia) si součásti SZZk zapisují společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru absolventského ročníku.
 2. Skládá-li se SZZk z více zkoušek, které se konají v jeden den, zapíše si student v předzápisu všechny její součásti včetně tzv. „technickéhopředmětu nazvaného obecně Státní závěrečná zkouška. Na tento předmět budou katedrou vypsány termíny, na něž se student bude přes STAG přihlašovat.
 3. Pokud student nebude některou součást SZZk v absolventském ročníku konat, musí si ji zapsat ZNOVU v následujícím akademickém roce v zimním nebo letním semestru.
 4. Student se na SZZk přihlašuje/odhlašuje stejným postupem jako na běžnou zkoušku s tím, že se řídí Studijním a zkušebním řádem UP.

Závěrečná práce (ZP)

 1. Studenti bakalářského a navazujícího sdruženého studia - maior/minorsi na programu maior zapisují předměty související s vypracováním a obhajobou závěrečné práce přesně podle pokynů příslušné katedry. Totéž platí i pro studenty samostatných studijních programů nebo programů se specializací. (Studenti dobíhajícího bakalářského a navazujícího dvouoborového studia si na zvoleném diplomovém oboru zapisují předměty pro obhajobu závěrečné práce také dle pokynů dané katedry. Na druhém studijním oboru si již tyto předměty nezapisují. Uvedené platí i pro studenty dobíhajícího jednooborového studia.)
 2. Studentabsolventských ročníků si zapisují předměty pro obhajobu závěrečné práce společně s ostatními předměty v zimním nebo letním semestru.
 3. Katedra vypíše na obhajobu ZP samostatný termín (pod konkrétním datem termínu bude uvedena volba ZS/LS – obdobně, jako u vypsání termínů SZZk), a to i v případě, že obhajoba bude probíhat ve stejný den jako SZZk. Student se přihlašuje/odhlašuje stejným postupem jako na běžnou zkoušku.

Odevzdání a evidence závěrečných prací na FF UP

Postup odevzdání ZP:

 1. soubor ZP nahrajte do IS STAG a vyplňte formulář „Doplnit údaje…“ včetně anotací a dalších požadovaných údajů;
 2. vyplněný formulář zašlete v podobě naskenované PDF přílohy z Vaší univerzitní e-mailové adresy na e-mailovou adresu své studijní referentky (jméno své studijní referentky najdete po přihlášení do portálu); termín pro odevzdání formuláře najdete v harmonogramu příslušné katedry;
 3. studijní referentka Vám zašle odpovědní e-mail s potvrzením o obdržení formuláře a uzavření nahraného souboru v IS STAG – Vaše ZP je považována za odevzdanou;
 4. v souvislosti s R-B-17/08-ÚZ01 - Zadání tématu, odevzdávání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, disertační práci a rigorózní práci a způsob jejich zveřejnění (1. úplné znění) odevzdáváte svou práci v tištěné podobě jen v případě, že to vyžaduje katedra, na které práci píšete (viz informace na jednotlivých katedrách).

Zobrazení výsledků obhajoby BP/DP na portále

Po vykonání obhajoby BP/DP je výsledek sdělen studentovi, zapsán do státnicového protokolu a zadán do IS STAG. Jelikož předmět s kódem BCDP nebo MADP slouží pouze k VYPSÁNÍ TERMÍNU, na nějž se student registruje k obhajobě na určité konkrétní datum, NENÍ konečná ATESTACE na portále v průběhu studia ZOBRAZENA. Pokud si student potřebuje potvrdit, že práci skutečně obhájil, podívá se přes odkaz Prohlížení – Kvalifikační práce, kde nalezne po zadání svého jména a příjmení svou kvalifikační práci včetně stavu obhajoby.

 

https://www.ff.upol.cz/fileadmin/userdata/FF/studium/pruvodce/obhajoba_VSKP_na_portale.pdf


Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)