Stipendia

Žádost o přiznání stipendia na podporu studia ukrajinských studentů na FF UP na období únor 2024

FF-B-24/02 - Vnitřní norma FF UP - Stipendium na podporu studia ukrajinských studentů na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na období únor 2024

 


Stipendia na mezinárodní zkoušky z AJ a NJ

Stipendijní podpora na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka

Stipendijní podpora:

 • je určena všem studentům FF UP v bakalářských, magisterských i doktorských studijních programech;
 • klade si za cíl motivovat studenty, aby si zlepšovali jazykové dovednosti;
 • povede k větší uplatnitelnosti studentů FF UP na trhu práce;
 • její čerpání je v souladu s pravidly čerpání stipendií, protože vede k rozšiřování kvalifikace studenta;
 • je cílena na jazykové zkoušky z anglického a německého jazyka.

Podmínky k získání podpory

 • student musí získat zkoušku v průběhu standardní doby studia;
 • podpora je určena těm, kteří absolvovali danou zkoušku v roce 2023 (stipendium je vypláceno zpětně, poplatek za zkoušku si student hradí sám);
 • zkoušku musí student absolvovat na Univerzitě Palackého v Olomouci (zkoušky z anglického jazyka v Britském centru Knihovny UP, zkoušky z německého jazyka na Centru jazykového vzdělávání FF UP);
 • studenti katedry anglistiky a amerikanistiky mohou žádat pouze o podporu na zkoušku CPE, studenti katedry germanistiky mohou žádat pouze o podporu na zkoušku ÖSD Zertifikat C1 a Goethe Zertifikat C1;
 • potvrzení o úspěšném absolvování zkoušky (sken certifikátu) a žádost o stipendijní podporu zasílejte na studijní oddělení FF UP (k rukám paní Valerie Vejmolové, valerie.vejmolova@upol.cz);
 • pro bližší informace o jednotlivých zkouškách se můžete obracet na:
  • Mgr. Zuzanu Hanelovou (zuzana.hanelova@upol.cz), Britské centrum Knihovny UP) ve věci zkoušek z anglického jazyka;
  • dr. Oldřicha Břenka (oldrich.brenek@upol.cz), Centrum jazykového vzdělávání FF UP) ve věci zkoušek z německého jazyka.
 

Typ zkoušky

SERR

Cena

Stipendijní podpora

Angličtina

B2 First (FCE)

Cambridge English: First

B2

5 150,- Kč

1450,- Kč

C1 Advanced (CAE)

Cambridge English: Advanced

C1

5 350,- Kč

1500,- Kč

C2 Proficiency (CPE)

Cambridge English: Proficiency

C2

5 450,- Kč

1500,- Kč

Němčina

ÖSD

ÖSD Zertifikat B2

B2

3 400,- Kč

1000,- Kč

ÖSD

ÖSD Zertifikat C1

C1

3 900,- Kč

1 200,- Kč

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat B2

B2

4 000,- Kč

1 200,- Kč

Goethe-Zertifikat

Goethe-Zertifikat C1

C1

4 500,- Kč

1400,- Kč

Proč skládat mezinárodní jazykové zkoušky

Anglický jazyk - zkoušky Cambridge ESOL

Zkoušky Cambridge ESOL jsou pro studenty angličtiny celosvětově nejuznávanější kvalifikací. Jejich úspěšným složením získávají kandidáti certifikát, který má neomezenou mezinárodní platnost. Certifikát je velkou výhodou při hledání zaměstnání nebo při přijímacím řízení na vysoké školy jak v České republice, tak v zahraničí. Zkoušky Cambridge ESOL jsou uznávány ministerstvy a státními organizacemi, například při výběru zaměstnanců a školení učitelů v sektoru veřejného školství. V České republice jsou zkoušky Cambridge ESOL uznávány Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství a ve státní správě.

Zkoušky Cambridge jsou uznávány velkými firmami s globální působností, stejně jako velkým počtem menších firem v ČR. Firmy a instituce, které zajišťují jazykovou výuku pro své zaměstnance, používají zkoušky Cambridge jako nástroj ověřující pokrok ve výuce. Certifikáty jsou také obecně používané během náboru a jako součást dalšího pracovního rozvoje zaměstnanců. Aktuální informace o celosvětovém uznávání certifikátů vzdělávacími a komerčními institucemi jsou k dispozici na www.cambridgeesol.org/recognition .

Německý jazyk - Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) a Goethe Zertifikat

Zkoušky ÖSD a Goethe-Zertifikat jsou mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka. Splňují mezinárodní směrnice a jsou vysoce ceněným dokladem o znalostech německého jazyka s mezinárodním významem. Obě zkoušky jsou běžně uznávány při hledání práce v Evropě a při přijímacích zkouškách na zahraniční vysoké školy.

Stupně SERR

Stupně pokročilosti ovládání cizího jazyka podle Evropského referenčního rámce (SERR)

Společný evropský referenční rámec pro vymezuje tři základní úrovně užívání jazyka:
A – uživatel základů jazyka
B – samostatný uživatel
C – zkušený uživatel

Uživatel základů jazyka

A1

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

A2

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Samostatný uživatel

B1

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

Zkušený uživatel

C1

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

C2

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)