Fakultní orgány

Vedení fakulty

Sídlo děkanátu: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
585 633 001
 jan.stejskal@upol.cz
 

 

 

Jan Stejskal (1970) je historikem – medievistou, který se zaměřuje na období pozdního středověku a oblasti jižní Evropy.

Na své domovské Katedře historie FF UP, kterou v letech 2014–2018 vedl, je docentem středověkých dějin a specializuje se na období pozdního středověku, dějiny mnišství a italský humanismus 15. století. Dvě volební období byl předsedou Akademického senátu FF UP. Studoval na naší fakultě historii, bohemistiku a filozofii a posléze na Středoevropské Univerzitě v Budapešti, má za sebou stáže ve Florencii v tamním Centru pro renesanční studia Harvardovy univerzity a v Římě na Americké akademii. 

Pracoval jako konzultant ve společnosti PricewaterhouseCoopers nebo jako archivář v Rádiu Svobodná Evropa. Stážoval v Centru teoretických studií při Karlově Univerzitě v Praze. V zahraničí dlouhodobě pobýval ve Florencii v tamním Centru pro renesanční studia Harvardovy univerzity a v Římě na Americké akademii. Publikoval knihy o českém katolickém exilu husitské éry, o byzantských vlivech na Západě ve středověku, vydal svůj překlad cestovního deníku Ambrogia Traversariho, řeholníka první poloviny 15. století, který doprovodil výkladem. Publikoval též texty věnující se paměti a intertextualitě ve středověku. Nedávno přeložil a editoval Komentáře papeže Pia II.

Vybrané publikace:
Stejskal, Jan, Řecké dědictví na Západě. Monasticismus, misie a střední Evropa ve středověku, České Budějovice 2011.
Stejskal, Jan (ed.), Hodoeporicon Ambrogia Traversariho, České Budějovice 2013.
Stejskal, Jan, Mnich za časů renesance, Olomouc 2017.
Stejskal, Jan (ed.), Komentáře papeže Pia II. ve třinácti knihách, sv. 1, České Budějovice 2020. 
Stejskal, Jan, Memory and Heresy. The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany, in: (ed.) Yolanda Plumley et al., Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto, Exeter 2011, s. 159–169, s. 249-255.
Stejskal, Jan, In the Footsteps of the Missionaries. Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany, in: (eds.) Machtelt Israëls - Louis A.Waldman, Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Villa I Tatti The Harvard University Center for Italian Renaissance Series 29, vol. 2., Florence 2013, s. 243–250.
Stejskal, Jan, A Catholic City in the Hussite Era, 1400-1450s, in. (ed.) Antonín Kalous, The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400–1750, Rome 2015, s. 23–39.
Stejskal, Jan, Italské městské státy, in: (eds.) Ondřej Beránek - Pavlína Cermanová - Jakub Hrubý, Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě ve 14. století, Praha, 2017, s. 150–171.
Stejskal, Jan, Benediktinská reformní hnutí, in: (eds.) Dušan Foltýn - Jan Kremer - Pavlína Mašková - Petr Sommer - Josef Žemlička, Benediktini a střed Evropy. Křesťanství, kultura, společnost 800–1300, Praha 2021, s. 62–73.

Výběr z grantů a projektů:
GAČR, Centrum excelence: 
- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: Obraz, komunikace, jednání
GAČR, EXPRO:
- Observance Reconsidered: Využívání a zneužívání reformy (jednotlivci, instituce, společnost)
 GAČR:
- Reformní snahy emigrace husitské doby
- Řecké dědictví na Západě – monasticismus, misie a Střední Evropa ve středověku
- Preláti na cestách. Kulturní a sociální kontakty pozdně středověké Evropy
MŠMT, stipendium Rudolfa II.:
- Cesta z krize – spiritualita 15. století
PricewaterhouseCoopers, dříve Coopers & Lybrand:
- Církevní projekt – mapování někdejšího církevního majetku za účelem přípravy modelu odluky církví a státu

Zahraniční působení:
Harvard University
American Academy in Rome
The Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences

Předseda akademického senátu

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
585 633 105
ondrej.molnar@upol.cz

 

 

 

 

 

Proděkani

proděkan pro vnější vztahy
Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
 585 633 435 
 petr.bilik@upol.cz

 

 

Petr Bilík (1974) se dlouhodobě věnuje médiím a komunikaci a popularizaci vědy v českém vysokoškolském prostředí.

Jeho akademickou specializací je česká kinematografie (především monografické práce s využitím metod biography research a oral history), ale dlouhodobě se v manažerských funkcích zabývá rozvíjení strategií public relations, popularizaci vědeckých sdělení a marketingu. Coby proděkan a posléze prorektor pro komunikaci a public relations na Univerzitě Palackého v Olomouci prosazoval inovativní marketingové metody, stejně jako rozvoj třetí role univerzity. Stál mimo jiné u vzniku komunikační platformy pro evropské záležitosti Euforka, občanské univerzity UniON, informačního centra a obchodu UPoint, absolventského programu UPsolvent a vedl řadu kulturních akcí, komunikačních kampaní a komunitních aktivit.

Působil jako vedoucí organizace Letní filmové školy, spoluzaložil festival specializovaný na moderní formy audiovize Přehlídka animovaného filmu a stál jako ředitel u transformace jednoho z největších festivalů specializovaných na faktuální dokument Academia film Olomouc.

Působil jako šéfredaktor Filmových listů, redaktor v MF Dnes a kulturním měsíčníku Host, dramaturg a scenárista České televize a radní Rady Fondu kinematografie. Je ambasadorem projektu Kreativní Česko a členem grémií specializovaných na kulturní a vzdělávací politiku a média.

Vybrané publikace:
Bilík, Petr: Financování filmu jako aspekt kulturní politiky. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2020. 204 s. ISBN 978-80-7422-762-2
Bilík, Petr: Small Country, Complex Film Policy: The Case of the Czech Film Funding System. Zahrádka, P. Szczepanik, P. Macek, J. Stepan, P. Digital Peripheries. Cham : Springer, 2020, s. 291–302, ISBN 978-3-030-44850-9DOI 10.1007/978-3-030-44850-9.
Bilík, Petr, Černík, Jan: Filmař Jaromír Kallista. NAMU, VUP, Praha, Olomouc 2019. ISBN 978-80-7331-500-9.
Bilík, Petr, Palaščák, Radek: Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, VUP, Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5253-1, 104 stran.
Bilík, Petr, Erbenová, Kristýna: Paul Fierlinger. Biografie. VUP, Olomouc 2014.
Bilík, Petr: BBC Factual: Nové obrazy historie. Dějiny a současnost, 2013, č. 7, s. 37–39.
Bilík, Petr: Ladislav Helge. Cesta za občanským filmem. Nakladatelství Host, 2011, 238 s. (Čestné uznání rektora Univerzity Palackého za vědeckou publikaci)

Výběr z grantů a projektů:
GAČR, Centrum excelence:
- Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: Obraz, komunikace, jednání
TAČR:
- Výzkum motivací aktérů kreativních průmyslů v olomoucké aglomeraci a návrh strategie pro posílení segmentu
ESF, OP VK:
- Partnerská síť univerzit a filmového průmyslu /FIND
- Tvorba a naplnění kompetenčního rámce pro profesní konkurenceschopnost studentů filmových, divadelních a mediálních studií
- Networking praktického managementu pro oblast terciárního vzdělávání

Zahraniční působení:
University of St. Andrews


proděkanka pro zahraniční záležitosti
doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
585 633 132
pavlina.flajsarova@upol.cz

 

 

Pavlína Flajšarová (1975) vystudovala germanistiku a anglistku, které se věnuje se specializací na britskou literaturu, kulturu a postkoloniální otázky.

Její doménou je britská literatura období romantismu a 19. století. Zabývá se také anglofonní etnickou a diasporickou literaturou a kulturou, zvláště ve vztahu ke karibské oblasti. Je členkou britské Asociace pro studium karibské kultury, Asociace kanadistů a Asociace anglistů České republiky, kde působí v nejužším vedení. V roce 2022 se stala členkou výboru zahraniční Asociace pro studium minoritních anglofonních literatur. 

Zahraniční zkušenosti získávala v USA, kde v letech 1999–2000 působila jsou hostující profesorka pod záštitou Fulbrightova programu. Dále absolvovala delší stáže na University of Oxford, University of St. Andrews, opakovaně na Edinburgh University a na University of Glasgow, v Německu a ve Švýcarsku. Nyní se pilotně účastní mezinárodní sdílené výuky (coil) v rámci aliance Evropských univerzit v projektu Aurora. Je řešitelkou mezinárodních projektů strategického partnerství vysokých škol, které se zaměřují na digitalizaci a inkluzi ve vysokoškolském prostředí v aplikaci na sociálně-humanitní obory. Zahraniční zkušenosti s digitalizací agendy a akademické výuky přenáší do praxe na Univerzitě Palackého v Olomouci.  

Vybrané publikace: 
Flajšarová, Pavlína. Grace Nichols Universal and Diverse: Ethnicity in the Poetry and Fiction of Grace Nichols. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. ISBN: 978-80-244-4970-8.
Flajšarová, Pavlína. Poezie ve Velké Británii a Severním Irsku po roce 1945. Rychnov nad Kněžnou: Uniprint, 2007. ISBN: 978-80-254-1058-5.
Hácová, Pavlína. The Bridge and the Eclipse: Metaphors in The Poetry of  Samuel Taylor Coleridge. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. ISBN: 80-244-0812-0.
Flajšarová, Pavlína. „Andrea Levy and Her Debut Novel.“ Literary Encyclopedia, online. ISSN 1747-678X. Volume: Postwar and Contemporary English Writing and Culture, 1945–present. Volume editors: Valerie Kaneko-Lucas, Kerry Myler, Deidre Osborne, Judith Tahm, Jenni Ramone.
Flajšarová, Pavlína. „Representation of Beach in Caribbean Anglophone Poetry.“ In Place, Space, Region and Cultural Identity in Anglophone Literatures, Arts  and Cultures. Berlin: Logos, 2020.
Flajšarová, Pavlína. "Foreign in London: Diaspora As a Traumatic Experience in Samuel Selvon's The Lonely Londoners." Ars Aeterna 10, 2018. Univerzita Konštantína filozofa, Nitra, Slovenská republika. ISSN: 2450-8497, s. 21–27.
Flajšarová, Pavlína. "No Matter How Long the Night, the Day is Sure to Come: Differences, Diversity and Indentities in Caribbean-British Poetry since 1945." Annual of British and American Studies, vol. 5. Pardubice: University of Pardubice Press, 2012. s. 18–36.
"The View from Here – Bohemian English." English: Journal of the English Association (University of Oxford), Volume 68, Issue 263, Winter 2019, pages 319–324.

Výběr z grantů a projektů:
Strategická partnerství vysokých škol:
- Surban and Urban Cultura, 2022–2024
- Humanities Going Digital, 2021–2023
- Reflection of National and European Identity in the New Millenium (spoluřešitelka)
ESF OPVK:
- „Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na univerzitě Palackého v Olomouci“ (zkrácený název INKULTUS), CZ.1.07/2.2.00/28.0137 (hlavní řešitelka)
ESP OPVK:
- „Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním systému“ (zkrácený název LITFILM), CZ.1.07/2.3.00/20.0150 (spoluřešitelka – vědecký pracovník)
GAČR: 
- Postdoktorandský grant – GP405/05/P188 – „Dějiny anglofonní poezie ve Velké Británii a Irsku 1945–2003“ – úspěšně ukončeno vydáním samostatné monografie
Kanadská vláda, odbor pro vzdělávání:
- Faculty Enrichment Grant by Canadian Government, na University of Toronto a na University of British Columbia

Zahraniční působení:
University of Portsmouth, Velká Británie 
University of Exeter, Falmouth campus, Velká Británie
University of Fribourg, Švýcarsko
University of Bern, Švýcarsko
University of Zürich, Švýcarsko
University of Fribourg, Švýcarsko
Freie Universität, Německo
University of Glasgow, Velká Británie
University of St. Andrews, Velká Británie
University of Edinburgh, Scottish National Library, Scottish Poetry Library
Oxford University,
University of Edinburgh
University of British Columbia, Vancouver, Canada
University of Toronto, Toronto, Canada
Fulbright Scholarship – The Catholic University of America, Washington DC., USA


proděkanka pro studium
PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 585 633 410
 eva.klimentova@upol.cz

 

 

Eva Klimentová (1971) je odbornou asistentkou na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP. Profesně se orientuje zejména na vzdělávání stávajících a budoucích sociálních pracovníků. 

Ve vzdělávání studentů v programech orientujících se na práci s lidskými zdroji nabízí disciplíny zaměřené na práci s lidmi oslabenými sociálními podmínkami, v nichž žijí. Její odborný zájem přitahují témata práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a sociálně vyloučenými, jimiž jsou v posledních letech především lidé bez domova, Romové (zejména sub-etnické skupiny Sinti), oběti, svědkové a pachatelé násilí v blízkých vztazích. Věnuje se unikátnímu tématu rodin neslyšících rodičů, kteří vychovávají slyšící děti.

Mimo působení na akademické půdě poskytuje metodickou podporu sociálním pracovníkům v organizacích poskytujících sociální služby a služby sociální práce. Působila v letech 2013–2018 jako hlavní organizátorka charitativní akce na podporu organizací pomáhajících lidem bez domova Noc venku Olomouc, na které se výrazně podíleli kolegové a studenti FF UP. Dobrovolnicky působí jako lektorka v organizaci Zdravotní klaun.

V letech 2014 až 2018 byla oceněna děkanem FF UP za Nejlepší pedagogický výkon, v roce 2018 za Nejlepší pedagogický výkon v oblasti inovace výuky. Na fakultě dlouhodobě působí jako koordinátorka kombinovaného studia.

Vybrané publikace:
Klimentová, Eva, Dočekal, Vít. (2020). Specific Needs of Families of Deaf Parents and Hearing Children. Central European Journal of Educational Research, 2(3), 39–45. doi.org/10.37441/CEJER/2020/2/3/8528
Klimentová, Eva. (2019) The insight into the issue of addiction in the process of social work among Roma families of Sinti. Social Pathology & Prevention V(2), 11–24. ISSN 2464-5885.
Klimentová, Eva; Dočekal, Vít; Hynková, Kristýna. (2017) Hearing children of deaf parents – a new social work client group? European Journal of Social Work, 20:6, 846–857, DOI: 10.1080/13691457.2017.1320527
Klimentová, Eva. (2016) Anna. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. 117 s. ISBN 978-80-244-5004-9
Klimentová, Eva. (2009) Marie Krakešová and her psychological educational social therapy. In. European Journal of Social Work, 1468-2664, First published on 22 July 2009. ISSN: 1468-2664 (electronic) 1369-1457 (paper) 

Výběr z grantů a projektů:
- Zkvalitnění systému kombinované výuky na FF UP a inovace vybraných oborů v kombinované formě CZ.1.07/2.2.00/28.0069 (metodička)
- Anna, Nadace Open Society Fund Praha a Norway Grants (hlavní řešitelka)
- Prevence a řešení domácího násilí jako kompetence sociálních pracovníků, Open Society Fund Praha a Norway Grants (hlavní řešitelka)
- Inovace disciplíny Osoby se zdravotním postižením a sociologický výzkum, FRUP (hlavní řešitelka)
- Rodičovství neslyšících rodičů slyšících dětí, FPVČ (hlavní řešitelka)


proděkanka pro vědu 
doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 585 633 287
 lenka.krupkova@upol.cz

 

 

Lenka Křupková je muzikoložkou. Dlouhodobě se zabývá hodnocením vědy.

Působí jako garantka hodnotícího subpanelu AL (Art, architecture, cultural heritage) RVVI (Rady pro vědu, výzkum a inovace, 2014–2017) a jako garantka M1 odborného panelu 6.4 Arts (arts, history of arts, performing arts, music) RVVI (2018–2022). Byla členkou komise FPVČ (2014–2015). Jako hodnotitelka NAÚ se podílela na hodnocení akreditací studijních programů a akreditací habilitačních a jmenovacích řízení. Je členkou oborových a vědeckých rad (VR FF UP od 2014 – přítomnost, VR UP od 2019 – přítomnost, VR FF UK v letech 2019–2022) a odborných společností. 

Je šéfredaktorkou časopisu Musicologica Olomucensia. V letech 2012–2022 vedla Katedru muzikologie FF UP. Oblastmi jejího vědeckého zájmu je hudba 19. a 20. století, hudební divadlo a hudba v českých zemích, zejména skladatelské osobnosti Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster, Vítězslav Novák a Josef Suk. V současné době je jejím výzkumným tématem hudební kultura v komunistickém režimu.  

 Vybrané publikace:
Křupková, Lenka. Die ideologische Kritik an der „Neuen Musik“ der Nachkriegszeit in der Tschechoslowakei der 1950er und 1960er Jahre. in Rüdiger Ritter (ed.), Why Music Matters. Music and Society in East and East Central Europe after 1945, Wiesbaden: Harrassowitz, 2022
Křupková, Lenka. From Prague to Vienna via Bratislava. Reflecting on Novák’s Operas The Zvikov Imp and The Lantern, in Michaela Mojžíšová (ed.), Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Musis. Past, Present and Perspectives, Bratislava: Veda, 2021, s. 157-181.
Křupková, Lenka. Korespondence Josefa Suka Univerzální edici. Kritická edice korespondence, Hudební věda LVIII, č. 3, 2021, s. 335-375.
Křupková, Lenka. „Ideologically Progressive Art“ Meets Western Avant-Garde, in: The Tunes of Diplomatic Notes : Music and Diplomacy in Southeast Europe (18th–20th century), Vesić, I, Peno, V., Udovič, B. (Eds.), Belgrade and Ljubljana: Institute of Musicology SASA/Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana, 2020, s. 155–164.
Kopecký Jiří, Křupková, Lenka. Olomouc᾽s „Half-Year“ Provincial Theatre and Its Repertoire, in: Cristina Scuderi – Ingeborg Zechner (eds.), Opera as Institution. Networks and Professions (1730–1917), Wien: Lit Verlag, 2019, s. 157–179. Autorský podíl: 50%
Křupková, Lenka. Nucený návrat domů: k proměně reflexe Josefa Bohuslava Foerstera v prvních letech československé republiky, Musicologica Brunensia 54, 2019, č. 1, s. 51–62.
Křupková, Lenka. Präsentation des Fremden in der tschechischen Musik. Zwischen Anziehung und Abstoßung. Eine Studie tschechischer Fremd- und Selbstbilder. Studia Musicologica 59, 2018, č. 3–4, s. 439–452.
Křupková, Lenka, Kopecký, Jiří et alii, Czech Music around 1900, Hillsdale, New York: Pendragon Press, 2017. Autorský podíl 40%. ISBN 978-1-57647-302-3
Křupková, Lenka, Kopecký, Jiří, Das Olmützer Stadttheater und seine Oper. „Wer in Olmütz gefällt, gefällt in der ganzen Welt“, Regensburg: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2017.  Autorský podíl 50 %. ISBN 978-3-940768-72-8

Výběr z grantů a projektů:
- „Skladatelské svazy a kulturní politika v socialistických zemích v 50. a 60. letech 20. století“, GAČR 21-19041S (hlavní řešitelka)
- „Towards a common regional history of our nation building strategies. Traveling directors and musicians“, Visegrad Grants (spoluřešitelka)
- FPVČ „Život a dílo Vítězslava Nováka v kontextu evropské hudební kultury“ (řešitelka)


proděkan pro organizaci a rozvoj 
Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
 585 633 463
ondrej.kucera@upol.cz

 

 

Ondřej Kučera (1976) patří mezi odborníky na čínský jazyk, výuku čínštiny, interkulturní komunikaci, moderní Čínu a diskurz o Číně.

Vystudoval Čínskou filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde získal i doktorát v oboru Obecná lingvistika a teorie komunikace. Strávil téměř dva roky na studijním pobytu na Taiwanu a v Číně. Působil jako tlumočník čínského jazyka pro MV ČR. Mimo UP vyučoval také na Masarykově Univerzitě v Brně. Od roku 2013 do roku 2021 byl vedoucím čínské sekce Katedry asijských studií FF UP.

Jeho specializací je čínská lexikologie a lexikografie, kulturní plodiny jako kulturní artefakty a moderní čínské dějiny. Dlouhodobě se věnuje budování a rozvíjení organizací, jako proděkan a prorektor pro organizaci a rozvoj prosazoval infrastrukturní obnovu fakulty a univerzity, zjednodušování organizačních principů, zavádění moderních postupů v řízení lidských zdrojů a proměnu fungování CVT či SKM. Stál u vzniku olomoucké pobočky Česko-čínské společnosti, Japonského klubu Olomouc a České asociace učitelů čínštiny. Připravoval či organizoval rekonstrukci fakultních budov Křížkovského 12, 14 a 10. Podílel se na získání zdrojů na rekonstrukci budovy tř. Svobody 26.

Znovuobnovil odborovou organizaci FF UP  a působil v ní jako předseda. Trvale se zasazuje o zlepšení postavení všech zaměstnanců fakulty. V posledních letech působil i jako předseda Koordinační odborové rady UP. Prosadil mj. zavedení stravenek a rozšířené čerpání sociálního fondu na FF a UP.

Vybrané publikace:
Faltýnek, Dan – Kučera, Ondřej (2022): Parasyntax jako struktura nízko frekventovaných částí textu: Hapax legomenon prostředkem textové koheze. Bratislava: Univerzita Komenského, (v tisku).
Kučera, Ondřej; Žuja, Vít a kol. Čínsko – český slovník. Lingea 2021. 880 s. ISBN: 978-80-7508-462-0
Bakešová, I., Kučera, O., Lavička, M. Dějiny Čínské lidové republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019. 448 s. ISBN 978-80-7422-596-3.
Owsianková, Hana, Faltýnek, Dan, Kučera, Ondřej. Genetic analysis of all cabbage and related cultivated plants using Bag-of-words model. Linguistic Frontiers, 2019, roč. 1, č. 2, s. 122–132. ISSN 2544-6339.DOI 10.2478/lf-2018-0011
Kučera, Ondřej, et al. Návrat čínského zelí do Evropy: o původu druhů. Nový Orient, 2018, roč. 73, č. 2, s. 45–63. ISSN 0029-5302.
Lavička, Martin, Kučera, Ondřej. Srpen 1968 a překvapivá (?) čínská reakce. Nový Orient, 2016, roč. 71, č. 4, s. 45–53. ISSN 0029-5302.
Sehnálková, Jana, Kučera, Ondřej. Taiwan's participation in international organizations: obstacles, strategies, patterns? In European perspectives on Taiwan. Wiesbaden: Springer VS, 2012, s. 147–169. ISBN 978-3-531-18580-4 

Výběr z grantů a projektů:
- Sinofonní příhraničí – interakce na okraji (Sinofon)
- CHINET
- Čínština pro praxi
- Inovace oboru čínská filologie a Inovace oboru religionistika na MUNI v Brně se zaměřením na kulturu Číny a Japonska
- projekt TAČR – Zavedení výuky čínštiny na střední školy
- infrastruktura fakulty (projekt rekonstrukce Centra doktorských studií K12–K14, projekty financující část rekonstrukce tř. Svobody 26).

Zahraniční působení:
New York, SUNY, New Paltz, USA, 1992–1993, 1996
Taiwan Shifan Daxue (Taiwan Normal University), Taipei, Taiwan, 1996–1997. 1998–1999
Huazhong Shifan Daxue (Central China Normal University), Wuhan, Čína, 2007–2008


proděkan pro digitalizaci a infrastrukturu
Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
585 633 169, 777 570 618
vladimir.polach@upol.cz

 

 

Vladimír P. Polách (1977) se zabývá především oblastí knižních studií a masmédií s přesahem do oblasti digital humanities. Je také specialistou na oblast skandinávského středověku a autorem několika prací na téma moderní české emigrace a exilu. 

Vedle absolvování všech tří stupňů studia na Univerzitě Palackého má za sebou také magisterské studium na univerzitě v Oslo a výukové pobyty v zahraničí včetně semestrálního hostujícího pobytu v USA (2015).

Ve svém resortu spojuje získané studentské a akademické znalosti se zkušenostmi z aplikovaného sektoru: pracoval jako lektor počítačových kurzů, správce IT systémů, webmaster a DTP operátor. V letech 2009–2015 vedl původní Kabinet vyučovací techniky FF UP, posléze transformovaný v Technické oddělení a později v Oddělení infrastruktury FF UP. Od r. 2015 zastává pozici proděkana.

Vybrané publikace:
Polách, Vladimír. Digitalizace, participace a vizualizace v historickém výzkumu: příklad krajanů v USA. Střed/Centre, roč. 13, č. 1, s. 28–49, ISSN 1803-9243.
Polách, Vladimír. Krajané v USA a druhá světová válka. Studie na pozadí krajanského tisku, Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 300 s., ISBN 978-80-244-5148-0.
Polách, Vladimír. Skandinávské hledání cest, in: Beránek – Cermanová – Hrubý (eds.): Jedno slunce na nebi, jeden vládce na zemi. Legitimita moci ve světě 14. století. Praha : Academia 2017, s. 127–149.
Polách, Vladimír. Mediální teorie a praxe 2013–2014. Sborník přednášek. Olomouc 2015, ISBN 978-80-244-5089-6, spolu s P. Zelenou.
Polách, Vladimír. Memes, Trojan horses and the discursive power of audience. Human Affairs. Volume 25, Issue 2, pp. 189–203, ISSN 1210-3055.
Polách, Vladimír. Mezi remediací a bulvarizací – k obrazové složce českého tisku. In: Kognitívne procesy v mediálnej komunikácii. Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave – Vydavatelstvo Michala Vaška, Prešov, ISBN 978-80-8105-586-7, s. 171-184.

Výběr z grantů a projektů:
- program Erasmus+, projekt Humanities Going Digital (člen řešitelského týmu)
- stipendista Hlávkovy nadace, projekt Americký ústav v Československu (1931–1948) jako součást česko-amerických kulturních vazeb
- Inovace předmětů spojených s teorií knihy – rozšíření odborného knižního fondu, Fond rozvoje Univerzity Palackého, 2017 (řešitel)
- Bulvarizační tendence ve vybraných českých tištěných denících, Fond pro podporu vědecké činnosti, FF UP, 2013–2014 (řešitel)
- Inovace přístrojového vybavení FF UP. IRP UP, jednoleté projekty, opakované (řešitel pro FF UP)
2009–2011, Bohemistika: obor pro 3. tisíciletí. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.1.07/2.2.00/07.0020 (člen řešitelského týmu)
- Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280, 2006–2008 (řešitel)
- Inovace studijních programů bohemistiky s ohledem na potřeby soudobé informační společnosti. Grant ESF EU a MŠMT ČR, CZ.04.1.03/3.2.15.2/0269, 2006–2008 (člen řešitelského týmu, oblast editorských studií a médií)

Zahraniční působení:
Universitetet i Oslo 
University of Nebraska-Lincoln


proděkanka pro akreditaci a doktorské studium
doc. Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.
 585 633 224
kristyna.solomon@upol.cz

 

 

Kristýna Solomon (1976) je literární vědkyní se specializací na germanistickou medievistiku. V letech 2016–2022 působila jako vedoucí Katedry germanistiky FF UP. 

V rámci evropských projektů Strategic Partnership (GLITEMA, TALC_ME) zaměřených na německy psanou středověkou literaturu v Evropě získala bohaté zkušenosti s výukou v international classroom a přípravou studijních opor. Pořádá mezinárodní konference a workshopy. Je členkou redakční rady časopisu Brücken, mezinárodního uskupení Internationales Mediävistisches Colloquium a výzkumného centra Dvory a rezidence při Historickém ústavu AV ČR.

Vybrané publikace:
Solomon, Kristýna. (2016): Tristan-Romane. Zur spätmittelalterlichen Rezeption von Gottfrieds Tristan in den böhmischen Ländern. Göppingen: Kümmerle Verlag, 260 s. Cena rektora za monografii 2017.
Solomon, Kristýna. (2013): Minne ist ein sô swaerez spil, daz ichs niemer tar beginnen: Eine Untersuchung der weiblichen Stimme im Hohen Sang. Göppingen: Kümmerle Verlag, 160 s. Cena rektora za monografii 2014.
Solomon, Kristýna. (2021): Leerstellen ausfüllen. Ein Beitrag zur Arbeit am Widerspruch am Beispiel der Reh-Episode Ulrichs von Türheim. IN: Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter, Dana Dvořáčková-Malá/ Kristýna Solomon/Michel Margue (edd.). Dresden: Thelem, 21–29.
Solomon, Kristýna. (2020): Konfliktlösung und Machtlegitimation im späthöfischen Roman. Am Beispiel der Städte-Episoden im Alexander-Roman Ulrichs von Etzenbach. In: Milan Horňáček/ Sabine Eschgfäller (edd.): Ottokar II. redivivus. Dresden: Thelem, 97–113.
Solomon, Kristýna. (2019): Der alttschechische Tristan-Roman. Ein ambitioniertes Werk des ausgehenden 14. Jahrhunderts, In: A. Bendheim, H. Sieburg (edd.): Prag in der Zeit der Luxemburger Dynastie. Literatur, Religion und Herrschaftskulturen zwischen Bereicherung und Behauptung. Bielefeld: Transcript Verlag, 41–153.
Solomon, Kristýna. (2018): Den Tristan-Roman ›re-texten‹. Einige Thesen zu den Retextualisierungsstrategien in den in Böhmen entstandenen und rezipierten Tristan-Dichtungen. In: ZIG 9/2, 95–109.
Solomon, Kristýna (2021): Über den Hof und am Hofe. Literatur und Geschichtsschreibung im Mittelalter, Dana Dvořáčková-Malá/ Kristýna Solomon/ Michel Margue (edd.). Dresden: Thelem.

Výběr z grantů a projektů:
- GLITEMA https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2010-0128
- TALC_ME www.talcme.uni-mainz.de
- GIP https://uol.de/germanistik/gip-oldenburg-olomouc
- BIP Mittelalter und dessen Rezeption

Zahraniční působení:
Institut für Germanistik, Freie Universität Berlin 2002 
Institut für Germanistik, Univerzita Vídeň, 2021–2022


Tajemnice

Ing. Andrea Wagnerová
 585 633 008
andrea.wagnerova@upol.cz

 

 

 

 

 


Akademický senát

Výsledky voleb do AS FF

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením fakulty a kontroluje jeho činnost. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP (tedy studenti a pedagogové). AS FF UP má celkem 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů.
V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Chod senátu podléhá vnitřním předpisům FF UP – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři a senátorky jsou voleni na období tří let. 

Web AS FF

AS FF se věnuje těmto činnostem:

 • volí děkanku/děkana fakulty, případně projednává její/jeho odvolání;
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání;
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy;
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty;
 • schvaluje návrh děkanky/děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty;
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkanky/proděkany;
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkanka/děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkanky/děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.
 

Senátoři AS FF UP

Akademičtí pracovníci

Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D., e-mail: ondrej.molnar@upol.cz (předseda)
doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D., e-mail: radmila.prchal@upol.cz, (1. místopředsedkyně)
doc. PhDr. Božena Bednaříková, Ph.D., email: bozena.bednarikova@upol.cz
Mgr. Renata Čižmárová, e-mail: renata.cizmarova@upol.cz 
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D., e-mail: martin.dolejs@upol.cz 
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz   
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., e-mail: martin.fafejta@upol.cz
Mgr. Filip Kraus, Ph.D., e-mail: filip.kraus@upol.cz
Mgr. Lukáš Kubina, Ph.D., e-mail: lukas.kubina@upol.cz
doc. PhDr. Petr Orság, Ph.D., e-mail: petr.orsag@upol.cz 
prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., e-mail: jiri.spicka@upol.cz 
Mgr. Lucie Viktorová, Ph.D., e-mail: lucie.viktorova@upol.cz
prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., e-mail: lenka.zajicova@upol.cz
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D., e-mail: j.zapletalova@upol.cz

Studenti

Mgr. David Broul, Katedra politologie a evropských studií, e-mail: david.broul01@upol.cz (2. místopředseda)
Bc. Adéla Dudová, Katedra psychologie, e-mail: adela.dudova02@upol.cz
Mgr. Monika Hálová, Katedra asijských studií, e-mail: monika.halova01@upol.cz
Mgr. Tomáš Holešovský, Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, e-mail: tomas.holesovsky01@upol.cz  
Štěpánka Ptáčková, Katedra psychologie, e-mail: stepanka.ptackova01@upol.cz
Antonín Šrejber, Katedra divadelních a filmových studií, e-mail: antonin.srejber01@upol.cz
Kristýna Václavková, Katedra historie, e-mail: kristyna.vaclavkova01@upol.cz

Nahoru


Vědecká rada

Termíny zasedání Vědecké rady FF:

 • 16. října 2024
 • 4. prosince 2024

Probíhající habilitační a profesorská řízení

Zápisy z VR FF

Vědecká rada FF UP s účinností od 5. 5. 2022 

Filologie

Interní členové

1. doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Obecná jazykověda
2. doc. Mgr. David Uher, PhD.
- obor habilitačního řízení: Lingvistika konkrétního jazyka Asie
3. doc. Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Obecná lingvistika
4. doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Lingvistika konkrétních jazyků – Srovnávací slovanská jazykověda
5. prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
- obor jmenování: Dějiny slovanských literatur se zaměřením Dějiny české, polské a ruské literatury
6. prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
- obor jmenování: Německý jazyk
7. prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.
- obor jmenování: Lingvistika konkrétních jazyků se zaměřením Románské jazyky

Externí členové

8. prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., Ústav románských jazyků a literatur, FF MU Brno
- obor jmenování: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
9. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D., Ústav české literatury a komparatistiky, FF UK Praha
- obor habilitačního řízení: Dějiny české literatury
10. prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Emeritní profesorka, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, FF UK Bratislava
- obor jmenování: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Filozofie, religionistika a teologie

Interní členové

11. prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
- obor jmenování: Filozofie
12. prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
- obor jmenování: Filozofie

Externí členové

13. prof. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Katedra filozofie, FF OU Ostrava
- obor jmenování: Filozofie

Historické vědy

Interní členové

14. doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Historie
15. prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.
- obor jmenování: Historie

Externí členové

16. doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D., Katedra historie, FF OU Ostrava
- obor habilitačního řízení: Historie - české dějiny

Neučitelská pedagogika

Interní členové

17. doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Andragogika

Externí členové

18. prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Ústav pedagogických věd, FF MU Brno
- obor jmenování: Andragogika

Politické vědy

Interní členové

19. doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Politologie

Externí členové

20. prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D., Katedra politologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Politologie

Psychologie

Interní členové

21. doc. PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Psychologie práce a organizace
22. doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Klinická psychologie

Externí členové

23. prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR a Katedra psychologie FSS MU Brno
- obor jmenování: Obecná psychologie

Sociologie

Interní členové

24. doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Sociologie

Externí členové

25. prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D., Katedra sociologie FF ZČU Plzeň
- obor jmenování: Sociologie

Vědy o umění a kultuře

Interní členové

26. doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Muzikologie
27. doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
- obor habilitačního řízení: Dějiny výtvarných umění
28. prof. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.
- obor jmenování: Dramatická umění

Externí členové

29. doc. Mgr. Lucie Česálková, Ph.D, Katedra filmových věd, FF UK Praha
- obor jmenování: Teorie a dějiny filmu


Etický panel pro výzkum

Etický panel posuzuje etickou přípustnost návrhu výzkumného projektu, a to jak z hlediska celého jeho zaměření, tak v rámci řešení plánovaných postupů a nástrojů výzkumu. Etický panel je oprávněn posoudit také úroveň předpokládané informovanosti účastníků výzkumu a úroveň ochrany jejich práv.

Poslání

Posláním Etického panelu FF UP pro vědu je zajištění ochrany důstojnosti, svobod, zdraví, kvality života a bezpečnosti všech osob, které se účastní výzkumu, jenž je realizován na Filozofické fakultě UP. Důležitým cílem je rovněž kultivovat a šířit správnou praxi a osvědčené postupy při zpracovávání návrhů výzkumných projektů a napomáhat ke zvýšení kvality návrhů výzkumných projektů obecně.

Posouzení výzkumného projektu Etickým panelem je vyžadováno zejména v těchto případech:

 1. stanoví-li to právní předpis či závazná mezinárodní smlouva;
 2. vyžaduje-li schválení Etickým panelem poskytovatel dotace či jiné podpory;
 3. vyžaduje-li schválení Etickým panelem příslušný odborný časopis;
 4. u výzkumu realizovaného u zranitelných jedinců či skupin;
 5. u výzkumu, jehož předmětem je zpracování následujících osobních údajů identifikovaných či identifikovatelných osob:
  • vypovídajících o rasovém či etnickém původu,
  • vypovídajících o jejich politických názorech,
  • vypovídajících o jejich náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení,
  • vypovídajících o jejich členství v odborech,
  • genetických údajích,
  • biometrických údajích zpracovávaných za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby,
  • údajích o zdravotním stavu,
  • údajích o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby,
  • údajích týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření,
 6. u tzv. zastřeného výzkumu, popř. jiných eticky problematických metodách výzkumu.

Ve výjimečných případech panel posuzuje i etické aspekty výzkumů prováděných v rámci studentských prací.

Pokud projekt posoudila (kladně) jiná etická komise, řešitel z FF UP dává uvedenou informaci Etickému panelu pouze na vědomí, a to tak, že zašle vyplněnou žádost a přiloží souhlas etické komise. Etický panel uvedené jenom bere na vědomí, k žádosti se dále nevyjadřuje.

Panel zásadně neposuzuje již běžící projekty.

Členové

Členové etického panelu pro období 2024–2027:

 • PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D.
 • Mgr. Filip Hlavinka, Ph.D.
 • PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • PhDr. Olga Pechová, Ph.D. (předsedkyně)
 • doc. PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.
 • Mgr. Elizabeth Allyn Woock, Ph.D.

Doporučení pro zpracování žádosti

Žádost o posouzení projektu podává žadatel na stanoveném formuláři. Přílohou formuláře jsou vždy podrobné a relevantní informace, které umožňují posoudit etické aspekty projektu. Pokud je to pro projekt relevantní, povinnou přílohou je textace informovaného souhlasu. Pokud je projekt disertační prací studenta, povinnou součástí žádosti o posouzení je souhlas školitele.

Pokud se žadatel řídí dle konkrétního etického kodexu (oborově specifické), uvede tuto informaci a odkaz na znění kodexu.

Žadatel podává žádost s takovým časovým předstihem, aby lhůta pro vyřízení žádosti – 60 dní – neohrozila termín pro podání projektu.

Termíny zasedání panelu

Panel zpravidla zasedá každou první středu v měsíci.

Kontakt

PhDr. Olga Pechová, Ph.D. - předsedkyně panelu

e-mail: olga.pechova@upol.cz 


Kolegium děkana

 • doc. Mgr. Ivona Barešová, Ph.D.
 • doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
 • doc. Mgr. Andrea Hanáčková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Antonín Kalous M.A., Ph.D.
 • prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

Tajemnice: 

 • Ing. Andrea Wagnerová 

Proděkani: 

 • Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
 • doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.
 • PhDr. Eva Klimentová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Kučera, Ph.D.
 • Mgr. Vladimír Polách, Ph.D.
 • doc. Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D.

Předseda AS FF: 

 • Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.

Studenti:

 • Mgr. Renata Čižmárová
 • Mgr. Tomáš Holešovský

Komise

Hodnotící komise pro projekty IGA na FF UP

Složení Hodnotící komise s účinností od 2. ledna 2023

Předsedkyně:

 • doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., proděkanka, katedra muzikologie

Členové:

 • Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • Mgr. Pavel Hobza, Ph.D., katedra filozofie
 • doc. Mgr. Martin Horáček, Ph.D., katedra dějin umění
 • Mgr. Jan Jeništa, Ph.D., katedra slavistiky
 • doc. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D., katedra divadelních a filmových studií
 • doc. PhDr. Karel Komárek, CSc., katedra bohemistiky
 • Mgr. Silvie Kotherová, Ph.D., katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • David Livingstone, Ph.D., katedra anglistiky a amerikanistiky
 • Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, Ph.D., katedra politologie a evropských studií
 • doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., katedra psychologie
 • Mgr. Vladimír Polách, Ph.D., katedra bohemistiky
 • doc. PhDr. Jana Spáčilová, Ph.D., katedra muzikologie
 • prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., katedra romanistiky

Komise Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP

Složení Komise FPVČ s účinností od 7. března 2022 do 6. března 2025

Předseda:

 • doc. Mgr. Antonín Kalous, M.A., Ph.D., katedra historie

Členové:

 • doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D., katedra muzikologie
 • prof. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., katedra filozofie
 • doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., katedra psychologie
 • doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.. katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
 • prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky
 • prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D., katedra romanistiky

Komise ke Státní závěrečným zkouškám


Disciplinární komise FF UP 2022-2023

Členové – akademičtí pracovníci:

 • doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D., Katedra psychologie

 • Mgr. et Mgr. Ondřej Klabal, Ph.D., Katedra anglistiky a amerikanistiky

 • Mgr. Jana Vrajová, Ph.D., Katedra bohemistiky

Členové – studenti:

 • Bc. Adéla Dudová, Katedra psychologie, navazující studium

 • Bc. Darja Šoustková, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie, navazující studium

 • Antonín Šrejber, Katedra žurnalistiky, bakalářské studium

Disciplinární řád


Oborové rady DSP


Institut ombudsmana

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů této fakulty. Jedná se o volenou a na orgánech FF UP nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studujících na této fakultě proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu svého studia na FF UP v Olomouci. Cílem je posílit postavení studentek a studentů v systému, které je do značné míry nerovné. Působnost tohoto orgánu upravuje příslušná směrnice děkana.

Působnost ombudsmana studentů FF UP

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studujících před jednáním fakultních orgánů, vyučujících a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

 • v rozporu s právem,
 • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení fakulty,
 • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:

 • konkrétních pedagogů,
 • pracovníků fakultních orgánů,
 • pracovníků studijního oddělení.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studujících podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí. Může však požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP. Úkolem ombudsmana je rovněž upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentek a studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, resp. v nemožnosti se těchto práv domoci.

Ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti fakultních orgánů a není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí především v oblastech:

 • hodnocení studentů vyučujícími, pokud nedošlo k diskriminaci studujícího na základě rasy, pohlaví aj., nebo k pochybení v dodržování Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Směrnice děkana FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu.
 • vyměření poplatků za nadstandardní dobu studia, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, případně při jejich vyměření nedošlo k pochybení.

  

Mgr. et Mgr. Michaela Antonín Malaníková, Ph.D.
ombudsmanka pro studující FF UP

E-mailový kontakt:
michaela.antoninmalanikova@upol.cz
ombudsman@upol.cz  
Telefon: 585 366 252
Konzultační hodiny: středa 11:30 – 12:30,  nebo kdykoliv po domluvě

 

Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
zástupce ombudsmanky FF UP

E-mailový kontakt:
jaroslav.sotola@upol.cz   
ombudsman@upol.cz   
Telefon: 585 633 396
Konzultační hodiny: středa 8:00-9:30, nebo kdykoliv po domluvě

 

Potenciální podněty k prošetření úřadem ombudsmana FF UP týkající se Katedry historie FF UP prosím směřujte přednostně na dr. Šotolu, možné podněty týkající se Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP směřujte prosím přednostně na dr. Antonín Malaníkovou. V ostatních případech je volba na Vás, a to zvláště v podnětech zahrnující genderový aspekt.

web Úřadu ombudsmana 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)