Úřední deska

Dodatečné přijímací řízení

Děkan FF UP Olomouc vypisuje dodatečné přijímací řízení
do nově akreditovaného doktorského studijního 
programu Asijská studia
– 
čtyřleté studium v prezenční i kombinované formě (Katedra asijských studií).


Požadavky na přijetí:

• Magisterský titul nebo jeho ekvivalent v oboru asijská studia nebo příbuzných oborech (čínská filologie, japonská filologie, asijská studia, kulturní antropologie, sociologie, politické vědy, dějiny umění atd.)
• Aktivní znalost jednoho asijského jazyka (čínština, japonština, korejština, vietnamština, indonéština atd.)
• Dobrá znalost anglického jazyka na akademické úrovni (dobré výsledky v testech TOEFL, IELTS, GRE nebo jejich ekvivalentech) 

Do 30. září 2019 pošlete vyplněnou přihlášku spolu s přílohami:

• Životopis
• Motivační dopis
• Výzkumný záměr (max. 5 stran včetně odkazů a bibliografie)
• Výpis známek absolvovaných předmětů
• Kopie diplomů
• Osvědčení o znalosti angličtiny

Dva doporučující dopisy, které zhodnocují akademický potenciál žadatele
a přínos předloženého návrhu výzkumu na adresu:

Filozofická fakulta UP Olomouc
Katedra asijských studií
Křížkovského 14
771 80 Olomouc

nebo elektronicky na e-mail maria.strasakova@upol.cz

Další informace najdete na webu katedry.

Obhajoby disertačních prací

• Sylva Pracná •
Název disertační práce:
Městské divadlo v Krnově v letech 1854-1944.
Termín konání obhajoby disertační práce:
22. listopadu 2019 od 10.30 hodin | Katedra divadelních a filmových studií FF UP, Univerzitní 3, Olomouc.

• Aneta Kancírová •
Název disertační práce:
Kázání jako médium konfesně-politické komunikace v raném novověku.
Termín konání obhajoby disertační práce:
29. listopadu 2019 od 12 hodin | Katedra historie FF UP, učebna 106, Na Hradě 5, Olomouc.

Práce a posudky jsou přístupné na webu https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html, Kvalifikační práce. Případně na vyžádání na e-mailové adrese agnes.hausknotzova@upol.cz.

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Testy a zprávy z přijímacího řízení

Testy z přijímacího řízení 2018/19

Bakalářské studium

Testy studijních předpokladů (SPF)

Testy ze studijních programů

Navazující studium

Zprávy z přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Náhradní doručení

KOSÍKOVÁ Zuzana, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 140387/2910-2019/AV uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 14. 11. 2019, oznámení bude sňato dne 29. 11. 2019 (poslední den lhůty)  

TVRDÁ Tereza, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 151254/2910-2019/M uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 19. 11. 2019, oznámení bude sňato dne 4. 12. 2019 (poslední den lhůty)  

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normyNázevÚčinnost od
VP-01/2017Jednací řád Akademického senátu FF UP9. 1. 2017
VP-02/2017Volební řád Akademického senátu FF UP9. 1. 2017
JŘ-1/2016Jednací řád Vědecké rady FF UP5. 10. 2016

Vnitřní normy

Číslo normyNázevÚčinnost od
FF-B-19/01Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel1. 10. 2019
FF-B-19-02FF-B-19-02_Příkaz děkana_Inventarizace majetku_20191. 10. 2019
FF-B-18-06FF-B-18-06_Vnitřní norma děkana_Stipendijní řád UP1. 11. 2018
FF-B-18/04Metodický pokyn tajemnice_pokyny k účetní uzávěrce 201817. 10. 2018
FF-B-18/03Příkaz děkana k inventarizaci majetku 20184. 10. 2018
FF-B-18/02Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP3. 9. 2018
FF-B-18/01Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_20181. 9. 2018
FF-B-17/01Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP18. 9. 2017
MSMT-37837/2016Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci1. 9. 2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP1. 1. 2017
SD-02/2016Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP13. 5. 2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UPSeznam akreditovaných studijních programů FF UP1. 5. 2016
ST-02/2016Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016)9. 3. 2016
ST-01/2016Statut Vydavatelství FF UP26. 2. 2016
SD-01/2016Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/20171. 1. 2016
SD-03/2015Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit13. 10. 2015
ST-01/2015Statut Jazykové školy FF UP29. 6. 2015
ST-04/2015Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP29. 6. 2015
ST-03/2015Statut Letní školy slovanských studií29. 6. 2015
SD-01/2015Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP26. 6. 2015
ST-02/2015Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP19. 4. 2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem9. 3. 2015
SD-03/2014Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP1. 7. 2014
SD-01/2013Směrnice děkana k řádu rigorózního řízení B1-13/3-HN9. 9. 2013
SD-02/2010Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP1. 10. 2010
SD-01/2010Směrnice děkana o disciplinárním řádu FF UP1. 9. 2010

Výroční zprávy

Číslo normyNázevÚčinnost od
2016Výroční zpráva o činnosti FF za rok 20161. 1. 2016
2015Výroční zpráva o činnosti FF za rok 20151. 1. 2015
2014Výroční zpráva o činnosti FF za rok 20141. 1. 2014
2012Výroční zpráva o činnosti FF za rok 20121. 1. 2012
2013Výroční zpráva o činnosti FF za rok 20131. 1. 2012

Příkazy děkana

 • č. 02/2016 - k inventarizaci majetku
 • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
 • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
 • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
 • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
 • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Rozhodnutí děkana

 • č. 1/2016 - RD o stanovení výše prostředků pro tvorbu sociálního fondu FF UP
 • č. 1/2013 - Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí děkana FF UP
 • č. 1/2012 - RD "Restrukturalizace ICV"

Metodické pokyny tajemnice

 • 01/2016 - Pokyny k roční účetní závěrce
 • 02/2015 - provoz vrátnic na FF UP
 • 01/2015 - režimová opatření v budovách Křížkovského 12 a 14
 • 01/2014 - lhůty pro vydávání dokumentů ze spisovny FF
 • 01/2013 - vyřazování majetku
 • 01/2012 - provoz služebního vozu Ford Tranzit
 • 01/2008 - elektronické hlášení oprav
 • 03/2008 - objednávání dodávek a služeb
 • 01/2007 - postupy související s ekonomickou činností a úhradou nákladů

Nahoru