Státní rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí:

 1. obhajoba rigorózní práce,
 2. ústní zkouška (ústní zkouška sestává ze dvou částí:
  1. zkoušky z širšího základu, jímž jsou standardně dějiny filosofie
  2. a oborové zkoušky, jejíž obsah odpovídá svým zaměřením obsahu příslušné státní zkoušky)

   V případě, že oborem státní rigorózní zkoušky je filosofie, stanoví předmět širšího základu předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru filosofie.

Po jejich vykonání se uděluje akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděný před jménem, absolvent obdrží diplom.
Obory na FF UP s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky

Rigorózní práce

Jako rigorózní práce může být předložena i změněná nebo dopracovaná diplomová práce, avšak v souladu s čl. 6 odst. 2 Řádu rigorózního řízení (Novela řádu rig. řízení) může být rigorózní práce s prací původní obsahově shodná v maximálním rozsahu 50%.

Rigorózní práci (ve třech vázaných výtiscích a v elektronické podobě) je možné odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

Přihláška

Písemnou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce uchazeč doručí na předepsaném formuláři spolu s následujícími dokumenty:

 • strukturovaným životopisem
 • úředně ověřenou kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčením o přiznání akademického titulu
 • úředně ověřenou kopií dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, (u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopií, nejedná-li se o studium realizované ve spolupráci UP a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona)
 • dokladem o zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením

na Studijní oddělení FF UP.
Fakulta uchazeči ve lhůtě 60 dnů sdělí bližší podrobnosti o konání rigorózní zkoušky a jejích požadavcích.

Poplatek

Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je stanovena v souladu s čl. 4 odst. 1 Řádu rigorózního řízení  (Novela řádu rig. řízení) rozhodnutím rektora na každý akademický rok. Pro akademický rok 2017/18 činí 6.540,- Kč na č. ú. 19-1096330227/0100, var. s. 99210011, Komerční banka Olomouc.

Kontakt a úřední hodiny

Agendu rigorózních řízení vyřizuje Studijní oddělení FF UP.

Referentka
PhDr. Eva Gyuránová
tel. 585 633 038
e-mail: eva.gyuranova@upol.cz

Poštovní adresa:
Studijní oddělení Filozofické fakulty
Křížkovského 10
771 80  Olomouc

Sídlo
Kateřinská 17, 1. patro, dv. 2.09     

Úřední hodiny:
pondělí 13:00 - 15:00
úterý 8:30 - 11:00
středa 8:30 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek 8:30 - 11:00

Přípravný kurz

Některé katedry umožňují uchazečům účast na přípravném kurzu - konzultacích k státní rigorózní zkoušce. Určení formy a obsahu kurzu je v kompetenci katederního koordinátora pro státní rigorózní zkoušku.

Přihláška na přípravný kurz