Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní obor nebo kombinaci dvou oborů samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Termín podání přihlášky

  • Bakalářské obory v češtině od 1. listopadu nejpozději do 15. března,
  • navazující magisterské obory v češtině do 15. března
  • cizojazyčné obory do 30. dubna,
  • doktorské studium od 1. ledna do 30. dubna.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, major, minor) jsou k dispozici Katalogu studijních programů UP.


Bakalářské a navazující magisterské studium

Dokumenty o předchozím vzdělání

Uchazeči odevzdávají úředně ověřené dokumenty o ukončení předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z bakalářského studia) až v den zápisu do studia (konec srpna).

Diploma supplement / seznam atestací

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Obor psychologie

V případě, že se uchazeč hlásí na obor psychologie navazující magisterský, zašle doklad o ukončení bakalářského studia v tomto oboru nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) do 30. 4. na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.
Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředloží, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.

Nahrazení části přijímací zkoušky

u některých bakalářských studijních oborů může být část přijímací zkoušky (oborový test, resp. ústní pohovor) nahrazena splněním tzv. doplňujících kritérií. Jedná se např. státní zkoušku z cizího jazyka, certifikát apod. Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení přijímací zkoušky písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění doplňujících kritérií.
Žádost se podává nejpozději do 30. dubna na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc . 

Uchazeči se specifickými potřebami

držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého nejpozději do konce měsíce března 2017. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/
Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323, e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz 

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč do 30. 6. 2022 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Mgr. Magda Pařilová, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc.

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Pařilová 
magda.parilova@upol.cz
585 63 1135


Doktorské studium - povinné přílohy k přihlášce

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

Přílohy se vkládají přímo do elektronické přihlášky ke studiu, bez vložení povinných příloh nelze přihlášku odeslat. Po odeslání přihlášky již není možné v ní provádět úpravy.

  1. vlastnoručně podepsaný životopis,
  2. kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
  3. návrh projektu disertační práce,
  4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Registrovány budou jen úplné, v termínu podané a uhrazené e-přihlášky.

Důležité termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu včetně povinných příloh:
30. 4. 2022

Termín přijímacího řízení:
16., 21. nebo 22. června 2022 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)

Nastavení soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.
Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.
Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.