Přihláška

Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky.

Hlásí-li se uchazeč na více studijních oborů, je nutné podat na každý studijní obor nebo kombinaci dvou oborů samostatnou přihlášku a uhradit poplatek.

Přihláška ke studiu

Termín podání přihlášky

 • Bakalářské obory v češtině od 1. listopadu nejpozději do 15. března,
 • navazující magisterské obory v češtině do 15. března
 • cizojazyčné obory do 30. dubna,
 • doktorské studium od 1. ledna do 30. dubna.

Administrativní poplatek

Administrativní poplatek: 690,- Kč za každou elektronickou přihlášku.
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je nutné hradit ihned po volbě studijního programu, podrobnosti o způsobu platby a platební údaje jsou uvedeny v e-přihlášce. Tento poplatek je nevratný.

Pouze úspěšnou úhradou poplatku se má zato, že uchazeč přihlášku ke studiu doručil.

Požadavky k přijímacím zkouškám

Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, major, minor) jsou k dispozici Katalogu studijních programů UP.


Bakalářské a navazující magisterské studium

Dokumenty o předchozím vzdělání

Uchazeči odevzdávají úředně ověřené dokumenty o ukončení předchozího vzdělání (maturitní vysvědčení nebo diplom z bakalářského studia) až v den zápisu do studia (konec srpna).

Diploma supplement / seznam atestací

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný obor, než byl obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru diploma supplement svého bakalářského studia (diploma supplement může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; diploma supplement, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Obor psychologie

V případě, že se uchazeč hlásí na obor psychologie navazující magisterský, zašle doklad o ukončení bakalářského studia v tomto oboru nebo potvrzení o studiu jednooborové psychologie (v případě konání státních zkoušek až po termínu přijímacích zkoušek) do 30. 4. na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc.
Uchazeči, kteří požadovaný doklad nebo potvrzení do uvedeného dne nepředloží, nebudou pozváni k vykonání přijímací zkoušky.

Nahrazení části přijímací zkoušky

u některých bakalářských studijních oborů může být část přijímací zkoušky (oborový test, resp. ústní pohovor) nahrazena splněním tzv. doplňujících kritérií. Jedná se např. státní zkoušku z cizího jazyka, certifikát apod. Pokud chce uchazeč této možnosti využít, je třeba o nahrazení přijímací zkoušky písemně požádat děkana FF a k žádosti přiložit úředně ověřenou kopii dokladu, který prokáže splnění doplňujících kritérií.
Žádost se podává nejpozději do 30. dubna na adresu: Filozofická fakulta  UP, Studijní oddělení, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc . 

Uchazeči se specifickými potřebami

držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého nejpozději do konce měsíce března 2017. Více informací naleznete na stránkách http://www.cps.upol.cz/
Kontakt:
tel.: (+420) 585 635 323, e-mail: lucia.pastierikova@seznam.cz 

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro účely přijímacího řízení

Pokud jste své předchozí středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání získali v zahraničí, nepřehlédněte informace zde.

Kontaktní osoba: Mgr. Magda Pařilová 
magda.parilova@upol.cz
585 63 1135


Doktorské studium - povinné přílohy k přihlášce

Po odeslání přihlášky ke studiu a zaplacení administrativního poplatku 690 Kč uchazeč do 31. 5. 2021 zašle na emailovou adresu doktorske.ff@upol.cz tyto dokumenty:

 • vlastnoručně podepsaný profesní životopis,
 • úředně ověřenou kopii diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující magisterské studium v daném akademickém roce,
 • návrh projektu disertační práce,
 • další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru.

Upozorňujeme uchazeče, že uvedené povinné přílohy jsou nedílnou součástí přihlášky ke studiu.

Pozvánky k přijímacímu řízení jsou uchazečům zavěšeny do e-přihlášky, záložky „dokumenty“ 30 dnů před termínem konání zkoušky. O zavěšení pozvánek obdrží uchazeči informaci e-mailem.

Přijímací zkouška probíhá obvykle formou ústního pohovoru a předpokladem pro její úspěšné vykonání je zpravidla:

 • odborná kvalita předloženého projektu disertační práce, jeho reálná proveditelnost a soulad s vědecko-výzkumným zaměřením pracoviště,
 • dovednost prezentovat a obhajovat projekt disertační práce,
 • základní znalost metodologií nezbytných pro řešení projektu,
 • schopnost komunikovat ve světovém jazyce či jazyce oboru,
 • přehled o aktuálních základních problémech oboru,
 • obecné předpoklady pro vědecko-výzkumnou práci.

Termíny:

Termín pro podání přihlášky ke studiu:
30. 4. 2021

Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail doktorske.ff@upol.cz
31. 5. 2021

Termín přijímacího řízení:
16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady)