Státní rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí:

 1. obhajoba rigorózní práce,
 2. ústní zkouška (ústní zkouška sestává ze dvou částí:
  1. zkoušky z širšího základu, jímž jsou standardně dějiny filosofie
  2. a oborové zkoušky, jejíž obsah odpovídá svým zaměřením obsahu příslušné státní zkoušky)

   V případě, že oborem státní rigorózní zkoušky je filosofie, stanoví předmět širšího základu předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z oboru filosofie.

Po jejich vykonání se uděluje akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděný před jménem, absolvent obdrží diplom.

Obory na FF UP s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky

Navazující magisterský program

Studijní obor

Garant oboru

Oprávnění do

N6101 Filozofie

Filozofie

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

31.12.2024

N7105 Historické vědy

Historie

doc. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A

31.12.2024

 

N6701 Politologie

Politologie

doc. PhDr. Lebeda Tomáš, Ph.D.

31.12.2024

Evropská studia a mezinárodní vztahy

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

31.12.2024

N6701 Political Science

European Studies and International Relations (AJ)

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

31.12.2024

N6703 Sociologie

Sociologie

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

31.12.2024

N7310 Philology

English Philology (AJ)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

31.12.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

N7310 Filologie

Anglická filologie

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

31.12.2024

 

Česká filologie

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (česká lit.)

doc. PhDr. K. Komárek, Ph.D. (český jaz.)

 

31.12.2024

Francouzská filologie

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

31.12.2024

Italská filologie

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

31.12.2024

Japonská filologie

prof.  Zdenka Švarcová, Dr.

31.12.2024

 

Německá filologie

doc. Mgr. J. Krappmann Ph.D.

prof. PhDr. L. Spáčilová, Dr.

 

31.12.2024

Nizozemská filologie

doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

31.12.2024

Polská filologie

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

31.12.2024

Portugalská filologie

doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

31.12.2024

Ruská filologie

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

31.12.2024

Ruština pro překladatele

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc

31.12.2024

Španělská filologie

prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.

31.12.2024

Ukrajinská filologie

prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.

31.12.2024

N7501 Pedagogika

Andragogika

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

31.12.2024

N7701 Psychologie

Psychologie

doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

31.12.2024

N8101 Teorie a dějiny výtvarných umění

Dějiny výtvarných umění

doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

31.12.2024

N8102 Teorie a dějiny hudebního umění

Muzikologie

doc. PhDr. Lenka Křupková Ph.D.

31.12.2024

 

N8104 Teorie a dějiny divadla, filmu

a masmédií

Divadelní věda

doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

31.12.2024

Filmová věda

doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.

31.12.2024

Teorie a dějiny dramatických umění

doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D

31.12.2024

Rigorózní práce

Jako rigorózní práce může být předložena i změněná nebo dopracovaná diplomová práce, avšak v souladu s čl. 6 odst. 2 Řádu rigorózního řízení (Novela řádu rig. řízení) může být rigorózní práce s prací původní obsahově shodná v maximálním rozsahu 50%.

Rigorózní práci (ve třech vázaných výtiscích a v elektronické podobě) je možné odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

Přihláška

Písemnou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce uchazeč doručí na předepsaném formuláři spolu s následujícími dokumenty:

 • strukturovaným životopisem
 • úředně ověřenou kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčením o přiznání akademického titulu
 • úředně ověřenou kopií dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, (u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopií, nejedná-li se o studium realizované ve spolupráci UP a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona)
 • dokladem o zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením

na Studijní oddělení FF UP.
Fakulta uchazeči ve lhůtě 60 dnů sdělí bližší podrobnosti o konání rigorózní zkoušky a jejích požadavcích.

Poplatek

Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je stanovena v souladu s čl. 4 odst. 1 Řádu rigorózního řízení  (Novela řádu rig. řízení) rozhodnutím rektora na každý akademický rok.
Pro akademický rok 2020/21 činí 8.786,- Kč na č. ú. 19-1096330227/0100, var. s. 99210011, Komerční banka Olomouc.

Kontakt a úřední hodiny

Agendu rigorózních řízení vyřizuje Studijní oddělení FF UP.

Referentka
PhDr. Eva Gyuránová
tel. 585 633 038
e-mail: eva.gyuranova@upol.cz

Poštovní adresa:
Studijní oddělení Filozofické fakulty
Křížkovského 10
779 00  Olomouc      

Úřední hodiny:
pondělí 13:00 - 15:00
úterý 8:30 - 11:00
středa 8:30 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek 8:30 - 11:00

Přípravný kurz

Některé katedry umožňují uchazečům účast na přípravném kurzu - konzultacích k státní rigorózní zkoušce. Určení formy a obsahu kurzu je v kompetenci katederního koordinátora pro státní rigorózní zkoušku.

Přihláška na přípravný kurz

 Přípravný kurz k SRZk

 

Pracoviště garantující kurz odborně

Katedra FF UP, na které rigorózní řízení probíhá

Odborný garant

Vedoucí katedry FF UP, na které rigorózní řízení probíhá

Vyučující

Konzultant rigorózní práce

  Studium určeno pro

Zájemce o rigorózní řízení

  Požadavky k přijetí

Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a předložení ověřené kopie magisterského diplomu

Rozsah / celková délka kurzu

Individuální konzultace (dle domluvy jednotlivých účastníků s konzultantem)

Maximální počet hodin konzultací nesmí svou úhrnnou cenou překročit částku, která je shodná s výší poplatku, kterou uchazeč hradí za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky (podle čl. 4 Řádu rigorózního řízení UP)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Odborná konzultace v rámci přípravy k SRZ:

 • odborná konzultace k formální přípravě RP,
 • obsahová    a    metodologická     koncepce rigorózní práce,
 • připomínky odborných lektorů.
 

Formy práce při studiu použité

Konzultace s diskusí

Počet účastníků

Max. 10

Poskytování informací

PhDr. Eva Gyuránová, SO FF UP tel. 585 633 038

eva.gyuranova@upol.cz

Cena/hodinová konzultace

550,- Kč/ hod.

Údaje pro platbu

Komerční banka Olomouc

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 99210012