Aktuality

Pravidla doktorské grantové soutěže IGRÁČEK

Dne 20. dubna 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma UP Zásady doktorské studentské grantové soutěže na UP (zkráceně IGRÁČEK). V normě jsou definována pravidla soutěže, tudíž doktorandky a doktorandi, kteří se plánují ucházet o grantovou podporu, mohou se znalostí vnitřní normy začít chystat své projekty. Soutěž bude vypsána 15. září 2021.

 

CFP konference 22. mezinárodní setkání mladých lingvistů

Filozofická fakulta UP v Olomouci zveřejňuje CFP konference 22. mezinárodní setkání mladých lingvistů (22nd International Meeting of Young Linguists), které se uskuteční 17. – 18. května 2021.
(CFP v češtině; CFP v angličtině)

 

Nabídka předmětů pro doktorandy z katedry bohemistiky

Katedra bohemistiky nabízí doktorandům všech doktorských studijní programů FF UP vybrané předměty na LS. Nabídku předmětů s kódy a rozvehem naleznou všichni zájemci v harmonogramu zde

 

Stipendia nadace Jana Husa

Upozorňujeme doktorandy na aktuální vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávání nadace Jana Husa pro rok 2021. Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000, - Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv čtrnáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz, Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.

 

Vyšší stipendia pro vědecky aktivní doktorandy

Oborové rady mohou navrhovat studenty doktorských studijních programů ve standardní době studia na vyšší stipendium (motivační příplatek) k měsíčnímu doktorskému stipendiu na období leden–srpen 2021. Cílem je ocenit a motivovat doktorandy zejména za jejich vědecké aktivity v nadprůměrné kvalitě. Pravidla a postup uvedeny zde

Fakulta finančně podpoří publikaci nejlepších disertačních prací

Filozofická fakulta se rozhodla finančně podpořit publikaci nejlepších disertačních prací formou monografií za účelem pomoci v rozvoji kariéry excelentních absolventů doktorských studijních programů FF UP. Oborové rady mohou nominovat disertační práce obhájené v období 1. ledna 2018 – 30. listopadu 2020.

Prodloužení doby studia o šest měsíců

Na základě zákona č. 188/2020 Sb. ("lex specialis"), čl. 2, se doba studia od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do maximální doby studia. Tato doba se o 6 měsíců prodlužuje a stejně tak se prodlužuje i doba, po kterou se přiznává pravidelné doktorské stipendium, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přiznání dle Stipendijní řádu UP a Vnitřní normy FF UP ke Stipendijnímu řádu UP. Měl-li student v této době studium přerušeno, tato doba se také nezapočítává do celkové doby přerušení, pokud o to požádá.