Aktuality

8. 10. 2021

Srdečně Vás zveme na cyklus online přednášek pro doktorandy, které pořádá evropské konsorcium univerzit AURORA. V tomto akademickém roce se přednášky budou věnovat dvěma profilovým tématům Aurory: Sustainability & Climate Change a...

Open Access Week - podpora otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu

Poslední říjnový týden proběhne již tradiční mezinárodní propagační akce na podporu otevřeného přístupu k výsledkům vědeckého výzkumu s názvem Open Access Week.

Letos se do ní po roční pauze opět zapojuje i Knihovna UP se semináři, na nichž vystoupí odborníci, kteří se tématům Open Science na Univerzitě Palackého věnují.

Více informací zde a také v přiloženém letáku.

Výběrové řízení na zahraniční pobyty studentů FF UP

Proděkanka pro zahraniční záležitosti FF UP vyhlašuje v rámci programu Mobilita studentů FF UP – Freemover výběrové řízení na studijní, pracovní, výzkumné a konferenční pobyty v zahraničí, a to na LS  2021/22, na ZS AR 2022/23, příp. na celý AR 2022/23.

Více informací zde

Vyhlášení Doktorské studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje výzvu v rámci interní celouniverzitní Doktorské studentské grantové soutěže. Cílem Doktorské studentské grantové soutěže je podpora jednoletých výzkumných grantů realizovaných studenty doktorských studijních programů Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční i kombinované formě studia za účelem zvýšení úrovně znalostí a dovedností nezbytných pro jejich budoucí profesní uplatnění ve sféře výzkumu a vývoje. 

Uzávěrka přihlášek je 27. 10. 2021, 16:00 hodin. Dokumentace k výzvě je ke stažení zde.

Pro zájemce o předkládání grantů v rámci Doktorské studentské grantové soutěže budou realizovány dva Semináře pro předkladatele projektů – v českém jazyce dne 22. 09. 2021 (registrace zde) a v anglickém jazyce dne 23. 09. 2021 (registrace zde).

 

Tato Doktorská studentská grantová soutěž je financována z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu „Zkvalitnění schémat Doktorské studentské grantové soutěže a jejich pilotní implementace“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016713.

 

Pozn.: Vyhlášení 13. ročníku studentské grantové soutěže na UPOL (IGA) proběhne standartně v průběhu listopadu 2021.

 

Pravidla doktorské grantové soutěže IGRÁČEK

Dne 20. dubna 2021 vstoupila v platnost vnitřní norma UP Zásady doktorské studentské grantové soutěže na UP (zkráceně IGRÁČEK). V normě jsou definována pravidla soutěže, tudíž doktorandky a doktorandi, kteří se plánují ucházet o grantovou podporu, mohou se znalostí vnitřní normy začít chystat své projekty. Soutěž bude vypsána 15. září 2021.

 

Stipendia nadace Jana Husa

Upozorňujeme doktorandy na aktuální vyhlášení nových ročníků programů Vzdělávání nadace Jana Husa pro rok 2021. Jedná se o program Stipendium Husovy nadace, který má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách. Stipendium ve výši 60.000, - Kč je jednoroční a je určeno pro žadatele do 35 let, působícím v humanitních a společenskovědních oborech. Dalším programem je Grant Husovy nadace, který je určen pro doktorandy nebo doktory do 40 let věku, působící v humanitních a společenskovědních oborech.  Nadace v rámci tohoto programu podpoří vypracování studie na jedno ze zadaných témat, která považuje za důležitá z hlediska svého poslání podporovat svobodné bádání a učení.

Vzdělávací nadace Jana Husa vyhlašuje společně s Fakultou sociálních studií a Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a ve spolupráci s Ústavním soudem ČR, Nejvyšším soudem ČR, Nejvyšším správním soudem ČR, Nejvyšším státním zastupitelstvím ČR a Veřejným ochráncem práv čtrnáctý ročník Ceny IUS et SOCIETAS. Cena IUS et SOCIETAS je udělována za eseje obsahující nejzajímavější podněty, pohledy a otázky týkající se role práva a justice ve společnosti. Soutěž je určena sociologům, politologům, právníkům, filozofům, ekonomům a studentům z dalších oborů sociálních věd.

Veškeré potřebné informace o vyhlášených programech včetně kontaktů jsou uvedeny na webových stránkách nadace www.vnjh.cz, Cena IUS et SOCIETAS má své vlastní stránky www.iusetsocietas.cz.

 

Prodloužení doby studia o šest měsíců

Na základě zákona č. 188/2020 Sb. ("lex specialis"), čl. 2, se doba studia od 1. 3. do 31. 8. 2020 nezapočítává do maximální doby studia. Tato doba se o 6 měsíců prodlužuje a stejně tak se prodlužuje i doba, po kterou se přiznává pravidelné doktorské stipendium, pokud jsou splněny podmínky pro jeho přiznání dle Stipendijní řádu UP a Vnitřní normy FF UP ke Stipendijnímu řádu UP.