Oborové rady

OBOROVÉ RADY DOKTORSKÉHO STUDIA

Každý doktorský studijní program má oborovou radu, která sestává z profesorů a docentů, případně dalších odborníků v daném oboru. Oborová rada zejména projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny, navrhuje složení komisí pro přijímací řízení, navrhuje školitele, projednává rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce, navrhuje děkanovi předsedu, místopředsedu a členy zkušební komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce, navrhuje oponenty disertačních prací.