Studijní plány

Studijní plány připravují v souladu s akreditací garanti jednotlivých doktorských programů v součinnosti se členy oborové rady. Student DSP se řídí vždy studijním plánem akademického roku, kdy se zapsal ke studiu.

Studijní plány DSP v pdf

Vysvětlivky zkratek ve studijním plánu

Kat./Zkr.    zkratka katedry/předmětu
Počet kred.       počet kreditů
Př+Cv+Sem  přednáška + cvičení + seminář
Sem.   semestr
S seminář
DS počet dnů v semestru
DR počet dnů v roce
TS počet týdnů v semestru
TR počet týdnů v roce
HR počet hodin v roce
Zk zkouška
Ko kolokvium
Zp zápočet
Szv       státní závěrečná zkouška
Odp obhajoba diplomové práce
zimní semestr
L letní semestr
vazba na jiné předměty (podmiňující nebo vylučující předměty)

Kategorie předmětů:
A – povinné předměty
B – povinně volitelné předměty
C – volitelné předměty