Fakultní orgány

Vedení fakulty

Sídlo děkanátu: Křížkovského 10, zadní trakt, 2. nadzemní podlaží

Děkan

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.
tel.: 585 633 001
e-mail: zdenek.pechal@upol.cz

konzultační hodiny: po předchozí domluvě přes asistentku děkana

Předseda akademického senátu

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
tel. 585 633 246
e-mail:  jan.stejskal@upol.cz

Proděkani

proděkan pro studijní a sociální záležitosti
1. zástupce děkana
doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.
tel.: 585 633 407, 733 690 808
e-mail: miroslav.dopita@upol.cz

 • organizace agendy přijímacího řízení bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • vedení studijní agendy bakalářského, navazujícího magisterského a magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • akreditace bakalářského a navazujícího magisterského studia v prezenční a kombinované formě
 • agenda rigorózního řízení
 • předseda Disciplinární komise FF UP
 • člen Pedagogické komise UP
 • člen Koordinační rady pro distanční a kombinované formy studia UP
 • Dokumenty studijní agendy

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00 (tř. Svobody 26, místnost 4.32)

proděkan pro organizaci a rozvoj
2. zástupce děkana
Mgr. Ondřej Molnár, Ph.D.
tel.: 585 633 105, 775 275 653
e-mail: ondrej.molnar@upol.cz

 • vnitřní organizace FF UP
 • normotvorba
 • metodika personalistiky výběrových řízení
 • koordinace pasportizace budov FF UP
 • koordinace činnosti fakultních jednotek
 • řízení Jazykové školy UPLIFT
 • koordinace public relations fakulty
 • příprava Dlouhodobého záměru FF UP a jeho aktualizace

konzultační hodiny:
pondělí, 10:00 - 11:30 (Kateřinská 17, 4. podlaží vlevo 4.12)

proděkanka pro projektové řízení
Mgr. Dana Bilíková
tel.: 585 633 436
e-mail: dana.bilikova@upol.cz

 • komplexní správa projektů
 • vnitřní koordinace projektů na FF UP
 • projektová strategie FF UP
 • alumni program
 • CŽV v návaznosti na projektové řízení a alumni program
 • vedení agendy CŽV - Institut celoživotního vzdělávání
 • členka Koordinační rady pro celoživotní vzdělávání UP

konzultační hodiny:
pondělí, 8:30 - 10:00 (pracovna 1.26, tř. Svobody 26)

proděkanka pro zahraniční záležitosti
Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D.

tel.: 585 633 132
e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz

 • organizace zahraničních vztahů FF UP
 • organizace mobility studentů a akademických pracovníků FF UP
 • podpora pro programy mezinárodní spolupráce FF UP
 • agenda CŽV - program Čeština pro cizince
 • organizace a podpora celofakultních cizojazyčných a společných (joint) programů

konzultační hodiny:

proděkanka pro vědu a výzkum
prof. Mgr.Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.

tel.: 585 633 354
e-mial: lenka.zajicova@upol.cz

 • vedení agendy Vědecké rady FF UP
 • předseda Ediční komise FF UP
 • předseda Hodnotící komise Studentské grantové soutěže FF UP
 • zástupce FF v Grantové radě UP
 • metodik doktorského studijního programu na FF UP

proděkan pro infrastrukturu
Mgr. Vladimír P. Polách, Ph.D.
tel.: 585 633 169, 777 570 618
e-mail: vladimir.polach@upol.cz

 • rekonstrukce a dislokace
 • řízení Oddělení infrastruktury

konzultační hodiny:
úterý 11:00 - 11:45
čtvrtek 11:30 - 12:00, pracovna 3.14, tř. Svobody 26

Tajemnice

Ing. Jiřina Menšíková
tel.: 585 633 008, 731 642 439
e-mail: jirina.mensikova@upol.cz


 • funkce tajemnice – hospodaření a správa fakulty dle Statutu FF UP
 • komplexní správa rozpočtu fakulty
 • předsedkyně Škodní komise FF UP, členka Škodní komise UP
 • předsedkyně Hlavní inventarizační komise FF UP, členka Ústřední inventarizační komise UP
 • vedení správy parkánových zahrad UP Křížkovského
 • Hospodaření a správa, dokumenty na starém webu

konzultační hodiny: Kateřinská 17, č. dv. 4.13
pondělí 14:00 - 16:00, jinak kdykoliv dle domluvy

Akademický senát

Akademický senát je orgán vnitřní samosprávy univerzity, který spolupracuje s vedením fakulty. Jeho členy volí ze svých řad akademická obec FF UP (tedy studenti a pedagogové). AS FF UP má celkem 21 členů, z toho 14 pedagogů a 7 studentů.
V čele fakultního senátu stojí předseda a dva místopředsedové. Chod senátu podléhá vnitřním předpisům FF UP – volebnímu řádu a jednacímu řádu akademického senátu. Senátoři jsou voleni na období čtyř let. Mandát současného senátu začal v dubnu 2017 a končí v dubnu 2020.

Online přenos z AS FF

AS FF se věnuje těmto činnostem:

 • volí děkanku/děkana fakulty, případně projednává její/jeho odvolání;
 • schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání;
 • schvaluje vnitřní předpisy fakulty a postupuje je ke schválení akademickému senátu vysoké školy;
 • schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě;
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty;
 • schvaluje návrh děkanky/děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise a členů vědecké rady dané fakulty;
 • vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě a k záměru rektora jmenovat proděkanky/proděkany;
 • rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť.

Zasedání fakultního akademického senátu jsou veřejně přístupná. Děkanka/děkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkanky/děkana je také předseda fakultního akademického senátu povinen svolat mimořádné zasedání AS.

Senátoři AS FF UP

Akademičtí pracovníci

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D., e-mail: jan.stejskal@upol.cz (předseda)
Mgr. Martin Fafejta, Ph.D., e-mail: martin.fafejta@upol.cz (místopředseda)
PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D., e-mail: ondrej.blaha@upol.cz
PhDr. Oldřich Břenek, Ph.D., e-mail: oldrich.brenek@upol.cz
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., e-mail: wilken.engelbrecht@upol.cz   
Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D., e-mail: pavlina.flajsarova@upol.cz 
Mgr. Milan Hain, Ph.D., e-mail: milan.hain@upol.cz
Mgr. Jakub Korda, Ph.D., e-mail: jakub.korda@upol.cz
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., e-mail: tomas.lebeda@upol.cz
PhDr. Petr Orság, Ph.D., e-mail: petr.orsag@upol.cz 
Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D., e-mail: kristyna.solomon@upol.cz 
PhDr. Šubrt Jiří, Ph.D., e-mail: jiri.subrt@upol.cz 
doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D., e-mail: ludmila.veselovska@upol.cz 
Mgr. Radim Zámec, Ph.D., e-mail: radim.zamec@upol.cz   

Studenti

Mgr. Ondřej Klabal, DSP Anglický jazyk, e-mail: ondrej.klabal@upol.cz (místopředseda) 
Mgr. Věra Bartalosová, DSP Mediální a kolturální studia, e-mail: vera.bartalosova01@upol.cz 
David Broul, Bc. Politologie, e-mail: david.broul01@upol.cz
Bydžovská Tereza, Bc. Psychologie, e-mail: tereza.bydzovska01@upol.cz 
Bc. Martin Lavička, M.A., DSP Politologie, e-mail martin.lavicka@upol.cz 
Michal Nguyen, Bc. Historie, e-mail michal.nguyen01@upol.cz 
Jiří Žák, Bc. Filmová věda – Anglická filologie, e-mail: jiri.zak01@upol.cz

To top

Vědecká rada

Termín zasedání VR FF: 8. 11. 2017 od 11 hodin

Členové Vědecké rady FFUP pro období únor 2014 – leden 2018

Interní členové

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr., katedra anglistiky a amerikanistiky
prof. dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt., katedra nederlandistiky
prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc., katedra bohemistiky
prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., katedra bohemistiky
doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D., katedra muzikologie
doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D., katedra aplikované ekonomie
prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D., děkan FF UP
doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D., katedra politologie a evropských studií
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr., katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., katedra historie
doc. Mgr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D., katedra filozofie
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., katedra slavistiky
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr., katedra germanistiky
doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky
doc. PhDr. Jiří Štefanides, katedra divadelních, filmových a mediálních studií
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., katedra dějin umění

Externí členové

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc., Ústav světové literatury SAV Bratislava
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Jazykovědný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava
doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D., Ústav českých dějin FF UK Praha
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc., Ústav románských jazyků a literatur FF MU Brno
doc. Mgr. Marek Otisk, Ph.D., Filozofická fakulta Ostravské Univerzity Ostrava
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc., Ústav slavistiky FF MU Brno
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr., Ústav pedagogických věd FF MU Brno
prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity J. A. Komenského Bratislava

Kolegium děkana

Mgr. Petr Bilík, Ph.D.
prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.
Mgr. Martin Foret, Ph.D.
Mgr. Dan Faltýnek, Ph.D
prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
doc. Antonín Kalous, Ph.D., M.A
Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Kučera
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Mgr. Bronislava Macháčková
Ing. Jiřina Menšíková
Mgr. Ondřej Molnár
doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.
doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc
PhDr. Klára Seitlová, Ph.D.
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D
doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D.
PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.

Ombudsman

Ochránce práv vysokoškolských studentů FF UP

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D.
e-mail: ombudsman.FFUP@email.cz
tel.: 585 633 135

konzultační hodiny:
Kdykoli po individuální domluvě mailem nebo telefonicky.

Aktuality

Změna ve výkonu funkce ombudsmana

Z důvodu přijetí členství v AS FF UP odstoupila Andrea Preissová Krejčí ke dni 31. 1. 2015 z funkce ombudsmana FF UP. Na následující schůzi AS FF UP, která se koná 25. 2. 2015, bude přítomnými senátory zvolen náhradní ombudsman, který bude moci dokončit funkční období plynoucí z prvních voleb ombudsmana FF UP. V následujících dnech bude zveřejněna zpráva o činnosti za poslední období činnosti první zvolené ombudsmanky.

Informace o činnosti

Do Zpráv o činnosti byla přidána první Informace o činnosti ombudsmana FF UP za období od zvolení do funkce po konec ak. roku 2013/14, která byla předložena Akademickému senátu FF UP a bude s osobním komentářem uvedena na jeho zasedání, které se koná 3. 12. 2014 od 13:00 v zasedací místnosti děkanátu FF na Křížkovského 10. Zasedání je veřejné, případně je možné sledovat jeho online přenos zde.

Působnost ombudsmana studentů FFUP

Ombudsman FF UP je ochráncem práv vysokoškolských studentů FF UP v Olomouci. Jedná se o volenou a na systému nezávislou funkci, jež je zřizována za účelem ochrany studentů FF UP proti nepřiměřené tvrdosti, nepředvídatelnosti, nezákonnosti a zvůli v průběhu studia na FF UP v Olomouci. (Směrnice děkana č. 2/2014 o zřízení funkce ombudsmana FF UP)

Veřejný ochránce práv vysokoškolských studentů působí k ochraně studentů před jednáním fakultních orgánů, pedagogů a dalších představitelů fakulty, pokud je takové jednání:

 • v rozporu s právem,
 • právu sice neodporuje, ale je jinak vadné či nesprávné, a tedy neodpovídá principům demokratického právního řízení a vedení FF UP a principům dobré správy,
 • jsou-li tyto orgány nečinné.

Ochránce je oprávněn zabývat se stížnostmi, které směřují proti činnosti:

 • konkrétních pedagogů,
 • pracovníků fakultních orgánů,
 • pracovníků studijního oddělení.

Ochránce je oprávněn vést samostatná šetření, k nimž dostal od studentů podnět, i z vlastní iniciativy upozorňovat na nesprávné jednání či protiprávnost na FF UP, ale nemůže nahrazovat činnost fakultních orgánů a nemůže rušit nebo měnit jejich rozhodnutí.

Může požadovat stanovisko od všech, kterých se daná stížnost či událost týká.

Při zjištění pochybení může požadovat po daných orgánech zjednání nápravy, nebo navrhovat doporučení k ní vedoucí. Nedojde-li k nápravě, pak ji požaduje po orgánu nadřízeném, příp. předloží věc děkanu FF UP.

Úkolem ombudsmana je rovněž upozorňovat příslušné orgány FF UP na příčiny ztížení přístupu studentů k uspokojení jejich práv a oprávněných zájmů, resp. v nemožnosti se těchto práv domoci.

Ochránce nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti fakultních orgánů a není odvolacím místem proti jejich rozhodnutí především v oblastech:

 • hodnocení studentů pedagogy, pokud nedošlo k diskriminaci studenta na základě rasy, pohlaví aj., nebo k pochybení v dodržování Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci nebo Směrnice děkana FF UP k provedení Studijního a zkušebního řádu č. 01/2012, včetně dodatků.
 • vyměření poplatků za nadstandardní dobu studia, pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem, případně při jejich vyměření nedošlo k pochybení.

Zprávy o činnosti

Dle směrnice děkana FF UP č. 2/2014 o zřízení funkce ombudsmana FF UP, článku 10, bodu 8 podává ochránkyně práv studentů akademické obci zprávy o své činnosti.
Akademický rok 2013/2014

Zprava_o_cinnosti_ombudsmana_za_LS_2014.pdf

Informace o činnosti ombudsmanky za období od zvolení do funkce do konce ak. roku 2013/14