Úřední deska

Obhajoby disertačních prací

• Jana Macháčková •
Název disertační práce:
Jezuitské chrámy na Moravě v období baroka
Termín konání obhajoby disertační práce:
5. 11. 2020 od 10 hodin | online : Zoom Meeting

Práce a posudky jsou přístupné na webu https://stag.upol.cz/portal/studium/prohlizeni.html,
Kvalifikační práce jsou vystavené na oddělení vědy a k nahlédnutí po předchozí domluvě (agnes.hausknotzova@upol.cz).

Výběrová řízení

Nejsou k dispozici žádné zprávy.

Náhradní doručení

NETREBA Julia, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 163433/2910-2020/EG  uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 19. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 3. 11. 2020 (poslední den lhůty)  

HUPPAL Valeria, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 163430/2910-2020/EG  uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40  Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 19. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 3. 11. 2020 (poslední den lhůty)  

KUZMENKO Pavlo, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 163000/2910-2020/MK uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 22. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 6. 11. 2020 (poslední den lhůty)

ZIMČÍKOVÁ Michaela, doporučená zásilka s dodejkou, č. j. UPOL – 174446/2910-2020/EG uložena na Studijním oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 40 Olomouc.
Oznámení vyvěšeno dne 22. 10. 2020, oznámení bude sňato dne 6. 11. 2020 (poslední den lhůty)

Předpisy a normy

Vnitřní předpisy

Číslo normy Název Účinnost od
VP-01/2017 Jednací řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
VP-02/2017 Volební řád Akademického senátu FF UP 9.1.2017
JŘ-1/2016 Jednací řád Vědecké rady FF UP 5.10.2016
ST-02/2016 Statut Filozofické fakulty UP (k 9. 3. 2016) 9.3.2016
ST-01/2016 Statut Vydavatelství FF UP 26.2.2016
ST-01/2015 Statut Jazykové školy FF UP 29.6.2015
ST-04/2015 Statut Institutu celoživotního vzdělávání FF UP 29.6.2015
ST-03/2015 Statut Letní školy slovanských studií 29.6.2015
ST-02/2015 Statut Centra jazykového vzdělávání FF UP 19.4.2015

Vnitřní normy

Číslo normy Název Účinnost od
FF-B-20/02 Příkaz děkana k inventarizaci majetku v roce 2020 2.10.2020
FF-B-20/01 Vnitřní norma_Ombudsman Filozofické fakulty 16.7.2020
FF-B-20/01 Ombudsman Filozofické fakulty UP v Olomouci 12.7.2020
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2020
FF-B-19/01 Příkaz děkana_Provoz služebních motorových vozidel 1.10.2019
FF-B-18-06 FF-B-18-06_Vnitřní norma děkana_Stipendijní řád UP 1.11.2018
FF-B-18/02 Metodický pokyn tajemnice_Pravidla pronájmů FF UP 3.9.2018
FF-B-18/01 Metodický pokyn tajemnice provoz vrátnic_režimová opatření_2018 1.9.2018
FF-B-17/01 Vnitřní norma FF UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP 18.9.2017
MSMT-37837/2016 Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého v Olomouci 1.9.2017
Dodatek č. 1 k SD-02/2010 Dodatek č. 1 k Směrnici děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.1.2017
SD-02/2016 Směrnice děkana o zásadách čerpání Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP 13.5.2016
Seznam akreditovaných studijních programů FF UP Seznam akreditovaných studijních programů FF UP 1.5.2016
SD-01/2016 Směrnice děkana o udělení stipendia na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017 1.1.2016
SD-03/2015 Směrnice děkana o uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit 13.10.2015
SD-01/2015 Směrnice děkana o zřízení funkce Ombudsmana FF UP 26.6.2015
Příloha č. 2 ke Statutu FF UP ST-02/2016 Seznam oborů, ve kterých je UP oprávněna konat habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem 9.3.2015
SD-03/2014 Směrnice děkana o ediční činnosti FF UP 1.7.2014
SD-02/2010 Směrnice děkana o hospodaření v režimu ostatní hlavní a doplňkové činnosti na FF UP 1.10.2010

Výroční zprávy o činnosti

Číslo normy Název Účinnost od
2017 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2017 1.1.2017
2016 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2016 1.1.2016
2015 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2015 1.1.2015
2014 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2014 1.1.2014
2012 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2012 1.1.2012
2013 Výroční zpráva o činnosti FF za rok 2013 1.1.2012

Výroční zprávy o hospodaření

Číslo normy Název Účinnost od
2018 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2018  
2017 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2017  
2016 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2016  
2015 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2015  
2014 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2014  
2013 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2013  
2012 , přílohy Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2012  
2011 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2011  
2010 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2010  
2009 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2009  
2008 Výroční zpráva o hospodaření FF za rok 2008  

 

Příkazy děkana

  • č. 02/2019 - Inventarizace majetku
  • č. 01/2019 - Autoprovoz na FF UP
  • č. 01/2016 - k realizaci programů celoživotního vzdělávání na FF UP
  • č. 01/2015 - k využívání e-learningových systémů
  • č. 01/2014 - k realizaci kombinovaného studia na FF UP
  • č. 01/2013 - PD k tvorbě studijních plánů FF UP
  • č. 01/2007 - Předzápis do Informačního systému STAG na FF pro zimní semestr akademického roku 2007/2008

Nahoru

Metodické pokyny tajemnice

Nahoru