Státní rigorózní zkouška

Rigorózní zkouška

Státní rigorózní zkouška sestává ze dvou částí:

 1. obhajoba rigorózní práce,
 2. ústní zkouška (ústní zkouška sestává ze dvou částí:
  1. zkoušky z širšího základu, jímž jsou standardně dějiny filozofie
  2. a oborové zkoušky, jejíž obsah odpovídá svým zaměřením obsahu příslušné státní zkoušky)

   V případě, že programem státní rigorózní zkoušky je filozofie, stanoví předmět širšího základu předseda komise pro státní rigorózní zkoušky z programu filozofie.

Po jejich vykonání se uděluje akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděný před jménem, absolvent obdrží diplom.

Programy na FF UP s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky

Kód programu

Navazující magisterský program

Garant oboru

Oprávnění do

N0111A190005

Andragogika

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

8.8.2028

N0231A090028

Anglická filologie

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

8.8.2028

bude doplněno

Archeologie pro praxi

doc. Mgr. Martin Golec, Ph.D.

25.1.2033

N0232A090006

Česká filologie

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.

8.8.2028

N0312A200019

Evropská unie

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

8.8.2028

N0231A090030

Francouzská filologie

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

8.8.2028

N0222A120007

Historické vědy

doc. Mgr. Jan Stejskal, M.A., Ph.D.

8.8.2028

N0215A320001

Muzikologie

doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D.

8.8.2028

N0231A090032

Německá filologie

prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.

8.8.2028

N0231A090038

Nizozemská filologie

prof. Hubert François van den Berg

8.8.2028

N0312A200020

Politická analýza a strategie

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

8.8.2028

N0231A090033

Polská filologie

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

8.8.2028

N0231A090033

Polská filologie se specializací na překlad

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

9.8.2028

N0313A230002

Psychologie

prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

8.8.2028

N0231A090034

Ruská filologie

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

8.8.2028

N0231A090035

Ruština pro překladatele

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.

8.8.2028

N0314A250003

Sociologie

doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

8.8.2028

N0213A320006

Teorie a dějiny výtvarných umění

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

8.8.2028

N0213A320006

Teorie a dějiny výtvarných umění se specializací památková péče

doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

8.8.2028

N0312A200021

Vládnutí a demokracie

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D.

8.8.2028

N0312A200022

War and Peace studies

prof. PhDr. Jiří Lach, M.A., Ph.D.

8.8.2028

 

Obory na FF UP s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky do konce r. 2024

pouze probíhající řízení, podávat přihlášky již není možné

Kód programu

Navazující magisterský program

Studijní obor

Garant oboru

Oprávnění do

N6101

Filozofie

Filozofie

prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.

31.12.2024

N7105

Historické vědy

Historie

doc. Mgr. Jaroslav Miller, Ph.D., M.A

31.12.2024

N6701

Politologie

Politologie

doc. PhDr. Lebeda Tomáš, Ph.D.

31.12.2024

N6701

Politologie

Evropská studia a mezinárodní vztahy

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

31.12.2024

N6701

Political Scien

European       Studies      and                          International

Relations (AJ)

doc. Mgr. Daniel Marek, Ph.D.

31.12.2024

N6703

Sociologie

Sociologie

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Philology

English Philology (AJ)

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

31.12.2024

N7310

Filologie

Anglická filologie

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

31.12.2024

N7310

Filologie

Česká filologie

doc. PhDr. K. Komárek, Ph.D. (český jaz.)

31.12.2024

N7310

Filologie

Česká filologie

prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc. (česká lit.)

31.12.2024

N7310

Filologie

Francouzská filologie

doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Italská filologie

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Japonská filologie

prof.   Zdenka Švarcová, Dr.

31.12.2024

N7310

Filologie

Německá filologie

doc. Mgr. J. Krappmann Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Německá filologie

prof. PhDr. L. Spáčilová, Dr.

31.12.2024

N7310

Filologie

Nizozemská filologie

doc. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. litt.

31.12.2024

N7310

Filologie

Polská filologie

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Portugalská filologie

doc. Mgr. Daniel Nemrava, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Ruská filologie

prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

31.12.2024

N7310

Filologie

Ruština pro překladatele

doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc

31.12.2024

N7310

Filologie

Španělská filologie

prof. Mgr. Lic. Lenka Zajícová, Ph.D.

31.12.2024

N7310

Filologie

Ukrajinská filologie

prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.

31.12.2024

N7501

Pedagogika

Andragogika

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

31.12.2024

N7701

Psychologie

Psychologie

doc. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

31.12.2024

N8101

Teorie a dějiny výtvarných umění

Dějiny výtvarných umění

doc. PaedDr. Alena Kavčáková, Dr.

31.12.2024

N8102

Teorie a dějiny hudebního umění

Muzikologie

doc. PhDr. Lenka Křupková Ph.D.

31.12.2024

N8104

Teorie a dějiny divadla, filmu a mas

Divadelní věda

doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D.

31.12.2024

N8104

Teorie a dějiny divadla, filmu a mas

Filmová věda

doc. Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.

31.12.2024

N8104

Teorie a dějiny divadla, filmu a mas

Teorie a dějiny dramatických umění

doc. PhDr. Tatjana Lazorčáková, Ph.D

31.12.2024


Rigorózní práce

Jako rigorózní práce může být předložena i změněná nebo dopracovaná diplomová práce, avšak v souladu s čl. 6 odst. 2 Řádu rigorózního řízení (Novela řádu rig. řízení) může být rigorózní práce s prací původní obsahově shodná v maximálním rozsahu 50%.

Rigorózní práci (ve třech vázaných výtiscích a v elektronické podobě) je možné odevzdat zároveň s podáním přihlášky ke státní rigorózní zkoušce.

Přihláška

Písemnou přihlášku ke státní rigorózní zkoušce uchazeč doručí na předepsaném formuláři spolu s následujícími dokumenty:

 • strukturovaným životopisem
 • úředně ověřenou kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo osvědčením o přiznání akademického titulu
 • úředně ověřenou kopií dodatku k diplomu (Diploma supplement), popř. vysvědčením o státní závěrečné zkoušce, (u absolventa zahraniční vysoké školy osvědčením o uznání vysokoškolského vzdělání podle § 89 až 90 zákona ve stupni odpovídajícím magisterskému stupni nebo jeho úředně ověřenou kopií, nejedná-li se o studium realizované ve spolupráci UP a zahraniční vysoké školy podle § 47a zákona)
 • dokladem o zaplacení nákladů spojených s rigorózním řízením

na Studijní oddělení FF UP.
Fakulta uchazeči ve lhůtě 60 dnů sdělí bližší podrobnosti o konání rigorózní zkoušky a jejích požadavcích.

Poplatek

Výše poplatku za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky je stanovena v souladu s čl. 4 odst. 1 Řádu rigorózního řízení  (Novela řádu rig. řízení) rozhodnutím rektora na každý akademický rok.
Pro akademický rok 2023/24 činí  9.314 ,- Kč na č. ú. 19-1096330227/0100, var. s. 99210011, Komerční banka Olomouc.

Kontakt a úřední hodiny

Agendu státních rigorózních zkoušek vyřizuje Studijní oddělení FF UP.

Referentka
Mgr. Lucie Kovaříková, Ph.D. 
tel. 585 633 013
e-mail: lucie.kovarikova@upol.cz

Poštovní adresa:
Studijní oddělení Filozofické fakulty
Křížkovského 10
779 00  Olomouc      

Úřední hodiny:
pondělí 13:00 - 15:00
úterý 8:30 - 11:00
středa 8:30 - 11:00, 13:00 - 15:00
čtvrtek 8:30 - 11:00

Přípravný kurz

Některé katedry umožňují uchazečům účast na přípravném kurzu - konzultacích k státní rigorózní zkoušce. Určení formy a obsahu kurzu je v kompetenci katederního koordinátora pro státní rigorózní zkoušku.

Přihláška na přípravný kurz

 Přípravný kurz k SRZk

 

Pracoviště garantující kurz odborně

Katedra FF UP, na které rigorózní řízení probíhá

Odborný garant

Vedoucí katedry FF UP, na které rigorózní řízení probíhá

Vyučující

Konzultant rigorózní práce

  Studium určeno pro

Zájemce o rigorózní řízení

  Požadavky k přijetí

Správně vyplněná a řádně podaná přihláška ke kurzu a předložení ověřené kopie magisterského diplomu

Rozsah / celková délka kurzu

Individuální konzultace (dle domluvy jednotlivých účastníků s konzultantem)

Maximální počet hodin konzultací nesmí svou úhrnnou cenou překročit částku, která je shodná s výší poplatku, kterou uchazeč hradí za úkony spojené s přijetím přihlášky ke státní rigorózní zkoušce a s konáním této zkoušky (podle čl. 4 Řádu rigorózního řízení UP)

Cíl studia, kvalifikační efekt

Odborná konzultace v rámci přípravy k SRZ:

 • odborná konzultace k formální přípravě RP,
 • obsahová    a    metodologická     koncepce rigorózní práce,
 • připomínky odborných lektorů.
 

Formy práce při studiu použité

Konzultace s diskusí

Počet účastníků

Max. 10

Poskytování informací

PhDr. Eva Gyuránová, SO FF UP
tel. 585 633 038

eva.gyuranova@upol.cz

Cena/hodinová konzultace

550,- Kč/ hod.

Údaje pro platbu

Komerční banka Olomouc

Číslo účtu: 19-1096330227/0100

Variabilní symbol: 99210012

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)