doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje

585633543

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Katedra slavistiky

Filozofická fakulta

Křížkovského 10

4.31B

  • docent (Katedra slavistiky)
  • koordinátor projektu (Katedra slavistiky)

Konzultační hodiny:
Pravidelné Místnost: Poznámka:
pondělí 11.15–13:00 4.31B
středa 10:00–11:00 4.31B
ČLÁNEK
Dobrotová I., Hanczakowski M. Bardziej martwa czy bardziej znana - teksty prasowe związane ze śmiercią Anny Przybylskiej. Postscriptum polonistyczne. 2015.
Dobrotová I., Hanczakowski M. Śliwki a sprawa polska. Medialny obraz Polski w czeskiej prasie. Studia Filologiczne. 2012.
Dobrotová I. Język polski na tle mapy językowej Europy. Studia Filologiczne. 2010.
Dobrotová I. Slogan i reszta tekstu reklamowego. Studia Filologiczne. 2010.
DOBROTOVÁ I. O slownictwie prasy polskiej lat 90. Studia Slavica. 2002.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Starzyńska A. SYBERIA v polském a SIBIR' v ruském jazykovém obrazu světa. In Dobrotová I. (Eds.) 2019.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Dobrotová I., Przybylska KK. Polonistyka na Uniwersytecie Palackiego w Olomuńcu. Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym i globalnym. 2018.
Dobrotová I. Wizerunek medialny Polski a dyskursywność przekazu internetowego. POLONISTYKA NA POCZĄTKU XXI WIEKU DIAGNOZY KONCEPCJE PERSPEKTYWY. 2018.
Dobrotová I. Czy współczesny użytkownik potrzebuje słowników? Wątpliwości metodologiczne. Porównawczy aspekt leksykografii - teoria i praktyka. 2014.
Dobrotová I. Současná polština v kontextu společenských změn. In . (Eds.) 85. výročie polonistiky na univerzite Komenského v Bratislave. Zborník príspevkov. 2009.
Dobrotová I. Dywersyfikacja autorów komunikatów reklamowych. In . (Eds.) Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie. 2008.
Dobrotová I. Działanie w komunikacie reklamowym. Dialog kultur IV. Sborník příspěvků z mezinárodmí vědecké konference v Hradci Králové. 2007.
Dobrotová I. Od gramatyki do semiotyki. Badania nad nowoczesną polską reklamą. Co všechno slova znamenají. 2007.
Dobrotová I. Recepcja literatury polskiej w wybranych szkołach średnich w Republice Czeskiej. In . (Eds.) Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru. 2006.
Dobrotová I. Perspektivy olomoucké polonistiky. In . (Eds.) Práce z dějin slavistiky XIX. Kolokvium k 80. výročí polonistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Univerzita Karlova v Praze 2005. 2005.
Dobrotová I. Slavic-net.upol.cz - Prezentace slovanských jazyků a kultur na internetu. In . (Eds.) Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století (Stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Brněnské texty k slovakistice VIII. 2005.
DOBROTOVÁ I. Jezyk polski studentów z Zaolzia. In Dąbrowska A. (Eds.) Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. 2004.
DOBROTOVÁ I. K problematice internacionalizace polského jazyka. In . (Eds.) Konstanty a proměny v českém jazyce a literatuře XX. století. 2004.
DOBROTOVÁ I. Ke změnám slovotvorného systému v polštině. In . (Eds.) České, polské a slovenské jazykové a literární souvislosti. 2003.
DOBROTOVÁ I. K právnímu a právnickému diskurzu. In . (Eds.) Termina 2000. 2001.
DOBROTOVÁ I. Nowe perspektywy i struktura studiów jezyka polskiego jako obcego. In . (Eds.) Inne optyki. Nowe programy, nowe metody i nowe technologie w nauczaniu językap olskiego jako obcego. 2001.
DOBROTOVÁ I. Struktura polsko-czeskiego słownika medycznego. In Irena Sawicka . (Eds.) ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI - STUDIA SLAVICA 5. 2000.
KNIHA - CELEK
Svobodová J., Bláha O., Dobrotová I., Warzecha A. The Power of Speech. A Critical Reading of Media and Political Texts. 2020.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Dobrotová I., Machalová M., Vychodilová Z. Tematický česko-polsko-ruský polsko-česko-ruský slovník pohraničí. In Dobrotová I., Chlebda W. (Eds.) 2015.
Bureš P., Dobrotová I., Burešová-Wania I. Česko-polský a polsko-český slovník termínů Evropské unie. 2014.
Sobotková M., Szulc I., Zakrzewska M., Starzyńska A., Kvapilíková K., Dobrotová I., Jeništa J. Polonistika v Olomouci v minulosti a dnes. 2014.
KAPITOLA V KNIZE
Dobrotová I. Czy wiadomo, jakiej komunikacji potrzebuje Zaolzie? Pograniczość i pogranicze w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. 2015.
Dobrotová I. Jazyková politika v zahraničí versus didaktická praxe. Česká polonistická studia: tradice a současnost (filologie – historie – politologie – právo). 2014.
Dobrotová I. O potrzebie językoznawczych badań nad wizerunkiem medialnym Polski w Czechach. PROMĚNY POLONISTIKY. Tradice a výzvy polonistických studií. 2014.
Dobrotová I. „Kobieta musí być piękna“-w świecie reklam dla kobiet. Svět kreslený slovem. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
SBORNÍK - CELEK
Sobotková M., Dobrotová I. Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. In Sobotková M. (Eds.) Adam Mickiewicz: Texty a kontexty.Materiály z mezinárodní vědecké konference uskutečněné v Olomouci 24. a 25. listopadu 1998. 2000.
RECENZE
Dobrotová I. Boguslaw Skowronek:Mediolingwistyka. Rossica Olomucensia: A Journal for Russian and Slavonic Philology. 2018.
Dobrotová I. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. Doświadczenia codzienności w jezyku i literaturze czeskiej. 2015.
Dobrotová I. Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). Jazyk příhraničního mikrosvěta (běžná mluva Těšíňanů v ČR). 2015.
Dobrotová I. Postscriptum. Postscriptum polonistyczne. 2014.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
OPONENTSKÝ POSUDEK
Dobrotová I. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. Podobieństwa i rożnice między językiem polskim i czeskim w aspekcie nazewnictwa człowieka ze względu na jego wygląd zewnętrzny oraz wykonywany zawod. 2015.
Dobrotová I. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. Przekład i transformacja tekstu czeskiego libretta operowego na potrzeby współczesnych polskich inscenizacji. 2015.
Dobrotová I. Kształcenie językowe. Kształcenie językowe 11(12) 2013. 2013.
Dobrotová I. Językowy obraz kobiety we wspołczesnej polszczyńnie. disertační práce. 2012.
PŘEKLAD
Dobrotová I. Wojciech Chlebda: Trojjazyčný tematický frazeologický slovník: koncepce, metodologické předpoklady, realizace. Tematický česko-polsko-ruský a polsko-česko-ruský slovník pohraničí. 2015.
Dobrotová I. Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921). Slezsko po Velké válce. Čas plebiscitu v Horním Slezsku (1919-1921), katalog výstavy. 2012.
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Polský jazyk - praktická část KSO/PJNPS LS 0
Polský jazyk KSO/PJNS LS 0
Cizí jazyk - polština zkouška A2 KSO/PJZ1 LS Cv 0
Cizí jazyk - polština zkouška B1 KSO/PJZ5 LS Cv 0
Polská kultura KSO/PK ZS 0
Polská kultura KSO/PK LS 0
Stylistika KSO/7STY ZS 1
Stylistika KSO/7STY ZS Se 1
Teorie a metodika překladu KSO/TMPN LS 0
Teorie překladu KSO/TMPR ZS 0
Teorie překladu KSO/TMPR LS 0
Didaktika polského jazyka 1 KSO/UZDI1 ZS Se 0
Didaktika polského jazyka 2 KSO/UZDI2 LS Se 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK ZS Cv 0
Polština pro začátečníky - zkouška KSO/ZPGZK LS Cv 0
Vývojové tendence v současné polštině KSO/7VTSP LS 1
Zadání bakalářské práce KSO/7ZBP LS Cv 0
Zadání diplomové práce KSO/7ZDP ZS 0
Základy gramatiky 1 KSO/7ZG1 ZS 1
Základy gramatiky 2 KSO/7ZG2 LS 1
Lingvistický seminář 1 KSO/5LG1 ZS Se 1
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 1 KSO/7DSM1 LS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 ZS Se 0
Diplomový seminář magisterský 2 KSO/7DSM2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 ZS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DSN1 LS Se 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DSN2 LS Se 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 ZS Cv 0
Diplomový seminář 1 KSO/7DS1 LS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 ZS Cv 0
Diplomový seminář 2 KSO/7DS2 LS Cv 0
Jazyková kultura 1 KSO/7JAK1 ZS 1
Jazyková kultura 2 KSO/7JAK2 LS 1
Jazyková cvičení gramatická 1 KSO/7JCG1 ZS Cv 2
Jazyková cvičení gramatická 2 KSO/7JCG2 LS Cv 2
Kulturní kompetence z pohledu překladu KSO/7KPT ZS 7
Lingvistický seminář 1 KSO/7LG1 ZS Se 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PGB1 ZS Se 1
Polská gramatika 2 KSO/7PGB2 LS 1
Polská gramatika 2 KSO/7PGB2 LS Se 1
Polská gramatika 3 KSO/7PGB3 ZS 1
Polská gramatika 3 KSO/7PGB3 ZS Se 0
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS 1
Polská gramatika 1 KSO/7PG1 ZS Se 1
Polská gramatika 2 KSO/7PG2 LS 1
Polská gramatika 2 KSO/7PG2 LS Se 1
Polská gramatika 3 KSO/7PG3 ZS 1
Polský jazyk v překladatelské praxi KSO/7PJP LS Se 1
Polský jazyk v překladatelské praxi KSO/7PJP LS 1
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP ZS 0
Obhajoba bakalářské práce KSO/BCDP LS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI ZS 0
Polská kultura, literatura a reálie KSO/DKULI LS 0
Dějiny polské kultury KSO/DPK LS 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 ZS Cv 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRA1 LS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 ZS Cv 0
Odborná praxe 2 KSO/7PRA2 LS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 ZS Cv 0
Odborná praxe překladatelská KSO/7PRA3 LS Cv 0
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP ZS 0
Obhajoba diplomové práce KSO/MADP LS 0
Polská filologie KSO/PFIL ZS 0
Polská filologie KSO/PFIL LS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP ZS 0
Polský jazyk - praktická část KSO/PFJAP LS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT ZS 0
Polský jazyk - teoretická část KSO/PFJAT LS 0
Odborná praxe 1 KSO/7PRB1 LS Cv 0
Srovnávací slovanská jazykověda KSO/7SJS ZS Se 1
Soudní překlad KSO/7SP ZS 1
Cizí jazyk doktorské studium polština KSO/9CJAZ LS Se 0
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP ZS 0
Cizí jazyk DSP - Polština KSO/91ADP LS 0
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS 1
Polská jazykověda KSO/91APJ ZS Se 1

Ph.D. studium na UP

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
STARZYŃSKA FIF Filologie 2019
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.