Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2024/2025 (pro studium v akad. r. 2025/2026)

Požadavky přijímacích zkoušek

Níže uvedené požadavky na přijímací zkoušky pro všechny typy a formy studia na FF UP jsou formulovány obecně a představují možné varianty průběhu přijímací zkoušky. Podrobné informace k jednotlivým studijním programům (samostatný, se specializací, major, minor) budou k dispozici od 1. 11. 2024 v Katalogu studijních programů na webu UP  (viz  https://studium.upol.cz/).

Přijímací zkoušky jsou realizované prezenční formou při zachování principu rovného zacházení.

Poplatek za podání přihlášky je 790,-Kč, přihlášku ke studiu podávají uchazeči elektronicky, viz: https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

 

Katalog studijních programů

 


PROGRAMY AKREDITOVANÉ V ČESKÉM JAZYCE

Bakalářské studium

SPF testy

SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách

I když se student hlásí na více studijních programů, ve kterých je absolvování SPF vyžadováno, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám.

Forma a obsah testu

Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen ze 40–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut.

Vyhodnocení SPF

Určujícím kritériem úspěšnosti v SPF/PT je tzv. percentil, který se vypočítá na základě hrubého skóru pro každou verzi daného typu testu zvlášť. Každý odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, o kterém jsou uchazeči informováni v pozvánce k přijímacím zkouškám.

Doporučená literatura pro SPF

Písemný test

PT – Písemný test zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen.

Pro formu i obsah testů z daného programu platí obdobně pravidla jako u SPF (viz výše) s tím, že cílem těchto testů je prověření konkrétních znalostí a schopností pro konkrétní program. U filologických programů může být test v příslušné jazykové mutaci (plně nebo zčásti). Maximální délka trvání testu je 90 minut (nejčastěji 50 minut).

Vyžadují-li podmínky studijního programu absolvování SPF i PT, koná se PT v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. 

PT mohou být nahrazeny úředně ověřeným zápisem ze složení potřebných zkoušek v určeném rozsahu. 

Ústní pohovor

UP – Ústní pohovor zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen.

U programů, kde je kromě některé z písemných zkoušek (SPF, PT) předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne UP nejpozději s týdenním odstupem (programy Psychologie a Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad), zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující.

Ústní pohovor může být nahrazen posouzením zaslaných/předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů u uvedeného programu.

Nahrazení přijímací zkoušky nebo její části

 1. Národní srovnávací zkoušky (NSZ)

  FF UP v Olomouci navrhne k přijetí do vybraných bakalářských studijních programů ty uchazeče o studium, kteří v rámci NSZ úspěšně složí požadovanou zkoušku (Obecné studijní předpoklady v základní verzi (OSP Z) nebo Základy společenských věd (ZSV)) v termínu do 15. 3. 2025 (v aktuálním akademickém roce 2024/2025).

  Za úspěšné složení zkoušky se v takovém případě považuje dosažení minimálního percentilu, jehož výše bude stanovena k termínu zahájení přijímacího řízení, tj. 1. 11. 2024. Rovnocenně bude uznán také výsledek slovenské verze testu OSP, který nese název test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). 
  V případě nesložení těchto zkoušek v uvedeném termínu budou uchazeči pozváni k vykonání fakultních přijímacích zkoušek na FF UP. 
   

 2. Test pro studijní program (PT)

  U některých filologických studijních programů může být PT nahrazen úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení prokazující vykonání maturitní zkoušky z daného jazyka nebo úředně ověřenou kopií specifikovaného jazykového certifikátu. Písemnou žádost o nahrazení části přijímací zkoušky spolu s úředně ověřenou kopií specifikovaného dokumentu zašle uchazeč do 30. 4. 2025 na adresu: Studijní oddělení FF UP, Křížkovského 10, 771 80 Olomouc (k rukám Markétě Kuchaříkové). O nahrazení budou uchazeči informováni e-mailem nejpozději týden před konáním písemných zkoušek.


Navazující magisterské studium

PT - Písemný test pro studijní program

Písemný test zaměřený na orientaci uchazeče v oblasti, na niž je zvolený studijní program zaměřen, jeho znalostí a schopností pro konkrétní program.

UP - Ústní pohovor

Otázky vztahující se k oboru studijního programu, na který se uchazeč hlásí, a rozprava nad dosavadním a budoucím odborným zaměřením uchazeče. Obsahem ústního pohovoru mohou být dle zaměření programu otázky ze studijního programu, rozprava nad projektem budoucí diplomové práce apod.  Přesný obsah pohovoru je uveden pro každý studijní program v rámci katalogu programů. Ústní pohovor může být nahrazen posouzením uchazečem předložených příloh uvedených v katalogu studijních programů.

 

V případě, že se uchazeč hlásí na jiný studijní program, než byl původní obor jeho bakalářského studia, resp. se hlásí na FF UP z jiné fakulty či vysoké školy, doloží u pohovoru Diploma Supplement (DS) svého bakalářského studia (DS může být nahrazen seznamem atestací z průběhu bakalářského studia; DS, resp. seznam atestací musí být ověřen studijním oddělením příslušné VŠ).

Doktorské studium

Podrobné informace k přijímacím zkouškám na doktorské studijní programy jsou k dispozici zde: https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil. Obsah pohovoru může být pro příslušný studijní program upřesněn v rámci katalogu programů.

Povinnými přílohami přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje navazující nebo magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

        

Uchazeči se specifickými potřebami

Uchazeči se specifickými potřebami vyplývajícími ze zdravotního postižení, kteří vyžadují zohlednění svých specifických potřeb u přijímací zkoušky, uvedou tuto skutečnost do poznámky v e-přihlášce. Se svými požadavky se mohou také obracet na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého.  

 

Posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na UP v Olomouci

(podrobnosti na webu RUP)

Doklad o splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou/vysokoškolského vzdělání a případné další dokumenty včetně přehledu o podaných přihláškách ke studiu dodá uchazeč nejpozději do 31. 7. 2024 na adresu: Univerzita Palackého v Olomouci, Zahraniční oddělení, Salih Hadžiabdić, Vodární 6, 771 47 Olomouc

 

Upuštění od konání přijímací zkoušky

U studijních programů, kde počet přihlášek výrazně nepřekročí jejich kapacitu, může být děkanem fakulty upuštěno od konání přijímací zkoušky.

 

Celoživotní vzdělávání

V rámci CŽV (celoživotního vzdělávání) nabízí Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci programy CŽV dle akreditovaných studijních programů fakulty. Bližší informace zde: http://www.icv.upol.cz/

PROGRAMY AKREDITOVANÉ V CIZÍM JAZYCE

Přijímací zkoušky pro bakalářské studium

Do 31. 5. 2025 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro navazující magisterské studium

Do 31. 5. 2025 uchazeč zašle nostrifikaci vzdělání, jazykový certifikát z AJ/NJ, informace o dosaženém vzdělání a motivační dopis. Výčet jazykových certifikátů bude upřesněn k termínu zahájení přijímacího řízení v katalogu programů u jednotlivých programů. Na základě posouzení doložených úředně ověřených kopií všech uvedených dokumentů může být uchazeč přijat/nepřijat ke studiu.

Přijímací zkoušky pro doktorské studium

Povinnými přílohami e-přihlášky do doktorského studia jsou zpravidla dokumenty uvedené níže, případně další dokumenty dle požadavků příslušné oborové rady daného studijního programu:

 1. strukturovaný životopis,
 2. úředně ověřená kopie diplomu, příp. aktuální potvrzení o studiu, pokud uchazeč absolvuje magisterské studium v daném akademickém roce,
 3. návrh projektu disertační práce,
 4. další relevantní dokumenty, např. seznam publikovaných prací a jiných aktivit v daném oboru doktorského studia.

Uchazeči, kteří získali své předchozí vysokoškolské vzdělání v zahraničí, jsou povinni zaslat na studijní oddělení FF UP úředně ověřenou kopii svého magisterského diplomu a dodatku k diplomu za účelem posouzení předchozího vzdělání pro potřeby přijímacího řízení na Univerzitě Palackého.

Dokumenty se zasílají v českém, slovenském či anglickém jazyce a musí být ověřeny v souladu s platnými mezinárodními smlouvami.
 

UP – Ústní pohovor

Obsahem ústního pohovoru mohou být otázky z oboru, na který se uchazeč hlásí, otázky věnované motivaci ke studiu a dosavadnímu a budoucímu odbornému zaměření uchazeče apod. Klíčovou součástí pohovoru je rozprava nad badatelským projektem, který uchazeč předložil.
 

 

Podrobné informace k posuzování zahraničního vzdělávání a formám ověření jsou uvedeny zde (CZE) a zde (ENG).


Termíny

Termíny pro podání přihlášek

 • bakalářské a navazující magisterské studium v českém jazyce (studium zdarma): 1. 11. 2024 – 15. 3. 2025
 • bakalářské a navazující magisterské studium v cizím jazyce (placené studium): 1. 11. 2024 – 31. 3. 2025
 • doktorské studium: 1. 11. 2023 – 30. 4. 2025 

Termíny přijímacích zkoušek

 • Bakalářské
  • písemné a ústní: víkend 17.–18. 5. 2025 (v případě většího počtu uchazečů i 24.–25. 5. 2025)
  • ústní pro program Angličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
   a pro program Psychologie: 26.–30. 5. 2025
 • Navazující magisterské samostatné a se specializací: 16. 6. 2025
 • Navazující magisterské sdružené - maior a minor: 17. 6. 2025
 • Doktorské studium: 12., 13. a 18. 6. 2025

 • Mimořádný termín zkoušek: 2. 9. 2025 (náhradní termín zkoušek se nekoná)
  - jen pro uchazeče, kteří v době řádných termínů přijímacích zkoušek studují na zahraničních středních nebo vysokých školách nebo se dostali do situace hodné zvláštního zřetele (nečekaná hospitalizace v nemocnici, úmrtí v rodině apod.) – uchazeč podává písemnou žádost prostřednictvím studijního oddělení FF UP.
   
 • Zápis do studia: 1. 9. 2025 (náhradní termín zápisu: 11. 9. 2025 – pro všechny formy a typy studia)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)