Bakalářské studium

Charakteristika

Bakalářské studium filozofie (B6107) je tříleté a dvouoborové, musí být tedy realizováno v kombinaci s jiným oborem vyučovaným na filozofické či jiné fakultě Univerzity Palackého. Obsahem studia jsou dějiny filozofie od antických počátků přes středověk a renesanci až k novověku a nejnovější filozofii. Součástí je také výuka řecké a latinské filozofické terminologie, základů formální a neformální logiky a práce s primární a sekundární literaturou. Absolvent bakalářského studia je vybaven pro práci na vybraných místech ve školství, státní správě, v kulturních a výchovných zařízeních, ale i pro práci překladatelskou či žurnalistiku. Po absolvování tříletého studia posluchač předkládá na jednom z oborů písemnou bakalářskou práci, po jejíž obhajobě a po složení ústních bakalářských zkoušek na obou oborech získává titul "bakalář" (zkratka Bc.).

Přijímací zkoušky do bakalářského studia

Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách (SPF). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Test je zaměřen na prověření schopností uchazečů úspěšně studovat na FF UP. Je složen z 50–60 otázek členěných do několika skupin, z maximálně pěti nabízených odpovědí je vždy jen jedna správná. Za správnou odpověď se přičítá jeden bod, za nesprávnou, resp. za položku bez odpovědi se počítá nula bodů. Test je zaměřen na prověření verbálního, kritického, analyticko-logického myšlení a společensko-humanitního přehledu. Maximální délka trvání testu je 50 minut. K vyhodnocení je využíván odpovědní formulář, který je počítačově zpracován zcela anonymně. Odpovědní formulář je identifikován přiděleným identifikačním (univerzitním) číslem, které je studentovi zasláno v písemné pozvánce k přijímacímu řízení. Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.

Propagační brožurka