Magisterské studium

Charakteristika

Magisterské studium filozofie navazuje na bakalářské, je dvouleté a má jak dvouoborovou (N6107), tak jednooborovou variantu (N6101). Jeho obsahem jsou speciální disciplíny systematické filozofie - metafyzika, epistemologie, filozofie vědy, filozofie jazyka, etika, politická filozofie a filozofická antropologie. V této fázi studia může posluchač uplatnit a rozvíjet své specifické filozofické zájmy. Absolventi magisterského studijního programu se mohou věnovat další akademické kariéře, po složení příslušných zkoušek z pedagogiky a didaktiky se uplatňují ve školství, dále v překladatelství či žurnalistice, ale i ve státní správě a v politice. Studium je zakončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou, po jejímž složení je student promován a získává titul "magistr" (zkratka Mgr.). Pokud student předkládá písemnou diplomovou práci na druhém oboru, je povinen tak učinit před ukončením magisterského studia na filozofii.

Přijímací zkoušky do magisterského studia

Přijímací zkoušky nemusí absolvovat uchazeči, kteří úspěšně ukončili bakalářský studijní obor filozofie na Katedře filozofie FF UP, tj. složili u nás bakalářskou státní zkoušku a obhájili bakalářskou práci. Pro uchazeče z jiných vysokých škol je podmínkou ukončené bakalářské studium z filozofie nebo blízkého oboru, v případě jednooborového studia je navíc třeba, aby na tomto oboru byla napsána i bakalářská práce. Uchazeči z jiných vysokých škol musí také absolvovat ústní přijímací zkoušku, jež spočívá v rozpravě nad tématem bakalářské práce, krátké prověrce z dějin filozofie a posouzení schopnosti samostatně formulovat filozofické problémy. V případě potřeby je v rámci zkoušky projednána i možná nostrifikace některých předmětů ze školy, na níž uchazeč absolvoval bakalářské studium.