Doktorské studium

Charakteristika

Doktorské studium filozofie (P0223D100020) je čtyřleté a může se studovat v prezenční nebo kombinované formě. Studijní program je modulární a platí v něm kreditový systém. Na jeho počátku student společně se školitelem sestaví individuální studijní plán, který musí korespondovat se zapsanými předměty ve STAGu. Mezi hlavní povinnosti patří výuka volitelných přednášek či seminářů, publikační činnost, účast na konferencích a zahraničních stážích, učení se cizímu jazyku, absolvování metodických předmětů a rozvoj tzv. "soft skills". Student je k úspěšnému ukončení studia povinen získat minimálně 240 kreditů, složit státní doktorskou zkoušku a úspěšně obhájit disertační práci.

Studium navazuje na vědomosti a dovednosti, získané během magisterského studia a při přípravě obhajobě magisterské diplomové práce v oboru filozofie. Na úrovni doktorského studia je obor filozofie nabízen jako vědecká disciplína, systematicky i historicky se věnující krajním problémům lidského myšlení, a to jak s oporou v mnohasetleté tradici, tak s důrazem na aktuální výzvy. Studijní program rozvíjí filosofii v kritické diskusi nejen s vlastními směry, ale i v nutném interdisciplinárním přesahu. Dbá se zároveň na to, že filozofie (mnohem více než ostatní humanitní vědy) má potenciál výrazně kultivovat duchovní atmosféru doby. Katedra filozofie FF UP není úzce specializována a je schopna garantovat odborné vedení v širokém pásmu témat. Předpokládá se, že studenti se budou podílet na odborné profilaci katedry, na její specializaci a originálnosti. V úzké spolupráci se školiteli se předpokládá zrod malých pracovních týmů, které budou předobrazen budoucích samostatných vědeckých pracovišť, pro něž je doktorand svým studiem především připravován. Studijní obor filozofie má ve formě kombinovaného studia i svou anglickou verzi (Philosophy), která je určena individuálnímu studiu zahraničních studentů.

Absolvent DSP se bude moci uplatnit buď přímo ve vědecké nebo pedagogické práci na vysokých školách a jiných vědeckých institucích, ale i ve státní správě v příslušných odborných odborech, v kulturní sféře a žurnalistice. I v případě, že nebude moci uplatnit svou úzkou specializaci, bude flexibilní a schopný dalšího samostatného růstu.

 

Přijímací zkouška do doktorského studia

Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je úspěšná obhajoba diplomové práce v oboru filozofie, složení státní závěrečné zkoušky nebo zkoušky magisterské z oboru filozofie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru. Uchazeč musí při přijímacím pohovoru předložit komisi projekt své práce, představu o nejvhodnějších metodách a časovém rozvrhu jeho realizace, jakož i přehled potřebné literatury. K pohovoru je nutno donést předběžný souhlas předpokládaného školitele, s nímž uchazeč v předstihu dohodne rámcově téma disertace a formu jejího zpracování. Uchazečům z jiných škol může být komisí uložena povinnost složit rozdílové zkoušky z konkrétních předmětů do stanoveného termínu. Po úspěšném absolvování přijímacího pohovoru může být uchazeč přijat podmínečně, pokud ještě nemá hotovu ústní magisterskou zkoušku z oboru filozofie. Tu je však povinen absolvovat nejpozději v září téhož roku. Naopak nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohl uchazeč předstoupit před přijímací komisi, je úspěšně obhájená diplomová práce z oboru.

https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/uchazeci/ 

Odkazy

Web DSP FF UP:
https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/ 

Formuláře DSP
https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/studium/formulare/ 

Harmonogram průběhu a kontroly studijních povinností studenta DSP 
https://www.ff.upol.cz/doktorske-studium/studium/harmonogram-studia/#c9824 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)