Publikace

2020

Blum, Elisabeth
"Panpsychism in Giordano Bruno and Tommaso Campanella", in Massimiliano Traversino di Cristo (ed.), Giordano Bruno. Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era (Paris: Classique Garnier 2020), s. 207-217.
https://classiques-garnier.com/giordano-bruno-law-philosophy-and-theology-in-the-early-modern-era-en.html

Blum, Paul Richard
"Giordano Bruno’s Satire of the Transmigration of the Souls in His Cabala", in Massimiliano Traversino di Cristo (ed.), Giordano Bruno: Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era (Paris: Classique Garnier 2020), s. 317-331.
https://classiques-garnier.com/giordano-bruno-law-philosophy-and-theology-in-the-early-modern-era-en.html

Blum, Paul Richard
"Lorenzo Valla und Nicolaus Cusanus", in Walter Andreas Euler (ed.), Die römischen Jahre des Nikolaus von Kues (Trier: Paulinus Verlag 2020), s. 27-37.
https://www.paulinus-verlag.de/produkt/mitteilungen-und-forschungsbeitraege-der-cusanus-gesellschaft-band-35

Blum, Paul Richard
"Nat Turner: The Melancholy of Resistance. Renaissance Motives in an American Slave Rebellion" in Vincent Carraud et al. (eds.), De la acedia barroca a la melancolía moderna: Las pasiones en el barroco (Madrid: Sindéresis, 2020), s. 505-523.
https://editorialsinderesis.com/producto/de-la-acedia-barroca-a-la-melancolia-moderna-las-pasiones-en-el-barroco

Blum, Paul Richard
"Rhetorik der Transzendenz: Ernesto Grassi antwortet auf Martin Heideggers Angriff auf den Humanismus", in Sonja Asal a Annette Mayer (eds.), Ernesto Grassi in München: Aspekte von Werk und Wirkung (München: Wilhelm Fink Verlag, 2020), s. 49-91
http://www.fink.de/view/title/52440

Blum, Paul Richard
"Two Kinds of Infinity: Nicholas of Cusa and Giordano Bruno“, in Massimiliano Traversino di Cristo (ed.), Giordano Bruno: Law, Philosophy, and Theology in the Early Modern Era (Paris: Classique Garnier 2020), s. 195-204.
https://classiques-garnier.com/giordano-bruno-law-philosophy-and-theology-in-the-early-modern-era-en.html

Blum, Paul Richard et al. (eds.)
Gasparo Contarini, De immortalitate animae / On the immortality of the soul (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2020).
http://www.amazon.de/DE-IMMORTALITATE-ANIMAE/dp/3959484674

Buráň, Jan
"Proč chápat Popperův kritický dualismus deciosionisticky", Filozofia, roč. 75, č. 6 (2020), s. 474-489.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/filozofia.2020.75.6.4

Dražil, Matěj
"Eliminativní materialismus, lidová psychologie a jazyk myšlení", Teorie vědy, roč. 42, čís. 2 (2020), s. 253-284.
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/485

Floss, Pavel
The Philosophy of Nicholas of Cusa: An Introduction into His Thinking (Basel: Schwabe Verlag 2020).
http://www.amazon.de/Philosophy-Nicholas-Cusa-Introduction-Thinking/dp/3796541569

Hlaváček, Jakub & Martin Žemla
Znamení věcí: renesanční nauka o signaturách (Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020).
http://www.kosmas.cz/knihy/280396/znameni-veci

Hobza, Pavel
"Anaximenes’ ἀήρ as Generating Mist and Generated Air", Apeiron, Vol. 53, No. 2 (2020), s. 97-122.
http://doi.org/10.1515/apeiron-2018-0058

Hobza, Pavel
O lidské situaci: filosofická analýza současného porozumění (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020).
http://www.kosmas.cz/knihy/279848/o-lidske-situaci

Holíková, Jana
"Lidská práva: nesouměřitelnost chápání práva v antice a moderní západní společnosti", Ostium, roč. 16 (2020), č. 1.
http://ostium.sk/language/sk/lidska-prava-nesoumeritelnost-chapani-prava-v-antice-a-moderni-zapadni-spolecnosti

Holíková, Jana
"Univerzalita lidských práv: metafyzika vs. mezinárodní konsenzus", Právník, roč. 159, čís. 3 (2020), s. 238-248.
http://www.ilaw.cas.cz/casopisy-a-knihy/casopisy/casopis-pravnik/archiv/2020/2020-3.html

Chudárková, Petra
"Kritika intuicionismu a Huemerův pokus o jeho revizi", Filozofia, roč. 75, č. 9 (2020), s. 776-792.
http://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.4

Jedličková, Lenka
"Jednání jako cesta k nesmrtelnosti v polis u Jana Patočky", Philosophica Critica, roč. 6, čís. 1 (2020), s. 52-65.
http://philosophicacritica.ukf.sk/jedli269kovaacute-61.html

Jedličková, Lenka
"Reflexe Aristotelových pojmů FRONÉSIS a THEÓRIA v Patočkově třetím pohybu existence", Ostium, roč. 16, čís. 1 (2020).
http://ostium.sk/language/sk/reflexe-aristotelovych-pojmu-fronesis-a-theoria-v-patockove-tretim-pohybu-existence

Matula, Jozef (ed.)
Averroism Between the 15th and 17th Century (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2020)
http://www.amazon.com/Averroism-between-15th-17th-century-ebook/dp/B08DRPSWR5

Matula, Jozef
"Erasmus of Rotterdam and his Approach to Tolerance", Aither, roč. 12, čís. 24 (2020), s. 158-175.
https://aither.eu/wp-content/uploads/2021/03/Aither-24-s-DOI-pages-1-4157-282.pdf

Matula, Jozef
Leone Ebreo: Renesančný dialóg medzi láskou a múdrosťou (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2020).
http://www.kosmas.cz/knihy/283138/leone-ebreo

Müller, Michal & Lenka Jedličková
"Several Notes on the Existential Hermeneutic Phenomenology for Project Management and Possibilities of Its Extension by Other Existential Concepts: Case Study From the Research Project Team", Project Management Journal, roč. 51, čís. 4 (2020), s. 452-463.
http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/8756972820910280

Müller, Michal
"Politické myšlení Alberta Camuse v kontextu motivu lidské přirozenosti", Svět literatury, roč. 30, čís. 61 (2020), s. 77-93.
http://svetliteratury.ff.cuni.cz/en/2020-1-6/

Nejeschleba, Tomáš et al. (eds.)
Paulo Floss octogenario: filosofie v dějinách a současnosti (Olomouc: Vydavatelství UP).
http://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5729-1

Nejeschleba, Tomáš
"Francesco Piccolomini’s Platonism and Nicolas of Cusa in the 'Peripatetic Exercise' of Johannes Jessenius", Aither, roč. 12, č. 24 (2020), s. 216-231.
https://aither.eu/wp-content/uploads/2021/03/Aither-24-s-DOI-pages-1-4157-282.pdf

Nejeschleba, Tomáš
"Renaissance Anatomy: The Path from Ars to Scientia with a Focus on Anatomical Works of Johannes Jessenius", Teorie vědy, roč. 42, čís. 1 (2020), s. 95-115.
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/473

Nejeschleba, Tomáš
"The Manifold Titles of St. Bonaventure’s Threefold Way: Echoes of Dionysius Areopagite", Dionysius, Vol. 38 (2020), s. 128-142.
https://ojs.library.dal.ca/dionysius/article/view/10771

Nejeschleba, Tomáš
"Veřejné wittenberské pitvy Jana Jessenia", Časopis lékařů českých, roč. 159, čís. 6 (2020), s. 236-239.
https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-6-6/verejne-wittenberske-pitvy-jana-jessenia-125127

Nejeschleba, Tomáš & Roman Kucsa 
Bernard z Clairvaux: chiméra svého století (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2020).
http://www.kosmas.cz/knihy/283136/bernard-z-clairvaux

Nielsen, Lasse
"We Are All Loose and Popular: An Argument in Support of Loose and Popular Identity", Ostium, roč. 16 (2020), č. 1.
http://ostium.sk/language/sk/7971-2

Tkačíková, Daniela
"Fenomenológia empatie - telesnosť presýtená významom", Ostium, roč. 16 (2020), č. 4.
http://ostium.sk/language/sk/fenomenologia-empatie-telesnost-presytena-vyznamom

Tvrdý, Filip
"Mysteriánství a dělba epistemické práce", Filozofia, roč. 75, čís. 8 (2020), s. 693-705.
http://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.8.6

Tvrdý, Filip
"Věda, pseudověda a paravěda", E-LOGOS, roč. 27, čís. 2 (2020), s. 4-17.
http://dx.doi.org/10.18267/j.e-logos.474

Zavadil, Roman
"Newtonova metodologie a kritika mechanického materialismu", Teorie vědy, roč. 42, čís. 2 (2020), s. 285-304.
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/461

Žemla, Martin
"From Paracelsus to Universal Reform. The (Pseudo-)Paracelsian-Weigelina Philosophia Mystika (1618)", Daphnis, roč. 48, čís. 1-2 (2020), s. 184-213.
http://brill.com/view/journals/daph/48/1-2/daph.48.issue-1-2.xml

Žemla, Martin & Jakub Hlaváček
Marsilio Ficino, Tři knihy o životě / De vita libri tres (Praha: Oikoymenh 2020).
http://www.kosmas.cz/knihy/282175/tri-knihy-o-zivote

Žemla, Martin & Jakub Hlaváček
Znamení věcí: renesanční nauka o signaturách (Červený Kostelec: Pavel Mervart 2020).
https://www.kosmas.cz/knihy/280396/znameni-veci

2019

Blecha, Ivan
Bytí a svět: Heidegger v kontextu (Zlín: Archa, 2019).
http://www.kosmas.cz/knihy/267465/byti-a-svet

Blecha, Ivan
"Fink a Heidegger při četbě Parmenida", Filozofia, roč. 74, č. 6 (2019), s. 427-439.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/filozofia.2019.74.10.8

Blecha, Ivan
"Heidegger a Le Corbusier", in Klára Pučerová, Dan Merta, Filip Šenk (eds.), Za pravdu (Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2019), s. 96-100.
http://www.kosmas.cz/knihy/267563/za-pravdu

Blum, Paul Richard
"Early Jesuit Philosophers on the Nature of Space", in Cristiano Casalini (ed.), Jesuit Philosophy on the Eve of Modernity (Leiden: Brill, 2019), s. 138-165.
http://brill.com/view/book/edcoll/9789004394414/BP000011.xml

Blum, Paul Richard
"History and Theory: The Paradox in Francesco Patrizi", Intellectual History Review, roč. 29, čís. 4 (2019), s. 649-654.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496977.2019.1631603

Buráň, Jan
"Popperův ahistorismus: případ peloponnéské války", Pro-Fil, roč. 20, čís. 1 (2019), s. 2-15.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1860

Bureš, Otakar
"Budoucnost lidstva za soumraku éry národních států: Předpoklady a vyhlídky kosmopolitní konstelace", Filozofia, roč. 74, čís. 2 (2019), s. 81-94.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/filozofia.2019.74.2.1

Bureš, Otakar
"K reformulaci občanství ​a transnacionální institucionalizaci v kosmopolitní situaci", Philosophica Critica, roč. 5, čís. 2 (2019), s. 57-64.
http://philosophicacritica.ukf.sk/uploads/1/3/9/8/13980582/bures.pdf

Halák, Jan
"Learning as Differentiation of Experiential Schemas", in Jim Parry & Pete Allison (eds.), Experiential Learning and Outdoor Education: Traditions of Practice and Philosophical Perspectives (London: Routledge, 2019), s. 52-70.
http://www.amazon.com/Experiential-Learning-Outdoor-Education-philosophical/dp/0367279290

Chudárková, Petra
"Morální intuice z pohledu současné deskriptivní etiky", Teorie vědy, roč. 41, čís. 2 (2019), s. 259-282.
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/459

Chudárková, Petra
"Psychopatie, empatie a morálka", Psychologie a její kontexty, roč. 10, čís. 2 (2019), s. 3-17.
http://psychkont.osu.cz/fulltext/2019/2019-2-1-TS_Chudarkova.pdf

Jabůrek, Martin
"Hans Jonas a problém zla", in Wendy Drozenová a Vojtěch Šimek, Filosofie Hanse Jonase (Praha: Filosofia, 2019), s. 81-88.
http://www.kosmas.cz/knihy/270503/filosofie-hanse-jonase

Jedličková, Lenka & Michal Müller
"Problems and Hopes of Neurophenomenology and First-Person Neuroscience", e-Rhizome, roč. 1, čís. 2 (2019), s. 138-159.
http://doi.org/10.5507/rh.2019.008

Michalík, Jiří
Astronom v Hermově zahradě: Johannes Kepler a paracelsiánská alchymie (Červený Kostelec: Pavel Mertvart, 2019).
http://www.kosmas.cz/knihy/272426/astronom-v-hermove-zahrade

Michalík, Jiří
Cornelius Agrippa mezi magií a humanismem (Olomouc: Vydavatelství UP, 2019).
http://www.vydavatelstviupol.cz/cz/978-80-244-5567-9

Nejeschleba, Tomáš
Bonaventura z Bagnoregia, O trojí cestě (Praha: Vyšehrad, 2019).
http://www.kosmas.cz/knihy/266575/o-troji-ceste

Nejeschleba, Tomáš
"Der Panpsychismus in der Renaissancephilosophie: von Ficino bis Comenius", in Andreas Fritsch, Andreas Lischewski a Uwe Voig (eds.), Comenius Jahrbuch, Band 27 (Baden-Baden: Academie Verlag, 2019), s. 111-134.
http://www.nomos-shop.de/Deutschen-Comenius-Gesellschaft-Fritsch-Lischewski-Voigt-Comenius-Jahrbuch/productview.aspx?product=43858

Nejeschleba, Tomáš
"Il Rinascimento veneziano nell’Europa centrale: Aristotelismo e Platonismo nell’opera di Johannes Jessenius (1566-1621), laureato dell’Università di Padova", in Romana Bassi (ed.), Rinascimento veneto e Rinascimento Europeo – European and Venetian Renaissance (Pisa: Edizioni ETS, 2019), s. 183-194.
http://www.amazon.it/Rinascimento-veneto-rinascimento-europeo-Bassi/dp/8846755014

Nejeschleba, Tomáš
"Light and Void: The Philosophical Background of Valerian Magni‘s Vacuum Experiments", Perspectives on Science, roč. 27, čís. 6 (2019), s. 768-786.
http://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/posc_a_00324

Nejeschleba, Tomáš
Marsilio Ficino, De officiis, Veritas de institutione principis / O povinnostech, Pravda hovoří o výchově vladaře (Praha: Oikoymenh, 2019).
http://www.kosmas.cz/knihy/270016/o-povinnostech

Nejeschleba, Tomáš
"Metaphysica Valeriani Magni. The Doctrine on God and the World for Those Who Love God", American Catholic Philosophical Quarterly, roč. 93, čís. 2 (2019), s. 361-63.
http://www.pdcnet.org/acpq/content/acpq_2019_0093_0002_0361_0383

Nejeschleba, Tomáš
"The Platonic Framework of Valeriano Magni’s Philosophy", in John F. Finamore a Tomáš Nejeschleba (eds.), Platonism and Its Legacy (London: Prometheus Trust, 2019), s. 345-356.
http://www.amazon.co.uk/Platonism-its-Legacy-John-Finamore/dp/189891088X

Rabas, Martin
"Smyslové vnímání jako vyjadřování bytí u Patočky a Merleau-Pontyho", E-LOGOS, roč. 26, č. 2 (2019), s. 48-74.
http://e-logos.vse.cz/artkey/elg-201902-0004_smyslove-vnimani-jako-vyjadrovani-byti-u-patocky-a-merleau-pontyho.php

Recinová, Monika
Athénagorás z Athén, Přímluva za křesťany (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2019).
http://www.kosmas.cz/knihy/259769/primluva-za-krestany

Recinová, Monika
"The Reception of Xenophanes' Philosophical Theology in Plato and the Christian Platonists", in John F. Finamore a Tomáš Nejeschleba (eds.), Platonism and Its Legacy (London: Prometheus Trust, 2019), s. 199-223.
http://www.amazon.co.uk/Platonism-its-Legacy-John-Finamore/dp/189891088X

2018

Blecha, Ivan
"
Goodmanova teorie zobrazení a fenomenologie", Reflexe, čís. 55 (2018), s. 81-106.
http://www.reflexe.cz/Reflexe_55/Goodmanova_teorie_zobrazeni_a_fenomenologie.html

Blecha, Ivan
Prostory zjevnosti: dílo ve struktuře světa (Zlín: Archa, 2018).
http://www.kosmas.cz/knihy/247789/prostory-zjevnosti

Blum, Elisabeth
Perspectives on Giordano Bruno (Norghausen: Verlag Traugott Bautz, 2018).
http://www.bautz.de/product-page/elisabeth-blum-perspectives-on-giordano-bruno

Blum, Paul Richard
"Begone Aristotle! Barbarians in the philosophical Anthropology of Las Casas' Defense of the Indians", Bruniana et Campanelliana, roč. 24, čís. 1 (2018), s. 11-24.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201804101&rivista=41

Blum, Paul Richard
Nicholas of Cusa on Peace, Religion, and Wisdom in Renaissance Context (Regensburg: S. Roderer-Verlag, 2018).
http://roderer-verlag.de/produkt/nicholas-of-cusa-on-peace-religion-and-wisdom-in-renaissance-context

Blum, Paul Richard
"Philosophy of Life in Francesco Petrarca's Poetry", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2018, čís. 1, s. 6-17.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-1-2018

Borecký, Felix
"Merleau-Ponty jako milník Dufrennova myšlení", Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica, roč. 2018, čís. 1, s. 91-99.
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=5586&id=6464&casopis=1141&zalozka=0&predkl=0

Buráň, Jan
"Popperova interpretace Antisthena - revise", Aither, roč. 10, čís. 19 (2018), s. 4-29.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2018/12/A19_new_1.pdf

Čížek, Jan
"John Amos Comenius and his Philosophy of Man", Bruniana & Campanelliana, roč. 24, čís. 1 (2018), s. 155-163.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201804101&rivista=41

Halák, Jan
"The Concept of 'Body Schema' in Merleau-Ponty’s Account of Embodied Subjectivity", in B. Andrieu, J. Parry, A. Porrovecchio a O. Sirost (eds.), Body Ecology and Emersive Leisure (London: Routledge, 2018), s. 37-50.
http://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203704059/chapters/10.4324/9780203704059-4

Halák, Jan a Jiří Klouda
"The Institution of Life in Gehlen and Merleau-Ponty: Searching for the Common Ground for the Anthropological Difference", Human Studies, roč. 41, čís. 3 (2018), s. 371-394.
http://link.springer.com/article/10.1007/s10746-018-9469-5

Hlaváček, Jakub a Martin Žemla
Asklépios (Praha: Herrmann a synové, 2018).
http://www.kosmas.cz/knihy/256342/asklepios

Hobza, Pavel
Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce: studie o základních pojmech a představách (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2018).
http://www.kosmas.cz/knihy/254714/miletska-filosofie-jako-aristotelska-konstrukce

Jabůrek, Martin
"Kdy nastává smrt: problémy kritérií", Ostium, roč. 14, čís. 1 (2018).
http://ostium.sk/language/sk/kdy-nastava-smrt-problemy-kriterii

Jedličková, Lenka
"Eugen Fink: Smrt jako sociální fenomén", Ostium, roč. 14, čís. 4 (2018).
http://ostium.sk/language/sk/eugen-fink-smrt-jako-socialni-fenomen

Klouda, Jiří a Jan Halák
"Instituce jako model významu: Gehlen a Merleau-Ponty k otázce antropologie", Filosofický časopis, roč. 66, čís. 6 (2018), s. 869-888.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?id=casopis&cislo=6-2018&obsah=841

Lička, Lukáš
"Intencionalita a pojem poznání ve středověké filosofii", Studia neoaristotelica, roč. 15, čís. 4 (2018), s. 65-126.
http://www.pdcnet.org/studneoar/content/studneoar_2018_0015_0004_0063_0125

Michalík, Jiří
"The Initial reception of Paracelsus in Bohemia", in Nemanja Radulovic (ed.), Esotericism, Literature, and Culture in Central and Eastern Europe (Belgrade: University of Belgrade, 2018), s. 45-59.
http://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/220857556

Močkor, Ondřej
"Vyžaduje si videnie presné reprezentácie?", Ostium, roč. 14, čís. 4 (2018).
http://ostium.sk/language/sk/vyzaduje-si-videnie-presne-reprezentacie

Müller, Michal
"Šťastní Sisyfové a nekonečná revolta: Několik poznámek k interpretacím díla Alberta Camuse", Ostium, 2018, roč. 14, čís. 4 (2018).
http://ostium.sk/language/sk/stastni-sisyfove-a-nekonecna-revolta-nekolik-poznamek-k-interpretacim-dila-alberta-camuse

Nejeschleba, Tomáš
"De la métaphysique de la lumière à l'héliocentrisme. La vision du Soleil selon Valérien Magni", Revue des questions scientifiques, roč. 189, čís. 4 (2018), s. 611-627.
http://www.rqs.be/app/views/revue.php?id=531

Nejeschleba, Tomáš
"Dignity or Misery of Man? Giovanni Pico's Duodecalogues and their Legacy", Bruniana & Campanelliana, roč. 24, čís. 1 (2018), s. 201-12.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201804101&rivista=41

Nejeschleba, Tomáš
"'Duodekalogy' Giovanniho Pika della Mirandola", Listy filologické, roč. 141, čís. 1-2 (2018), s. 7-24.
http://www.ics.cas.cz/casopisy/listy-filologicke

Nejeschleba, Tomáš
"Proč se hovoří o panteismu v renesanční filosofii?", Pro-Fil, roč. 19, čís. 1 (2018), s. 2-18.
http://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/138306

Nielsen, Lasse
"Reconstructing Thought Experiments in Personal Identity", in Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2018, čís. 1, s. 89-97.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-1-2018

Petrů, Marek
"A Precognitive Dream Is a False Memory", Czech and Slovak Journal of Humanities, roč. 2018, čís. 1, s. 79-88.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-1-2018

Rádková, Adéla
"Teorie republikanismu v Listech federalistů", Ostium, roč. 14, čís. 1 (2018).
http://ostium.sk/language/sk/teorie-republikanismu-v-listech-federalistu

Šebela, Karel
"Aristotle vs. Boole: A Case of the Universe of Discourse", Aither, roč. 10, čís. 5 (2018), s. 98-107.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2019/02/A20.pdf

Šebela, Karel
"Internal Negation and the Universe of Discourse: Kant and Boole", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2018, čís. 1, s. 57-62.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-1-2018

Tvrdý, Filip
"Antiscientismus, konceptuální analýza, naturalismus", Pro-Fil, roč. 19, čís. 1 (2018), s. 49-61.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1764

Tvrdý, Filip
"Místo myšlenkových experimentů ve filosofii", Teorie vědy, roč. 40, čís. 2 (2018), s. 231-250.
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/article/view/404

Valenta, Lubomír
Bolzanova logika: sebrané spisy Lubomíra Valenty III (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2018).
http://www.kosmas.cz/knihy/260404/bolzanova-logika

2017

Blecha, Ivan
"Technika, stavění a bydlení u Martina Heideggera a José Ortegy y Gasseta", Filozofia, roč. 72, čís. 5 (2017), s. 333-346.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/technika-staveni-bydleni-u-martina-heideggera-jose-ortegy-y-gasseta

Blecha, Ivan
Aisthetische Welt: Studien zur Phänomenologie (Königshausen-Neumann, Würzburg, 2017).
http://www.verlag-koenigshausen-neumann.de/product_info.php/info/p8800_Aisthetische-Welt--Ph--nomenologische-Studien--Orbis-Phaenomenologicus-Studien-Bd--45.html

Blum, Elisabeth
"Gasparo Contarini’s Double Access to the One Truth, As Seen in his Letter on Predestination", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, roč. 64, čís. 1 (2017), s. 88-96.
http://www3.unifr.ch/fzphth/fr/numeros/volume-64-(2017)-1.html

Blum, Paul Richard
"A hit megosztó és egyesitő erejéről: A vallási feszültség és Nicolaus Cusanus", in Gergely Bakos (ed.), Nicolaus Cusanus, A hit béke (Budapest: Szent István Társulat, 2017), s. 7-20.
http://moly.hu/konyvek/nicolaus-cusanus-a-hit-bekeje

Blum, Paul Richard
"Ludovico Beccadelli: Philology Safeguards the Unity of Truth", Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, roč. 64, čís. 1 (2017), s. 82-87.
http://www3.unifr.ch/fzphth/fr/numeros/volume-64-(2017)-1.html

Blum, Paul Richard
"Sinkretizam teorija u Antonija Zare Istranina (1574. - 1621.)", in Elvis Orbanić a Antonio Zara (eds.), Razudba umnosti i znanosti četirima odsječcima obuhvaćena (Žminj-Pićan: Santinini, 2016), s. 39-45.
http://books.google.cz/books/about/Razudba_umnosti_i_znanosti_%C4%8Detirima_ods.html?id=vXZFtAEACAAJ

Blum, Paul Richard
"The Economy of Slavery in Campanella's Political Thought", Bruniana et Campanelliana, roč. 23, čís. 2 (2017), s. 547-556.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201704102&rivista=41

Čížek, Jan
Komenský a Bacon: Dvě raně novověké cesty k obnově vědění (Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/236890/komensky-a-bacon

Floss, Pavel
"Komenského pojetí člověka a jeho patristické a renesanční zdroje", in Lenka Řezníková a Vladimír Urbánek (eds.), Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty (Praha: Filosofia, 2018), s. 147-158.
http://www.kosmas.cz/knihy/240502/ex-definitione

Halák, Jan
"'Vnímání je již vyjadřování'. Merleau-Pontyho první přednášky na Collège de France", Reflexe, roč. 52, čís. 2 (2017), s. 111-135.
http://www.reflexe.cz/Reflexe_52/Vnimani_je_jiz_vyjadrovani_Merleau-Pontyho_prvni_prednasky_na_College_de_France.html

Hlaváček, Jakub
"Hájkova metoposkopie, její prameny, jádro a ohlas", Dějiny věd a techniky, roč. 50, čís. 2 (2017), s. 106-121.
http://dvt.hyperlink.cz/in_obs.html

Hlaváček, Jakub
"The Cosmological Conception of the Philosopher’s Stone in Khunrath’s Amphitheatrum sapientiae aeternae (1609)", Studia Rudolphina, čís. 16 (2016), s. 77-87.
http://www.udu.cas.cz/cs/studio-rudolphina

Jabůrek, Martin
"Co je to život podle Marka A. Bedaua", Pro-Fil, roč. 18, čís. 2 (2017), s. 2-11.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1703

Matula, Jozef
"Agostino Nifo's Reading of Thomas Aquinas", Divus Thomas, roč. 120, čís. 2 (2017), s. 48-68.
http://www.edizionistudiodomenicano.it/Docs/Libri/9788870949582.pdf

Matula, Jozef
"Isaac ben Solomon Israeli in the Renaissance", Schifanoia. A cura dell'Istituto di studi renascimentali di Ferrara, čís. 52-53 (2017), s. 249-257.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201710802&rivista=108

Matula, Jozef
"Hranice medzi mýtom a filozofiou v diele Leona Ebrea (1460-1535)", Studia Comeniana et historica, roč. 47, čís. 97-98 (2017), s. 349-362.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah--f2693.pdf

Močkor, Ondřej a Michal Müller
"Prínos neuroekonómie sociálnej filozofii v problematike kooperácie", Ostium, roč. 13, čís. 3 (2017).
http://ostium.sk/language/sk/prinos-neuroekonomie-socialnej-filozofii-v-problematike-kooperacie

Müller, Michal a Ondrej Močkor
"Filozofická reflexe omezené racionality", Ostium, roč. 13, čís. 1 (2017).
http://ostium.sk/language/sk/filozoficka-reflexe-omezene-racionality

Nejeschleba, Tomáš
"Bonaventure on the Agent Intellect", Rivista di filosofia neoscolastica, roč. 109, čís. 4 (2017), s. 811-821.
http://www.vitaepensiero.it/scheda-articolo_digital/tomas-nejeschleba/bonaventure-on-the-agent-intellect-001050_2017_0004_0811-345738.html

Nejeschleba, Tomáš
"Hranice mezi katolictvím a nekatolictvím. Myšlenkové jádro teologických polemik Valeriána Magni", Studia Comeniana et historica, roč. 47, čís. 97-98 (2017), s. 9-22.
http://www.mjakub.cz/aktualne?idm=252

Nejeschleba, Tomáš
"Teorie poznání u sv. Bonaventury", Aither, roč. 9, čís. 18 (2017), s. 40-57.
http://international.aither.eu/wp-content/uploads/2018/02/A18_Nejeschleba_full-text.pdf

Nejeschleba, Tomáš
"The Role of Senses and Sense Perception in Valeriano Magni's Philosophy", Filosofický časopis, speciální čís. 2 (2017), s. 149-63.
http://filcasop.flu.cas.cz/uploaded/Otisk/The%20Role%20of%20Senses%20MC_Perception_2017_2.pdf

Rádková, Adéla
"Humův naturalismus v politické filozofii", Ostium, roč. 13, čís. 4 (2017).
http://ostium.sk/language/sk/humuv-naturalismus-v-politicke-filozofii

Tvrdý, Filip
"Hume proti náboženství", Filosofický časopis, roč. 65, čís. 2 (2017), s. 207-220.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?id=casopis&cislo=2-2017&obsah=763

Tvrdý, Filip
"O Humově naturalismu, skepticismu a ateismu", Filosofický časopis, roč. 65, čís. 2 (2017), s. 163-174.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?id=casopis&cislo=2-2017&obsah=760

Valenta, Lubomír
Česká filozofie: sebrané spisy Lubomíra Valenty I (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/243201/ceska-filozofie

Valenta, Lubomír
Filozofie jazyka a vědy: sebrané spisy Lubomíra Valenty II (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/243205/filozofie-jazyka-a-vedy

Vodešil, Petr
"Kontinuita, tradice a revoluce: Burkova konzervativní alternativa revolučních principů", Studia Comeniana et historica, roč. 47, čís. 97-98 (2017), s. 363-379.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah--f2693.pdf

Vodička, Vladimír
"Co je na životě tak zvláštního? Příklad redukcionismu René Descarta", Ostium, roč. 13, čís. 1 (2017).
http://ostium.sk/language/sk/co-je-na-zivote-tak-zvlastniho-priklad-redukcionismu-rene-descarta

Žemla, Martin
Heinrich Rantzau a Adam Huber z Riesenpachu, O zachování dobrého zdraví (Praha: Malvern, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/235428/o-zachovani-dobreho-zdravi

Žemla, Martin
Jacob Böhme, Christosophia, aneb Cesta ke Kristu a jiné texty (Praha: Malvern, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/226228/christosophia-cili-cesta-ke-kristu-a-jine-texty

Žemla, Martin
Martin Luther, Výbor z díla (Praha: Vyšehrad, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/234745/martin-luther

Žemla, Martin a Jakub Hlaváček
Marsilio Ficino, O Slunci, O světle (Praha: OIKOYMENH, 2017).
http://www.kosmas.cz/knihy/238166/o-slunci-o-svetle

2016

Blecha, Ivan
"Francastel und Phänomenologie", in C. Nielsen, K. Novotný a T. Nenon (eds.), Kontexte des Leiblichen (Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2016), s. 319-337.
http://content.bautz.de//neuerscheinungen-2016/9783959481397.html

Blum, Elisabeth
"A Curious Link Between More and Campanella: Anton Francesco Doni's World of Alternative Worlds", Bruniana & Campanelliana, roč. 22, čís. 1 (2016), s. 85-96.
http://www.libraweb.net/sommari.php?chiave=41

Blum, Elisabeth
"Giordano Bruno: ein Komet fliegt durch Galaxien der Bedeutung", Aither, roč. 8, čís. 16 (2016), s. 90-111.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither16.pdf

Blum, Elisabeth
"Tolle – Lege: St. Augustine and the Oracle of Hermes of the Marketplace", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 17-25.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-12016

Blum, Paul Richard
"Freiheit Des Willens im Denken der Renaissance", Spektrum Iran, roč. 29, čís. 3 (2016), s. 35-44.
http://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=609359

Blum, Paul Richard
Giordano Bruno lettore di Aristotele. Ricezione e critica (Lugano: Agorà, 2016).
http://www.amazon.fr/Giordano-lettore-Aristotele-Ricezione-critica/dp/8897461638

Blum, Paul Richard
Giordano Bruno Teaches Aristotle (Nordhausen: Bautz, 2016).
http://www.bautz-shop.de/buecher/philosophie/30475/paul-richard-blum-giordano-bruno.-teaches-aristotle

Blum, Paul Richard
"How to Think with the Head of Another? The Historical Dimension of Philosophical Problems", Intellectual History Review, roč. 26, čís. 1 (2016), s. 153-161.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17496977.2015.1033230

Blum, Paul Richard
"Humanism and Thomism: Doctrines, Schools, and Methods", Divus Thomas, roč. 120, čís. 2 (2017), s. 13-20.
http://www.jstor.org/stable/48503872

Blum, Paul Richard
"Nicholas of Cusa in Giles Randall's English Translation: Wisdom and Vision in Language", Recherches de Théologie et Philosophie médiévales, roč. 83, čís. 1 (2016), s. 201-219.
http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=article&id=3154588

Blum, Paul Richard
"Philosophizing with Past Thinkers: The Historical Dimension of Philosophical Problems", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 46-56.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-12016

Blum, Paul Richard
"Psychology and Culture of the Intellect: Ignatius of Loyola and Antonio Possevino", in Daniel Heider (ed.), Cognitive Psychology in Early Jesuit Scholasticism (Neunkirchen-Seelscheid: Editiones Scholasticae, 2016), s. 12-37.
http://www.taylorfrancis.com/books/9781351274005

Blum, Paul Richard
"Slaves, Robots, and the Human Condition in Isaac Asimov's Stories", Roczniki Kulturoznawcze, roč. 3, čís. 7 (2016), s. 5-24.
http://tnkul.pl/enrkult2016volume7no3-1

Blum, Paul Richard
"The Analogy of Divine Creation in Raymond Lull and Nicholas of Cusa", Archivio di Filosofia, roč. 84, čís. 3 (2016), s. 117-128.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201608503&rivista=85

Blum, Paul Richard
"Truth, Violence, and Peace According to Nicholas of Cusa", American Cusanus Society Newsletter, čís. 33 (2016), s. 27-34.
http://www.americancusanussociety.org/newsletters

Čížek, Jan
"Filosoficko-teologická koncepce člověka v emendačním díle J. A. Komenského", Studia Comeniana et historica, roč. 46, čís. 95-96 (2016), s. 86-120
http://www.mjakub.cz/soubory/2016_obsah--f1908.pdf

Čížek, Jan
"The Concept of Panaugia according to Francesco Patrizi and John Amos Comenius", Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, roč. 61 (2016), s. 153-164.
http://www.ahf.ifispan.pl/en/61-cizek

Čížek, Jan
The Conception of Man in the Works of John Amos Comenius (Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2016).
http://www.peterlang.com/view/title/19642

Čížek, Jan
"The Importance of Analogy in the Work of John Amos Comenius", Archivio di Filosofia, roč. 84, čís. 3 (2016), s. 177-185.
http://www.libraweb.net/articoli.php?chiave=201608503&rivista=85

Dobiášová, Hana
Poznání jako klíčová hodnota svobody: O Millově nauce jinak (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2016).
http://www.kosmas.cz/knihy/228464/poznani-jako-klicova-hodnota-svobody

Floss, Pavel
"Téma 'Komenský - Kusánský' stále aktuální", Studia Comeniana et historica, roč. 46, čís. 95-96, s. 9-25.
http://www.mjakub.cz/soubory/2016_obsah--f1908.pdf

Halák, Jan
"Merleau-Ponty on Embodied Subjectivity from the Perspective of Subject-Object Circularity", Acta Universitatis Carolinae Kinanthropologica, roč. 52, čís. 2 (2016), s. 26-40.
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_clanek&id=3243&id=5684&casopis=89&zalozka=0&predkl=0

Halák, Jan
"Towards the World: Eugen Fink on the Cosmological Value of Play", Sport, Ethics and Philosophy, roč. 9, čís. 4 (2016), s. 401-412.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17511321.2015.1130740

Hobza, Pavel
"Příčinnost a přirozenost v hippokratovských spisech", Aither, roč. 8, čís. 15 (2016), s. 4-29.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither15.pdf

Juříková, Martina
"Argument z důsledku a jeho varianty", Ostium, roč. 12, čís. 1 (2016).
http://ostium.sk/language/sk/argument-z-dusledku-a-jeho-varianty

Kucsa, Roman
"Mezi etikou a estetikou: estetický spor opata Sugera a sv. Bernarda z Clairvaux", Aither, roč. 8, čís. 15 (2016), s. 94-109.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither15.pdf

Matula, Jozef
"Nicholas of Cusa's Discourse of Tolerance in Modern Thought", Intellectual History Review, roč. 26, čís. 1 (2016), s. 33-41.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17496977.2015.1032128

Matula, Jozef
"Two Approaches to Tolerance: Nicholas of Cusa and John Amos Comenius", Studia Comeniana et historica, roč. 46, čís. 95-96 (2016), s. 26-40.
http://www.mjakub.cz/soubory/2016_obsah--f1908.pdf

Michalík, Jiří
"Agrippa Between Magic and Humanism", Acta Comeniana, roč. 54, čís. 30 (2016), s. 63-87.
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/obsahy/acta-comeniana-30-liv-2016

Nejeschleba, Tomáš
"Andreas Osiander v dějinách filosofie, vědy a filosofii vědy", Teorie vědy, roč. 38, čís. 4 (2016).
http://teorievedy.flu.cas.cz/index.php/tv/issue/view/33

Nejeschleba, Tomáš
"De Luce mentium Valeriána Magniho", in Valerián Magni, De Luce mentium et eius imagine / O Světle mysli a jeho obraze (Praha: OIKOYMENH, 2016), s. 7-26.
http://www.kosmas.cz/knihy/224323/o-svetle-mysli-a-jeho-obraze

Nejeschleba, Tomáš
"Formy panpsychismu v renesanční filosofii", Studia Comeniana et historica, roč. 46, čís. 95-96 (2016), s. 70-85.
http://www.mjakub.cz/soubory/2016_obsah--f1908.pdf

Nejeschleba, Tomáš
"Justification of Anatomical Practice in Jessenius's Prague Anatomy", Early Science and Medicine, roč. 21, čís. 6 (2016), s. 557-74.
http://brill.com/abstract/journals/esm/21/6/esm.21.issue-6.xml

Nielsen, Lasse
"Defending Hume's Theory of Personal Identity and Discarding the Appendix", Ostium, roč. 12, čís. 2 (2016).
http://ostium.sk/language/sk/defending-humes-theory-of-personal-identity-and-discarding-the-appendix

Rybaříková, Zuzana
"Prior on Aristotle's Logical Squares", Synthese, roč. 193, čís. 11 (2016), s. 3473-3482.
http://link.springer.com/article/10.1007/s11229-015-0900-4

Rybaříková, Zuzana
"Prior’s Definition of Creative Definitions", Organon F, roč. 23, čís. 3 (2016), s. 405-416.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/priors-definition-creative-definitions-sobocinski-prior-lejewskis-discussion-lesniewskian

Rybaříková, Zuzana
"The Reception of Stanisław Leśniewski's Ontology in Arthur Prior's Logic", Organon F, roč. 23, čís. 2 (2016), s. 243-262.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=en/reception-stanislaw-lesniewskis-ontology-arthur-priors-logic

Rybaříková, Zuzana
The Reconstruction of A. N. Prior's Ontology (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2016).
http://vffup.upol.cz/edice/prirozeny-svet/zuzana-rybarikova-the-reconstruction-of-a-n-priors-ontology

Šebela, Karel
"Common Source of the Paradoxes of Inference and Analysis", Organon F, roč. 23, čís. 2 (2016), s. 222-242.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/common-source-paradoxes-inference-and-analysis

Šebela, Karel
"Platonismus Pavla Tichého", Filosofický časopis, roč. 64, čís. 6 (2016), s. 931-943.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=archiv&rok=2016&cislo=6-2016&obsah=752

Tvrdý, Filip
"Anti-Scientism, Conceptual Analysis and High-End Science Journalism", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 70-76.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-12016

Tvrdý, Filip
"Střet kontinentální a analytické filozofie", Filosofie dnes, roč. 8, čís. 2 (2016), s. 3-19.
http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/221

Vodešil, Petr
"Liberty in the Work of Edmund Burke", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 57-69.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-12016

Vodička, Vladimír
"Darwin's Genuine Heir: An Appraisal of Alex Rosenberg's Contribution to the Philosophy of Biology", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2016, čís. 1, s. 87-100.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-12016

Žemla, Martin
"Adam Huber of Riesenpach (1545-1613) and his Translation of the Book on Regimen within the Context of the Prague Medical Milieu", Early Science and Medicine, roč. 21, čís. 6 (2016), s. 531-556.
http://brill.com/view/journals/esm/21/6/esm.21.issue-6.xml

Žemla, Martin
"Weigel–Weigelianer–Antiweigelianer. Auf der Suche nach der wahren 'katholischen' Kirche, oder vom Luthertum zur ,Erzketzerei", in Svorad Zavarský, Lucy R. Nicholas & Andrea Ried (eds.), Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres (Newcaslte upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2016), s. 219-228.
http://www.cambridgescholars.com/themes-of-polemical-theology-across-early-modern-literary-genres

2015

Blecha, Ivan
"Cézanne ve filosofii Martina Heideggera", Filosofický časopis, roč. 63, čís. 4 (2015), s. 483-499.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=archiv&rok=2015&cislo=4-2015&obsah=677

Blecha, Ivan
"Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem", Filozofia, roč. 70, čís. 6 (2015), s. 409-419.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/filozofia/?q=sk/patockova-pece-o-dusi-mezi-sokratem-platonem-aristotelem

Blum, Elisabeth
"Religione e politica nel pensiero di Giordano Bruno", in Massimiliano Traversino (ed.), Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa (Napoli: Editrice Domenicana Italiana, 2015).
http://www.worldcat.org/title/verita-e-dissimulazione-linfinito-di-giordano-bruno-tra-caccia-filosofica-e-riforma-religiosa/oclc/921843780

Blum, Paul Richard
"Giordano Bruno – L'Aristotele dissimulato", in Massimiliano Traversino, (ed.), Verità e dissimulazione. L'infinito di Giordano Bruno tra caccia filosofica e riforma religiosa (Napoli: Editrice Domenicana Italiana, 2015).
http://www.worldcat.org/title/verita-e-dissimulazione-linfinito-di-giordano-bruno-tra-caccia-filosofica-e-riforma-religiosa/oclc/921843780

Blum, Paul Richard
Nikolaus von Kues und die italienische Renaissance (Trier: Paulinus-Verlag, 2015).
http://www.uni-trier.de/index.php?id=56414&L=1

Čížek, Jan
"Petr Chelčický und Jan Amos Komenský: zwischen dem Gedanken der Gewaltfreiheit und der Konzeption einer universalen Toleranz", Acta Comeniana, roč. 53, čís. 29 (2015), s. 23-50.
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/obsahy/acta-comeniana-29-liii-2015

Duží, Marie a Martina Číhalová
"Questions, answers and presuppositions", Computación y Sistemas, roč. 19, čís. 4 (2015), s. 647-659.
http://www.cys.cic.ipn.mx/ojs/index.php/CyS/article/view/2327

Floss, Pavel
"K některým filosofickým aspektům Dantova díla", Filosofie dnes, roč. 7, čís. 2 (2015), s. 3-19.
http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/214

Floss, Pavel
"Metodolog Jacopo Acontio o satanských úkladech v kontextu náboženskopolitických zápasů 16. a 17. století", Studia Comeniana et historica, roč. 44, čís. 91-92 (2015), s. 113-123.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah-2014--f867.pdf

Halák, Jan
"Beyond Things: The Ontological Importance of Play According to Eugen Fink", Journal of the Philosophy of Sport, roč. 43, čís. 2 (2015), s. 199-214.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00948705.2015.1079133

Halák, Jan
"Merleau-Pontyho pojetí těla jako pole strukturace a jeho ontologický význam", Filosofický časopis, roč. 63, čís. 2 (2015), s. 197-214.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=archiv&rok=2015&cislo=2-2015&obsah=663

Hobza, Pavel
Filosofie a věda: filosofické pojednání o skutečnosti (Praha: OIKOYMENH, 2015).
http://www.kosmas.cz/knihy/214498/filosofie-a-veda

Hobza, Pavel
"Je skutečně zjevné, že Aristotelovi předchůdci hovořili o příčinách? (Met. 983b3)", Aither, roč. 7, čís. 13 (2015), s. 46-55.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither13.pdf

Horák, Otakar
Filozofické poradenstvo/kritika (Olomouc: Vydavatelství FF UP, 2015).
http://www.kosmas.cz/knihy/216420/filozoficke-poradenstvo-kritika

Juříková, Martina
"Jak rozpoznat a hodnotit argument kluzkého svahu", Pro-Fil, roč. 16, čís. 1 (2015), s. 44-61.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1124

Nejeschleba, Tomáš
"Bonaventurismus jako svébytný filosofický systém? K recepci středověké filosofické tradice v díle Valeriana Magniho", Studia Neoaristotelica Supplement, čís. 2 (2015), s. 135-14.
http://www.kosmas.cz/knihy/212837/pluralita-tradic-od-antiky-po-novovek

Nejeschleba, Tomáš
"Filosofie medicíny v českých zemích od 14. po 17. století", in Josef Kuře, Marek Petrů a kol., Filosofie medicíny v českých zemích (Praha: Triton, 2015), s. 14-33.
http://www.kosmas.cz/knihy/216405/filosofie-mediciny-v-ceskych-zemich

Nejeschleba, Tomáš
"Jednota intelektu v renesanční filosofii", Aither, roč. 7, čís. 14 (2015), s. 140-61.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither14.pdf

Nejeschleba, Tomáš
"Johannes Jessenius and (or) Daniel Sennert on Sympathy", Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, roč. 2, čís. 82 (2015), s. 389-400.
http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=227703

Nejeschleba, Tomáš
"Valerian Magni (1586-1661) o vakuu", Dějiny vědy a techniky, roč. 48, čís. 3 (2015), s. 135-50.
http://dvt.hyperlink.cz/abstr153.html

Nejeschleba, Tomáš a Jiří Michalík (eds.)
Latin Alchemical Literature of Czech Provenance (Olomouc: Vydavatelství UP, 2015).
http://www.renesancni-texty.upol.cz/soubory/publikace/Latin_Alchemical_Literature_of_Czech_Provenance.pdf

Rybaříková, Zuzana
"Priorovo pojetí možných světů: svorník mezi Wittgensteinem a Varšavskou školou", Pro-Fil, roč. 16, čís. 1 (2015), s. 30-43.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1125

Šebela, Karel
Variace na témata aristotelské logiky (Plzeň, Západočeská univerzita, 2015).
http://www.cbdb.cz/kniha-161892-variace-na-temata-aristotelske-logiky-variace-na-temata-aristotelske-logiky

Štěpán, Jan
"O inferencialismu pro Pavla Maternu", Studia Philosophica, roč. 62, čís. 2 (2015), s. 120-122.
http://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/134588/1_StudiaPhilosophica_62-2015-2_11.pdf

Tvrdý, Filip
Nesnáze introspekce: svoboda rozhodování a morální jednání z pohledu filozofie a vědy (Praha: Togga, 2015).
http://www.kosmas.cz/knihy/216870/nesnaze-introspekce

Žemla, Martin
"Pojem důstojnosti člověka v tradici 'německé mystiky' aneb od Alberta Velikého k Valentinu Weigelovi", in Jan Herůfek a kol., Pojetí důstojnosti člověka od antiky po současnost (Ostrava: Vivarium, 2015), s. 97-109.
http://ff.osu.cz/kfi/14987/jan-herufek-a-kol-pojeti-dustojnosti-cloveka-od-antiky-po-soucasnost

2014

Blecha, Ivan
"Filosof na agoře za časů nevolnosti", Reflexe, čís. 46 (2014), s. 129-144.
http://www.reflexe.cz/Reflexe_46/Filosof_na_agore_za_casu_nevolnosti.html

Blum, Paul Richard
"A Note on Aristotelian Natural Philosophy in Ficino", Accademia - Revue de la Société Marsile Ficin, roč. 2014, čís. 16, s. 71-78.
http://www.ficino.it/it/2-non-categorizzato/25-pubblicazioni-rivista-accademia-2

Blum, Paul Richard
"Válaszok és kérdések: A filozófiai gondolkodás történetiségéről", Sapientiana, roč. 9, čís. 1 (2016), s. 14-39.
http://epa.oszk.hu/03500/03594/00015/pdf/EPA03594_sapientiana_2016_01.pdf

Blum, Paul Richard a Tomáš Nejeschleba (eds.)
Francesco Patrizi: Philosopher of the Renaissance (Olomouc: Vydavatelství UP, 2014).
http://www.renesancni-texty.upol.cz/soubory/publikace/Francesco_Patrizi_Conference_Proceedings.pdf

Blum, Paul Richard a Tomáš Nejeschleba (eds.)
Gasparo Contarini, De immortalitate animae I / O nesmrtelnosti duše I (Olomouc: Vydavatelství UP, 2014).
http://www.renesancni-texty.upol.cz/publikace

Čížek, Jan
"Filosoficko-teologická koncepce člověka v Komenského Konsultaci", Studia Comeniana et historica, roč. 44, čís. 91-92 (2014), s. 31-64.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah-2014--f867.pdf

Čížek, Jan
"On the eschatology of Consultatio catholica", Studia Comeniana et historica, roč. 44, čís. 91-92 (2014), s. 19-30.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah-2014--f867.pdf

Čížek, Jan
"The Pansophia of Jan Amos Comenius and Its Understanding of Nature", Acta Comeniana, roč. 52, čís. 28 (2014), s. 51-93.
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/obsahy/acta-comeniana-28-lii-2014

Halák, Jan
"Merleau-Pontyho ontologická interpretace Husserlova pojetí těla jako 'dvojité jednoty'", Filosofický časopis, roč. 62, čís. 3 (2014), s. 338-354.
http://filcasop.flu.cas.cz/index.php?page=archiv&rok=2014&cislo=3-2014&obsah=620

Halák, Jan, Ivo Jirásek a Mark Stephen Nesti
"Phenomenology Is Not Phenomenalism. Is There Such a Thing as Phenomenology of Sport?", Acta Gymnica, roč. 44, čís. 2 (2014), s. 117-129.
http://gymnica.upol.cz/pdfs/gym/2014/02/06.pdf

Hlaváček, Jakub
"Hermetická a vědecká epistemologie: možnosti a meze dialogu. Příspěvek k metodologii tradičních či esoterních věd", Theologická revue, roč. 85, čís. 3 (2014), s. 359-369.
http://htf.cuni.cz/HTF-540-version1-thr_2014_3.pdf

Hobza, Pavel
"Zwei Wege als Grund der vierteiligen Struktur von Parmenides’ Gedicht: Entwurf eines neuen Ansatzes", Aither, roč. 4, čís. 8 (2014), s. 103-139.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither08.pdf

Jabůrek, Martin
"Smrt, vzkříšení a lety do vesmíru", Pro-Fil, roč. 15, čís. 1 (2014), s. 104-115.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/724

Matula, Jozef a Paul Richard Blum (eds.)
Georgios Gemistos Plethon: The Byzantine and the Latin Renaissance (Olomouc: Vydavatelství UP, 2014).
http://www.renesancni-texty.upol.cz/soubory/publikace/Plethon_Conference_Proceedings.pdf

Michalík, Jiří
"Kepler versus Fludd: harmonie a věda", Studia Comeniana et historica, roč. 44, čís. 91-92 (2014), s. 113-123.
http://www.mjakub.cz/soubory/obsah-2014--f867.pdf

Nejeschleba, Tomáš
"Johannes Jessenius on the Immortality of the Soul", Aither, roč. 6, čís. 12 (2014), s. 76-95.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither12.pdf

Nejeschleba, Tomáš
Kapitoly z renesanční filosofie (Brno: CDK, 2014).
http://www.kosmas.cz/knihy/201680/kapitoly-z-renesancni-filosofie

Nejeschleba, Tomáš
"Petrarkův výstup na Mont Ventoux a filosofie", in Francesco Petrarca, Výstup na Mont Ventoux (Praha: Vyšehrad, 2014), s. 99-127.
http://www.kosmas.cz/knihy/191709/vystup-na-mont-ventoux

Nejeschleba, Tomáš
"Principy filosofie Pietra Pomponazziho - hledání 'pravého' aristotelismu", Aither, roč. 6, čís. 11 (2014), s. 38-47.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither11.pdf

Šebela, Karel
"Čistá forma: Bůh a logika?", Aither, roč. 6, čís. 11 (2014), s. 84-91.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither11.pdf

Šebela, Karel
"Proměny kosmologie a (sebe)pojetí logiky", Pro-Fil, roč. 15, čís. 1 (2014), s. 82-89.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/722

Tvrdý, Filip
Turingův test: filozofické aspekty umělé inteligence (Praha: Togga, 2014).
http://www.kosmas.cz/knihy/193008/turinguv-test

Vodička, Vladimír
"Sedm důvodů pro nemožnost vytvoření univerzální definice života", Pro-Fil, roč. 15, doplňkové čís. (2014), s. 89-108.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/profil/article/view/1001

Zielina, Martin
"Poznámky k Aristotelovu výměru nehybné podstaty", Aither, roč. 6, čís. 11 (2014), s. 114-123.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither11.pdf

Žemla, Martin
"Valentin Weigel und seine Genesisauslegungen", Acta Comeniana, roč. 52, čís. 28 (2014), s. 23-50.
http://komeniologie.flu.cas.cz/cz/acta-comeniana/obsahy/acta-comeniana-28-lii-2014

2013

Balavajderová, Iva
"The Religious Dimension of Jewish Political Thought", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 21-31.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Dobiášová, Hana
"Similarities in the Approaches of J. S. Mill and T. G. Masaryk to a Free Society", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 39-46.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Došek, Tomáš
"Co je dosažitelné ze žebříku, mě nezajímá. Analýza a kritika resolutní interpretace Logicko-filozofického traktátu", Organon F, roč. 20, čís. 2 (2013), s. 222-250.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/co-je-dosazitelne-ze-zebriku-me-nezajima-analyza-kritika-resolutni-interpretace-logicko

Dragoun, Ivo
"Is McDowell's Virtuous Person Omniscient or Schizophrenic?", Organon F, roč. 20, čís. 2 (2013), s. 192-200.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/mcdowells-virtuous-person-omniscient-or-schizophrenic

Halák, Jan
"Le mouvement ou la chair: deux conceptions de la profondeur ontologique selon Patočka et Merleau-Ponty", META, roč. 5 (2013), s. 83-104.
http://www.metajournal.org//articles_pdf/83-104-jan-halak-meta9-tehno.pdf

Hobza, Pavel a Martin Zielina
Řecká filosofie: jazykově-filosofický úvod (Olomouc: Vydavatelství UP, 2013).
http://www.kosmas.cz/knihy/196298/recka-filosofie

Hobza, Pavel
"Filosofie, věda a epistémé u Aristotela: Rozlišoval Aristotelés filosofii a vědu?", Aither, roč. 5, čís. 9 (2013), s. 46-68.
http://aither.eu/wp-content/uploads/2017/09/Aither09.pdf

Horák, Otakar
"Filozofické poradenstvo - kritika", Filosofie dnes, roč. 5, čís. 2 (2013), s. 62-86.
http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen/article/view/134

Horák, Otakar
"Peniaze ako zdroj šťastia v našich životoch?", Ostium, roč. 9, čís. 2 (2013).
http://ostium.sk/language/sk/peniaze-ako-zdroj-stastia-v-nasich-zivotoch

Jabůrek, Martin
"Death and Philosophy from the pre-Socratics to Heidegger", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 47-54.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Jabůrek, Martin
Eschatologický existencialismus Nikolaje Berďajeva (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013).
http://www.kosmas.cz/knihy/189515/eschatologicky-existencialismus-nikolaje-berdajeva

Matula, Jozef
"Marsilio Ficino as a Critic of Averroes", in Machtelt Israëls & Louis A. Waldman (eds.) Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors (Cambridge: Harvard University Press, 2013), s. 432-437.
http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674073272

Petrů, Marek
"Sommes-nous libres de nous changer?", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 68-81.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Rybaříková, Zuzana
"To Be the Value of a Bound Variable Is to Be or Sometimes Also Not to Be", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 10-20.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Šebela, Karel
"Kant a funkcionální teorie predikace", Organon F, roč. 20, Supplementary Issue 1 (2013), s. 166-177.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/kant-funkcionalni-teorie-predikace

Šebela, Karel
"Pavel Tichý a teorie dedukce", Organon F, roč. 20, Supplementary Issue 2 (2013), s. 66-74.
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/organon/?q=sk/pavel-tichy-teorie-dedukce

Šebela, Karel
"Russell a novohegeliánství: F. H. Bradley", Filosofický časopis, roč. 61, mimořádné čís. 2 (2013), s. 95-108.
http://www.kosmas.cz/knihy/196232/studie-k-filosofii-bertranda-russella

Štěpán, Jan
"A Critique of Pragmatic Reasoning", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 6-9.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Vodešil, Petr
"The Republican Concept of Liberty in the Context of Locke’s Second Treatise of Government", Czech and Slovak Journal of Humanities: Philosophica, roč. 2013, čís. 2, s. 32-38.
http://csjh.upol.cz/archive/philosophica-22013

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)