FAQ

Často kladené dotazy

Kdo mi vydá potvrzení o studiu, kde najdu potřebný formulář a mohu dostat potvrzení i mimo úřední hodiny?

Pro získání potvrzení o studiu je možné využít Portál UP, do něhož máte po přihlášení přístup. Potvrzení o studiu najdete pod dlaždicí ELF (Elektronické formuláře), kde pod záložkou Potvrzení o studiu – elektronická verze se po kliknutí na tlačítko Tisk vytvoří soubor ve formátu PDF.

Pro zdravotní pojišťovnu, správu sociálního zabezpečení, popřípadě dopravce, vám řádně vyplněné potvrzení o studiu potvrdí vaše studijní referentka na studijním oddělení, a to pouze v úředních hodinách. Mimo úřední hodiny SO žádné formuláře nepotvrzuje, úřední hodiny najdete na   https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/organizacni-struktura/dekanat/#c2156. Jméno své studijní referentky najde po přihlášení do Portálu
v záložce „Moje studium“>„Průběh studia“>„Základní údaje". Pokud se na studijní oddělení nemůžete ze závažných důvodů (např. studium v zahraničí) osobně dostavit a potvrzení vám stačí naskenované, požádejte o něj studijní referentku emailem odeslaným z vašeho univerzitního emailu. Veškeré formuláře najdete na  https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/ a některé z nich lze najít už předvyplněné po zalogování v elektronických formulářích studijní agendy ELF: http://elf.upol.cz/. Potvrzení o studiu si můžete už vyplněné vytisknout také z Portálu.

Za jakých podmínek mohu postoupit do 2. ročníku, kolik kreditů musím získat za první ročník a jak se mám do dalšího ročníku zapsat?

K datu uvedenému v Harmonogramu příslušného akademické roku https://www.ff.upol.cz/studenti/studium/harmonogram-ak-roku/ musíte mít za první rok studia splněno minimálně 40 kreditů. K tomuto datu probíhá kontrola splnění studijních povinností studijním oddělením, Vy  si jen zkontrolujte, že máte všechny získané kredity řádně zapsané ve STAGu. Zápis do vyššího ročníku probíhá automaticky, předměty na ZS daného akademického roku si můžete zapisovat už od července – dle výše uvedeného harmonogramu.

Chci se přihlásit na zkoušku, ale všechny termíny jsou již obsazené, co můžu dělat?

Zapíšete se do tzv. „Fronty čekatelů na zápis na termín“ (nově platné od zkouškového období LS v AR 2019/20).
V případě uvolnění místa se automaticky přesunete z fronty ke konkrétnímu zkouškovému termínu. Jak fronta čekatelů na zápis na termín funguje se můžete dočíst v prezentaci po přihlášení na portálu STAGu.

https://files.upol.cz/team/stag/Sdilene%20dokumenty/Zapis_na_zkousku/STAG2017_Vavre_Zapis_na_zkousky_fronta_cekatelu.pdf

Bylo mi přiznáno stipendium, obdržím nějaký doklad o výši a výplatě stipendia, jak to funguje?

Ano, rozhodnutí o přiznání stipendia (případně další dokumenty) naleznete po přihlášení do Portálu v sekci studijní dokumenty.

Jak mám postupovat při výběru cizího jazyka v bakalářském studiu?

 • Cizí jazyk si povinně zapisují studenti v průběhu bakalářského studia.

 

 • Student bakalářského studijního programu absolvuje modul cizí jazyk v hodnotě 9 ECTS zkouškou podle vlastní volby kombinací kreditové zátěže výuky a zkoušky, jež modul nabízí.

 

 • Ukončení minimálně jednoho cizího jazyka v rámci jazykového modulu zkouškou je povinné.

 

 • Zkoušky nižších úrovní (CJZ1 a CJZ5) jsou podmíněny účastí ve výuce a získáním zápočtů.

Zkoušky nejvyšší úrovně (CJZ9) jsou bez povinné účasti ve výuce, CJV však nabízí přípravné kurzy (např. CJV/EB2 pro angličtinu).

 

 • Kurz LJ5 (latina) je určen pro začátečníky, mohou se do něj zapsat studenti všech studijních programů na UP v bakalářském i magisterském studiu.

 

 • Uznávání certifikátů: po předložení a posouzení mezinárodně platného certifikátu pro zkoušku nejvyšší úrovně nemusí studenti skládat písemnou část, budou dělat pouze ústní část zkoušky.

 

 • Doporučujeme studentům, aby pečlivě zvážili své znalosti a dovednosti a zvolili jazyk a variantu, které mohou splnit.

 

 • V případě dotazů a nejasností doporučujeme nejdříve pečlivě pročíst popisy předmětů a požadavky na jejich splnění ve STAGu, poté se případně studenti mohou obracet na garanty předmětů.

 

 • S dotazy ohledně zápisu a se žádostmi o navýšení kapacity se studenti mohou obracet na sekretářku CJV – p. Gabrielu Grulichovou (gabriela.grulichova@upol.cz)

 

 • Studenti filologických bakalářských studijních programů absolvují zkoušku z jiného cizího jazyka než z jazyka bakalářského filologického studijního programu.

 

 • Studenti dvou bakalářských filologických studijních programů mimo bakalářského studijního programu česká filologie mohou absolvovat zkoušku z jazyka totožného s bakalářským filologickým studijním programem minor.

Mohu brát v potaz informace o studiu od starších spolužáků?

Informace od studentů vyšších ročníků nemusí být vždy přesné a úplné. Tito studenti mohou studovat podle jiného studijního plánu, což závisí na akreditaci daného studijního programu (dříve oboru). V případě nejasností je třeba se obrátit na garanta studijního programu nebo asistentku katedry, případně na svou studijní referentku.

Chci studium na fakultě ukončit, jak to mám udělat? 

Na webových stránkách (viz výše) si stáhněte formulář „Prohlášení o zanechání studia“. Vyplněný a podepsaný formulář doneste nebo odešlete poštou na SO. Den doručení prohlášení na fakultu je vaším posledním dnem studia.

Co mám udělat s vytištěným dokumentem Podklad pro zadání bakalářské/diplomové práce? 

Podklad pro zadání BP/DP je nutné ve STAGu odsouhlasit a poté Vyplněný „Podklad pro zadání BP/DP“ si třikrát vytiskněte, podepište, nechte formulář podepsat vedoucím vaší závěrečné práce a v souladu s Harmonogramem příslušného akademického roku  a harmonogramem dané katedry, odevzdejte jeden výtisk na SO své studijní referentce, jeden výtisk sekretářce na katedře (nebo vedoucímu Vaší závěrečné práce) a poslední si ponechte.

Chci změnit zadání bakalářské/diplomové práce, co mám proto udělat?

Opravte a uložte nové zadání BP/DP na Portále, formulář vytiskněte – viz výše. Z webu  https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/  si stáhněte a nechte podepsat vedoucím katedry formulář  „Souhlas se změnou tématu - vedoucího diplomové práce“ a s jedním výtiskem nového zadání BP/DP předejte své studijní referentce.

Chci odevzdat hotovou bakalářskou/diplomovou práci, jak to mám udělat?

Na Portále vyplníte Doplnit údaje o bakalářské/diplomové práci, závěrečnou práci nahrajete na Portál, formulář vytisknete a se dvěma výtisky ZP donesete v úředních hodinách na studijní oddělení. Po zaevidování ve STAGu vám studijní referentka obě práce orazítkuje a vy je odnesete na příslušnou katedru. Respektujte termín katedry pro odevzdání BP/DP, úřední hodiny SO a v neposlední řadě deadline pro odevzdání BP/DP uvedený v harmonogramu příslušného roku.

Musím v případě sdruženého (maior-minor) studia bakalářskou/diplomovou práci vypracovávat na obou studovaných programech?

Závěrečnou práci vypracováváte pouze na maioru, tzv. diplomovém programu. Na diplomovém programu také získáváte kredity za semináře související s vypracováním závěrečné práce, zpravidla ve výši 20 kreditů. Na druhém, nediplomovém programu, plníte jiné kredity typu B (včetně modulu „Společenské základy“ – v bakalářském studiu) tak, abyste před konáním SZZk na obou programech splnili požadovaný počet kreditů dle studijního plánu. https://www.ff.upol.cz/studenti/pruvodce-studiem/pruvodce-studiem-a-organizace-studia/

Mám sdružené studium, mohu přestoupit a studovat jen jeden program?

Ne, přestup v žádné podobě není možný. Pokud chcete studovat jiný program, musíte si podat do 15. 3. příslušného roku elektronickou přihlášku ke studiu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky.

Můžu v průběhu studia změnit minor za maior?

Ne, to nelze. Pokud chcete studovat jiný studijní program, musíte si podat do 15. března příslušného roku elektronickou přihlášku ke studiu a úspěšně vykonat přijímací zkoušky.

Zapsal jsem si předmět, který nemohu navštěvovat, lze jej ze STAGu odepsat?

O odepsání předmětu lze žádat nejpozději do 30 dnů po ukončení zápisu pro daný semestr. Potřebný formulář naleznete na webových stránkách https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/.

Jsem student sdruženého (maior-minor) studia, chci letos konat SZZk na jednom programu. Stačí, když si zapíši státnicové disciplíny jen na tomto programu? 

Nestačí, pokud chcete jít ke státnicím, musíte si zapsat předměty státní závěrečné zkoušky na obou programech. Pokud vykonáte SZZk jen na jednom programu, musíte si předmět státní závěreční zkoušky na druhém programu zapsat příští rok znovu.

Mohu vykonat SZZk, když mám v případě sdruženého (maior-minor) studia splněny všechny kredity jen na jednom programu?

To bohužel nelze, dle Studijního a zkušebního řádu můžete přistoupit k SZZk pouze tehdy, když máte splněny všechny předepsané studijní povinnosti, a to i v případě sdruženého studia.

Vykonal jsem úspěšně SZZk, dokdy mám status studenta?

Status studenta máte do data vykonání poslední části státní závěrečné zkoušky (včetně obhajoby). Druhý den po té již nejste studentem FF UP.

Přihlásil jsem se ke státní zkoušce, ale nepodařilo se mi splnit studijní povinnosti, propadne mi termín SZZk?

V tomto případě Vám termín nepropadne, katedra Vás ze SZZk omluví. O termín přijdete v případě, že jste přihlášený na SZZk, máte splněné všechny studijní povinnosti a na státní zkoušku se bez omluvy nedostavíte. Omluvit z termínu Vás může předseda komise, ale pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů.

Na Portále jsem zjistil, že budu muset brzy platit poplatky za studium, kde najdu bližší informace?

Veškeré informace o poplatcích za další a delší studium najdete na webových stránkách rektorátu  https://www.upol.cz/studenti/studium/poplatky/. Tyto záležitosti jsou v gesci rektorátního Oddělení pro studium UP. S žádostí o informace se prosím obracejte na vedoucí studijního oddělení UP, paní Moniku Smitkovou. Kontakty a bližší informace najdete na webových stránkách https://www.upol.cz/studenti/studium/studijni-oddeleni/

Jak si můžu zkontrolovat splnění studijních povinnosti?

Vyučující zaznamenávají dosažené výsledky/atestace do IS STAG a pomocí tohoto systému probíhá  evidence průběhu studia a kontrola studia po stanoveném mezním termínu pro splnění studijních povinností za daný akademický rok, kterou provádí Studijní oddělení FF. Je povinností studenta sledovat průběžně záznam svého studia v IS STAG. Pro kontrolu studia a kontrolu průběžného plnění studijních povinností  slouží na Portále výhradně záložky Vizualizace studia, Zbývající povinnosti, případně Průběh studia - Zápisový list A, nikoli záložka Předzápis!!!

Student je povinen získat v každém akademickém roce svého studia alespoň 40 kreditů (za předměty typu A + B + C celkem) anebo takový počet kreditů, aby jejich součet s počtem kreditů získaných v předchozím akademickém roce dosahovat alespoň 80; to neplatí pro poslední akademický rok standardní doby studia. Student je v každém roce studia povinen absolvovat podruhé zapsaný předmět a to bez ohledu na typ (A, B nebo C).

Pro postup do dalšího ročníku studia je povinností studenta si k meznímu datu dle harmonogramu zkontrolovat plnění svých studijních povinností (požadovaný počet kreditů a splnění podruhé zapsaného předmětu) a také, zda jsou vyučujícím výsledky do IS STAG řádně zapsány.

Kam se mám obrátit, když má předmět plnou kapacitu, nemá rozvrh, nebo se mi kryjí předměty?

Řešení kolizí v rozvrhu, plnou kapacitu u předmětů a časovou kolizi zvolených rozvrhových akcí řeší pouze katedra. Student se musí obrátit na sekretářku katedry studovaného programu.


Seznam kateder

KAA

Katedra anglistiky a amerikanistiky

KAE

Katedra ekonomických a manažerských studií

KAL = CJV

Katedra aplikované lingvistiky = Centrum jazykového vzdělávání

DAS

Department of AS – katedra asijských studií - čínština

ASH           

Department of AS – katedra asijských studií - indonéština

ASI             

Department of AS – katedra asijských studií - japonština

ASJ           

Department of AS – katedra asijských studií - korejština

ASK           

Department of AS – katedra asijských studií - vietnamština

ASV

KBH

Katedra bohemistiky

DVU

Katedra dějin výtvarného umění

KDU

Katedra dramatických umění (divadelních, filmových a mediálních studií)

KFI

Katedra filozofie

KGN

JUD (CJS)

Katedra germanistiky

a judaistiky (Centrum judaistických studií)

KHI

Katedra historie

KKF

Katedra klasické filologie

KMU

Katedra muzikologie

NIZ

Katedra nederlandistiky

KOL

Katedra obecné lingvistiky

KPE

Katedra politologie a evropských studií

PCH

Katedra psychologie

Katedra romanistiky španělská sekce

KRS       

Katedra romanistikyportugalská sekce

KRP       

Katedra romanistikyitalská sekce

KRI        

Katedra romanistiky francouzská sekce

KRF       

Katedra slavistiky - rusistika

KSR      

Katedra slavistiky - polonistika

KSO      

Katedra slavistiky - ukrajinistika

KSU      

KSA

Katedra sociologie a andragogiky

KZU

Katedra žurnalistiky