Možnosti výjezdů do zahraničí

Možnosti studijních, výzkumných a pracovních pobytů v zahraničí

Studenti FF UP si dnes mohou vybrat z široké nabídky studijních pobytů v zahraničí. Existuje mnoho stipendijních programů, které nabízí jak sama fakulta, tak UP, ČR prostřednictvím DZS MŠMT nebo různé nadace. Stipendia však nabízí i zahraniční VŠ. Stačí jen hledat, nebo se ptát vyučujících na katedře, či spolužáků.

FF UP nabízí, zprostředkovává či administrativně zajišťuje svým studentům zahraniční studijní, pracovní a výzkumné pobyty především v rámci programů:

 1. Erasmus+
 2. Mobilita studentů FF UP, čili tzv. Freemover
 3. CEEPUS
 4. AIA - vládní stipendia MŠMT

Méně známé, ale přesto využívané, jsou např.:

 1. Višegrádský fond
 2. DAAD
 3. KAAD
 4. AKTION
 5. Merrillův program
 6. Fulbrightova nadace
 7. OSTATNÍ 

Erasmus+

Jde o mezi studenty nejoblíbenější program EU zaměřený na výměnu studentů v rámci Evropské unie. Erasmus+ podporuje jak studijní pobyty - viz https://iro.upol.cz/erasmus/studium/, tak pobyty pracovní https://iro.upol.cz/erasmus/staze/ .

Administrativa tohoto programu je rozdělena mezi tři úseky:

 1. zahraniční oddělení RUP (největší část administrativy),
 2. zahraniční oddělení FF UP (záležitosti týkající se STAGu) a
 3. katedra, resp. katederní koordinátor pro zahraniční záležitosti (
  1. vypisuje výběrová řízení,
  2. zodpovídá za studentův studijní plán v zahraničí, tzv. Learning Agreement
   či pracovní plán, tzv. Learning Agreement for Traineeship,
  3. a schvaluje a uznává studijní výsledky ze zahraničních pobytů, tzv. ToR).

Vyjíždějící studenty mají na starosti:

 1. a/ studijní pobyty - na rektorátní úrovni (tedy ZO RUP) koordinátorky Simona Černá a Vladimíra Žlutířová,
  b/ pracovní pobyty – Marie Raková   
 2. na fakultní úrovni Jana Hořáková 
 3. na katederní úrovni katederní koordinátoři.

Formuláře a termíny přihlášek najdete na info na https://iro.upol.cz/ .


Mobilita studentů FF UP tzv. Freemover*

Již více než 10 let nabízí FF UP finanční podporu svým studentům v rámci stipendijního programu vyhlášeného MŠMT ČR. Filozofická fakulta jej nazvala Mobilita studentů FF UP, ale vžil se název Freemover.

* Free-mover neoznačuje žádný program, a už vůbec ne program mezinárodní. Na FF UP se tento název ovšem už vžil. V podstatě to znamená, že si student vybere takovou hostitelskou VŠ, s kterou nemá UP smlouvu o přímé spolupráci. Pak to však také může znamenat, že tato instituce bude po studentovi  požadovat zaplacení školného, což neplatí pro studijní pobyty u smluvních partnerů.

1/ Kritéria výběru:

 • upřednostňovány jsou studijní a výzkumné pobyty mimo EU,
 • výzkumné pobyty studentů doktorského studia,
 • mobility v rámci smluv UP o přímé spolupráci (smlouvy viz https://iro.upol.cz/de/vymenne-programy/smlouvy-o-spolupraci/ )
 • mobility studentů vyšších ročníků (ideálně 2. i. 3. roč. Bc. a 4. roč. NMgr., Ph.D. kdykoliv)
 • mobility delší než 1 měsíc (u studentů Bc. a Mgr.)

2/ Formuláře k podání žádosti

FORMULÁŘE pro všechny typy výjezdů najdete na https://www.ff.upol.cz/de/studenti/formulare/ .

A/ studijní pobyty studentů Bc. a Mgr. programů

 • Žádost o příspěvek
 • Learning Agreement (LA = individuální studijní plán schválený koordinátorem pro          zahraniční záležitosti příslušné katedry – seznam katederních koordinátorů najdete Kontaktech)
 • Prohlášení o účtu
 • Motivační dopis/projekt studijního pobytu v češtině, doporučená délka papír formátu A4

B/ pracovní pobyty

 • Žádost o příspěvek
 • Learning Agreement for traineeships (LA = individuální pracovní plán schválený koordinátorem pro zahraniční záležitosti příslušné katedry – seznam katederních koordinátorů najdete v Kontaktech)
 • Prohlášení o účtu
 • Motivační dopis/projekt studijního pobytu v češtině, doporučená délka papír formátu A4

C/ výzkumné pobyty studentů DSP

 • Žádost o příspěvek mobilita DSP / Request for a grant doctoral mobility
 • Stručný přehled projektu / Overview of project schválený školitelem

3/ TERMÍN podání přihlášek

6. 11.2018 pro rok 2019, resp. akad. rok 2019/20

Přihlášky a požadované dokumenty odevzdávejte Janě Hořákové na Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP, dveře č. 2.20.

4/ KONTAKT pro podání přihlášek

a úřední hodiny najdete na:
https://www.ff.upol.cz/o-fakulte/zahranicni-vztahy/


CEEPUS

Obyvatelé střední Evropy se mohou ucházet o velmi atraktivní stipendia udělovaná organizací CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies). Tento projekt se zaměřuje na podporu styků mezi následujícími zeměmi: Bulharskem, Českou republikou, Chorvatskem, Maďarskem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Slovenskem, Slovinskem, Srbskem, Albánií, Bosnou a Hercegovinou a Makedonií.

CEEPUS je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol. Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover). Důraz je přitom v prvé řadě kladen na aktivity v rámci sítí. Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě, skládající se z jednotlivých dílčích sítí programu.

FF UP je zapojena do 5 sítí:

 1. Language and Literature in a Central European Kontext
  koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky, bas_hamers@upol.com
 2. Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
  koordinátor sítě: Martina Pálušová, Katedra slavistiky, martina.palusova@upol.cz
 3. Idea of Europe in European Culture, History and Politics
  koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, katedra historie, radmila.slabakova@upol.cz
 4. e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern European Countries
  koordinátor sítě: Veronika Prágerová, Katedra anglické a americké filologie, veronika.pragerova@upol.cz
 5. Inter-American Studies
  koordinátor sítě: Matthew Sweney, Katedra anglické a americké filologie, matthew.sweney@upol.cz

Přihlášky se podávají elektronicky po registraci na  https://ceepus.info/#nbb .
Informace o tomto programu v češtině najdete na http://www.dzs.cz/cz/ceepus/ .

Termíny podání přihlášek:

 • 15.6. pro ZS
 • 31.10. pro LS
 • 30.11. pro freemovery

Postup pro administraci studijních a výzkumných pobytů v rámci programu CEEPUS najdete na www


AIA - vládní stipendia MŠMT

Jedná se o stipendijní pobyty v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje Akademická informační agentura (dále jen AIA).

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv jsou nabízeny ve dvou skupinách podle způsobu přidělování, který stanoví MŠMT:

Více informací o tomto typu stipendijních pobytů najdete na http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.

 • Přihlášky se podávají elektronicky na DZS +  vyplněný formulář vytisknout a nechat schválit na zahr. odd. FF UP
 • Termíny podání přihlášek: různé
 • Postup pro administraci studijních a výzkumných pobytů najdete v rámci v rámci vládních stipendií programu najdete na www

Višegrádský fond

Mezinárodní višegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. Umožňuje postgraduálním studentům finanční podporu až 4.000 Euro na studium nebo výzkum v některé z ostatních zemí višegrádské čtyřky. Délka studia je 5 až 10 měsíců. Uchazečům nesmí být více než 35 let.

Žádosti o spolufinancování projektů z prostředků Fondu lze předkládat průběžně s tím, že uzávěrky jednotlivých kol jsou:

 • tzv. standardní granty - 2x ročně (do 15.3. a 15.9.)
 • tzv. malé granty - 4x ročně (do 15.3., 15.6., 15.9. a 15.12)
 • Visegrádská stipendia - 1x ročně (zpravidla 31.1.)

Webové stránky VF: https://www.visegradfund.org/


Ostatní

Studenti si samozřejmě mohou najít „sponzora“ i jinde než na UP. V případě studijních pobytů  spousta studentů vyjíždí přes stipendia vlád jiných zemí, stipendia zahraničních univerzit, nadací a organizací (např. do ČLR – Chinese Government Scholarship atp.). Někteří studenti jsou ochotni zaplatit si svůj pobyt v zahraničí sami, některým přispěje zase jejich domácí katedra. Pro všechny typy pobytů (studijní, pracovní či výzkumné) však platí, že musí být řádně schváleny katedrou (formou Learning Agreementua podepsaného katederním koordinátorem či školitelem) a nahlášeny referentce zahraničního oddělení FF UP (Jana Hořáková), aby mohly být výsledky ze zahraničních pobytů následně uznány na FF UP a započítány do studia studenta.