Doktorské studium

Ruská literatura

Ruská literatura - prezenční i kombinované studium
studijní program P7315 Filologie, (čtyřleté studium, akreditace na dostudování do 2024)
oblast vzdělávání Filologie, (čtyřleté studium, platnost akreditace do 8. 8. 2028)

Oborová rada:
interní členové:
doc. Mgr. Jitka Komendová, Ph.D.
prof. PhDr. Lubomír Machala, CSc.
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. (garant a předseda OR)

externí členové:
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (PdF UHK Hradec Králové)

Vstupní požadavky:
Uchazeč musí být absolventem magisterského studia s preferencí rusistiky nebo příbuzných filologických oborů. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci. Samozřejmým předpokladem je odborná vyhraněnost, dobrá znalost metodologie oboru a orientace v odborné literatuře. Vítána je předchozí odborná praxe a publikační činnost.
Předpoklady uchazeče o studium jsou ověřovány při přijímací zkoušce. Student by při ní měl prokázat připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to na základě svých znalostí ve zvoleném oboru (Ruská filologie) a reflexe obecnějších literárněvědných nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr. 
Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností). 
Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce v rozsahu 3–4 normostran včetně soupisu relevantní odborné literatury. Nad projektem a odbornou literaturou je vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce. 
V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé zahraniční vysoké škole.

Ruský jazyk

Ruský jazyk - prezenční i kombinované studium
studijní program P7315 Filologie, (čtyřleté studium, akreditace na dostudování do 2024)
oblast vzdělávání Filologie, (čtyřleté studium, platnost akreditace do 8. 8. 2028)

Oborová rada:
interní členové:
prof. Alla Arkhanhelská, DrSc.
prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.
prof. Ludmila Stěpanova, CSc.
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. (garantka a předsedkyně OR)

externí členové:
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (FF MU Brno)
doc. Mgr. Jiří Gazda, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Natalia Korina, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, t.č. působí na Universität Wien)
 

Vstupní požadavky:
Uchazeč musí být absolventem magisterského studia s preferencí rusistiky nebo příbuzných filologických oborů. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci. Samozřejmým předpokladem je odborná vyhraněnost, dobrá znalost metodologie oboru a orientace v odborné literatuře. Vítána je předchozí odborná praxe a publikační činnost.

Předpoklady uchazeče o studium jsou ověřovány při přijímací zkoušce. Student by při ní měl prokázat připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to na základě svých znalostí ve zvoleném oboru (Ruská filologie) a reflexe obecnějších lingvistických nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr. 
Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností). 
Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce v rozsahu 3–4 normostran včetně soupisu relevantní odborné literatury. Nad projektem a odbornou literaturou je vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce. 
V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé zahraniční vysoké škole.

Srovnávací slovanská filologie

Prezenční: ano
Kombinované: ano
Délka studia: čtyřleté
Studijní program: Filologie
garant oboru, e-mail a telefon: 
doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., miroslav.veprek@upol.cz, 585633142 

Charakteristika oboru:

Doktorský studijní obor Srovnávací slovanská filologie se člení na dva podobory – Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda.  Je určen absolventům magisterského studia české, polské, ruské a ukrajinské filologie, které se realizuje na českých vysokých školách a zahraničních slavistických studiích. Zkoumá jednotlivé slovanské filologie ve vzájemných vztazích v synchronním a diachronním plánu. Realizací tohoto doktorského studijního oboru je posílena kontinuita vysokoškolské přípravy nejlepších absolventů uvedených magisterských filologických oborů formou celoživotního vzdělávání.

Profil a uplatnění absolventa:

Absolvent DSO je schopen samostatné i týmové vědecké práce, je schopen prezentovat výsledky své práce v odborných institucích, ale také širší veřejnosti.
Získané znalosti a schopnosti ověřené během doktorské přípravy řadou dílčích zkoušek a prezentací výsledků práce a jejich obhajobou ve zvoleném podoboru Srovnávací slovanská jazykověda a Srovnávací slovanská literární věda jsou zárukou jeho vysoké odborné úrovně. Orientuje se v nejnovějších metodologických vědeckých postupech (jazykovědných, nebo literárněvědných) ve srovnávacím plánu. Doktorský studijní obor je příkladem studia mezioborových jazykovědných, nebo literárněvědných vztahů.
Udělení titulu Ph.D. je podmíněno získáním 240 kreditů v předepsané skladbě a časovém rozvrhu, úspěšným absolvováním státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.

Přijímací zkouška:

1. uchazeč předloží potvrzení o dosavadním studiu, tj. diploma supplement magisterského studia, ověřené studijním oddělením absolvované VŠ (nebo seznam atestací v průběhu magisterského studia ověřený studijním oddělením absolvované VŠ); v případě, že ještě studium neukončil, vystačí potvrzení o trvání studia na dané VŠ,
2. doklady o dosavadní odborné práci – přehled publikační činnosti, popř. výsledky účasti na studentských vědeckých konferencích, ve studentských vědeckých projektech atd.,
3. diplomovou práci (1 výtisk),
4. projekt disertační práce, tj. návrh postupu řešení problému, metody zpracování úkolu, který bude předmětem badatelské práce, přehled sekundární literatury.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)