Doktorské studium

Ruská literatura

7310V147 Ruská literatura - prezenční i kombinované studium

Oborová rada:
prof. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. – předseda oborové rady 
Mgr. Jitka Komendová, PhD. 
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU Brno) 
prof. PhDr. Oldřich Richterek, CSc. (Univerzita Hradec Králové) 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Vstupní požadavky:
Uchazeč musí být absolventem magisterského studia s preferencí rusistiky nebo příbuzných filologických oborů. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci. Samozřejmým předpokladem je odborná vyhraněnost, dobrá znalost metodologie oboru a orientace v odborné literatuře. Vítána je předchozí odborná praxe a publikační činnost.
Předpoklady uchazeče o studium jsou ověřovány při přijímací zkoušce. Student by při ní měl prokázat připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to na základě svých znalostí ve zvoleném oboru (Ruská filologie) a reflexe obecnějších literárněvědných nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr. 
Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností). 
Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce v rozsahu 3–4 normostran včetně soupisu relevantní odborné literatury. Nad projektem a odbornou literaturou je vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce. 
V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé zahraniční vysoké škole.

Ruský jazyk

7310 V 150 Ruský jazyk - prezenční i kombinované studium

Oborová rada:
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc. – předsedkyně oborové rady
prof. Alla Arkhanhelska, DrSc.
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Helena Flídrová, CSc.
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc. (FF MU Brno)
prof. PhDr. Natalia Korina, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, t.č. působí na Universität Wien)
prof. Ludmila Stěpanova,CSc.

Vstupní požadavky:
Uchazeč musí být absolventem magisterského studia s preferencí rusistiky nebo příbuzných filologických oborů. Musí být schopen samostatné vědecké práce ve zvolené specializaci. Samozřejmým předpokladem je odborná vyhraněnost, dobrá znalost metodologie oboru a orientace v odborné literatuře. Vítána je předchozí odborná praxe a publikační činnost.

Předpoklady uchazeče o studium jsou ověřovány při přijímací zkoušce. Student by při ní měl prokázat připravenost k samostatné tvůrčí práci, a to na základě svých znalostí ve zvoleném oboru (Ruská filologie) a reflexe obecnějších lingvistických nebo teoretických souvislostí problematiky, do níž spadá jeho badatelský záměr. 
Uchazeč o studium seznámí zkušební přijímací komisi se svým předchozím odborným životopisem (předchozím studiem, případně odbornou praxí a publikační činností). 
Při přijímací zkoušce je požadováno předložení projektu budoucí doktorské disertační práce v rozsahu 3–4 normostran včetně soupisu relevantní odborné literatury. Nad projektem a odbornou literaturou je vedena rozprava směřující k prověření metodologického povědomí uchazeče, nosnosti jeho badatelského záměru a jeho znalostí v širším kontextu zvoleného tématu doktorské práce. 
V doktorském studijním programu mohou studovat i zahraniční studenti, kteří ukončili magisterské studium bohemistiky, slavistiky nebo jiného příbuzného filologického oboru na některé zahraniční vysoké škole.