Ruština jako cizí jazyk

Pro studenty prezenčního studia

Katedra slavistiky – sekce rusistiky je garantem výuky ruštiny jako cizího jazyka pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého. V současnosti studuje ruštinu jako cizí jazyk každý semestr přibližně 200 studentů.

Výuka je rozdělena do šesti semestrů (viz tabulka). Každý semestr je ukončen zápočtem. Kromě zápočtů si může student zapsat zkoušku dle výběru ze tří úrovní obtížnosti.

Kurz začíná nácvikem ruské abecedy (azbuky), osvojováním elementárních jevů ruské gramatiky a základní slovní zásoby. Postupně jsou rozvíjeny jednotlivé řečové dovednosti – čtení, poslech, mluvení a psaní. Probírána jsou základní konverzační témata (rodina, povolání, volný čas, bydlení, město, pošta, doprava, hotel, restaurace atd.). Studenti získávají základní přehled o ruské kultuře, literatuře a reáliích.

Základní studijní literaturou je Ruština pro začátečníky a samouky, Pařízková, Š., Havlíčkův Brod 2007. Ta je doplňována dalšími materiály dle volby jednotlivých vyučujících. Cílem je vytvořit u studentů základní komunikativní návyky tak, aby byli schopni orientovat se v základních situacích, číst a psát středně obtížené texty.

 

kód

název předmětu

kredity

rozsah

P/S/C

zakončení

semestr

KSR/RZ1

Ruština pro začátečníky 1

2

 

 

2

z

Z

KSR/RZ2

Ruština pro začátečníky 2

2

 

 

2

z

L

KSR/RZZK

Ruština – základní stupeň

1

 

 

 

Zk

 

KSR/RMP1

Ruština pro mírně pokročilé 1

2

 

 

2

z

Z

KSR/RMP2

Ruština pro mírně pokročilé 2

2

 

 

2

z

L

KSR/RMPZK

Ruština – středně pokročilý stupeň

3

 

 

 

Zk

 

KSR/RPP1

Ruština pro 
pokročilé 1

2

 

 

2

z

Z

KSR/RPP2

Ruština pro 
pokročilé 2

2

 

 

2

z

L

KSR/RPPZK

Ruština – 
pokročilý stupeň

5

 

 

 

Zk

 

Zkouška v rámci DSP

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z RUSKÉHO JAZYKA V RÁMCI DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ REALIZOVANÝCH NA UP
Cílem tohoto studia je dosažení takových znalostí ruštiny, aby uchazeč mohl hovořit o otázkách příslušného oboru vědecké výchovy s potřebnou znalostí odborné terminologie, užívat při práci ruskou odbornou literaturu a sledovat odborné přednášky v ruštině. Zároveň si má osvojit běžnou formu písemných projevů ve studovaném oboru. 


Zkouška má tyto závazné části:


1) četba textu z odborné literatury a kontrola jeho porozumění: Uchazeč v průběhu jazykového studia přečte samostatně minimálně 200 stránek odborné literatury, zachycující současný stav rozvoje oboru a zaměřené jednak na širší vědní obor, jednak na úzkou specializaci. (Knihu, příp. odborné články přinese s sebou ke konzultaci i zkoušce.)

2) rozhovor na odborné téma, tematické okruhy pro rozhovor: 

  1. středoškolské, vysokoškolské a doktorské studium uchazeče;
  2. práce na disertaci, odborné a jazykové zkoušky apod.;
  3. využití ruských pramenů v průběhu studia, na pracovišti apod.;
  4. informace uchazeče o jeho pracovišti, příp. o místě vědecké výchovy;
  5. zapojení pracoviště či uchazeče do vědeckého výzkumu;
  6. vlastní přednášková a publikační činnost, popularizace příslušného věd. oboru;
  7. pracovní i osobní kontakty s Ruskem, účast na konferencích;
  8. aktuální společensko-politická situace v současném Rusku.

3) vypracování písemného projevu: Každý uchazeč vytvoří písemné resumé prostudovaného odborného textu (viz bod 1) v rozsahu 4-5 stran formátu A4.
Nejpozději týden před zkouškou se uchazeč dostaví na konzultaci, na které mj. předloží prostudovanou odbornou literaturu a odevzdá písemně zpracované téma. Je třeba, aby si uchazeči zapsali disciplínu do systému STAG.
Konzultace i zkoušky se konají na katedře slavistiky FF UP, Křížkovského 10. 
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., tel.: 585 633 382; e-mail: zdenka.vychodilova@upol.cz 
doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc.
předsedkyně komise pro zkoušky z ruského jazyka v rámci doktorských studijních programů na UP